Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được của WeChat

GIỚI THIỆU

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho người dùng của mình sử dụng và tận hưởng. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được này, trong đó đặt ra các quy tắc ứng xử đúng mực đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về, hoặc bất cứ vấn đề tuân thủ nào của ai, về Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ WeChat Help Center - "Feedback".

Bất kỳ điều khoản nào được sử dụng trong Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được của WeChat này đều sẽ có ý nghĩa giống như các điều khoản tương đương được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ WeChat của chúng tôi, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn đồng ý không tham gia vào bất cứ hoạt động bị cấm nào sau đây về hoặc có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, hoặc cho phép bất cứ người dùng nào sử dụng tài khoản của bạn với chúng tôi để làm điều tương tự:

NGƯỜI DÙNG BỊ CẤM

Bạn không thể đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu:

Sửa đổi lần cuối: 2015-11-13