ข้อกำหนดการให้บริการของ WeChat

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat! การใช้ WeChat ของท่าน ("บริการ" or "บริการของเรา") จะเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่านหากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราในทุกแห่งทั่วโลก นอกเหนือไปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (และท่านไม่ใช่พลเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) หากท่านเป็น:(i) ผู้ใช้บริการของเราในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ii) พลเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใช้บริการของเรา ณ ที่ใด ๆ ในโลก หรือ (iii) บริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนที่ใช้บริการของเรา ณ ที่ใด ๆ ในโลก กรุณาดู ข้อกำหนดการให้บริการ (ของผู้ใช้ใน PRC) สำหรับข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในการให้บริการของเรา

ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อท่านใช้บริการของเราและใช้บริการของเราเฉพาะที่อนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดเมื่อท่านใช้บริการ ท่านต้องทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายของเราตลอดจนคำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีที่ท่านสามารถและไม่สามารถใช้บริการของเรา หากท่านไม่ตกลงยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านต้องไม่ใช้บริการของเรา

บริษัทคู่สัญญา

โดยการใช้บริการของเรา ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ระหว่างท่านและ Tencent International Service Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #21-07International Plaza, Singapore 079903 ("เรา" "ของเรา" และ "พวกเรา") ("ข้อกำหนด"เหล่านี้)

ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

หากท่านมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ท่านต้องไม่ใช้บริการของเรา หากท่านมีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี (หรืออายุตามระบบกฎหมายของท่านที่กำหนดให้ท่านเป็นผู้เยาว์) ผู้ปกครองของท่านต้องยินยอมตกลงในข้อกำหนดเหล่านี้ (ทั้งในนามของพวกเขาและในนามของท่าน) ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้บริการของเรา

หากท่านใช้บริการของเราในนามของบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่น ๆ ( " องค์กร"ของท่าน) ท่านรับประกันว่าท่านได้รับมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าวและทำการกำหนดผูกพันองค์กรของท่านกับข้อกำหนดเหล่านี้ และในความหมายของคำว่า "ท่าน" นั้นได้หมายรวมถึงองค์กรของท่าน

เราอาจทำการแปลข้อกำหนดเหล่านี้ไปสู่หลายภาษา และในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นของข้อกำหนดเหล่านี้ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ (ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้)

นโยบายเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมที่ท่านต้องปฏิบัติตามในการใช้ บริการของเรา:

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

หากท่านเป็นพลเมืองหรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานเป็นปกติวิสัยในประเทศต่อไปนี้ ข้อกำหนดเฉพาะประเทศต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ในการใช้บริการของเรา:

ความไม่สอดคล้องกัน

ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการบริการหรือนโยบายแตกต่างไปจากข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการบริการ หรือนโยบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นแต่ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดของการบริการหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านั้นจะ (นอกจากจะมีการระบุไว้อย่างเด่นชัดในข้อกำหนดของการบริการหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านั้น) แก้ไขหมวดต่อไปนี้ของข้อกำหนดเหล่านี้ (ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีความแตกต่าง):

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อกำหนดเฉพาะประเทศแตกต่างจากข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมของการบริการหรือนโยบายเพิ่มเติม ข้อกำหนดเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีความแตกต่าง

การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและบริการของเรา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นกรุณากลับมาและทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้

นอกจากนี้ เมื่อบริการของเราและประสบการณ์ของผู้ใช้มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ ในบางโอกาสเราอาจ (และตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต) เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนองค์ประกอบจากบริการของเรา (ทั้งนี้รวมถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับว่าการบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่) หรือระงับหรือยกเลิกการบริการโดยสิ้นเชิง

เมื่อเราพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือบริการของเราเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เราจะแจ้งให้ท่านทราบ (ผ่าน http://www.wechat.com การสื่อสารโดยตรงกับท่านหรือวิธีอื่น) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในการใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการของเรา ทั้งที่มีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งจากเรา ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้

บัญชีของท่าน

ท่านอาจต้องการสร้างบัญชีกับเราเพื่อเข้าถึงและใช้บริการบางส่วนของเรา

บัญชีใด ๆ ที่ท่านเปิดกับเราเป็นบัญชีส่วนตัวของท่านและท่านถูกห้ามไม่ให้มอบเป็นของขวัญ ให้ยืม โอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของท่าน ชื่อบัญชีของท่าน ID ผู้ใช้และข้อมูลในการระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ท่านนำมาใช้ภายในบริการของเรายังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และเราสามารถปิดการทำงาน เรียกคืนและนำมาใช้ใหม่ได้เมื่อบัญชีของท่านถูกยกเลิกหรือปิดการใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลจากท่านหรือเราก็ตาม

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบใน (i) การรักษาความปลอดภัยในรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึงบัญชีของท่านและบริการของเรา และ(ii) การใช้บริการของเราทั้งหมดภายใต้บัญชีของท่านท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ WeChat Help Center - "Feedback" หากท่านทราบหรือสงสัยว่ารหัสผ่านหรือบัญชีของท่านถูกบุกรุก

การปิดการใช้งานของบัญชี

บริการของเราอาจเสนอวิธีการปิดการใช้งานบัญชีเฉพาะการบริการของท่าน – กรุณาดูการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม

การชำระค่าบริการ

ในบางโอกาสท่านอาจทำการชำระค่าบริการให้แก่เราอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของเรา (ทั้งนี้รวมถึง สิทธิประโยชน์ในบริการของเรา หรือสิทธิประโยชน์ในองค์ประกอบเพิ่มเติมภายในบริการของเรา) ข้อกำหนดเฉพาะการบริการของเราอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลต่อการชำระค่าบริการ (ทั้งนี้รวมถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน (หากมี) การจัดการแจ้งเรียกเก็บค่าบริการและผลของการไม่ชำระค่าบริการตามเวลา) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าบริการของท่านให้แก่เรา

เนื้อหาของท่าน

เมื่อท่านส่ง อัปโหลด ส่งผ่าน หรือ แสดงข้อมูล มีเดียหรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน ("เนื้อหาของท่าน") ท่านเข้าใจและตกลงยินยอมว่า:

นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมว่าเราและบริษัทร่วมบริการของเรา (ตามข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ WeChat และกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้):

ท่านเข้าใจว่าแม้ว่าท่านทำการลบเนื้อหาของท่านจากบริการของเรา ด้วยเหตุผลด้านเทคนิคและการบริหารจัดการอาจใช้เวลาระยะหนึ่งหรือไม่สามารถทำได้เลย

ความรับผิดชอบในเนื้อหาของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียวและเราขอแนะนำว่าให้ท่านเก็บสำเนาไว้ตลอดเวลา ท่านต้องสร้างความมั่นใจตลอดเวลาว่า: (i) ท่านมีสิทธิร้องขอให้ส่ง ส่งผ่าน หรือแสดงเนื้อหาของท่านและให้สิทธิแก่เราตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) เนื้อหาของท่าน (และการใช้เนื้อหาของท่านของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้) ไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดหรือขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

เนื้อหาและการบริการของบุคคลที่สาม

เราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่รับรอง สนับสนุนหรือ รับประกันความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ส่งถึง ส่งผ่าน หรือแสดงโดย หรือเชื่อมต่อโดยบริการของเรา ทั้งนี้รวมถึง เนื้อหาที่เสนอโดยผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ของเราหรือโดยผู้โฆษณา ท่านรับทราบและตกลงยินยอมว่าโดยการใช้บริการ ท่านอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้ขุ่นเคืองหรือไม่ถูกกฎหมายได้ ความเชื่อมั่นใด ๆ หรือการใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการเข้าถึงได้จากบริการของเราโดยท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง การที่ท่านใช้บริการของเราไม่ได้มอบสิทธิใด ๆ แก่ท่านใน หรือต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงหรือได้มาจากการที่ท่านใช้บริการของเรา

เรายังไม่รับประกันในคุณภาพ ความน่าเชื่อถือหรือความเหมาะสมของบริการจากบุคคลที่สามได้จัดสรร เสนอบริการ หรือ เชื่อมต่อผ่านบริการของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในบริการจากบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านเข้าถึงบริการจากบุคคลที่สามผ่านบริการของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการเหล่านั้น

เราอาจทบทวน (แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดที่ต้องทบทวน) เนื้อหา หรือบริการจากบุคคลที่สามผ่านบริการของเราเพื่อกำหนดว่าพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายของเรา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เราอาจถอดถอนหรือปฏิเสธการเสนอบริการหรือเชื่อมต่อกับเนื้อหาหรือบริการจากบุคคลที่สามบางรายการ หากพวกเขาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีเนื้อหาลามกอนาจาร ทำให้เสียชื่อเสียงหรือล่วงละเมิด ฝ่าฝืนสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพการบริการของเรา

ในบางโอกาสอาจจะมีเนื้อหาและการบริการของบุคคลที่สามในบริการของเราที่เป็นไปตามข้อกำหนดในอนาคต ทั้งนี้รวมถึง ข้อกำหนดจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างเนื้อหาและการบริการ (ยกตัวอย่างเช่น สำนักข่าวที่รับผิดชอบในการเขียนบทความข่าว ที่หลังจากนั้นปรากฏในบริการข่าวสารของเรา) ในกรณีเช่นนี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีขึ้นในอนาคตตามที่ได้แจ้งต่อท่าน

หากท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อ WeChat Help Center - "Feedback"

เนื้อหาโฆษณาในบริการของเรา

บริการของเราอาจมีการโฆษณาหรือเนื้อหาทางการพาณิชย์ ท่านตกลงยินยอมว่าเราได้รับอนุญาตให้รวมเอาการโฆษณาหรือเนื้อหาทางการพาณิชย์เข้าไว้ในบริการของเรา และ (เมื่อเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ) เราจะระบุบริการและการสื่อสารที่มีค่าบริการท่านยังตกลงยินยอมดังที่ได้อธิบายแล้วโดยละเอียดใน นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ WeChat เราใช้การโฆษณาเป้าหมายเพื่อพยายามทำให้การโฆษณามีความเกี่ยวเนื่องและมีคุณค่าแก่ท่านยิ่งขึ้น

การตลาดทางตรง

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการโฆษณาหรือการตลาดทางตรงให้ท่าน (ไม่ว่าโดยการส่งข้อความภายในการบริการของเรา โดยอีเมลหรือโดยวิธีอื่น) ที่เสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา และ/หรือ ของบุคคลที่สามที่เลือกไว้ ผลิตภัณฑ์และการบริการดังกล่าว ได้แก่:

หากมีข้อบังคับตามกฎหมาย เราให้เกียรติการร้องขอของท่านที่ไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงดังที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านต้องการทำการร้องขอดังกล่าว กรุณา:(i) แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลในการติดต่อที่ระบุไว้ใน นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ WeChat (ii) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องในข้อความทางการตลาด หรือ (iii) หากมีให้บริการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่กำหนดไว้ในคำแนะนำเฉพาะบริการ (ที่เกี่ยวกับบริการนั้น ๆ)

โปรดทราบว่าเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ทำการโฆษณานอกจากท่านได้ให้คำยินยอมให้เรากระทำได้ อย่างไรก็ตาม เราแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ทำการโฆษณาเพื่อเสนอการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหรือต่อบริการและซอฟต์แวร์ของเรา (ทั้งนี้รวมถึง การอัปเดต อัปเกรดและเวอร์ชันใหม่ในอนาคต) จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและใบอนุญาตของเราต่อไป ยกเว้นตามที่ได้ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านไม่มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา โดยเฉพาะ ท่านไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา (ยกตัวอย่างเช่น, "Tencent", "WeChat" หรือ "QQ") โลโก้ ชื่อโดเมน หรือคุณสมบัติอันโดดเด่นของตราสินค้าโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่ท่านให้เกี่ยวกับบริการของเราถือเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง และเราจะใช้ความคิดเห็นและคำแนะนำภายใต้ดุลยพินิจของเราโดยไม่จ่ายชำระเงิน หรือให้พันธะผูกพันอื่น ๆ ต่อท่าน

หากบริการของเราเกี่ยวกับการที่ท่านดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์จากเรา เราให้ใบอนุญาตที่จำกัด เป็นส่วนตัว ไม่พิเศษ ไม่สามารถให้ใบอนุญาตต่อ ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่มีเงินส่วนแบ่งและเพิกถอนได้แก่ท่านในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อใช้บริการของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้ (ทั้งนี้รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้บนอุปกรณ์บางอย่างของท่าน) โปรดทราบว่า ข้อกำหนดใบอนุญาตนี้อาจได้รับการเสริมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบางซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

ท่านไม่สามารถทำสำเนา ดัดแปลง รวบรวมย้อนกลับ ถอดรหัสย้อนกลับ หรือถอดรหัสแหล่งจากซอฟต์แวร์ของเรา ยกเว้นในกรณีที่เราอาจจะไม่ห้ามไม่ให้ท่านกระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือท่านมีคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราอยู่แล้ว หากกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ท่านรวบรวมย้อนกลับ หรือถอดรหัสที่มาจากซอฟต์แวร์ของเรา ก่อนอื่นท่านต้องติดต่อเราเพื่อร้องขอข้อมูลที่ท่านต้องการ

ในบางโอกาสเราอาจจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเรา การอัปเดตดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือมีผู้กำหนดขึ้น โปรดทราบว่าบริการของเราอาจไม่ทำงานตามปกติหรือไม่ทำงานเลย หากการอัปเกรดหรือท่านไม่ได้ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ เราไม่รับประกันว่าเราจะทำการอัปเดตให้แก่ซอฟต์แวร์ของเรา หรือการอัปเดตดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หรือระบบของท่านต่อไปหรือไม่

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

ส่วน "เนื้อหาและการบริการของบุคคลที่สาม" ข้างต้นมีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เสนอโดยบุคคลที่สาม (ทั้งนี้รวมถึง ซอฟต์แวร์ ปลั๊กอิน เครื่องมือ ตัวแปลงสัญญาณ ข้อมูลและเนื้อหาภายในซอฟต์แวร์ดังกล่าว) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ หรือร่วมกับบริการของเรา ("ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม") ทั้งนี้รวมถึงการที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

นอกเหนือจากส่วนนั้น โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อและเราไม่รับรอง ให้การสนับสนุนหรือรับประกันในคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ความเชื่อถือหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายในบริการของเรา ภายใต้ภาคผนวกของข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือในลักษณะอื่น

เราไม่เสนอบริการช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อบุคคลที่สามที่ให้บริการสำหรับบริการช่วยเหลือทางเทคนิค

ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยที่มา

นอกเหนือจากส่วน "ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม" ดังกล่าวข้างต้น บริการของเราอาจใช้ซอฟต์แวร์ที่มีใบอนุญาตแบบ "เปิดเผยที่มา" ("ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยที่มา") หากเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยที่มา โปรดทราบว่า

การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เรารับประกันต่อท่านว่าเราจะเสนอบริการของเราโดยใช้การดูแลและทักษะที่เหมาะสม

นอกเหนือจากการรับประกันนี้ ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ การบริการและซอฟต์แวร์ของเราทั้งหมดได้รับการจัดสรร "ดังที่ปรากฏ" และ "ตามที่มีให้บริการ" และทั้งเราหรือบริษัทร่วมบริการของเราจะไม่ถือเป็นตัวแทนหรือรับประกัน หรือทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับบริการของเรา ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ของเราที่ส่ง ส่งผ่าน หรือแสดงโดยบริการของเรา ทั้งนี้รวมถึง: (I) การเป็นตัวแทนหรือรับประกัน หรือทำหน้าที่ที่บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราจะไม่ถูกรบกวน ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส (II) บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราจะใช้งานได้กับอุปกรณ์ของท่าน หรือ (III) บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราจะมีคุณภาพที่จำหน่ายได้ เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ หรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ท่านสละสิทธิใด ๆ และการเป็นตัวแทน การรับประกันและทำหน้าที่ทั้งหมด

ความรับผิดชอบสำหรับบริการและซอฟต์แวร์ของเรา

ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดชอบโดยรวมทั้งหมดของเราและบริษัทร่วมบริการของเราในการร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงในการอนุญาตผู้ใช้ทั่วไปหรือบริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของเรา ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามจะถูกจำกัดที่จำนวนที่มากกว่าจำนวนดังต่อไปนี้: (I) จำนวนที่ท่านได้จ่ายชำระให้เราเพื่อการใช้บริการเฉพาะรายการหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนในระยะเวลา 6 เดือนจะดำเนินการทันทีจากวันที่ร้องเรียนล่าสุด และ(II) 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ไม่มีกรณีใดที่เราหรือบริษัทร่วมบริการของเราจะรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงในการอนุญาตผู้ใช้ทั่วไป หรือบริการ หรือซอฟต์แวร์ของเราสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย: (I) ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือ โรคระบาด (II) เหตุการณ์ทางสังคม เช่น สงคราม จลาจล หรือการดำเนินการของรัฐบาล (III) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจันหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากมัลแวร์ หรือนักเจาะข้อมูล (IV) การทำงานบกพร่องหรือการไม่ทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบ ฮาร์ดแวร์ หรือการเชื่อมต่อทั้งของเราและของท่าน (V) การใช้บริการของเราหรือซอฟต์แวร์ของเราอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต (VI) การที่ท่านใช้บริการของเรา หรือซอฟต์แวร์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ ข้อตกลงในการอนุญาตผู้ใช้ทั่วไป หรือ (VII) เหตุผลใด ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมหรือความคาดหมายของเรา และในส่วนที่ได้รับอนุญาตกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามของความเสียหายที่ได้รับการยกเว้นหรือได้รับโทษไม่ว่าโดยอ้อม โดยพิเศษ โดยต่อเนื่องหรือความเสียหายในธุรกิจ รายได้ ผลกำไร ความปรารถนาดี เนื้อหาหรือข้อมูล

ไม่มีสิ่งใดข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบต่อไปนี้ ยกเว้นในกรณีที่ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกสละสิทธิ จำกัด หรือยกเว้นภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่ว่าสิทธิพิเศษอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านพึงมีในระบบกฎหมายของท่าน (ทั้งนี้รวมถึง สิทธิใด ๆ ภายใต้ระเบียบการปกป้องผู้บริโภคที่มีผลบังคับใช้) ในขอบเขตทีสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้รับการยกเว้น หรือสละสิทธิ์ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

ท่านตกลงยินยอมว่าท่าน (และองค์กรของท่าน หากท่านใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราในนามขององค์กรดังกล่าว) จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา หุ้นส่วนและบริษัทร่วมบริการของเรา จากและต่อการร้องเรียน การฟ้องร้อง การกระทำ การเรียกร้อง ความเสียหาย หนี้สิน การขาดทุน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย (ทั้งนี้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในทางคดีและค่าธรรมเนียมทนายความ) และความรับผิดชอบที่เกิดจาก: (I) การที่ท่านใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือ (II) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงในการอนุญาตผู้ใช้ทั่วไป

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในบุคคลที่สามที่ท่านเป็นผู้ก่อ (ทั้งนี้รวมถึง ค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของท่าน) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา

การยกเลิกบริการ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ต่อการที่ท่านใช้บริการของเรา จนกว่าการเข้าถึงการบริการนั้น ๆ จะถูกยกเลิกโดยท่านหรือเรา

เราอาจจะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของท่าน หรือ บริการหนึ่ง ๆ หรือทั้งหมดของเรา: (i) หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ (ii) หากการที่ท่านใช้บริการของเราสร้างความเสี่ยงแก่เราหรือผู้ใช้บริการของเรารายอื่น เพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกบุคคลที่สามร้องเรียนต่อเรา หรือมีแนวโน้มที่จะทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา (iii) หากท่านไม่ใช้บริการของเราเป็นเวลานาน หรือ (iv) เหตุผลอื่นใด หากมีความเหมาะสม เราจะแจ้งหมายเหตุให้ท่านทราบถึงการระงับหรือการยกเลิกบริการ

การรักษาและเก็บสำรองเนื้อหาของท่าน

การยกเลิกบริการต่อไปนี้ตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะรักษาและใช้เนื้อหาของท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ WeChatหากเราระงับหรือยกเลิกการบริการ หรื หากการเข้าถึงบริการของเราถูกยกเลิกโดยท่านหรือเรา เราไม่รับประกันว่าเราจะสามารถส่งคืนเนื้อหาของท่านให้แก่ท่านได้และเราอาจลบเนื้อหาของท่านเป็นการถาวรโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบหลังจากการยกเลิกบริการ กรุณาตรวจให้มั่นใจว่าท่านเก็บสำรองเนื้อหาของท่านอยู่เป็นประจำ

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของเรา ท่านตกลงยินยอมว่าท่านจะไม่ร้องเรียนเราในเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ความไม่ถูกต้องของบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือส่วนหนึ่งของบทบัญญัติใด ๆ) จะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง หรือการบังคับใช้บทบัญญัติอื่นใด (หรือส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินั้น ๆ) หากศาลถือว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ในสถานะร่าง เราอาจทดแทนข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกันในส่วนที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีการล่าช้าในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะสละสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้บทบัญญัตินั้น ๆ สิทธิและพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งโดยลักษณะแล้วควรดำรงอยู่ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพันธะผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ หรือการคุ้มครอง (หากมี) ที่ให้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะยังคงมีผลหลังจากการยกเลิกบริการหรือการหมดอายุของข้อกำหนดเหล่านี้

ไม่มีบุคคลใดนอกเหนือจากท่านและเราจะมีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ต่อบุคคลอื่น และท่านไม่สามารถตั้งตัวแทน มอบหมายหรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยการดำเนินการของกฎหมายหรือปราศจากคำยินยอมของเรา เราอาจมอบหมาย ถ่ายโอน หรือทำสัญญาช่วงต่อข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิและพันธะผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ในทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีคำยินยอมหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านรับทราบและตกลงยินยอมว่าไม่มีกรณีใดที่หุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมบริการของเราจะต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ยกเว้นในส่วนของ: (i) ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ร่วมกับข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดไว้แตกต่างออกไป หรือ (ii) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในระบบกฎหมายของท่านบังคับไว้เป็นอย่างอื่น (ยกตัวอย่างเช่น ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในระบบของท่านในการนำ หรือการต่อสู้คดีร้องเรียนในศาลท้องถิ่น (ทั้งนี้รวมถึง คดีร้องเรียนศาลเล็ก (หรือศาลลักษณะเดียวกัน) ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการร้องเรียนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการปกครองจากกฎหมายแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ข้อพิพาท ข้อวิจารณ์ หรือข้อร้องเรียน (ไม่ว่าในสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวพันกับ หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้รวมถึงการมีอยู่ ความถูกต้อง การแปลความ ศักยภาพ การฝ่าฝืน หรือการยกเลิกบริการ จะอ้างถึงและแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่บริหารจัดการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Centre) ภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการปกครองของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำฮ่องกง โดยมีผลเมื่อจดหมายแจ้งจากอนุญาโตตุลาการได้รับการส่งแล้ว บัลลังก์ของอนุญาโตตุลาการคือที่ฮ่องกง จะมีอนุญาโตตุลาการเดียวเท่านั้น การดำเนินการของอนุญาโตตุลาการจะกระทำในภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดของการบริการ WECHAT (ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสหรัฐอเมริกา)

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดด้านล่างนี้จะถูกรวมเข้าในข้อกำหนดเหล่านี้และมีสิทธิเหนือข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนที่ขัดแย้งกัน

หากท่านเป็นผู้ที่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 และบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันในระบบกฎหมายอื่นใด (หากท่านเป็นผู้ที่อาศัยในระบบกฎหมายดังกล่าว) ซึ่งระบุไว้ว่า: "โดยการเปิดเผยทั่วไปไม่รวมถึงการร้องเรียนที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเมื่อทำการเปิดเผย ซึ่งหากทราบต้องมีผลกระทบอย่างมากต่อการตกลงกับลูกหนี้"

แต่ละฝ่ายในที่นี้ต้องสละสิทธ์ใด ๆ และทั้งหมดอย่างถาวรในการดำเนินคดีโดยคณะลูกขุน หรือเข้าร่วมในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือรายการในเอกสารฉบับนี้

ข้อกำหนดของการบริการ WECHAT (ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับออสเตรเลีย)

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราในออสเตรเลีย ข้อกำหนดด้านล่างนี้จะถูกรวมเข้าในข้อกำหนดเหล่านี้และมีสิทธิเหนือข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนที่ขัดแย้งกัน

การค้ำประกันโดยตรงหรือโดยนัยทั้งหมด การรับประกัน การเป็นตัวแทนหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือในเรื่องเหล่านี้ที่ไม่ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่รวมในข้อกำหนดเหล่านี้ตามการอนุญาตสูงสุดของกฎหมาย

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ยกเว้น จำกัดหรือดัดแปลงการค้ำประกัน การรับประกัน ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข สิทธิหรือการแก้ไขโดยนัยหรือที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งสามารถยกเว้น จำกัดหรือดัดแปลงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากการค้ำประกัน เงื่อนไข การรับประกันหรือข้อกำหนดใด ๆ ถูกกล่าวโดยนัยหรือกำหนดไว้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และไม่สามารถยกเว้นได้ ( "บทบัญญัติที่ยกเว้นไม่ได้") และเราสามารถจำกัดการเยียวยาของท่านในการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ยกเว้นไม่ได้แล้ว ดังนั้นความรับผิดชอบของเราในการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ยกเว้นไม่ได้จะถูกจำกัดเพียงหนึ่งทางเลือกต่อไปนี้หรือมากกว่านั้น:

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2015-11-13