WECHAT – CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Ngày cập nhật gần nhất 2023-08-01

Chào mừng bạn đến với WeChat!

Chính sách sử dụng chấp nhận được này đề ra các quy tắc để đảm bảo hành vi phù hợp khi sử dụng WeChat.

Chính sách này (là một phần của Điều khoản dịch vụ WeChat) áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng WeChat. Khi sử dụng WeChat, bạn đã đồng ý với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng WeChat.

Chính sách này có thể được chúng tôi cập nhật vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, theo Điều khoản dịch vụ.

Bất kỳ thuật ngữ nào được xác định sử dụng trong Chính sách này sẽ có ý nghĩa được cung cấp trong Chính sách này hoặc, nếu không được xác định trong Chính sách này, sẽ là ý nghĩa được cung cấp trong Điều khoản dịch vụ WeChat.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết ở cuối Chính sách này.

1. TỔNG QUÁT

1.1 Giới thiệu

Chúng tôi mong muốn WeChat sẽ luôn tạo tác động tích cực đến cuộc sống của người dùng và sẽ là một nền tảng có ích cho người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi không ngừng tìm cách cải tiến và đổi mới WeChat. Một phần của việc đạt được mục tiêu này là đảm bảo rằng người dùng có thể tiếp tục sử dụng WeChat an toàn và WeChat được tất cả người dùng sử dụng theo cách có thể chấp nhận được. Chính sách này đề ra các quy tắc để đảm bảo người dùng sử dụng WeChat sẽ có hành vi phù hợp. Bạn cũng có thể tham khảo Nguyên tắc cộng đồng của WeChat để giải đáp thêm về các nội dung và hành vi được phép hoặc không được phép trên WeChat.

Chúng tôi được hướng dẫn bằng phản hồi liên tục từ người dùng và các chuyên gia trong ngành trong việc phát triển Chính sách này và chúng tôi nỗ lực đảm bảo Chính sách này bao gồm các ý tưởng, quan điểm và thông tin đa dạng. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận phản hồi từ người dùng. Nếu bạn muốn gửi phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở cuối Chính sách này.

1.2 Thực thi và vi phạm (hoặc vi phạm tiềm ẩn) Chính sách này

Trong trường hợp bạn đã (hoặc chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã) vi phạm Chính sách này, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau:

Mặc dù chúng tôi xác định sẽ áp dụng Chính sách này một cách nhất quán ở tất cả các khu vực tài phán, nhưng ở một số khu vực tài phán, có thể có các yêu cầu cụ thể theo luật hiện hành đòi hỏi phải áp dụng các phần khác của Chính sách này. Ngoài ra, vì các điều luật áp dụng cho WeChat không ngừng thay đổi, vui lòng lưu ý các thay đổi đối với điều luật và quy định áp dụng cho các người dùng tại các khu vực pháp lý khác.

Nếu bạn muốn báo cáo một người dùng khác có thể đã vi phạm chính sách này, vui lòng tham khảo Mục 12 của Chính sách này để biết thông tin liên hệ của chúng tôi.

1.3 Chúng tôi áp dụng Chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ hành động một cách hợp lý trong việc áp dụng Chính sách này và xem xét liệu có bất kỳ nội dung hoặc hành vi nào vi phạm Chính sách này hay không. Vui lòng tham khảo phần còn lại của Chính sách này để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi cho là nội dung hoặc hành vi vi phạm Chính sách này.

Đôi khi, chúng tôi tương tác với người dùng và các chuyên gia bên thứ ba để đảm bảo Chính sách này luôn phản ánh giá trị của chúng tôi và các luật và quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo rằng việc sử dụng WeChat vẫn là trải nghiệm an toàn và thú vị cho người dùng của chúng tôi.

1.4 Cách chúng tôi phát hiện nội dung độc hại

Chúng tôi phát triển và triển khai các quy trình tự động để phát hiện và ngăn chặn các nội dung độc hại vi phạm Chính sách này (bao gồm nội dung vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào) không được nhập vào, sử dụng hoặc lưu giữ trên WeChat, tuân theo nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành (bao gồm các luật quốc tế hiện hành cho các dịch vụ liên kết của chúng tôi). Chúng tôi có thể từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung độc hại nào có trên hoặc được truyền tải qua WeChat vi phạm Chính sách này. Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua email policy@wechat.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hành động được thực hiện theo Phần 1.4 này.

1.5 Khả năng tương tác với Weixin

WeChat có thể tương tác với Weixin, nhờ đó bạn có thể liên lạc với người dùng Weixin và sử dụng một số tính năng do Weixin điều hành.

Khi bạn sử dụng các tính năng do Weixin điều hành, bạn phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ Weixin hoặc thỏa thuận dịch vụ có liên quan áp dụng cho tính năng đó. Việc vi phạm các điều khoản đó có thể dẫn đến hạn chế về khả năng tương tác của WeChat với Weixin theo quyết định của chúng tôi, bao gồm các hạn chế đối với việc bạn sử dụng các tính năng do Weixin điều hành.

Xin lưu ý rằng những người dùng Weixin mà bạn tương tác phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ Weixin, Tiêu chuẩn sử dụng tài khoản Weixin cũng như bất cứ các luật và quy định hiện hành nào. Điều này có nghĩa là nếu tương tác của bạn với người dùng Weixin có khả năng khiến những người dùng Weixin đó vi phạm Điều khoản Dịch vụ Weixin, Tiêu chuẩn sử dụng tài khoản Weixin cũng như bất kỳ các luật và quy định hiện hành nào, tùy theo quyết định của mình, Weixin có thể hạn chế hoặc giới hạn khả năng tương tác của Weixin với WeChat, bao gồm hạn chế hoặc giới hạn người dùng Weixin tương tác với người dùng WeChat.

Cuối cùng, nếu bạn (hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng bạn đã) vi phạm Chính sách này, tùy theo quyết định của mình, chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động theo Chính sách này.

2. Bạo lực và TỘI PHẠM

Chúng tôi nghiêm cấm nội dung bạo lực, phạm tội, bất hợp pháp hoặc không phù hợp trên WeChat.

Cụ thể hơn, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào có thể (theo ý kiến của chúng tôi) tạo thành rủi ro thực sự về tổn hại hoặc đe dọa trực tiếp đến an toàn của cộng đồng sẽ được gỡ ngay khi có thể.

Ngoài ra, mọi nội dung vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào cũng sẽ bị gỡ ngay khi có thể.

Những nội dung hoặc hành vi như vậy có thể bao gồm những điều sau:

Chúng tôi cũng cấm mọi tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nêu trên, bao gồm mọi hoạt động điều phối hoặc quảng bá liên quan.

Các hoạt động phạm tội và/hoặc bất hợp pháp ở các khu vực tài phán khác nhau có thể bao gồm:

Các thông tin chi tiết khác về các hoạt động bất hợp pháp khác nhau mà chúng tôi nghiêm cấm trên WeChat được trình bày trong phần còn lại của Chính sách này.

3. An toàn cá nhân

Chúng tôi muốn đảm bảo WeChat là môi trường an toàn cho tất cả người dùng.

Để thực hiện điều đó, chúng tôi nghiêm cấm mọi nội dung hoặc hành vi liên quan đến, mô tả, quảng bá hoặc khuyến khích tham gia hoặc gạ gẫm bất kỳ hành vi nào sau đây:

4. BẢO VỆ BẢO MẬT và thông tin riêng tư/bí mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ bảo mật và thông tin riêng tư/bí mật của người dùng và nghiêm cấm chia sẻ hoặc công bố bất kỳ thông tin nào như vậy mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng hoặc cơ sở pháp lý khác. Những hành vi bị cấm như vậy bao gồm:

Ngoài ra, chúng tôi luôn xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Nội dung không mong muốn

Chúng tôi nghiêm cấm nội dung và hành vi không mong muốn trên WeChat. Chúng tôi xem nội dung và hành vi không mong muốn này là nội dung hoặc hành vi có khả năng gây khó chịu và/hoặc đau buồn cho đối tượng và/hoặc cho công chúng. Nội dung này có thể bao gồm:

6. HÀNH VI VÀ NỘI DUNG XÁC THỰC

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng nội dung và hành vi trên WeChat vẫn xác thực, bằng cách cố gắng loại bỏ tin giả, thông tin đánh lạc hướng, thông tin sai, quảng cáo sai, gian lận và vi phạm bảo mật trên WeChat.

Để thực hiện điều đó, chúng tôi nghiêm cấm các nội dung sau:

Nhiều khu vực tài phán khác nhau đã áp dụng luật trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật này khi được yêu cầu (bao gồm yêu cầu của chính phủ và án lệnh được ban hành theo những luật này). Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý các yêu cầu của chính phủ, vui lòng xem Chính sách về yêu cầu của chính phủ.

7. LẠM DỤNG WECHAT

7.1 Tổng quát

Chúng tôi nghiêm cấm hành vi lạm dụng WeChat. Việc này bao gồm:

7.2 Vi phạm quyền của chúng tôi và gây gián đoạn kỹ thuật khác của WeChat

Chúng tôi nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng WeChat vi phạm (hoặc có khả năng vi phạm) quyền của chúng tôi hoặc gây gián đoạn kỹ thuật của WeChat. Việc sử dụng như vậy có thể bao gồm các mục sau:

7.3 Người dùng bị cấm

Bạn không thể đăng ký hoặc sử dụng WeChat nếu:

8. Hàng hóa và dịch vụ được quản lý

Ở nhiều khu vực tài phán khác nhau, một số hàng hóa và dịch vụ nhất định có thể là bất hợp pháp hoặc chỉ có thể được phân phối và/hoặc bán hàng theo tiêu chuẩn chuyên môn và hạn chế nhất định.

Chúng tôi xác nhận rằng các khu vực tài phán khác nhau có thể xử lý nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Điều này cần được cân bằng với mục đích của chúng tôi trong việc áp dụng Chính sách này một cách công bằng và nhất quán cho tất cả người dùng trên toàn thế giới.

Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hoàn toàn nghiêm cấm hành vi bán hoặc phân phối một số mặt hàng nhất định. Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể cho phép hành vi bán hoặc phân phối nêu trên, tùy thuộc vào một số giới hạn nhất định do chúng tôi ban hành (ví dụ: giới hạn độ tuổi hoặc địa lý). Những hạn chế này sẽ tính đến các luật và hướng dẫn hiện hành và có thể được chúng tôi cập nhật tùy từng thời điểm theo quyết định của riêng mình.

Các mục như vậy có thể bao gồm:

Các hạn chế khác (và chi tiết liên quan đến các hạn chế đó) có thể được nêu trong các điều khoản và điều kiện áp dụng khác.

9. CÁCH THỨC XỬ LÝ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi coi trọng quyền sở hữu trí tuệ và luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo WeChat tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có thể gỡ bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên và/hoặc các quyền sở hữu khác vào bất kỳ lúc nào.

Việc chúng tôi xử lý quyền sở hữu trí tuệ và các nội dung khác phải tuân theo:

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu sau đây (tùy thuộc vào luật hiện hành và phù hợp với các chính sách WeChat liên quan):

10. YÊU CẦU TỪ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

10.1 Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu khác nhau từ cơ quan chính phủ có liên quan đến WeChat. Trong trường hợp yêu cầu như vậy được đưa ra:

11. NỘI DUNG QUẢNG BÁ CHÍNH TRỊ

11.1 Chúng tôi nghiêm cấm hành vi quảng bá nội dung chính trị trên WeChat khi:

11.2 “Nội dung quảng bá chính trị” là bất kỳ nội dung quảng bá nào liên quan đến:

Ngoài ra, chúng tôi không chấp nhận nội dung quảng bá chính trị từ hoặc được trả tiền từ một ứng cử viên cho một cuộc bầu cử; một đảng phái chính trị; hoặc bất kỳ quan chức chính phủ được bầu hoặc chỉ định nào.

11.3 Nội dung quảng bá chính trị có thể bao gồm các nội dung sau:

11.4 Chúng tôi công nhận rằng các khu vực tài phán khác nhau có nhiều luật khác nhau chi phối nội dung quảng bá chính trị. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật này khi được yêu cầu, bao gồm việc duy trì thông tin về quảng cáo chính trị và tiết lộ thông tin như vậy cho các cơ quan quản lý liên quan. Ngoài ra, các cơ quan chính phủ có thể yêu cầu gỡ nội dung quảng bá chính trị theo luật và quy định hiện hành và theo Chính sách về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi.

11.5 Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét lĩnh vực này và sẽ cân nhắc việc thực hiện các hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn cụ thể theo từng quốc gia hoặc hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn khác theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng khi chúng tôi thực hiện các hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn đó.

12. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua policy@wechat.com để báo cáo mọi vi phạm (hoặc vi phạm tiềm ẩn) về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Chính sách này.

PHỤ LỤC DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ HÀN QUỐC

Nếu bạn là người dùng WeChat tuân theo luật của khu vực pháp lý Hàn Quốc, các điều khoản bổ sung bên dưới: (i) là một phần kết hợp của Chính sách này; (ii) được áp dụng khi sử dụng WeChat; và (iii) ưu tiên áp dụng các điều khoản chính của Chính sách này trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào.

  1. Các bài đăng do người dùng đăng có chứa nội dung video bất hợp pháp có thể gây ra hậu quả pháp lý theo các quy định hiện hành tại Hàn Quốc.

  2. Trong trường hợp các bài đăng do người dùng đăng tải có chứa video bất hợp pháp và có thể gây ra hậu quả hình sự theo các quy định hiện hành của Hàn Quốc, chúng tôi có thể khóa hiển thị bài đăng hoặc xóa các bài đăng; hoặc từ chối đăng tải các bài đăng này theo Điều 22-5 (1) của Luật Kinh doanh viễn thông của Hàn Quốc.