WeChat – นโยบายเกี่ยวกับคำร้องขอจากภาครัฐ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2021-08-19

1. บทนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่ WeChat เรามีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสมอ นโยบายนี้จะกำหนดวิธีที่เราดำเนินการกับคำร้องขอจากหน่วยงานราชการ แต่โปรดทราบว่าเราอาจดำเนินการกับคำร้องขอดังกล่าวในลักษณะอื่น ในกรณีที่จำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

1.2 เราได้รับคำร้องขอต่างๆ จากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ WeChat เมื่อมีคำร้องขอดังกล่าว:

1.3 เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอแนะนำให้คุณกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่มีการปรับปรุงในหน้านี้เป็นประจำ

1.4 ในนโยบายนี้:

2. ความสัมพันธ์ของเรากับ Weixin และบุคคลภายนอกอื่นๆ

2.1 เรามักได้รับคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ และ/หรือเราไม่ได้เป็นฝ่ายเก็บไว้ เราขอแถลงให้ชัดเจนว่า:

3. หลักการทั่วไปของนโยบายนี้

เราใช้นโยบายนี้ตามหลักการต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะระบุอยู่ในส่วนที่เหลือของนโยบายนี้

3.1 เราปฏิบัติตามคำร้องขอเมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้นตามกฎหมาย ส่วนหลักๆ สำหรับคำร้องขอที่เราปฏิบัติตามอาจเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะ การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึง:

3.2 เราจะไม่เก็บข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกลบ ลดความเป็นส่วนตัว และ/หรือแก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ใช้ของเรายังคงมีสิทธิ์ในการจัดการกับข้อมูลของตน และเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตาม ข้อกำหนดการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด และอาจมีการแก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นเป็นครั้งคราว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราจะระบุอยู่ใน ข้อกำหนดการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

3.3 เรามุ่งหวังที่จะใช้นโยบายนี้อย่างสอดคล้องและเป็นธรรมในทุกเขตอำนาจศาลที่เราให้บริการ WeChat ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมถึงการตีความของเราเกี่ยวกับข้อแตกต่างทางกฎหมายที่เป็นไปได้ระหว่างเขตอำนาจศาล WeChat นั้นใช้งานได้ทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมีเป้าหมายที่จะนำข้อกำหนดทั้งหมดของเรา (รวมถึงนโยบายนี้) ไปใช้อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกันในเขตอำนาจศาลทั้งหมด

3.4 เพิ่มเติมจากส่วนที่ 3.3 เราอาจละการปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึงเหตุผลอันเนื่องมาจากกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือตามคำแนะนำทางวิชาชีพที่เราได้รับเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ เป็นต้น

3.5 เรามีเป้าหมายให้การดำเนินการของเรามีความโปร่งใสต่อผู้ใช้ ก่อนและ/หรือหลังจากที่เราปฏิบัติตามคำร้องขอ (ขึ้นอยู่กับคำร้องขอ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ผู้ใช้ของเราทราบถึงคำร้องขอ (รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการตามคำร้องขอ) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของเรามีสิทธิ์ดำเนินการกับคำร้องขอ นอกจากนี้ เมื่อคำร้องขอเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบถึงคำร้องขอที่เกี่ยวข้องที่เราได้ปฏิบัติตามด้วย

ตัวอย่างเช่น หากเราได้ปฏิบัติตามคำร้องขอเพื่อนำเนื้อหาออก เราอาจลงประกาศแทนเนื้อหาที่ถูกลบออกโดยแจ้งผู้ใช้ของเราว่าเหตุใดจึงมีการนำเนื้อหาดังกล่าวออก

3.6 เราไม่ปฏิบัติตามทุกคำร้องขอโดยอัตโนมัติ เราจะตรวจสอบคำร้องขอทั้งหมดอย่างละเอียดเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมดในฝั่งของเรา โดยเคารพสิทธิ์ผู้ใช้ของเราด้วย และนั่นอาจรวมถึงการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกที่เหมาะสม

4. วิธีที่เรานำนโยบายนี้ไปใช้

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เรามุ่งหวังที่จะนำนโยบายนี้ไปใช้อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกันทั่วโลก ในการนำนโยบายนี้ไปใช้ เราคำนึงถึงหลักการต่อไปนี้:

5. ภาพรวมของวิธีจัดการกับคำร้องขอของเรา

5.1 เมื่อเราได้รับคำร้องขอ โดยทั่วไปแล้วเราจะจัดการกับคำร้องขอดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเสมอ):

6. เราจะดำเนินการกับคำร้องขอประเภทใด

6.1 ข้อกำหนดทั่วไป

หากคุณจะส่งคำร้องขอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำร้องขอของคุณ

เราจะไม่ดำเนินการกับคำร้องขอใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

6.2 บุคคลใดบ้างที่สามารถส่งคำร้องขอได้

หน่วยงานที่ร้องขอที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล คำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายอาจส่งจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ (เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง หน่วยงานโทรคมนาคม หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล

อำนาจของหลายๆ หน่วยงานที่มีอำนาจดังกล่าวจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เราจะตรวจสอบคำร้องขอทั้งหมดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

6.3 แบบฟอร์มคำร้องขอ

เราจะดำเนินการเฉพาะคำร้องขอที่มีข้อมูลต่อไปนี้ และข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด:

โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถดำเนินการกับคำร้องขอที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์ใดๆ ได้

7. การแจ้งเตือนผู้ใช้ของเรา

เราเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.5 ข้างต้น เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับคำร้องขอใดๆ ก่อนจะดำเนินการกับคำร้องขอนั้น เว้นแต่ว่าเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมายใดๆ (เช่น คำสั่งให้รักษาความลับ) หรือในกรณีที่เรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงแบบใกล้ตัวกับเราหรือบุคคลภายนอกรายใดก็ตาม การแจ้งเตือนนี้อาจทำให้ผู้ใช้สามารถขอรับคำสั่งคุ้มครองที่เหมาะสมได้

หน่วยงานที่ร้องขอที่เชื่อว่าการแจ้งเตือนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ อาจขอให้มีคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งห้ามเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ของเรา หน่วยงานที่ร้องขอมีหน้าที่ร้องขอไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคำร้องขอ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่

หากคำร้องขอของคุณเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของเราที่ยังคงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนแล้ว เราจะดำเนินการป้องกันไม่ให้มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอีก และจะดำเนินการที่อาจเป็นการแจ้งผู้ใช้ว่า เราทราบถึงการกระทำผิดของผู้ใช้รายนั้น หากคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ คุณมีหน้าที่ร้องขอให้เราหยุดยั้งการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้เราทราบถึงคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการแจ้งเตือนดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดค้านคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

8. การชำระคืนค่าใช้จ่าย

ในขอบเขตที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจให้คุณชำระคืนค่าใช้จ่ายของเราในการดำเนินการกับคำร้องขอ

9. ควรส่งคำร้องขอไปที่ใด

ทุกคำร้องขอจะต้องส่งเป็นอีเมลไปยัง policy@wechat.com โดยระบุหัวข้อว่า “Governmental Request (ระบุเขตอำนาจศาล)”

โปรดทราบว่า: