WECHAT – นโยบายความเป็นส่วนตัว

@TRUSTe@

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

เราเห็นความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตัวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและระเบียบหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับเรา

การใช้ WeChat (ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ WeChat http://www.wechat.com หรือผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ WeChat ให้บริการ) อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องควรเข้าใจวิธีการของกระบวนการเหล่านี้ ที่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกิดขึ้นและวิธีที่คุณอาจการควบคุม ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน

โดยการใช้งาน WeChat แสดงว่า คุณยอมรับตกลงว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลของคุณเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้ และตามนโยบายที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว หากคุณเปลี่ยนใจในอนาคต คุณอาจเพิกถอนคำยินยอมฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากคุณไม่ยอมรับตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณจะต้องไม่สามารถใช้งาน WeChat หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใด ๆ โปรดติดต่อ:

หากคุณต้องการประสงค์ที่จะทำการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานนำไปปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางรายละเอียดการติดต่อข้างต้น นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นการร้องเรียนไปยังหน่วยงานปกป้องข้อมูลของประเทศของคุณได้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คำว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “ต่อเรา” หมายความถึง: (ก) Tencent International Service Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 และ (ข) บริษัทในเครือของ Tencent International Service Pte. Ltd. ทั่วโลก (รวมถึงนิติบุคคลใด ๆ ที่ Tencent ซื้อกิจการในอนาคต)

ขอบเขตและการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับ WeChat รวมถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ที่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยการอ้างอิงถึง (เช่น แพลตฟอร์มผู้ดูแลบัญชีอย่างเป็นทางการ WeChat) บริการ WeChat เหล่านี้เหล่านั้นอาจมีข้อตกลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่คุณต้องยอมรับ ตกลง หากคุณใช้บริการเหล่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมอยู่ใน และเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงการบริการ WeChat ที่คุณได้ตกลงเพื่อที่จะใช้งาน WeChat ข้อตกลงใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกันกับข้อตกลงที่ระบุอยู่ใน ข้อตกลงการบริการ WeChat ที่เท่ากัน เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือบริบทจะกำหนดให้ต้องทำเป็นอย่างอื่น

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวม: (ก) ผ่านบริการใด ๆ นอกเหนือจาก WeChat (ข) ผ่านบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก) ที่คุณอาจเข้าถึงผ่าน WeChat หรือ (ค) โดยบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ ที่โฆษณาบริการของตนทาง WeChat

หากคุณใช้งาน WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์กร" ของคุณ) นั่นแสดงว่าคุณยินยอมที่จะแจ้งให้เจ้าของ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เราเป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้เรียกว่า "บุคคลที่เชื่อมโยง") และคุณยินยอมที่จะขอรับการยินยอมให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจากบุคคลที่เชื่อมโยงของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ ข้อความที่เราอ้างถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" ตลอดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เชื่อมโยงด้วย

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว คำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรทราบ เราจะแจ้งคุณทราบผ่านทาง WeChat หรือวิธีการอื่น ๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ในการให้บริการ WeChat เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ:

ข้อมูล” คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือบุคคลที่เชื่อมโยง และสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลที่เชื่อมโยงได้เราอธิบายตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างละเอียดชัดเจน (และวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ไว้ในหัวข้อ “วิธีที่เราเก็บรวมข้อมูลผ่านทาง WeChat” ด้านล่าง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง” คือ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (เมื่อคุณใช้บริการที่เปิดตำแหน่งที่ตั้ง) รวมถึง:

ข้อมูลบันทึก” คือ ข้อมูลทางเทคนิคที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งาน WeChat ไม่ว่าผ่านการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอน ไฟล์บันทึก สคริปต์ และ Etags (ดังที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เทคโนโลยีการติดตาม” ด้านล่าง) หรืออะไรอย่างนั้น รวมถึง:

ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ แต่ในทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผลไม่สามารถใช้บ่งบอกตัวตนของคุณได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมกัน ไม่ระบุนาม หรือในรูปแบบที่เป็นนามแฝง

ข้อมูลแบ่งปัน” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือที่เกี่ยวข้องกับคุณที่คุณแบ่งปันใน WeChat โดยสมัครใจ ข้อมูลแบ่งปันอาจหมายรวมถึง การโพสต์ของคุณใน WeChat (รวมถึงประวัติสาธารณะ รายการที่คุณสร้าง และรูปถ่าย วิดีโอ และการบันทึกเสียง ตามที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงด้วยคำยินยอมก่อนหน้าของคุณผ่านกล้องและ/หรือไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ) การโพสต์ใด ๆ จากผู้อื่นที่คุณโพสต์ใหม่ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว ข้อมูลแบ่งปันยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลบันทึก) ที่ผู้อื่นซึ่งใช้งาน WeChat แบ่งปันเกี่ยวกับคุณ

วิธีที่เราเก็บรวมข้อมูลผ่านทาง WeChat

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ เมื่อคุณใช้งาน WeChat ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ:

สิ่งต่อไปนี้อธิบายอย่างละเอียดชัดเจนถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากคุณในขณะที่คุณใช้งาน WeChat ส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดเหล่านี้บางส่วน

การลงทะเบียนและข้อมูลบัญชี คุณต้องลงทะเบียนบัญชี WeChat เพื่อใช้งาน WeChat ในการการลงทะเบียน คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรหัสผ่านของคุณ

การตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี หากคุณเลือกสมัครใช้การตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี (เพื่อที่จะปลดล็อกคุณลักษณะการจ่ายเงินและการชำระเงินเพิ่มเติมใน WeChat) คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเพศ สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาเอกสารแสดงที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาของเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน เอกสารอนุญาตการกลับเข้ามาในอาณาจักร ฯลฯ) หมายเลขเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล อาชีพ และแหล่งที่มาของเงิน

บุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณเป็นองค์กร คุณอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื่อมโยงเพื่อให้เราจัดการบัญชี WeChat ของคุณและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้กับเราและบริษัทในเครือของเรา

เชื่อมต่อสังคมออนไลน์ เมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกของคุณเข้ากับบัญชี WeChat เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากบัญชีของคุณที่มีในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้น ตัวอย่างเช่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเข้าสู่ระบบ WeChat ด้วยบัญชีนั้น

การใช้งาน WeChat เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณผ่านทางการใช้งาน WeChat ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณภายใน WeChat ด้วยวิธีต่อไปนี้:

การซื้อผ่าน WeChat เมื่อคุณซื้อของผ่าน WeChat คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เพื่อให้การซื้อเสร็จสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ เมื่อการชำระเงินประมวลผลโดยผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม เมื่อเราหรือบริษัทในเครือประมวลผลการชำระเงินของคุณในฐานะผู้ให้บริการชำระเงิน หรือเมื่อเราทำตามคำสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณสั่งผ่าน WeChat เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้การซื้อดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ “เช่น”

การทำงานกับพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจทำงานกับบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลทางประชากรศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา โดยเก็บรวบรวมเป็นกลุ่มและไม่ระบุนาม

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบันทึก และอุปกรณ์ของคุณ WeChat เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานและช่วยเหลือฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของWeChat นอกจากนี้ คุณยังอาจอนุญาตให้ WeChat เข้าใช้เนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ ในอุปกรณ์ของคุณด้วย ตัวอย่าง รายชื่อติดต่อและการจัดเก็บรูปถ่าย

คุกกี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เราจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวมดังกล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อ “เทคโนโลยีการติดตาม” ด้านล่าง

วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

การใช้งานข้อมูลของคุณภายใน WeChat

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:

• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของและปรับปรุงโฆษณาและกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ WeChat เมื่อคุณใช้บัญชีที่สมัครสมาชิกบัญชีทางการ และ

• ช่วยให้คุณเข้าร่วมในการสำรวจแบบสมัครใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการสำรวจ เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากคุณ เราอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการสำรวจนี้ เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการกรอกแบบสำรวจ

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษา เปิดเผย และใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “จุดประสงค์ของข้อมูลที่เก็บรักษา”):

• เมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้เรายังอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลระบุนามไม่ได้ หรือรวบรวมกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน WeChat และใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุนามและรวบรวมเป็นกลุ่มนั้นเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการอื่นของเรา

เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่ว WeChat ของเราและบริการอื่น ๆ ของเรามีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุง WeChat และบริการอื่น ๆ ของเรา หรือบริการอื่นเมื่อคุณได้ยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทาง WeChat ตามการควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (ถ้ามี) เพื่อให้บริการอื่น ๆ ของเราใช้งาน (ไม่ว่าในลักษณะเป็นกลุ่มหรือแยกแต่ละรายการ) สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการอื่น ๆ เหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้งาน WeChat ของคุณ อาจนำไปใช้เพื่อแนะนำเนื้อหาเฉพาะที่ทำให้คุณเข้าใช้งานได้หรือใช้งานเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นในบริการอื่นของ Tencent นอกจากนี้คุณยังอาจขอให้เราโยกย้ายหรือส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บอยู่ใน WeChat ไปยังบริการอื่นของ Tencent เมื่อมีตัวเลือกการโยกย้ายข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเนื้อหาของคุณ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใด ๆ ประกอบเป็นเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดใน ข้อตกลงการบริการ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามหัวข้อ “เนื้อหาของคุณ” ใน ข้อตกลงการบริการ WeChat

การตลาดทางตรง

เราอาจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการส่งการตลาดทางตรงให้กับคุณ (ไม่ว่าโดยการส่งข้อความภายในบริการของเรา หรือทางอีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ) ที่เสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือก

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว (ของเราหรือของบุคคลภายนอก) รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

เราจะให้เกียรติต่อคำขอของคุณที่ไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการตลาดทางตรงบางอย่างออกได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนอยู่ในการสื่อสารทางการตลาดของเรา

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้โฆษณา เว้นแต่คุณอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ตาม เราแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลกับผู้โฆษณา เพื่อจุดประสงค์ในความพยายามที่จะนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้นให้กับคุณ

เมื่อคุณยกเลิกการตลาดทางตรงตามวิธีข้างต้น คุณอาจยังคงเห็นโฆษณาออนไลน์อยู่ (ที่ไม่ใช่การตลาดทางตรง) ภายใน WeChat และ/หรือการโฆษณาอื่น ๆ ของเราในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก

นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่คุณให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งต่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไปเพื่อการดำเนินการของตน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

การแบ่งปันตามข้อกำหนดของ WeChat

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเรา และกับพันธมิตรบริษัทร่วมทุนและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับจ้าง และตัวแทน (เช่น ผู้ให้บริการทางการสื่อสาร ซึ่งส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชในนามของเรา และผู้ให้บริการการสร้างแผนที่ซึ่งช่วยเหลือเราและคุณเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ตามแต่ละกรณีไป ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

• ช่วยเหลือเราในการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนภายใต้หัวข้อ “วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ” ข้างต้น

การแบ่งปันตามจุดประสงค์ทางการตลาด

เราอาจอนุญาตให้พันธมิตรการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น พันธมิตรบัญชีทางการ WeChat ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และพันธมิตรโฆษณา) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปและทั่วเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบริการออนไลน์เมื่อคุณใช้งาน WeChat หากคุณประสงค์ที่จะยกเลิกไม่ให้พันธมิตรการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณ ขณะที่คุณใช้งาน WeChat โปรดติดต่อเราที่ policy@wechat.com

นอกจากนี้เรายังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พันธมิตรการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อคุณแจ้งเรา หรือให้ความยินยอมกับเราทำเช่นนั้น หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้เราให้บริการ WeChat แก่คุณได้

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราหรือบริษัทในเครือของเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกใด ๆ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล เพื่อทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น:

ขณะที่เราพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เราหรือบริษัทในเครือของเรา อาจมีบุคคลภายนอกซื้อกิจการ หรือมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทของเราใหม่ ในกรณีเหล่านี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนภายในกลุ่มของเรา และ/หรือบุคคลภายนอก ซึ่งจะยังคงจัดการ WeChat หรือบริการที่คล้ายคลึงกันภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีการแจ้งกับคุณ ฝ่ายที่ได้รับถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจตั้งอยู่ และใช้ข้อมูลของคุณนอกเขตประเทศที่คุณอยู่อาศัย

นอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องเก็บ รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในหัวข้อ “ระยะเวลาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง

ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อมูลที่แบ่งปัน

WeChat ช่วยให้ข้อมูลที่แบ่งปันสามารถแบ่งปันได้อย่างสาธารณะกับรายชื่อผู้ติดต่อใน WeChat กับผู้ใช้ทั้งหมดของ WeChat และ/หรือต่อสาธารณะ ผ่านทางคุณลักษณะที่เราหรือบุคคลภายนอกให้บริการ เพื่อสามารถส่งผ่านข้อมูลที่แบ่งปันได้อย่างกว้างขวางและทันทีทันใด ข้อมูลที่แบ่งปันจะยังคงเป็นสาธารณะตราบเท่าที่คุณไม่ลบข้อมูลไป และแม้ว่าคุณจะลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้วก็ตาม ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่เป็นแคชแยก เป็นสำเนาแยก หรือจัดเก็บแยกโดย หรือยังคงเป็นสาธารณะผ่าน ผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราหรือเราไม่ได้ควบคุม

นอกจากนี้ คุณยังอาจให้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ WeChat อื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลที่แบ่งปันในสาธารณะได้ ตัวอย่างเช่น บล็อกและกระดานสนทนาที่เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ หรือสื่อสังคมออนไลน์บางอย่างภายใน WeChat ตัวอย่างเช่น “ปลั๊กอิน” (ซึ่งสร้างลิงก์ทางตรงระหว่างเว็บไซต์ 2 แห่ง) และ “วิดเจ็ต” (ซึ่งเป็นโปรแกรมเชิงโต้ตอบขนาดเล็ก ที่ให้บริการของบุคคลภายนอกภายใน WeChat) คุณควรตระหนักว่า ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในคุณลักษณะเหล่านี้อาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้งานโดยบุคคลภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลได้

โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat อย่างรอบคอบ ในบางกรณี คุณอาจควบคุมว่า สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปันของคุณอะไรได้บ้าง ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน WeChat

การสื่อสารจากเรา

จดหมายข่าวและการสื่อสารประเภทอื่น ๆ

เมื่อคุณใช้ WeChat เราอาจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งอีเมล ข้อความ จดหมายข่าว หรือการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารเหล่านี้อีกต่อไป คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกการสมัครสมาชิกในอีเมลที่เราส่งให้คุณ ยกเลิกการแจ้งเตือนออกในระดับอุปกรณ์ (ถ้ามี) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

คำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เราอาจส่งคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณเป็นครั้งคราว เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า จำเป็นที่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (เช่น เมื่อเราระงับ WeChat ชั่วคราวเพื่อการซ่อมบำรุง) คุณไม่อาจยกเลิกคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่มีลักษณะส่งเสริมการขายได้

ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ

ในบางเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ และต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา หรือมุมมองทางปรัชญา หรือสุขภาพส่วนบุคคล ได้รับการจำแนกประเภทเป็น “ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ” และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น โปรดทราบว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณป้อนลงใน WeChat เช่น รูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมของคุณ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ต้องเก็บเป็นความลับให้กับผู้อื่น

ก่อนการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะที่ต้องเก็บเป็นความลับใน WeChat โปรดพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

คุณยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ต้องเก็บเป็นความลับทั้งหมด สำหรับจุดประสงค์และในลักษณะที่อธิบายในไว้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โปรดทราบว่า เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ต้องเก็บเป็นความลับเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาให้คุณ

บริการของบุคคลภายนอกและข้อมูลของคุณ

WeChat อาจเชื่อมโยงคุณเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์หรือคุณลักษณะหรือบริการอื่น ๆ (รวมถึงเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และวิดเจ็ต) ที่บุคคลภายนอกให้บริการ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น:

สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือบริการอื่น ๆ อาจมีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือเราเป็นโฮสต์ โปรดทราบว่า บุคคลภายนอกที่ให้บริการดังกล่าวอาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลบันทึก) และอาจตั้งค่าคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณลักษณะดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง

การใช้งานบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์หรืออย่างอื่น) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก อยู่ภายใต้ข้อตกลงการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเอง และไม่ใช่ ข้อตกลงการบริการ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อตกลงของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอย่างรอบคอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับเฉพาะข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม และไม่ใช่กับบริการใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเสนอหรือไม่ใช้กับหลักปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้กับบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดอายุ

เด็กอายุไม่ถึง 13 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ WeChat เท่าที่ทราบ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 13 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กที่อายุไม่ถึง 13 ปี เราพร้อมที่จะสอบสวน (หรือลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที ตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในข้อตกลงการบริการ WeChat หากคุณมีอายุระหว่าง 13 และ 18 ปี (หรืออายุที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่คุณถือว่าเป็นผู้เยาว์) บิดามารดาหรือผู้ปกป้องต้องตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ทั้งสำหรับตัวเองและในนามของคุณ) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน WeChat ได้

การถ่ายโอน การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราดำเนินการและอาจดำเนินการหลายเซิร์ฟเวอร์ในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลกต่อไป ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ บุคคลภายนอกใด ๆ ที่อ้างถึงในหัวข้อ “การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ข้างต้น ยังอาจมีที่ตั้งและ/หรือ ใช้ และ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตอำนาจศาลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในหัวข้อนั้นด้วย ในทั้งสองกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ที่ไม่มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งคล้ายคลึงหรือมีจุดประสงค์เดียวกันอย่างแท้จริงกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณ

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ (ตัวอย่างเช่น โดยการเลือกใช้นโยบายการปกป้องข้อมูลและ/หรือมาตรการทางสัญญาที่เหมาะสม) หากคุณต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหลากหลายรายการ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับบางอย่าง (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ที่คุณให้กับเรา

โปรดตระหนักว่า แม้ว่าเราใช้ความพยายามต่าง ๆ แล้ว ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา เราไม่รับประกันหรือรับรองการรักษาความปลอดภัยของ WeChat หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เราผ่าน WeChat

เราอาจสื่อสารกับคุณทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัย ปัญหาความเป็นส่วนตัว และปัญหาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ WeChat หากเรารับรู้ถึงการละเมิดความปลอดภัยของ WeChat เราอาจพยายามแจ้งคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการโพสต์การแจ้งเตือนภายใน WeChat หรือโดยการส่งการสื่อสารถึงคุณโดยตรง

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว

ระยะเวลาของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นในการเติมเต็มจุดประสงค์ที่ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ ตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในหัวข้อ “วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ” ข้างต้น

การเข้าถึง การปรับให้เป็นปัจจุบัน การแก้ไข หรือช่องทางของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ:

คุณอาจเพิกถอนคำยินยอมใด ๆ ที่คุณให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ได้ รวมถึงคำยินยอมสำหรับอีเมล การสื่อสารการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย และการถ่ายโอนข้อมูล เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้ให้ไว้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการใช้การกำหนดลักษณะของคุณให้ดีขึ้น

หากคุณต้องการปรับให้เป็นปัจจุบันหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน WeChat คุณสามารถทำได้ในขั้นแรก โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้กับเราไว้ผ่านทางการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตัวเลือก “ล้างตำแหน่งที่ตั้ง” ภายใน WeChat

หากคุณประสงค์ที่จะ:

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตอบสนองคำขอดังกล่าวทั้งหมดที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่ล่าช้า และเป็นไปตามขีดจำกัดเวลาที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะข้างต้นอาจมีจำกัดในบางสถานการณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น

ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือลดข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น คำขอบางอย่างอาจปฏิบัติไม่ได้จริงหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง (เช่น คำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรองข้อมูลของเรา) หรือกฎหมายสั่งห้ามไว้

หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เราจะ (ภายใต้วรรคข้างต้น) ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถใช้ผ่าน WeChat ได้อีกต่อไป หรือให้เราไม่สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางเทคนิค) หลังจากการยกเลิกบัญชีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทราบว่า การสื่อสารที่คุณทำผ่าน WeChat อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในมือของบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้

เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และข้อกังวลที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างทันที ยกเว้นเมื่อกฎหมายกำหนด เราไม่สามารถรับรองการตอบคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราเป็นธุรกิจระดับโลก เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศที่เก็บข้อมูลมาแต่เดิม ตัวอย่างเช่น:

• เราดำเนินการและอาจดำเนินการหลายเซิร์ฟเวอร์ในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลกต่อไป ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ และ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ที่ไม่มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งคล้ายคลึงหรือมีจุดประสงค์เดียวกันอย่างแท้จริงกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ถือว่าให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ (ตัวอย่างเช่น โดยการเลือกใช้นโยบายการปกป้องข้อมูลและ/หรือมาตรการทางสัญญาที่เหมาะสม) หากคุณประสงค์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแสดงว่า คุณยินยอมที่จะให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา แต่โปรดทราบว่า หากคุณไม่ยินยอมที่จะถ่ายโอน ถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณในการถ่ายโอน คุณอาจไม่สามารถได้รับคุณประโยชน์จากบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เทคโนโลยีการติดตาม

เราอาจใช้คุกกี้ ไฟล์บันทึก เว็บบีคอน สคริปต์ แท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นครั้งคราว หัวข้อนี้อธิบายวิธีการที่เราใช้เทคโนโลยีการติดตามดังกล่าว

เหตุใดเราจึงใช้เทคโนโลยีการติดตาม

เพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจและให้บริการ WeChat แก่คุณและผู้ใช้ของเราได้ดีขึ้น

เทคโนโลยีการติดตามช่วยให้เราทำความเข้าใจและให้บริการ WeChat แก่คุณได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการติดตามช่วยเราเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

เพื่อช่วยเราแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและปลอดภัยให้กับคุณ

การโฆษณาช่วยให้ WeChat และบริการอื่น ๆ ของเรามากมายไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เทคโนโลยีการติดตามช่วยทำให้การโฆษณาของเรา:

เทคโนโลยีการติดตามคืออะไร

เทคโนโลยีการติดตาม ที่เราใช้ภายใน WeChat รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

เทคโนโลยีการติดตามใช้งานโดยเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอก

เรา บริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก อาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบางอย่างเป็นครั้งคราว พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ซึ่งช่วยเราในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลจะรวมถึงดังต่อไปนี้:

เราอาจรับรายงานที่มาจากการใช้งานของเทคโนโลยีการติดตามโดยบริษัทเหล่านี้ทั้งแบบเฉพาะราย รวมถึงแบบรวมเป็นกลุ่ม

เราอาจใช้ Google Analytics เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat บางอย่าง Google มีตัวเลือกความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้อธิบายอยู่ที่ http://www.google.com/policies/privacy/partners/

เทคโนโลยีการติดตามของเราเอง

นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีการติดตามของเราเองเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลของเราใน WeChat และเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลายอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการติดตามดังกล่าวเพื่อ:

โปรดทราบว่า เราใช้งานเทคโนโลยีการติดตามเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ แต่อาจสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลเป็นรวมกลุ่ม ซึ่งได้มาจากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้ให้แก่ผู้โฆษณาและพันธมิตรอื่น ๆ สามารถใช้ได้ เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณและผู้ใช้อื่น ๆ ใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการโฆษณา

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการติดตาม

เราอาจเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจัดการการโฆษณาของเราในไซด์อื่น พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อแสดงโฆษณาให้คุณ ที่มาจากจากกิจกรรมการท่องเว็บและความสนใจ

โปรดทราบว่าเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอกทั้งหมดดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเองควบคุมดูแล และเราไม่รับผิดชอบสำหรับเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอกดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอกดังกล่าว)

แม้ว่าเราอาจมีข้อตกลงไว้นำมาใช้กับบุคคลภายนอกเหล่านี้เกี่ยวกับการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม เราไม่สามารถรับประกันหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้ เนื่องจากพวกเขาเป็นบุคคลภายนอก

หากคุณประสงค์ที่จะยกเลิกโฆษณาตามความสนใจออก ให้คลิกที่นี่: http://preferences-mgr.truste.com/ โปรดทราบว่า คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไป

หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถยกเลิกออกได้โดยติดต่อที่ policy@wechat.com โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้ทำให้คุณออกจากการได้รับการบริการการโฆษณา คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป

เราอาจรวมข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านทางเทคโนโลยีการติดตามเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตั้งและลงทะเบียน WeChat ผ่านโฆษณาออนไลน์ของบุคคลภายนอก เราและ/หรือพันธมิตรภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อแจ้งเราว่า คุณพบ WeChat ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ทำให้เราสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงได้

วิธีการที่คุณสามารถใช้ควบคุมเทคโนโลยีการติดตาม

คุณอาจสามารถปิดกั้นหรือจัดการเทคโนโลยีการติดตามบางประเภทได้ผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (เช่น คุกกี้หรือเว็บบีคอน) หรือในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกว่า หากคุณปิดกั้นเทคโนโลยีการติดตาม เราจะไม่สามารถมอบประสบการณ์ของ WeChat ที่ดีที่สุดได้ และคุณลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วนของ WeChat อาจทำงานไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้คุณยังอาจควบคุมว่า เทคโนโลยีการติดตามใดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราได้รับด้วยการตั้งค่าบางอย่างภายใน WeChat เช่น โดยการใช้ตัวเลือก “ล้างตำแหน่งที่ตั้ง” ภายใน WeChat

คุกกี้เฉพาะบางชนิด

เราอธิบายเพิ่มเติมว่า เราใช้คุกกี้เฉพาะบางชนิดอย่างไรด้านล่าง คุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ คำอธิบาย
การยืนยันความถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุกกี้เหล่านี้ยังจะจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความชอบส่วนบุคคลของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น ภาษาและภูมิภาคที่คุณต้องการ
ระบบรักษาความปลอดภัย เราใช้งานคุกกี้เพื่อให้แน่ใจถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและบริการของเรา และเพื่อป้องกันการหลอกลวง อาชญากรรมหรือกิจกรรมต้องสงสัยอื่น ๆ โดยเฉพาะคุกกี้รักษาความปลอดภัยช่วยเราป้องกันการเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อฉลและปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้
ฟังก์ชันการใช้งาน เราใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อดำเนินการและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานของบริการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้งานคุกกี้เหล่านั้นในการช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ของเราโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับ WeChat ตัวอย่างเช่น การค้นหาล่าสุดของคุณและโปรไฟล์ที่คุณมีการเข้าชมบ่อยบน WeChat
การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย เราใช้คุกกี้เหล่านั้นเพื่อติดตามผลและปรับปรุงบริการของเรา และให้เราได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาบริการใหม่หรือฟังก์ชันใหม่ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านั้นช่วยเราทำความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของข้อมูลประชากรศาสตร์ของฐานผู้ใช้ WeChat ซึ่งในทางกลับกันช่วยเราพิจารณาว่าคุณลักษณะใหม่ของ WeChat ควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา
การโฆษณา เราใช้คุกกี้เพื่อ:
  • ส่งมอบโฆษณาบน WeChat โดยมีจุดประสงค์ในการส่งมอบโฆษณาที่สัมพันธ์กับผู้ใช้ของเราทั้งหมดมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับโฆษณาตามตำแหน่งที่อยู่ทั่วไปของคุณที่ได้มาจากที่อยู่ IP หรือจากการค้นหาผ่าน WeChat ก่อนหน้า และ
  • เพื่อช่วยเราและบริษัทโฆษณาได้รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการโฆษณาที่ส่งมอบให้ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่ได้ดูโฆษณา คลิกเข้าไป และ/หรือทำการซื้อผ่านโฆษณาเหล่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุปกรณ์เคลื่อนที่

เราใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจการทำงานของ WeChat ที่ใช้ในโทรศัพท์ของคุณได้ดีขึ้น ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว เราอาจ (ผ่าน WeChat) บันทึกข้อมูล เช่น คุณใช้งาน WeChat บ่อยแค่ไหน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน WeChat การใช้งานแบบรวมกลุ่ม ข้อมูลผลการปฏิบัติการ และ WeChat ได้รับการดาวน์โหลดจากอุปกรณ์ของคุณที่ได้และเมื่อใด เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เราเก็บรวบรวมเข้ากับข้อมูลที่ระบุตัวตนที่คุณส่งภายใน WeChat

@TRUSTe@

หากคุณมีคำถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อกับผู้ให้บริการแก้ไขข้อขัดแย้งบุคคลภายนอกที่มีฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request กระบวนการการแก้ไขข้อพิพาทนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้

แก้ไขล่าสุด: 2017-12-08