WECHAT – CHÍNH SÁCH VỀ YÊU CẦU CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày cập nhật gần nhất – 2021-08-19

1. GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng bạn đến với WeChat! Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu hành động phù hợp với luật pháp hiện hành và hợp tác với các cơ quan chính phủ có liên quan. Chính sách này quy định cách thức chúng tôi phản hồi các yêu cầu của cơ quan chính phủ, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phản hồi các yêu cầu như vậy theo những cách thức khác nhau nếu luật pháp hiện hành yêu cầu.

1.2 Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu khác nhau từ cơ quan chính phủ có liên quan đến WeChat. Trong trường hợp yêu cầu như vậy được đưa ra:

Các yêu cầu thuộc đoạn (b) và được điều chỉnh bởi Chính sách này bao gồm:

Chính sách này áp dụng cho các Yêu cầu từ cơ quan chính phủ. Nếu bạn đến từ cơ quan chính phủ, bạn nên tuân theo Chính sách này khi đưa ra yêu cầu để chúng tôi có thể trả lời Yêu cầu của bạn sớm nhất có thể và tuân theo luật pháp hiện hành.

1.3 Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại trên trang này để biết các thông tin cập nhật.

1.4 Trong Chính sách này:

2. mối quan hệ của chúng tôi với weixin và các bên thứ ba khác

2.1 Chúng tôi thường xuyên nhận được Yêu cầu tiết lộ dữ liệu không thuộc sở hữu và/hoặc không do chúng tôi nắm giữ. Để làm rõ:

3. các nguyên tắc chung của chính sách này

Chúng tôi áp dụng Chính sách này theo các nguyên tắc sau. Các thông tin chi tiết khác được nêu trong phần còn lại của Chính sách này.

3.1 Chúng tôi hành động theo Yêu cầu khi pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Cơ sở cho các Yêu cầu mà chúng tôi tuân thủ phải tuân theo các luật và quy định cụ thể. Những hành động như vậy có thể bao gồm:

3.2 Chúng tôi không giữ lại tất cả thông tin và nội dung của người dùng và những thông tin và nội dung như vậy có thể bị xóa, làm mất tính cá nhân và/hoặc sửa đổi theo thời gian. Người dùng cuối của chúng tôi có quyền xử lý thông tin của họ và chúng tôi sẽ xử lý thông tin của họ theo Điều khoản dịch vụChính sách Bảo mật của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi không lưu giữ tất cả các thông tin này và những thông tin này có thể được sửa đổi hoặc xóa theo thời gian. Các thông tin khác về cách xử lý dữ liệu của chúng tôi được trình bày trong Điều khoản dịch vụChính sách Bảo mật của chúng tôi.

3.3 Mục tiêu của chúng tôi là áp dụng Chính sách này một cách nhất quán và công bằng ở tất cả các khu vực tài phán nơi chúng tôi điều hành WeChat, tùy thuộc vào tất cả các luật và quy định hiện hành và cách diễn giải của chúng tôi về sự khác biệt tiềm ẩn giữa các khu vực tài phán. WeChat hoạt động trên toàn cầu và để đạt được mục đích đó, chúng tôi nhắm đến việc áp dụng tất cả các điều khoản (bao gồm Chính sách này) một cách công bằng và nhất quán trên tất cả các khu vực tài phán.

3.4 Ngoài Mục ‎3.3, đôi khi chúng tôi có thể không làm theo Chính sách này vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm, ví dụ, do luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo tư vấn chuyên môn mà chúng tôi đã nhận được về vấn đề đang được xem xét.

3.5 Chúng tôi hướng đến sự minh bạch với người dùng trong các hành động mà chúng tôi thực hiện. Trước và/hoặc sau khi chúng tôi tuân thủ một Yêu cầu (tùy theo Yêu cầu và các luật và quy định hiện hành), chúng tôi có quyền thông báo cho người dùng của mình về Yêu cầu đó (bao gồm các hành động được Yêu cầu). Điều này nhằm đảm bảo rằng người dùng của chúng tôi có quyền phản hồi Yêu cầu. Ngoài ra, trong trường hợp Yêu cầu liên quan đến các hành động có thể ảnh hưởng đến người dùng khác, chúng tôi cũng có thể thông báo cho người dùng khác về Yêu cầu liên quan mà chúng tôi đã tuân thủ.

Ví dụ, nếu chúng tôi tuân thủ một Yêu cầu gỡ bỏ nội dung, chúng tôi có thể đăng thông báo tại nội dung bị gỡ, nêu rõ với người dùng của chúng tôi lý do nội dung đó bị gỡ bỏ.

3.6 Chúng tôi không tự động tuân thủ tất cả các Yêu cầu. Chúng tôi sẽ luôn xem xét cẩn thận tất cả các Yêu cầu để đảm bảo chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong phản hồi của chúng tôi, đồng thời vẫn tôn trọng quyền của người dùng. Việc này có thể bao gồm nhận lời khuyên chuyên môn từ nội bộ và bên thứ ba thích hợp.

4. CHÚNG TÔI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NÀY NHƯ THẾ NÀO

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi hướng đến việc áp dụng Chính sách này một cách công bằng và nhất quán trên toàn thế giới. Chúng tôi lưu ý những điều sau liên quan đến cách chúng tôi áp dụng Chính sách này:

5. TỔNG QUAN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU

5.1 Khi nhận được Yêu cầu, thông thường chúng tôi sẽ xử lý Yêu cầu đó theo các bước sau đây (và luôn tuân theo các luật và quy định hiện hành):

6. CHÚNG TÔI SẼ PHẢN HỒI NHỮNG LOẠI YÊU CẦU NÀO?

6.1 Yêu cầu chung

Nếu bạn đang đưa ra Yêu cầu, vui lòng đảm bảo Yêu cầu của bạn

Chúng tôi có thể không phản hồi bất kỳ Yêu cầu nào không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

6.2 Ai có thể gửi Yêu cầu?

Có thể là các Cơ quan yêu cầu thích hợp khác nhau ở các khu vực tài phán khác nhau. Tùy thuộc vào khu vực tài phán, các Yêu cầu hợp pháp có thể được gửi bởi các cơ quan chính phủ hoặc từ các cơ quan khác (ví dụ: ủy ban bầu cử, cơ quan viễn thông, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, v.v.).

Quyền của các cơ quan này sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực tài phán đang xét đến. Như đề cập ở trên, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các Yêu cầu theo các luật và quy định hiện hành.

6.3 Dạng Yêu cầu

Chúng tôi sẽ chỉ phản hồi những Yêu cầu có chứa các thông tin sau đây và bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của các luật và quy định hiện hành:

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể không phản hồi yêu cầu nào không rõ ràng hoặc không đầy đủ.

7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI DÙNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tôn trọng quyền và quyền riêng tư của người dùng. Như quy định trong Mục 3.5 ở trên, chúng tôi có thể thông báo cho người dùng liên quan về bất kỳ Yêu cầu nào trước khi hành động theo Yêu cầu đó, trừ khi chúng tôi bị cấm làm như vậy theo các luật hoặc quy định hiện hành, theo các điều khoản của bất kỳ quy trình pháp lý nào (chẳng hạn như lệnh bảo mật) hoặc khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng những hành động như vậy có thể gây ra nguy hiểm hoặc rủi ro không thể tránh được cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Thông báo này có thể cho phép người dùng cuối tìm biện pháp bảo vệ thích hợp.

Các Cơ quan yêu cầu tin rằng việc thông báo sẽ gây nguy hiểm cho cuộc điều tra pháp lý đang tiến hành phải xin được lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý phù hợp nghiêm cấm một cách cụ thể việc thông báo cho người dùng của chúng tôi. Trách nhiệm của Cơ quan yêu cầu là yêu cầu rằng chúng tôi không thông báo cho người dùng về Yêu cầu vì điều này sẽ gây nguy hiểm đến cuộc điều tra pháp lý đang được tiến hành.

Nếu Yêu cầu của bạn liên quan đến một hành vi vi phạm liên tục hoặc trước đó đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp diễn, bao gồm các biện pháp thông báo cho người dùng rằng chúng tôi đã biết về hành vi sai trái của họ. Nếu bạn thực sự cho rằng những biện pháp như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cuộc điều tra đang được tiến hành, bạn có trách nhiệm yêu cầu chúng tôi trì hoãn biện pháp đó, bao gồm cung cấp cho chúng tôi án lệnh hoặc quy trình pháp lý phù hợp cấm việc thông báo đó.

Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh không tiết lộ nào theo các luật và quy định hiện hành.

8. HOÀN TRẢ CHI PHÍ

Trong phạm vi được các luật và quy định hiện hành cho phép, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn trả các chi phí liên quan đến việc chúng tôi phản hồi Yêu cầu.

9. YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC GỬI ĐẾN ĐÂU?

Tất cả các Yêu cầu phải được gửi qua email đến policy@wechat.com với chủ đề “Yêu cầu của chính phủ (thêm khu vực tài phán)”.

Vui lòng lưu ý rằng: