WeChat – นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2023-08-01

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้อธิบายถึงกฎเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งาน WeChat อย่างเหมาะสม

นโยบายนี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดในการให้บริการ WeChat) บังคับใช้กับทุกคนที่ใช้งาน WeChat หากใช้ WeChat แสดงว่าคุณได้ยอมรับนโยบายนี้ หากคุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้งาน WeChat

นโยบายนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตาม ข้อกำหนดในการให้บริการ

คำนิยามใดก็ตามที่ใช้ในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือหากไม่ได้นิยามไว้ในนโยบายนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดในการให้บริการ WeChat

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้

1. ทั่วไป

1.1 บทนำ

เราตั้งเป้าหมายให้ WeChat สร้างผลลัพธ์อันดีต่อการใช้ชีวิตของผู้ใช้อยู่เสมอ และคาดหวังให้เป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้

เราพยายามพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ WeChat อยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็คือ การดูแลให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถใช้งาน WeChat ต่อไปได้อย่างปลอดภัย และผู้ใช้ทุกคนมีพฤติกรรมการใช้งาน WeChat ในลักษณะที่ยอมรับได้ นโยบายนี้อธิบายถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีการใช้งาน WeChat อย่างเหมาะสม คุณยังสามารถดูแ นวทางของคอมมูนิตี้ WeChat ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาและพฤติกรรมที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตใน WeChat

เรานำเอาคำติชมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายนี้ และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายนี้ครอบคลุมถึงแนวคิด มุมมอง และข้อมูลที่หลากหลาย เราเปิดรับความคิดเห็นและคำติชมจากผู้ใช้ของเราเสมอ หากคุณต้องการเสนอความคิดเห็น โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้

1.2 การบังคับใช้และการฝ่าฝืน (หรือการเข้าข่ายฝ่าฝืน) นโยบายนี้

ในกรณีที่คุณได้ (หรือเรามีเหตุผลอันควรเชื่อว่าคุณได้) ฝ่าฝืนนโยบายนี้ เราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ภายใต้ดุลยพินิจของเรา:

แม้เราจะมีเป้าหมายในการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างสอดคล้องกันในทุกเขตอำนาจศาล แต่ในบางเขตอำนาจศาลอาจมีข้อกำหนดเฉพาะภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการนำส่วนต่างๆ ของนโยบายนี้ไปใช้แตกต่างกัน นอกจากนี้ กฎหมายที่บังคับใช้กับ WeChat มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นโปรดระวังความเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายและกฎต่างๆ ที่บังคับใช้กับผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลอื่น

หากคุณต้องการรายงานผู้ใช้รายอื่นที่เป็นไปได้ว่าจะกระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้ โปรดดูข้อมูลติดต่อของเราในส่วนที่ 12 ของนโยบายนี้

1.3 เรานำนโยบายนี้ไปใช้อย่างไร

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมในการนำนโยบายนี้ไปใช้ และพิจารณาว่าเนื้อหาหรือพฤติกรรมใดๆ มีการฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือไม่ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ในส่วนที่เหลือของนโยบายฉบับนี้

เรามีส่วนร่วมกับผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายนี้จะยังสะท้อนถึงค่านิยมของเรา รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการดูแลให้แน่ใจว่า การใช้งาน WeChat ยังคงเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับผู้ใช้ของเราอยู่เสมอ

1.4 เราตรวจจับเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้อย่างไร

เราพัฒนาและใช้งานกระบวนการอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและป้องกันเนื้อหาอันตรายที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ (รวมถึงเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้) จากการเข้าสู่ ใช้งาน หรือเหลืออยู่ใน WeChat โดยขึ้นอยู่กับข้อบังคับของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายนานาชาติที่บังคับใช้กับบริการในเครือของเรา เราอาจปฏิเสธหรือลบเนื้อหาอันตรายใดๆ ที่อยู่ในหรือส่งผ่าน WeChat ซึ่งฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราที่ policy@wechat.com หากมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ 1.4 นี้

1.5 ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ Weixin

WeChat สามารถทำงานร่วมกันกับ Weixin ได้ ดังนั้นท่านจึงสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Weixin และใช้บางฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ได้ด้วย

เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ข้อกำหนดในการให้บริกาข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับท่าน การละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการจำกัดความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง WeChat กับ Weixin รวมถึงการจำกัดการใช้ฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

โปรดทราบว่าผู้ใช้ Weixin ที่ท่านโต้ตอบด้วยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin มาตรฐานการใช้บัญชีงาน Weixin และกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ซึ่งหมายความว่าหากการโต้ตอบของท่านกับผู้ใช้ Weixin อาจทำให้ผู้ใช้ Weixin ดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin มาตรฐานการใช้บัญชีงาน Weixin และกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ Weixin อาจควบคุมหรือจำกัดความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Weixin กับ WeChat รวมถึงการควบคุมหรือการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ Weixin โต้ตอบกับผู้ใช้ WeChat โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

สุดท้ายนี้ เมื่อท่าน (หรือเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าท่านได้) ละเมิดนโยบายนี้ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการตามนโยบายนี้

2. ความรุนแรงและอาชญากรรม

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่รุนแรง เนื้อหาที่เป็นอาชญากรรม เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบน WeChat

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีเป้าหมายที่จะดูแลให้แน่ใจว่า เนื้อหาใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างแท้จริงจากอันตรายหรือภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยสาธารณะ (ตามความเห็นของเรา) จะถูกลบออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้ เนื้อหาใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับจะถูกลบออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เนื้อหาหรือพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

เรายังประกาศแบนองค์กรหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนในการกระทำใดก็ตามข้างต้น รวมถึงการประสานงานหรือการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบด้วย

การก่ออาชญากรรมและ/หรือการกระทำผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันอาจรวมถึง:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ที่เราไม่อนุญาตบน WeChat จะระบุอยู่ในส่วนที่เหลือของนโยบายนี้

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล

เราต้องการให้ WeChat เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกคนอยู่เสมอ

ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการมีส่วนร่วม หรือชักชวนให้มีการกระทำใดๆ ต่อไปนี้:

4. การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลที่เป็นความลับ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้ และไม่อนุญาตให้มีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้เหล่านั้น หรือโดยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย พฤติกรรมต้องห้ามดังกล่าวจะรวมถึง:

นอกจากนี้ เราปกป้องและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเสมอ

5. เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาและพฤติกรรมที่น่ารังเกียจบน WeChat เรามองว่าเนื้อหาและพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเป็นเนื้อหาหรือพฤติกรรมใดๆ อันมีเหตุผลที่น่าจะก่อให้เกิดความไม่พอใจและ/หรือความเดือดร้อนต่อบุคคลและ/หรือต่อสาธารณะ ซึ่งอาจรวมถึง:

6. เนื้อหาและพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือ

เรามีเป้าหมายที่จะดูแลให้แน่ใจว่าเนื้อหาและพฤติกรรมบน WeChat มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามไม่ให้มีข่าวสารที่เป็นเท็จ ข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การโฆษณาหลอกลวง การฉ้อโกง และการฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยบน WeChat

ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาต่อไปนี้:

เขตอำนาจศาลต่างๆ ได้มีการนำกฎหมายมาใช้ในด้านนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น (รวมถึงคำร้องขอจากภาครัฐและคำสั่งศาลที่ส่งมา ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับคำร้องขอจากภาครัฐ โปรดดู แนวทางเกี่ยวกับคำร้องขอข้อมูลเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย และ นโยบายเกี่ยวกับคำร้องขอจากภาครัฐ ของเรา

7. การใช้ WeChat ในทางที่ผิด

7.1 ทั่วไป

เราไม่อนุญาตให้ใช้งาน WeChat ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึง:

7.2 การละเมิดสิทธิของเราและการขัดขวาง WeChat ในทางเทคนิคอื่นๆ

เราไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน WeChat ในลักษณะในก็ตามที่ละเมิด (หรืออาจละเมิด) สิทธิของเรา หรือขัดขวาง WeChat ในทางเทคนิค การใช้งานในลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้:

7.3 ผู้ใช้ต้องห้าม

คุณไม่อาจลงทะเบียนหรือใช้งาน WeChat ได้ หาก:

8. สินค้าและบริการที่มีการควบคุม

ในเขตอำนาจศาลต่างๆ สินค้าและบริการบางอย่างอาจผิดกฎหมาย หรืออาจจัดจำหน่ายและ/หรือขายได้เฉพาะเมื่อมีข้อบังคับและข้อจำกัดกำหนดไว้เท่านั้น

เราทราบว่าเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันอาจมีแนวปฏิบัติสำหรับสินค้าและบริการต่างๆ แตกต่างกันไป ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ต้องมีความสมดุลกับเป้าหมายของเรา ในการนำนโยบายนี้ไปใช้กับผู้ใช้ทุกรายทั่วโลกอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกัน

ดังนั้นในบางกรณี เราอาจห้ามไม่ให้มีการขายหรือการจัดจำหน่ายสินค้าบางอย่างโดยสิ้นเชิง ในกรณีอื่นๆ เราอาจอนุญาตให้มีการขายหรือการจัดจำหน่ายดังกล่าว โดยมีข้อจำกัดบางประการตามที่เรากำหนด (เช่น อายุหรือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์) ข้อจำกัดดังกล่าวจะคำนึงถึงกฎหมายและแนวทางที่ใช้บังคับ และอาจมีการปรับเปลี่ยนจากทางเราเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

สินค้าดังกล่าวอาจรวมถึง:

ข้อจำกัดเพิ่มเติม (และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าว) อาจระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. การปฏิบัติต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาอื่นของเรา

เราให้ความสำคัญกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและมีเป้าหมายที่จะทำให้ WeChat มีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้บังคับทั้งหมดเสมอ เราอาจลบเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ของบุคคลได้ทุกเมื่อ

การปฏิบัติต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาอื่นของเราจะเป็นไปตาม:

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามคำร้องขอต่อไปนี้ (ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสอดคล้องกับนโยบายของ WeChat ที่เกี่ยวข้อง):

10. คำร้องขอจากหน่วยงานราชการ

10.1 เราได้รับคำร้องขอต่างๆ จากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ WeChat เมื่อมีคำร้องขอดังกล่าว:

11. เนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมือง

11.1 เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมืองบน WeChat ซึ่ง:

11.2 “เนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมือง” คือเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ:

นอกจากนี้ เราจะไม่ยอมรับเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมืองจาก หรือที่มีการจ่ายเงินโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดก็ตามที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

11.3 เนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมืองอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

11.4 เราทราบว่าเขตอำนาจศาลต่างๆ มีกฎหมายหลากหลายฉบับที่ใช้กำกับดูแลเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมือง เราจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาทางการเมืองและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หน่วยงานราชการอาจมีข้อกำหนดให้ลบเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมทางการเมืองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และตาม นโยบายเกี่ยวกับคำร้องขอจากภาครัฐ ของเรา

11.5 เราจะดำเนินการตรวจสอบในส่วนนี้ต่อไป และในบางครั้ง เราจะทำการพิจารณาเพื่อนำข้อจำกัดหรือข้อบังคับเฉพาะประเทศ หรือข้อจำกัดและข้อบังคับอื่นๆ มาใช้ เมื่อเรานำข้อจำกัดหรือข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

12. วิธีติดต่อเรา

หากต้องการรายงานการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน (หรืออาจเป็นการฝ่าฝืน) นโยบายนี้ หรือหากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่ policy@wechat.com

ภาคผนวกสำหรับผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลเกาหลีใต้

หากคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ในเขตอำนาจศาลเกาหลีใต้ ข้อกำหนดด้านล่าง: (i) รวมเข้ากับนโยบายนี้ (ii) บังคับใช้กับการใช้งาน WeChat ของคุณ และ (iii) ลบล้างข้อกำหนดหลักของนโยบายนี้ที่มีความไม่สอดคล้องใดๆ

  1. โพสต์ที่อัพโหลดโดยผู้ใช้อันมีเนื้อหาวิดีโอผิดกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในเกาหลีใต้

  2. ในกรณีโพสต์ที่อัพโหลดโดยผู้ใช้อันมีเนื้อหาวิดีโอผิดกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในเกาหลีใต้ เราอาจบล็อคการแสดงโพสต์หรือลบโพสต์ หรือปฏิเสธที่จะทำการโพสต์ ตามมาตราที่ 22-5 (1) ของพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมของเกาหลีใต้