သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ာ

သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ WeChat အား မည္ကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ဖန္တီးထားေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္လာေစရန္၊ ထို႔ျပင္ သင္၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ငွာ WeChat အေနႏွင့္ သင့္အား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစြာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေစလိုျပီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ WeChat ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးေစာင့္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအား သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာ၊ ထို႔ေနာက္ သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ေသာ အပိုေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေစလိုပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ေနာက္အဆင့္မ်ား

 1. ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 2. WeChat ၏ ျပန္လည္စိစစ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးေစာင့္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ
 3. သင့္ ေမြးေန႔ရက္စြဲအား အတည္ျပဳျခင္

WeChat Privacy Protection Summary

What data we collect about you?

We collect information when you set up your WeChat account and use the services available within WeChat (such as posting photos to your Moments feed or following Official Accounts). To set up your account, we collect your nickname, mobile number, and a password. You can further refine and populate your profile with additional information. More...

How do we use your info?

We use your information to provide WeChat to you, allow you to communicate with other users, and to use the features of the WeChat Open Platform. We use your information for account set-up, to facilitate communications, provide support, allow you to access features of WeChat, and to improve WeChat. WeChat uses contact channels provided by you, such as mobile number or email address, for verifying and protecting your account and for important administrative reasons and does not use these channels for promotional or marketing reasons. More...

Who do we share your data with?

We use third parties for support services, such as SMS service providers for account validation, mapping and points-of-interests services, translation services, and support services. We use these third party services solely to process or store your information for the purposes described in this policy. We also share your information with related group companies of Tencent and as required by law. Aside from the previously mentioned purposes, WeChat does not share your data to third-parties without your prior explicit consent. Any third party (selected by us) with whom we share user data will provide the same or equal protection of user data as stated in the this policy. More...

Where do we process your data?

Our servers are located in Ontario, Canada and Hong Kong. We also have support, engineering and other teams that support the provision of WeChat to you, located around the world. Your data may be accessed from such locations. Rigorous internal control measures are undertaken to strictly limit access to your data by designated team members. More...

How long do we keep hold of your data?

The time we retain your information for depends on the type of information – for example, log-in data is retained for up to 90 days from the date the data is collected. If you instruct us to delete your WeChat account, your information is deleted within 60 days of the latter of verification of account ownership and receiving your account deletion request. More...

How can I exercise my rights over my data?

You may have special rights over your data and how we can use it. These include how you can access the data, erasing the data, restricting how your data can be used, objecting to its use, and getting a copy of your information. More...

How will we notify you of changes?

If there are any significant changes to this Privacy Policy, we will send you a notification before the change becomes effective. If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, please contact our U.S.-based third party dispute resolution provider (free of charge) at https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. More...

Contact Information for Dispute Resolution

If you have any concerns or complaints, please contact us here.

Data Controllers:

 • Users located in the European Economic Area and Switzerland: Tencent International Service Europe BV.

 • Users located outside of the European Economic Area or Switzerland (subject to the below): Tencent International Service Pte. Ltd.

If you either:

 • register by binding a mobile number that is made available to you in the People’s Republic of China (except for Taiwan, Hong Kong or Macau) (being the "PRC") ((i.e., a contact number that uses international dialing code +86)); or

 • have contracted with 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) for Weixin or WeChat (for example, if you have downloaded Weixin or WeChat from the PRC iOS App Store or from a PRC Android app store),

you are subject to the Weixin Terms of Service and Weixin Privacy Policy and not this Privacy Policy.

Data Protection Officer:

 • Email: dataprotection@wechat.com

 • Postal mail: 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands


WeChat ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော: @date@

နိဒါန္း

WeChat မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေလးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ သင္ထည့္သြင္းေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ WeChat အသံုးျပဳရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္၏ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဤကိုယ္ေရးလုံျခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ အသိေပးထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (WeChat မိုဘိုင္းအက္ပ္၊ www.wechat.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ WeChat အားေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ မည္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း ပလက္ေဖာင္းစနစ္မ်ားကိုမဆို) (အတူတကြအားျဖင့္"WeChat" ဟုေခၚပါသည္) အား အသံုးျပဳျခင္းတြင္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ဤအရာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒကို ေသခ်ာဂရုျပဳ၍ ဖတ္ရႈေပးပါ။

WeChat ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သင္သေဘာတူညီျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သင္အသံုးျပဳေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သေဘာတူညီေပးရန္ သင့္အား ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္ (ဥပမာအားျဖင့္ တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခုကို ေစာင့္ဆိုင္းဖတ္ရႈရန္ သင္စာရင္းသြင္းေသာအခါ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းထံ သင့္အခ်က္အလက္အား လႊဲေျပာင္းမႈကို သေဘာတူညီျခင္း ရွိမရွိ သင့္အား ေမးျမန္းပါသည္)။ သင္၏ လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအား သင့္အေကာင့္မွတဆင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ကို ဤေနရာ တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ ထိုအခ်က္အလက္အား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္အား သင္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒကို သင္သေဘာမတူညီပါက WeChat ကို သင္ အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။

အဆက္အသြယ္

ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒ၌ "ကၽြႏ္ုပ္","ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏" **သို႔မဟုတ္"ကၽြႏ္ုပ္တို႔"**သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္ -

 • သင္က ဥေရာပ စီးပြားေရး နယ္ေျမႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳသူျဖစ္လွ်င္ - 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands တြင္ တည္ရွိေသာ ဒတ္ခ်္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Tencent International Service Europe B.V.၊

 • သင္က ဥေရာပ စီးပြားေရး နယ္ေျမ၊ ဆြစ္ဇာလန္ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (တိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုတို႔ မပါဝင္ပါ) ျပင္ပတြင္ ရွိေသာ အသံုးျပဳသူျဖစ္လွ်င္ - 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 တြင္ တည္ရွိေသာ စကၤာပူကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Tencent International Service Pte. Ltd.။

ဤကိုယ္ေရးလံုျခဳံမႈ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား ရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး အရာရွိထံ အီးေမးလ္လိပ္စာ dataprotection@wechat.com မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ စာတိုက္လိပ္စာ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands မွတဆင့္ (အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒေရးရာဌာန ထံ လိပ္မူ) ဆက္သြယ္ေပးပါ။

ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္ၾကားလိုပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ သင္က ဥေရာပသမဂၢတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္လွ်င္ သင့္ႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး အာဏာပိုင္ထံ တိုင္ၾကားမႈကို တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း မွတ္သားေပးေစလိုပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒသည္ WeChat ႏွင့္သာမက ဤကိုယ္ေရးလံုုၿခံဳမႈသည္ WeChat ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ရယူသံုးစဲြႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ - တရားဝင္အေကာင့္မ်ားကို ေဖာ္လိုးလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား၊ Mini ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္း၏ အက္ပ္မ္မ်ားအတြက္ WeChat ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္မႈ) အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ထို WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို သင္အသံုးျပဳလ်င္ မျဖစ္မေန သင္လက္ခံသေဘာတူရမည့္ အျခားေသာ ကိုုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈဆက္စပ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိေနဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူဝါဒပါ စာလံုးအမည္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအား ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ သီးျခားအနက္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါက WeChat ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သာတူညီမွ် အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုလိုရင္း တူညီပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒသည္ ဖြင့္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ တင္သြားရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အက်ဳံးမဝင္ျခင္းအား ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။

က) WeChat မွအပ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒျဖင့္ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု တိတိပပ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ကၽြႏု္ပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက ပံ့ပိုးေ႔းေပးေသာ သို႔မဟုတ္ လည္ပတ္ေသာ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔)

ခ) WeChat မွတစ္ဆင့္ သင္ရယူအသံုးျပဳဖြယ္ရွိသည့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္

ဂ) WeChat ေပၚရွိ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေၾကာ္ျငာသည့္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

သင္သည္ ကုမၸဏီ၊ စီးပြားဖက္၊ အသင္းအပင္း၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖဲြ႕အစည္း (သင္၏ "အဖဲြ႕အစည္း" ), ကိုယ္စား WeChat ကို အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါက သင့္အဖဲြ႕အစည္း၏ သက္ဆိုင္ရာတစ္သီးပုဂၢလ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ႐ံုးအုပ္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ( "ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား" ) ကို အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္ထုတ္ေပးျခင္း အေၾကာင္းအား ၄င္းတို႔ထံ အသိေပးရန္ သေဘာတူသည့္အျပင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူရန္အတြက္လည္း သင္သေဘာတူပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူဝါဒတြင္ "သင္" သို႔မဟုတ္ "သင္၏" ဟု ရည္ညႊန္းေသာအခါ ဤရည္ညႊန္းခ်က္တြင္ သင္ႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဒတာေဘ့စ္မွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ dataprotection@wechat.com မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ။

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူဝါဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုမူဝါဒအတြင္းသို႔ အတိက်ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။

သင္သိရွိရန္ အေရးႀကီးသည့္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္သည့္ အခါတိုင္းတြင္ အပ္ဒိတ္လုပ္ထားေသာ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒအား အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္အသက္မဝင္မီတြင္ ဤလင့္ခ္ေပၚ၌ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ WeChat သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင့္ထံ အသိေပးသြားပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ား

WeChat ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ရာတြင္ မတူညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

 • "တည္ေနရာ အခ်က္အလက္" မွာ သင္၏ GPS၊ WiFi၊ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္၊ ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာ၊ IP လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနေသာ အမ်ားျမင္ႏိုင္သည့္ ပို႔စ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျခား WeChat အသံုးျပဳသူမ်ားသို႔ သင္၏တည္ေနရာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ ေဖာ္ျပေပးေပလိမ့္မည္

 • People Nearby၊ POI ရွာေဖြမႈႏွင့္ WeRun တို႔ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ တည္ေနရာအေျချပဳဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သင္အသံုးျပဳေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ WeChat အသံုးျပဳသူမ်ားသို႔ သင့္တည္ေနရာကို မွ်ေဝေသာ အခ်ိန္မ်ား၊

  • သင့္အေကာင့္အတြင္းသို႔ အႀကိမ္ႀကိမမ္္အခါခါ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုိးသားစြာ အေကာင့္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ သင္၏ IP လိပ္စာ၊ စက္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထုတ္ယူသည့္အေလ်ာက္ WeChat ကို သင္ရယူသံုးစဲြေသာအခါ
 • "ေလာ့ဂ္ေဒတာ" ဆိုသည္မွာ ကြတ္ကီမ်ား၊ ဝဘ္ဘီကြန္မ်ား၊ ေလာ့ဂ္ဖိုင္မ်ား၊ ပ႐ိုဂရမ္ထိန္း စာသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ETag မ်ား (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြတ္ကီအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ, တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ

  • စက္ပစၥည္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သင့္မိုဘိုင္းကြန္ရက္ပံ့ပိုးသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္ကဲ့သို႔ WeChat၊ သင့္အိုင္ပီလိပ္စာ၊ အပလီေကးရွင္း အိုင္ဒီအမည္မ်ားႏွင့္ သင့္စက္ပစၥည္း၏ ဗားရွင္းႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေရးနံပါတ္ကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင္အသံုးျပဳသည့္ သင့္ဝဘ္ဘေရာက္ဇာ သို႔မဟုတ္ အျခားပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စီစဥ္သတ္မွတ္ေရး အခ်က္အလက္

  • WeChat အသံုးျပဳရာတြင္ သင္ရယူသံုးစဲြခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္မ်ား၊ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ပ႐ိုဖိုင္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဝဘ္အေျချပဳ ရွာေဖြေရး ေဝါဟာရမ်ားကဲ့သို႔ WeChat ကိုု သင္အသံုးျပဳေနစဥ္တြင္ သင္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

  • သင္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္အခ်ိန္၊ သင္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ (တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕ျဖင့္ သင္ဆက္သြယ္ျခင္းမွအပ ထိုသို႔ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ပါ) ကဲ့သို႔ေသာ ပလက္ေဖာင္းေပၚရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

  • ႐ိုက္ကူးလိုက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပို႔စ္တင္လိုက္သည့္ သင္မွ်ေဝထားေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုတစ္ခု၏ ရက္စဲြ၊ အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ WeChat မွတစ္ဆင့္ သင္ေပးအပ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေသာ မီတာေဒတာ။

 • "ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္မသျဖင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား"ဆိုသည္မွာ သင့္အား ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

 • "တစ္ကိုယ္ရည္ေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား" ဆိုသည္မွာ သင့္အား ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ "သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ပံု"အေၾကာင္းတြင္ ဥပမာျပဳ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကိုယ္ရည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား(ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကိုယ္ရည္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းပံုမ်ားအား) ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

 • "မွ်ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား" မ်ားဆိုသည္မွာ WeChat ေပၚတြင္ သင့္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မွ်ေဝထားသည့္ သင့္အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ မွ်ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင္တင္ထားေသာ ပို႔စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ား (သင္၏ အမ်ားျမင္ႏိုင္ေသာ ပ႐ိုဖိုင္၊ သင္ဖန္တီးထားေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ သင့္စက္ပစၥည္း၏ ကင္မရာ သို႔မဟုုတ္ မိုက္က႐ိုဖုန္းဆင္ဆာ သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအားျဖင့္ သင္က ႀကိဳတင္သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင့္ အသံဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္ )၊ သင္က ျပန္တင္ထားေသာ အျခားသူမ်ား၏ ပို႔စ္မ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ ပို႔စ္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္သည့္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလာ့ဂ္ေဒတာမ်ားကဲ့သို႔ WeChat ေပၚ၌ သင္တင္ထားသည့္ ပို႔စ္မ်ား ပါဝင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။မွ်ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားက WeChat ကို အသံုးျပဳကာ သင့္အေၾကာင္း မွ်ေဝထားသည့္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း (တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလာ့ဂ္ေဒတာအပါအဝင္) ပါဝင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈပါ"သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား" အတြက္ အညႊန္းမ်ား ဆိုသည္မွာ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကိုယ္ရည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပုံ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ မည္သည့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိတို႔ေကာက္ခံသည္၊ မည္သို႔အသုံးျပဳသည္ (ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢၼဂ ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာအေျခခံအားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ) တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
စာရင္းသြင္းမႈ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ သင့္အမည္၊ အျခားအမည္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္၊ စကားဝွက္၊ က်ား၊ မ ႏွင့္ IP လိပ္စာ။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ): စာခ်ဳပ္
 • WeChat ေပၚတြင္ အသုံးျပဳသူအေကာင့္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္ရန္၊
 • WeChat ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္းကို သင့္အား အသိေပးရန္၊/1}
 • ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္၊
 • ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္၊
 • မိမိတို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • WeChat ကိုအသုံးျပဳ၍ VoIP ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္၊
 • သင့္အား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္၊
 • တစ္ဦးစီအလိုက္ အကူအညီႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။
 • WeChat ကိုသင္မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊
 • ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊
 • ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာကို သုံးစြဲသူစိတ္တိုင္းက် ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္၊
  • ငါတို႔ဥစၥာ, ငါတို႔ Affiliate ကုမၸဏီမ်ား, သို႔မဟုတ္ WeChat ၏အျခားအသုံးျပဳသူမ်ားမဆိုအခြင့္အေရး, ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွုသို႔မဟုတ္ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္, ႏွင့္
  • WeChat စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း, ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ, စမ္းသပ္, သုေတသန, လုံျခဳံေရး, လိမ္လည္မွု-detection စနစ္, အေကာင့္စီမံခန႔္ခြဲမွုႏွင့္စစ္တမ္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ျပည္တြင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္
 • ငါတို့ဥစ်စာ, ငါတို့ Affiliate ကုမ္ပဏီများ, သို့မဟုတ် WeChat ၏အခြားအသုံးပြုသူများမဆိုအခွင့်အရေး, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, နှင့်
 • WeChat စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း, ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စမ်းသပ်, သုတေသန, လုံခြုံရေး, လိမ်လည်မှု-detection စနစ်, အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်များအပါအဝင်ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ရန်။
အသုံးျပဳသူပရိုဖိုင္ ရွာေဖြမႈ အခ်က္အလက္။ ရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္း္ျခင္း။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • ယခင္ရွာေဖြထားမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေအာင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္။
မွ်ေဝသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား - ပရိုဖိုင္ အခ်က္အလက္ လူအမ်ားျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ သင့္ WeChat ပရိုဖိုင္တြင္ပါဝင္သည့္ သင့္ပရိုဖိုင္ ID၊ အမည္ႏွင့္ ဓါတ္ပုံအပါအဝင္ အခ်က္အလက္အားလုံး။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ေတာင္းခံမႈမ်ားႏွင့္အညီ WeChat ပလက္ေဖာင္းအား စီမံကြပ္ကဲရန္၊
  • စိတ္ႀကိဳက္အကူအညီႏွင့္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုစိတ်ကြိုက်အကူအညီနှငျ့ညွှန်ကြားချက်များကို;
 • ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာကို သုံးစြဲသူစိတ္တိုင္းက် ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္၊
 • ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊
 • WeChat ကိုသင္မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊
 • သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ေတာင္းခံမႈမ်ားႏွင့္အညီ WeChat ပလက္ေဖာင္းအား စီမံကြပ္ကဲရန္၊
မွ်ေဝသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား - ပရိုဖိုင္ မီဒီယာ ဤအပိုင္းတြင္ WeChat မွတဆင့္ အျခားအသုံးစြဲသူမ်ားသို႔ သင္မွ်ေဝထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးပါဝင္ျပီး
 • WeChat Moments ပို႔စ္မ်ားႏွင့္ အျခားသုံးစြဲသူမ်ား၏ WeChat Moments မ်ားကို တုံ႔ျပန္ထားမႈမ်ား၊
 • အျခားသုံးစြဲသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ WeChat သုံးစြဲမႈမွတဆင့္ မွ်ေဝထားသည့္ သင့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဥပမာ - အျခားသုံးစြဲသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ WeChat သုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ WeChat Moments ႏွင့္ သင့္ႏွင့္အျခားသူမ်ားထံ WeChat အသုံးျပဳ ဆက္သြယ္ထားမႈမ်ားမွတဆင့္ မွ်ေဝထားသည့္ သင့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • WeChat ပလက္ေဖာင္းအား စီမံကြပ္ကဲရန္၊
 • တစ္ဦးစီအလိုက္ အကူအညီႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။
 • ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာကို သုံးစြဲသူစိတ္တိုင္းက် ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္၊
 • ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊
 • သင့္ WeChat ကို ထိန္းသိမ္းစီမံရန္၊
 • WeChat ကိုသင္မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊
အေကာင့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထပ္တိုးလုံျခဳံေရး Voiceprint (သင့္အတြက္ လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု)၊ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္၊ စီမံထားသည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ Facebook ခ်ိတ္ဆက္မႈ OpenID၊ Facebook ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုကင္၊ QQ ID။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • သင့္အေထာက္အထားကို စစ္ေဆးရန္
 • အေကာင့္လုံျခဳံေရး။
စာေရးသားေပးပို႔မႈ အခ်က္အလက္။ သင္ႏွင့္ အျခားအသုံးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူမ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ တို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရးသားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ကိရိယာႏွင့္ သင္ေပးပို႔ဆက္သြယ္သည့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ကိရိယာမ်ားအေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိတို႔၏ ဆာဗာမ်ားအေပၚတြင္ ပုံေသသိမ္းဆည္းထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအား သင္တို႔ေပးပို႔လိုသည့္ေနရာ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ ေပးပို႔သည့္ အခါမွသာ မိမိတို႔ဆာဗာမ်ားသို႔ ျဖတ္သန္း၍ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • အျခားအသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္။
အဆက္အသြယ္မ်ား စာရင္း။ သင့္ကိရိယာေပၚရွိ အဆက္အသြယ္စာရင္း။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • အျခားေသာ WeChat သုံးစြဲသူမ်ားမွ "အၾကံျပဳထားသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား" ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ သင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္။
OpenID။ သင့္ WeChat အေကာင့္မွ တတိယၾကားခံ WeChat Open Platform ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ OpenID တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဤဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အျခားေသာ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္ - ဥပမာ - သင့္အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ တို႔ကို အသုံးမျပဳပဲ အေကာင့္တစ္ခုမွ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခ်ိန္တြင္သာ တည္ရွိသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ရွာေဖြစိစစ္မႈဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ WeChat အေကာင့္မွ အျခား ၾကားခံ operator တစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ UnionID တစ္ခုကို ဖန္တီးပါသည္။ ဤဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တတိယၾကားခံ operator မ်ားကို တူညီသည့္ operator မွ ေပးအပ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင္အသုံးျပဳခဲ့သည္မ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ရယူခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • သင့္အား တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခုကို ေျခရာခံသိရွိခြင့္ ျပဳရန္၊
 • သင့္အား မီနီပရိုဂရမ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳခြင့္ ျပဳရန္ႏွင့္
 • သင့္အား သင့္ WeChat ID ကိုအသုံးျပဳ၍ ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္။
log အခ်က္အလက္။ အဓိပၸါယ္ကို အထက္တြင္ရႈပါ။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - တရားဝင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား
 • WeChat ကို သင္မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊
 • WeChat အား စီမံကြပ္ကဲရန္၊
 • ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ-ေျခရာခံျခင္း၊ အေကာင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူယူမႈ အပါအဝင္ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊
တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား။ အဓိပၸါယ္ကို အထက္တြင္ရႈပါ။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
တရုတ္ျပည့္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ အသံုးျပဳေသာအခါ တည္ေနရာျပအခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ HERE အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ HERE ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မူဝါဒ တို႔ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ။
 • လုံၿခဳံေရး၊ မသမာမႈ-ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ အေကာင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဥပမာ - သင့္အေကာင့္အတြင္းသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အေကာင့္ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ရာ အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေစရန္)။
 • သင္အသုံးျပဳလိုသည့္ တည္ေနရာအေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။
  • တည္ေနရာမွ်ေဝျခင္း (အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေရးသားဆက္သြယ္မႈတစ္ခုတြင္ သင့္တည္ေနရာကို မွ်ေဝရန္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ)၊
  • Moments/ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္ (Moments ပို႔စ္ တစ္ခုတြင္ တည္ေနရာတစ္ခုအား တည္ေနရာအေျချပဳခ်ိတ္ဆက္ျခင္း)၊
  • WeRun (သင္၏ အရွိန္တိုင္းကိရိယာႏွင့္ gy ကို WeChat အား ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရန္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ)
  • တရားဝင္အေကာင့္မ်ား (သင့္တည္ေနရာအား တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခုကို ျပသရန္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ အဆိုပါအခ်က္အလက္အား တရားဝင္အေကာင့္ႏွင့္ မွ်ေဝသြားမည္)၊
  • မီနီပရိုဂရမ္ (သင့္တည္ေနရာအား မီနီပရိုဂရမ္တစ္ခုသို႔ ျပသရန္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရွိ မီနီပရိုဂရမ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ)
  • အနီးအနားရွိလူမ်ား၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ပုလင္းထဲတြင္ စာထည့္ပို႔ျခင္း (အဆိုပါဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တည္ေနရာအေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ သင့္ေယဘုယ်တည္ေနရာကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ မွ်ေဝရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္ (ထို႔အျပင္ အဆိုပါတည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)၊
  • ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား (ဤဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သင္ရယူပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ သင့္တည္ေနရာကို အသုံးျပဳ၍ သင္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေဒသတြင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိန္ညွိျပသေပးပါမည္)၊/1}
  • ရွာေဖြမႈ (အကယ္၍ WeChat ကိုအသုံးျပဳ၍ ျပင္ပရွာေဖြမႈမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈမွ သင့္တည္ေနရာကို အသုံးျပျဳ၍ သင္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေဒသတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား ပံ့ပိုးေပးပါမည္)၊
 • ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာကို သုံးစြဲသူစိတ္တိုင္းက် ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္၊
ခရက္ဒစ္ကတ္အခ်က္အလက္မ််ား
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံလုပ္ေဆာင္ပါမည္။
 • အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ခရက္ဒစ္ကတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံရယူျပီး ကတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားခံေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ သက္ငယ္အသုံးျပဳသူမွ WeChat သုံးစြဲေနမႈကို မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမွ သေဘာတူညီမႈကို အတည္ျပဳရန္ရည္ရြယ္၍ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို WeChat ၏ ဆာဗာမ်ားတြင္ ပုံေသသိမ္းဆည္းထားမည္ မဟုတ္ပဲ ၾကားခံေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈမွ အတည္ျပဳမႈကို လုပ္ေဆာင္ျပီးပါက ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာက္သည္ပံ့ပိုးမႈအခ်က္အလက္။ မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္ပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕ကို သင္တို႔ေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • သင့္ပံ့ပိုးမႈအခက္အခဲကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္။
ကိရိယာအခ်က္အလက္။ သင့္ကိရိယာေပၚတြင္ သိမ္းထားသည့္ မီဒီယာ။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • WeChat ကို အသုံးျပဳ၍ အဆိုပါမီဒီယာအား မွ်ေဝျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္။
လူႈမႈကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အခ်က္အလက္။ သင့္ QQ ID သို႔မဟုတ္ (ရွိပါက) Facebook ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုကင္။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • သင့္ WeChat အေကာင့္ကို ၾကားခံဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္အား WeChat ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • သင္သည္ Moments ေပၚတြင္ ေရးသားထုတ္လႊင့္ပါ ေရးသားမႈအား ၾကားခံအေကာင့္တြင္ မွ်ေဝရန္ သင္ေတာင္းခံသည့္အခါတြင္ WeChat အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တတိယ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္တြင္ ထုတ္လႊင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈမ်ား။ သင္သည္ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ေရြးခ်ယ္ပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ သင့္ထံမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါစစ္တမ္းေကာက္ခံမႈမမ်ာားကိ်ားကိုု ၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈအား သင္စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုမႈမျပီးခင္တြင္ သင့္အား အသိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - စာခ်ဳပ္
 • WeChat ကိုသင္မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊/1}
 • စိတ္ၾကိဳက္အကူအညီႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊
 • ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊
 • WeChat အား ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ သုံးစြဲသူ ေတာင္းခံမႈမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္။
ျပိဳင္ပြဲ အခ်က္အလက္။ WeChat မွ ျပဳလုပ္သည့္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုအား ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အား သင္ေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္အားလုံး။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ) - တရားဝင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား
 • ျပိဳင္ပြဲတြင္ သင္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။
 • ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ရန္။
အမည္ဝွက္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားကို စုေပါင္း၍ လ်ိဳ႔ဝွက္ရပါသည္။
 • အက္ပ္အသုံးျပဳမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိုအက္ပ္အတြင္း မည္သည့္ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း။
 • လိမ္လည္မႈ ေျခရာခံရန္ႏွင့္ အေကာင့္လုံျခဳံမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
 • ေနရာေဒသ၊ ဖုန္းေမာ္ဒယ္၊ ဖုန္းလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္၊ စနစ္အသုံးျပဳထားသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ WeChat ဗားရွင္း စသည့္ သုံးစြဲသူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ အသုံးျပဳသူမ်ားမွ WeChat အား မည္သို႔အသုံးျပဳေနသည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ေအာင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။
 • အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ WeChat Open Platform ေပၚတြင္ ၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသုံးျပဳသည့္အခါ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳေနသည့္ ဝဘ္ႏွင့္ အေကာင့္ အသြားအလာ စာရင္းဇယားမ်ားအား နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳ​၍ WeChat အသုံးျပဳသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳေနသည္ကို အေျခခံ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ အသိေပးျခင္း။
ကြတ္ကီးမ်ား။ ယခုကဲ့သို႔ စုေဆာင္းမႈမ်ားအား **"Tracking Technologies" အပိုင္းတြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။
ဥပေဒေရးရာအေျခခံ (အီးယူ): စာခ်ဳပ္
 • အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ အေကာင့္အတည္ျပဳမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။
 • ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ပရိုမိုးရွင္းဆိုင္ရာ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္နွင့္ ျမွင့္တင္ရန္။

WeChat ၏ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕အား အခ်ိဳ႕စီရင္စုမွ သုုံးစြဲသူမ်ားသာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထပ္တိုးအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ စုစည္းရယူပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အပိုေဆာင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းေဒတာမ်ား - အတည္ျပဳၿပီးအေကာင့္။ ႏိုင္ငံသား၊ ေမြးရက္၊ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာရာလုပ္စာ၊ ေနရာလိပ္စာေထာက္ခံခ်က္ မိတၱဴ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ မွတ္ပုံတင္၊ ေနရပ္ျပန္ခြင့္လက္မွတ္၊ စသည္)၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဝင္ေငြရရွိမႈ အရင္းအျမစ္၊
ရရွိႏိုင္မႈ - ဤဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အခ်ဳိ႕ေသာ စီရင္စုမ်ား (ဥပမာ - ေဟာင္ေကာင္) တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္တကြ ထုတ္ေဝထားသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားသာ ရရွိပါမည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အေကာင့္အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းခံပါက (ထပ္တိုးေငြေပးေခ်မႈ၊ WeChat ရွိ ေငြေပးေခ်မႈ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဖြင့္ရန္) မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါမည္။
 • သင့္ရဲ႕အေထာက္အထားကိုအတည္ျပဳရန္ႏွင့္
 • ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ေပးသြင္းမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္။
ေငြေပးေခ်မႈ အခ်က္အလက္။ သင့္ခရကစ္ဒစ္ကတ္နံပါတ္၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္၊ CVC ႏွင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ အမည္ ေငြေပးေခ်မႈတစ္ခုအား ၾကားခံေငြေပးေခ်မႈ ပံ့ပိုးလုပ္ဆာင္သူမွ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈအခ်က္အလက္ အတိုခ်ဳပ္ကို ရရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုမွ် ရယူ၊ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳသည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။
ရရွိႏိုင္မႈ - ဤဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အခ်ဳိ႕ေသာ စီရင္စုမ်ား (ဥပမာ - ေဟာင္ေကာင္) တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္တကြ ထုတ္ေဝထားသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားသာ ရရွိပါမည္။
 • WeChat အတြင္း သင္၏ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္
 • သင့္ WeChat Pay အေကာင့္ဖန္တီးရာတြင္ သင့္အမည္မွန္ကို အတည္ျပဳရန္၊

သင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

(ဤ Privacy Policy အရ) မိမိတို႕ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သင္၏ အေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို (WeChat ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္) WeChat ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ "သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာ" အပိုင္းႏွင့္အညီ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္း

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား သင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အေျခအေနမ်ားမွလဲြ၍ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္မွ မွ်ေဝမည္မဟုတ္ပါ။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ ဥပေဒ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္သာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝပါသည္။ ထိုေတာင္းခံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -

 • အစိုးရ၊ လူထု၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား - သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ တရားရံုးအမိန္႔၊ သမၼာန္စာ သို႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေတာင္းခံမႈအရ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေပးရျခင္းႏွင့္ ေတာင္းခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာရွိလွ်င္၊

 • ဆက္ႏြယ္သည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုမ်ား - Tencent International Service Europe BV (နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္)၊ Tencent International Service Pte. Ltd (စကၤာပူတြင္ တည္ရွိသည္)၊ WeChat International Pte Ltd (စကၤာပူတြင္ တည္ရွိသည္) ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကေနဒါဆာဗာမ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ Oriental Power Holdings Limited (ေဟာင္ေကာင္တြင္ တည္ရွိသည္) ႏွင့္ WeChat International (Canada) Limited (ကေနဒါတြင္ တည္ရွိသည္) တို႔အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုတြင္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မွ်ေဝပါသည္ -

  • သင့္ထံ WeChat ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ "သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေကာက္ယူ၍ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ" က႑ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ WeChat အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒေအာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပဌာန္းရန္။ ထို႔အျပင္

  • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရံုးတြင္းပိုင္း ျပန္လည္ပံုစံတည္ေဆာက္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ WeChat သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈကိုမဆို ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းထံသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ WeChat ကို လက္ခံရယူ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားမည္ျဖစ္၍ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား - ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား။ ယင္းတုိ႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စား SMS ပို႔ေပးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ ပံုမွန္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ကတ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္း ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ VoIP ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အရွိန္ျမႇင့္တင္မႈ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပို႔ေပးသည့္ ကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ေဒသအတြင္း သင့္ထံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပို႔ေပးမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳပါသည္ တည္ေနရာႏွင့္ ေျမပံုေနရာခ်ထားသည့္ေဒတာကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။

 • WeChat တရားဝင္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ အေသးစားအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အေကာင့္ / အေသးစားအစီအစဥ္ / ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ WeChat ဝင္ေရာက္မႈ စသည့္ သင္ေစာင့္ၾကည့္ဖတ္ရႈရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ WeChat ကို ဝင္ေရာက္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းထံမွ အက္ပ္မ်ားမွတဆင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္

သင္၏ WeChat အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ အျခား WeChat အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား မွ်ေဝႏိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ သင့္အေကာင့္ဆက္တင္မ်ားတြင္ ရွိေသာ "ဖုန္းနံပါတ္၊ WeChat ID သို႔မဟုတ္ QQ ID ႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းအား ခြင့္ျပဳမည္" ကို အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ေပးျဖင့္ သင့္ပရုိဖိုင္ကို လူအမ်ားက ဝင္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းမွ အခ်ိန္မေရြး ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အျခား WeChat အသံုးျပဳသူမ်ားက သင့္အားရွာေဖြႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားကို မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဟု ညႊန္းဆိုပါသည္။ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွ်ေဝသူ သင္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူက ယင္းအား ထိန္းသိမ္းထားသမွ် ကာလပတ္လံုး လူအမ်ားက ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီးလွ်င္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဖာ္မဟုတ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း မရွိေသာ အျခား အသံုးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယင္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ကူးယူထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား ဆက္လက္သိရွိရယူေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔က လူအမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သင္ေတာင္းခံခဲ့ပါက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုလွ်င္ ထိုကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေနေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားထံ လင့္ခ္ကို ပံ့ပိုးေပးေနသူ အျခားလူမ်ားကိုပါ ေျပာျပေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားေပးပါမည္။

WeChat မွတဆင့္ မည္သည့္အရာမ်ား တင္ျပမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ကို ေသခ်ာဂရုျပဳ၍ စဥ္းစားေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ WeChat အတြင္းရွိ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ ဆက္တင္မ်ားမွတဆင့္ သင္၏ မွ်ေဝထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထံ လူအမ်ားက ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းအား သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္ျခင္း

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ (ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရး၊ ကိုယ္ေရးလုံျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အတြက္ WeChat ကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကဲ့သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလအလိုက္ သင့္ထံ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ SMS မွတဆင့္ ေပးပို႔ပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ သင့္အေကာင့္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ WeChat တြင္ အေရးၾကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား သင္သိရွိေစရန္အတြက္သာ သီးသန္႔အသံုးျပဳသျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွ သင္ႏႈတ္ထြက္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

အကဲဆတန္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

အခ်ဳိ႕ေသာ တရားစီရင္ပိုင္နက္မ်ားတြင္ မ်ဳိး႐ိုး သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရးဇစ္ျမစ္၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သို႔မဟုတ္ ဒႆနိကအျမင္ သို႔မဟုတ္ တကိုယ္ရည္ေရက်န္းမာေရးကဲ့သို႔ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕အား "ထိရွလြယ္သည္" ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားမ်ားထက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ WeChat ေပၚတြင္ သင္တင္လိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္္မ်ားကဲ့သို႔) သည္ သင္၏ ထိရွလြယ္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားသို႔ ဖြင့္လွစ္ျပသရာေရာက္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။

WeChat အတြင္း ထိရွလြယ္ေသာသေဘာကိုေဆာင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊မရွိကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဦးစြာစဥ္းစားေပးပါ။

WeChat အတြင္း ထိရွလြယ္ေသာသေဘာကိုေဆာင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔စ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ - သင့္ပို႔စ္ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုဖိုင္အခ်က္အလက္ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားအျဖစ္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အသံုးျပဳသူ ပရိတ္သတ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္း) အတြင္း ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္ခြင့္ျပဳျခင္းအား သင္သေဘာတူလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈမီဒီယာ မွ်ေဝမႈမ်ား

WeChat ျပင္ပတြင္ သင္၏ WeChat အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

မွ်ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္ WeChat ကြန္ယက္ျပင္ပသိုု႔ သင္မွ်ေဝႏိုင္ေစမည့္ အျခားေသာ WeChat ဆက္စပ္ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - လူအမ်ား ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ဘေလာ့မ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ WeChat အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမႈမီဒီယာဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ("plug-ins" (ဝဘ္ဆိုက္ႏွစ္ခုအၾကား တိုက္႐ိုက္လင့္ခ္ဖန္တီးေပးေသာ ပ႐ိုဂရမ္) ႏွင့္ "widgets" (WeChat အတြင္း ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ တုန္႔လွယ္ဆက္သြယ္ေရး ပ႐ိုဂရမ္ငယ္မ်ား) ကဲ့သို႔) သည္ မွ်ေဝထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ခ်ျခင္းမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေသာ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ WeChat မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ သင္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဖတ္႐ႈ၊ စုေဆာင္း၊ အသံုးျပဳသြားဖြယ္ ရွိပါသည္။

သင္သည္ သင့္ WeChat အဆက္အသြယ္စာရင္းအား သင့္စက္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္းမွ သင့္အေကာင့္ေပၚရွိ သင္၏ အဆက္အသြယ္စာရင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး WeChat အေကာင့္တစ္ေကာင့္လည္းရွိေနသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ထိုအေကာင့္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ WeChat အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ သင္၏အဆက္အသြယ္စာရင္းကို ရယူသံုးစဲြခြင့္ျပဳရန္ သင္ထံေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။

WeChat အသံုးျပဳကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္း

WeChat သည္ သင္၏ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ လူမႈမီဒီယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳၿပီး ထိုသို႔ေသာ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္က တင္သြင္းရန္အတြက္လည္း ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ -

 • သင္သည္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ WeChat ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ WeChat အေကာင့္တြင္းသို႔ ေလာ့အင္ဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ဤျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ သင့္သက္ေသခံအခ်က္အလက္ကို အတည္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သင္၏ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈအေကာင့္မွတဆင့္ WeChat ေပၚတြင္ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပို႔စ္တင္ႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားဖြယ္ရွိပါသည္။

 • သင္သည္ Open ID ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ WeChat အတြင္းသို႔ ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိပါသည္။ဤအေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္အီသင့္သက္ေသခံအခ်က္အလက္ကို အတည္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ သင့္အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။

 • ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို သင္ရယူသံုးစဲြႏိုင္ေစမည့္ (သို႔မဟုတ္ ထိုျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ WeChat အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္း ရယူသံုးစဲြႏိုင္ေစမည့္) လင့္ခ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား သင့္အတြက္ WeChat က (ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ WeChat အတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း) ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖြယ္ရွိပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ WeChat အပလီေကးရွင္းမွ ထြက္စရာမလိုဘဲ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္က တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို သင္ရယူသံုးစဲြႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

ျပင္ပလူမႈမီဒီယာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား (သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္) ကို စုေဆာင္းသြားဖြယ္ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေသာ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္က်နစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေစရန္အတြက္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ သင့္စက္ပစၥည္းေပၚတြင္ ကြတ္ကီးမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားမာ်းလည္း ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ သင္ထုတ္ေပးေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ၄င္းတို႔စုေဆာင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား) ကို သင္၏ အသံုးျပဳမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ ထိုျပင္ပအဖဲြ႕အစည္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး WeChat ၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ မသက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါ။

ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူဝဝါဒဒါသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သာ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကမ္းလွမ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္က်င့္ထံုးမ်ားျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ျခင္း မရွိပါ။ WeChat အတြင္းရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခုကို ေဖာလိုးလုပ္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မီနီ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္း) ကို သင္အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆိုပါက ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို သင္အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ ဤသို႔ေသာ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ်ေဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိုဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ သင့္ကိုျပသေပးပါမည္။ သင့္ ** [အေကာင့္](https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&lang=en&plat=ios&id=1803233auaIv180323aaeaM7&Channel=helpcenter) *အတြင္းတြင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းကို ရယူသံုးစဲြခြင့္ျပဳမည္ဆိုေသာ ကိစၥရပ္အား သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။သင့္အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈ သေဘာတူညီခ်က္အား *[ဤေနရာ](https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&lang=en&plat=ios&id=1803233auaIv180323aaeaM7&Channel=helpcenter)တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္လံေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းျဖင့္ မွ်ေဝျခင္းမျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ သင္ေတာင္းဆိုခဲ့လ်င္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ဖီးခ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား သင္အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံ သင္ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္းတို႔အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။**

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

WeChat အား ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒအတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ (၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္စား) ကို ဦးစြာရယူျခင္းမျပဳဘဲ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို WeChat ကို အသံုးျပဳျခင္း မျပဳရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိုသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိျခင္းမရွိဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳ စုေဆာင္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိုသို႔ေသာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမရဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးအရာရွိထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အလ်င္အျမန္ စံုစမ္း(၍ (ဖယ္ရွား)ေပးသြားပါမည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ တည္ေနရာ

သင့္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၊ သိုေလွာင္၊ စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ -

 • ကေနဒါႏိုင္ငံ အြန္တာရီအိုျပည္နယ္ (ဤေနရာမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္သည့္ ေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 2002/2/EC အရ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ရပ္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ) ႏွင့္

 • ေဟာင္ေကာင္ (တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ စံပံုစံ စာခ်ဳပ္မ်ား (တနည္းအားျဖင့္ စံျပဳစာခ်ဳပ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) အေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွီခိုအားထားလ်က္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 2001/497/EC (ထိန္းခ်ဳပ္သူတစ္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား) ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 2004/915/EC (စီမံေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား) အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။)

သင္ WeChat သံုးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္နီယာအဖဲြ႕၊ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈအဖဲြ႕ႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕မ်ားသည္ ကမၻာတလႊားရွိ (စကာၤပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ နယ္သာလန္ေဒသ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး ဤဝန္ေဆာင္မႈကို (ဥပမာ - သင္တင္ျပေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္) ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ရန္ အလို႔ငွာ အခ်ဳိ႕ေသာ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မေတာ္တဆ ရယူသံုးစဲြႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ စံပံုစံ စာခ်ဳပ္မ်ား (တနည္းအားျဖင့္ စံျပဳစာခ်ဳပ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) အေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွီခိုအားထားလ်က္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 2001/497/EC (ထိန္းခ်ဳပ္သူတစ္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား) ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 2004/915/EC (စီမံေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား) အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရး

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အလဲြသံုးစားျပဳျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ရယူသံုးစဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ခ်ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေပးအပ္ထားသည့္ အကဲဆတ္ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ (တည္ေနရာအခ်က္အလက္) ကို ကာကြယ္ရန္ စာဝွက္ကုတ္သံုး နည္းပညာ (SSL ကဲ့သို႔) မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳျခင္းအား ဆိုလိုပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ျငားလည္း မည္သည့္ အခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးမဆို အခ်ိန္ျပည့္ ၁၀၀% စိတ္ခ်ရျခင္း မရွိသည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ WeChat ၏ လံုၿခံဳေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ WeChat မွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ သင္ထုတ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကတိျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးျခင္းမ်ား မရွိပါ။

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ကာလ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းမွအပ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ထိန္းသိမ္းသြားပါမည္။ သင္ကေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ သင္၏ အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ဆိုပါက ထိုသို႔ေသာ အေကာင့္ပယ္ဖ်က္မႈကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အတြင္း (နည္းပညာအကန္႔အသတ္မ်ားအရ) သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား WeChat မွတစ္ဆင့္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ေစေရး သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသံုးမျပဳႏို္င္ေတာ့ေစေရးကို ေသခ်ာေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားလက္ဝယ္ထားရွိေသာကာလ
မွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ သင္ညႊန္ၾကားသည့္ သို႔မဟုတ္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ၾကာသည္အထိ ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္မႈမရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ။ သင့္အေကာင့္အား အေကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီး၍ အေကာင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင္၏ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။
အေကာင့္ဝင္ေရာက္ေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိုသို႔ေသာအေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈကို ျပဳလုပ္သည့္ရက္မွ ၃ လၾကာကာလအထိ လက္ဝယ္ထားရွိပါသည္။
အသုံးျပဳသူပရိုဖိုင္ ရွာေဖြမႈ အခ်က္အလက္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ။
ပ႐ိုဖိုင္ေဒတာႏွင့္ ပ႐ိုဖိုင္ မီဒီယာ (အားလံုးေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္)ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ။
ပ႐ိုဖိုင္ေဒတာ (မိတ္ေဆြအတည္ျပဳခ်က္အေပၚ ၾကည့္႐ႈႏိုင္)ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ (သို႔ေသာ္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ သိုေလွာင္ျခင္းခံထားရပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္)။
အေကာင့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထပ္တိုးလုံျခဳံေရးကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ (သို႔ေသာ္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ သိုေလွာင္ျခင္းခံထားရပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္)။
Chat – non-persistent and semi-persistent communication between users ခ်က္ - အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ႀကိဳၾကားၾကိဳၾကားဳ႕ၾကားႀကိဳ႕ၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ား။အခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တံု႔လွယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္မွ ၇၂ နာရီၾကာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးပါသည္။
အဆက္အသြယ္မ်ား စာရင္းကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ။
တည္ေနရာအေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာအေျချပဳ မီဒီယာအခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တံု႔လွယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္မွ ၇၂ နာရီၾကာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးပါသည္။
Moments ႏွင့္ အႀကိဳက္ဆံုး ေဒတာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို သင္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ (သို႔ေသာ္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ သိုေလွာင္ျခင္းခံထားရပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္)။
OpenID ႏွင့္ Open ID မီဒီယာ (ျပင္ပအဖဲြ႕မ်ားသို႔ ေပးထားေသာ)ျပင္ပဖန္တီးရွင္တစ္ဦး၏ အက္ပ္၊ Official Account၊ မီနီ ပ႐ိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူအရာမ်ားကို သင္က ေဖာလိုးလုပ္ျခင္း ရပ္တန္႔သည့္အခ်ိန္အထိ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္အထိ။
ျပင္ပထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း (တနည္းအားျဖင့္ သင္သည္ Official Account သို႔မဟုတ္ မီနီ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူဆိုပါက)သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ သင္ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်ိန္အထိ။ သင့္အေကာင့္အား အေကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီး၍ အေကာင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင္၏ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဖြင့္ခ်ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္းတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဆိုျခင္းကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ပယ္ဖ်က္သည့္အခါတြင္ ၄င္းတို႔လည္း ပယ္ဖ်က္ေစေရးအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။
တရားဝင္အေကာင္ / မီနီပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုသို႔ ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ ညႊန္ၾကားေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းေသာ / ထိုသို႔ေသာ ျပင္ပအဖဲြ႕ကို ေဖာလိုးလုပ္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ေသာအခ်ိန္အထိ။ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဖြင့္ခ်ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္းတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဆိုျခင္းကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ေပးပါ။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ပယ္ဖ်က္သည့္အခါတြင္ ၄င္းတို႔လည္း ပယ္ဖ်က္ေစေရးအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။
စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ သင္ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်ိန္အထိ။ သင့္အေကာင့္အား အေကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီး၍ အေကာင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင္၏ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။
မီတာေဒတာ / အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား အေကာင့္ဝင္ေရာက္သည့္ရက္မွ ၃ လာၾကာကာလတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။
ကိရိယာအခ်က္အလက္သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ သင္ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်ိန္အထိ။ သင့္အေကာင့္အား အေကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီး၍ အေကာင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင္၏ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။
လႈမႈကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အခ်က္အလက္သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WeChat သို႔ ညႊန္ၾကားေသာ သို႔မဟုတ္ သင္၏ WeChat အေကာင့္မွ သင္၏ လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္မ်ားကို ျဖတ္ရန္ သင့္အေကာင့္အား အေကာင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင္၏ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။
ကြတ္ကီးမ်ား။အခ်က္အလက္မ်ားအား အေကာင့္ဝင္ေရာက္သည့္ရက္မွ ၃ လာၾကာကာလတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ထာဝရ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားပါမည္။

သင့္အခြင့္အေရးမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခန္းမွာ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ထံတြင္ အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕သည္ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳမီတြင္ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ကို အတည္ျပဳေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆိုမည္ဆိုသည္ကို သတိျပဳေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရဘဲ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ တစ္လအတြင္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္ (သို႔ေသာ္ ေတာင္းခံမႈတြင္ အခ်က္အလက္ပမာဏ မ်ားပြားလြန္းေသာ သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အအေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္လၾကာအထိ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္)။ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေတာင္းခံလႊာကို ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး တင္သြင္းေသာ အဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ရယူသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေတာင္းခံလာသည့္အခါတြင္ WeChat အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိမ္းထားျခင္း ရွိ၊မရွိျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္အတြက္ ထုတ္ေပးသြားပါမည္။ သင့္ထံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ်ေဝေပးေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကို ရယူၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သင့္ထံတြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္ျပင္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၾကည့္႐ႈရန္ သို႔မဟုတ္ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သင္၏ WeChat အေကာင့္ အတြင္းသို႔ အခ်ိန္မေရြး ဝင္ေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ သင့္စက္ပစၥည္းဆက္တင္မ်ား သို႔မဟုတ္ WeChat အတြင္းရွိ "တည္ေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း" ေရြးခ်ယ္မႈမွတစ္ဆင့္ သင္ထုတ္ေပးထားေသာ တည္ေနရာအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

အျခားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သင္ယံုၾကည္လ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္အေကာင့္ကို အသံုးျပဳကာ အမွန္ျပင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္ျပင္လိုလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာမွ ေတာင္းခံလႊာကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ပါက (ဥပမာ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ အျခားသူတစ္ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခအေန) ထိုသို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တစ္ခုသည္ မတိက် သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ခံသေဘာတူေသာအခါ အမွန္ျပင္ရန္ ေတာင္းခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖြင့္ခ်ေပးထားသည့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔လည္း အသိေပးသြားပါမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ကလည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ အမွားကို အမွန္ျပင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ပယ္ဖ်က္ျခင္း

သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ WeChat အေကာင့္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ အေကာင့္ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သင္ယံုၾကည္ထားသည့္ အျခားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သင္ျပင္ဆင္ေစလိုသည္မ်ားရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာမွ ေတာင္းခံလႊာကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ။

သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဖြယ္ ရွိပါသည္ -

 • သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု သင္ယံုၾကည္လ်င္၊

 • သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိထားၿပီး ထိုသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို သင္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္း (ႏွင့္ ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းကိစၥ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ မရွိေတာ့လ်င္)

 • ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို တရားလက္လြတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သင္ယံုၾကည္လွ်ငလ်င္ သို႔မဟုတ္

 • ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး သင္၏အသက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတည္ျပဳႏိုင္လ်င္။

သင့္အခ်က္အလက္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စဥ္းစားေနစဥ္တြင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔) အား ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္ သင္၏အခြင့္အေရးကိုလည္း သင္က်င့္သံုးဖြယ္ရွိသည္ကို မွတ္သားေပးပါ။

သို႔ေသာ္ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းင့္အရင္းမ်ားရွိပါက ကကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ (ဥပမာ - ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခုခံေခ်ပျခင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္) ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္ထံ အသိေပးသြားပါမည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔က လူအမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သင္ေတာင္းခံခဲ့ပါက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုလွ်င္ ထိုကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေနေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားထံ လင့္ခ္ကို ပံ့ပိုးေပးေနသူ အျခားလူမ်ားကိုပါ ေျပာျပေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားေပးပါမည္။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုသာ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳျခင္း

အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွအပ အျခားေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ သင္ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိေနလ်င္ ယင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ျပဳလုပ္ဖြယ္ ရွိပါသည္ (ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေခ်ပရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးကို ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္)။

ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သေဘာတူသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖြင့္ခ်ေပးထားသည့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔လည္း အသိေပးသြားပါမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ကလည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ အမွားကို အမွန္ျပင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ကာ ထိန္းသိမ္းယံုမွ် ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ သင္ေတာင္းဆိုသြားဖြယ္ ရွိပါသည္ -

 • ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္သည္ မွန္ကန္တိက်မႈမရွိဟု (ယင္းအား မွန္ကန္ျခင္းရွိ၊မရွိ အတည္ျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာကာလအတြင္း) သင္ယံုၾကည္လွ်လ်င္၊

 • ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္သည့္အတြက္ ယင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပယ္ဖ်က္လိုေသာ္လည္း (ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္႐ံုမွ်သာ သင္အလိုရွိေသာအခါ) သို႔မဟုတ္

 • ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္အေလ်ာက္ ယင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔က ပယ္ဖ်က္လိုေသာ္လည္း (ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသထူရန္၊ အသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္လိုအပ္လွ််င္)

အလားအလာမ်ား

သင့္တြင္ သင့္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕၏ မိတၳဴတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ သင့္သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ - ခ်က္တင္အသံုးျပဳ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထုတ္ေပးေသာ ပ႐ိုဖိုင္ေဒတာမ်ား) သို႔မဟုတ္ "သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံေဆာင္ရြက္ပံု"အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင္ျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင့္ထံတြင္ ဤအခ်က္အလက္အား အမ်ားသံုးပံုစံျဖင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားျဖင့္ စက္ႏွင့္လည္းဖတ္၍ရေသာပံုစံျဖင့္ လက္ခံရယူပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အား ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တင္သြင္းႏိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။

ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္သို႔ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သင္ဆႏၵရွိပါက ထိုအဖဲြ႕အစည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပေပးရန္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ နည္းပညာပိုင္းအရ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမွသာလ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ပါ။ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုက လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ယင္း၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့့္ ယင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ ထို႔အတူ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ပါက (ဥပမာ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ အျခားသူတစ္ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးလ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခအေန) ထိုသို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျငင္းပယ္ျခင္း

သင့္အခ်က္အလက္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တရားဝင္ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ အေျခခံကာ (ဥပမာ - အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သင့္အေကာင့္လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္မ်ား) ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳေသာ္လည္း ယင္းကိုကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳျခင္းအား သင္က ကန္႔ကြက္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို သင္ျငင္းပယ္လိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးၿပီး ဤေနရာမွေဖာင္အား အေၾကာင္းအရင္းအေသးစိတ္ႏွင့္တကြ တင္သြင္းေပးပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ယခင္က သင္ထုတ္ေပးထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အား ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ သင္က႐ုပ္သိမ္းသြားဖြယ္ ရွိပါသည္။

TRUSTe

Using the WeChat Open Platform

You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


WECHAT ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ

ေနာက္ဆုံး အပ္ဒိတ္လုပ္ခ်ိန္- 2024-04-12

အႏွစ္ခ်ဳပ္

WeChat ကို အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေလးစားသလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚထားရွိသည့္ သင့္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔သည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ ("ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ") တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒအေၾကာင္း သင့္ကို လမ္းၫႊန္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အျပည့္အစုံဖတ္ရႈျခင္းအတြက္စား အစားထိုးရမည့္အရာမဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒရွိ သီးျခားအပိုင္းမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ားကို သုံးႏိုင္ပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသလား။

သင္က WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္မွသာ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ +86 မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖုန္းေခၚဆိုမႈကုဒ္ကို အသုံးျပဳသည့္ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ျဖင့္ ("တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ မဟုတ္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္") ခ်ိတ္ဆက္၍ စာရင္းသြင္းထားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သင္က Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္လွ်င္မွသာ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သင္သည္ Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါသည္ -

 • ႏိုင္ငံတကာဖုန္းေခၚဆိုမႈကုဒ္ +86 ကို အသုံးျပဳသည့္ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ျဖင့္င့္ ("တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္") ခ်ိတ္ဆက္၍ စာရင္းသြင္းထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

 • Weixin အတြက္ 深圳市腾讯计算机系统有限公司(Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း။

သင္က Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက [Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္*ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Weixin သေဘာတူညီခ်က္*ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=default&cc=CN) ႏွင့္ Weixin ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို လိုက္နာရန္မလိုပါ။

"ကြၽႏ္ုပ္" > "ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား" > "အေၾကာင္း" ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ "ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား" သို႔ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat အသုံးျပဳသူလား၊ Weixin အသုံးျပဳသူလားဆိုသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ WeChat – ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟု ေတြ႕ပါက သင္သည္ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သင္ျမင္ေတြ႕ပါက သင္သည္ Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ WeChat ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ဗားရွင္းကို သင္အသုံးျပဳေနပါက "ခ်က္မ်ား" မ်က္ႏွာျပင္၏ အေပၚဆုံးရွိ ေခါင္းစီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ကို အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အသုံးျပဳသူတစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းစီးတြင္ "WeChat" ကို သင္ျမင္ေတြ႔ပါက သင္သည္ WeChat အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး Weixin အသုံးျပဳသူဆိုပါက "Weixin" (သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား ၾကားခံမ်က္ႏွာျပင္တြင္စနစ္ျဖင့္ ၾကည့္ေနသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ "微信") ကို ျမင္ေတြ႔ပါမည္။

သင္က သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို (တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္မွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ မဟုတ္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္သို႔ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲပါက သင့္ အေကာင့္ကို (သင့္ဖုန္းနံပါတ္သစ္ေပၚမူတည္၍ WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အေကာင့္သို႔) ေျပာင္းရန္ လိုပါသည္။ သင္၏ Weixin အေကာင့္ကို WeChat အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္က ထိုေျပာင္းလဲမႈကို မွတ္တမ္းယူသည့္ေန႔မွစ၍ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါမည္။ သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို Weixin အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္က ထိုေျပာင္းလဲမႈကို မွတ္တမ္းယူသည့္ေန႔မွစ၍ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

WECHAT ကို မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ လိုအပ္ပါသလဲ။

WeChat အေကာင့္တစ္ခု မွတ္ပုံတင္ပါက သင့္မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ႏွင့္ အမည္ပြားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ပ႐ိုဖိုင္းကို ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္မြမ္းမံႏိုင္သည္။ WeChat အတြင္း ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သင့္အခိုက္အတန႔္မ်ားတြင္ ပုံတင္ျခင္းကဲ့သို႔) ကို အသုံးျပဳပါက ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔အသုံးျပဳပါသလဲ။

WeChat ကို သင့္ထံ ပံ့ပိုးေပးရန္ သင့္အခ်က္အလက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳၿပီး သင့္အား အျခားအသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးရန္ေစႏိုင္ျခင္း၊ WeChat တြင္ ရရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ႏိုင္ေစျခင္း၊ သင့္ WeChat အေတြ႕အႀကဳံကို ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ သင့္အခ်က္အလက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳသည္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ သင္က သင့္ကေလး WeChat အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳေပးေသာ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ပါက သင့္ကေလး၏ WeChat အေကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ရွိႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းမႈမ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္ရန္ သင္ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သိမ္းထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝပါသလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဥပမာ SMS ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား) ပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္သည့္အခါမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ တရား႐ုံး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥေပဒအရ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္အခါပါသည္မွလြဲ၍ သင့္အခ်က္အလက္ကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မမွ်ေဝပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္အခ်က္အလက္ကို သိမ္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္သာ ဤျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ အသုံးျပဳသူအခ်က္အလက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဝမွ်ထားေသာ မည္သည့္ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမဆို ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ညီမွ်ေသာ အသုံးျပဳသူအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးကို ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေနရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားသည္ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ("Hong Kong SAR") တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ပံ့ပိုးေပးမႈ၊ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ႏွင့္ WeChat ကို သင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားရွိၿပီး သင့္အခ်က္အလက္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိမည့္သူသည္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ (စင္ကာပူႏွင့္ နယ္သာလန္အပါအဝင္) တည္ရွိပါသည္။ သင့္အခ်က္အလက္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းကသာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ တင္းက်ပ္စြာ ကန႔္သတ္ထားရန္အတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ ကုမၸဏီတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္အခ်က္အလက္ကို မည္မွ်ၾကာၾကာ သိမ္းထားပါသလဲ။

အခ်က္အလက္ကို မည္မွ်ၾကာၾကာ သိမ္းထားသလဲသည္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ပါသည္ - ဥပမာ အေကာင့္ဝင္ေရာက္သည့္အခ်က္အလက္ကို အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း 90 အထိ သိမ္းထားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥပေဒကမွ ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သင့္အခ်က္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းမထားပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္အခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သို႔ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသလဲ။

သင္ေနထိုင္သည့္ေနရာေပၚမူတည္၍ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ သင့္တြင္ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ အခ်က္အလက္ကို သင္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ သင့္အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန႔္သတ္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသုံးျပဳမႈကို ကန႔္ကြက္ျခင္းႏွင့္ သင့္အခ်က္အလက္ကို မိတၱဴရယူျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

တရားဥပေဒသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမသီးသန႔္ *ျဖည့္စြက္ခ်က္*ထပ္ေဆာင္းထည့္သြင္းခ်က္

သင္က ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီး၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခြင့္ရေဒသ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး*ခြင့္ရေဒသ၊ မေလးရွား၊ မကၠဆီကို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ႐ုရွား၊ ဆားဘီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ သိရီလကၤာ၊ *တ႐ုတ္ထိုင္ဝမ္၊ ထိုင္း၊ တူရကီ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု၊ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း သို႔မဟုတ္ ဗီယက္*မ္နမ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက *(သင္လက္ရွိစာရင္းသြင္းထားေသာ မိုဘိုင္းလ္နံပါတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္) တရားဥပေဒသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမအလိုက္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သီးျခား ထပ္ေဆာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သင့္အား မည္သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္လဲ။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာပါက ဤတြင္ အသစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္၍ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား အသက္မဝင္မီ သင့္ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အခ်က္အလက္ထိန္းခ်ဳပ္သူ

 • သင္က ဥေရာပစီးပြားေရးဧရိယာ ("EEA")၊ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ ပါဝင္ေသာ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း* ("UKယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း") သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam, the Netherlands - Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, Netherlands တြင္ တည္ရွိေသာ ဒတ္ခ်္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Tencent International Service Europe B.V., ႏွင့္

 • သင္က EEA၊ ယူေက၊ UK၊ ဆြစ္ဇာလန္ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက- 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 တြင္ တည္ရွိေသာ စင္ကာပူကုမၸဏီျဖစ္သည့္ WeChat International Pte. Ltd.

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ရန္

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးအရာရွိသို႔ dataprotection@wechat.com အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department)သို႔- အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒေရးရာဌာန ဟု လိပ္မူ၍ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္- ေဒတာကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒေရးရာဌာန**)။

သင္က EEA၊ UKယူေက သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက သင့္တြင္ သင့္ႏိုင္ငံ၏ ေဒတာကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ထံ မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုင္ၾကားခြင့္ရွိပါသည္။

သင္စိတ္ေက်နပ္ေလာက္သည္အထိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ မေျပလည္ေသးေသာ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက *https://feedback-form.truste.com/watchdog/request* https://feedback-form.truste.com/watchdog/request တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ေထာက္ပံ့သူထံ (အခမဲ့) ဆက္သြယ္ေပးပါ။

WEIXIN ႏွင့္ အျပန္အလွန္*လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ*အသုံးျပဳႏိုင္မႈ

WeChat သည္ Weixin ႏွင့္ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္၊ ဥပမာ *သင္သည္သင့္အား Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အခိုက္အတန႔္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျပပို႔စ္တင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရႉႏိုင္သည္။ Weixin မွစီမံသည့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Weixin က လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစာရင္းကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ Weixin အသုံးျပဳသူႏွင့္ သင္တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္သေဘာသက္ေရာက္ေသာအခါ) သို႔မဟုတ္ Weixin က လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုမွမွ် အသိေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိေသာအခါ၊ (အတူတကြဆို "အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ")၊ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ Weixin ထံ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝပါမည္။ *သင္၏ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆင္မႈသည္ *Weixin ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္၏အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈက လိုက္နာရပါမည္။

1. မိတ္ဆက္

WeChat ကမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

သင္က WeChat မိုဘိုင္းလ္အက္ပ္၊ ဒက္စ္ေတာ့အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား www.wechat.com သို႔မဟုတ္ help.wechat.com (အတူတကြအားျဖင့္ "WeChat") ကို သုံးပါက သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္) ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က စုေဆာင္း၍ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါမည္။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္က WeChat ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္သည့္အခ်ိန္၊ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရာတြင္ ဘယ္အခ်ိန္၊ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးၿပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္တ္သည့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို တင္ျပထားစီစဥ္တင္ျပပါသည္။

ဤကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒသည္ WeChat ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ကို မွတ္သားေပးပါ။ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသုံးျပဳပါက အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒကို ကိုးကားပါ။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား သေဘာမတူပါက သင့္အခ်က္အလက္ကို ေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ မေပးဘဲ WeChat အသုံးျပဳမႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးပါေစလိုပါသည္။ WeChat ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဤကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ပုံကို သင္အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ တြင္ "ကြၽႏ္ုပ္တို႔""ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို" သို႔မဟုတ္ "ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား" တို႔ကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္-

 • သင္က EEA၊ UK သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္ တြင္ တည္ရွိသည့္ (သင္၏ လက္ရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္သည့္အတိုင္း) WeChat အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက ၊ ယူေက သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္- Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, Netherlands တြင္ တည္ရွိေသာ ဒတ္ခ်္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Tencent International Service Europe B.V., ႏွင့္

 • သင္က EEA၊ ယူေက၊ UK၊ ဆြစ္ဇာလန္ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက- 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 တြင္ တည္ရွိေသာ စင္ကာပူကုမၸဏီျဖစ္သည့္ WeChat International Pte. Ltd.

အထက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒေရးရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ထိန္းခ်ဳပ္သူ လည္း ျဖစ္သည္။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ သုံးထားေသာ စာလုံးအႀကီးျဖင့္ ေရးထားသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ အျခားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိလွ်င္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူညီပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးအရာရွိသို႔ dataprotection@wechat.com အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ** Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department) Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (သို႔- အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒေရးရာဌာနဟု လိပ္မူ၍ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။- ေဒတာကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒေရးရာဌာန**)။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒတာ ကာကြယ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါသည္။

သင္က EEA၊ ယူေက UK သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက သင့္တြင္ သင့္ႏိုင္ငံ၏ ေဒတာကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ထံ မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုင္ၾကားခြင့္ရွိပါသည္။

2. သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာနယ္ပယ္ႏွင့္ အသုံးခ်မႈ

သင္က WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္မွသာ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင္က Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္မွသာ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သင္သည္ Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါသည္-

 • တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စာရင္းသြင္းထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

 • Weixin အတြက္ 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) ႏွင့္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း။

သင္က Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Weixin သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ Weixin ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို လိုက္နာရန္မလိုပါ။ သင္က Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ Weixin ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို လိုက္နာရန္မလိုပါ။

"ကြၽႏ္ုပ္" > "ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား" > "အေၾကာင္း" ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ "ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား" သို႔ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat အသုံးျပဳသူလား၊ Weixin အသုံးျပဳသူလားဆိုသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ WeChat – ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟု ေတြ႕ပါက သင္သည္ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သင္ျမင္ေတြ႕ပါက သင္သည္ Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ WeChat ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ဗားရွင္းကို သင္အသုံးျပဳေနပါက "ခ်က္မ်ား" မ်က္ႏွာျပင္၏ အေပၚဆုံးရွိ ေခါင္းစီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ကို အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အသုံးျပဳသူတစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းစီးတြင္ "WeChat" ကို သင္ျမင္ေတြ႔ပါက သင္သည္ WeChat အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Weixin အသုံးျပဳသူဆိုပါက "Weixin" (သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား ၾကားခံမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ၾကည့္ေနသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ "微信") ကို ျမင္ေတြ႔ပါမည္။

"ကြၽႏ္ုပ္" > "ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား" > "အေၾကာင္း" ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ "ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္း" သို႔ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat အသုံးျပဳသူလား၊ Weixin အသုံးျပဳသူလားဆိုသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ WeChat – ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းဟု ေတြ႕ပါက သင္သည္ WeChat အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ Tencent Weixin ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို သင္ျမင္ေတြ႕ပါက သင္သည္ Weixin အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ WeChat ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ဗားရွင္းကို သင္အသုံးျပဳေနပါက "ခ်က္မ်ား" မ်က္ႏွာျပင္၏ အေပၚဆုံးရွိ ေခါင္းစီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ကို အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ သင္က WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အသုံးျပဳသူတစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းစီးတြင္ "WeChat" ကို သင္ျမင္ေတြ႔ပါက သင္သည္ WeChat အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး Weixin အသုံးျပဳသူဆိုပါက "Weixin" (သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား ၾကားခံစနစ္ျဖင့္ ၾကည့္ေနသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ "微信") ကို ျမင္ေတြ႔ပါမည္။

သင္က သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို (တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္မွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ မဟုတ္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္သို႔ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲပါက သင့္ အေကာင့္ကို (သင့္ဖုန္းနံပါတ္သစ္ေပၚမူတည္၍ WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အေကာင့္သို႔) ေျပာင္းရန္ လိုပါသည္။ သင္၏ Weixin အေကာင့္ကို WeChat အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္က ထိုေျပာင္းလဲမႈကို မွတ္တမ္းယူသည့္ေန႔မွစ၍ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါမည္။ သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို Weixin အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္က ထိုေျပာင္းလဲမႈကို မွတ္တမ္းယူသည့္ေန႔မွစ၍ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒသည္ WeChat ပလက္ေဖာင္း (ဥပမာ အဆင့္ျမင့္ရွာေဖြမႈ၊ ခ်န္နယ္မ်ား၊ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သို႔ Weixin က စီမံလုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ WeBeans၊ တရားဝင္အေကာင့္မ်ား၊ မီနီပ႐ိုဂရမ္မ်ား အပါအဝင္ Weixin Open Platform ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ Weixin ဝင္ေရာက္မႈ၊ Weixin Pay သို႔မဟုတ္ WeChat Pay၊ ကုမၸဏီတြင္ဘေရာင္ဇာျဖင့္ ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ ျပင္ပဝဘ္ဆိုက္မ်ား) မွတစ္ဆင့္ သင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကမွ စုေဆာင္းထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ႏွင့္ Wexin အသုံးျပဳသူႏွင့္ ေဝမွ်ရန္ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မသက္ဆိုင္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ကိုးကားဖတ္ရႈပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက "သင့္အခ်က္အလက္ကို မည္သူႏွင့္ မွ်ေဝပါသလဲ" ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အပိုင္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

သင္က ကုမၸဏီ၊ စီးပြားဖက္၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း (သင့္ "အဖြဲ႕အစည္း") ကိုယ္စား WeChat ကို အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါက သင့္အဖြဲ႕အစည္းရွိ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မည္သူ၏ (“ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ား”) ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္) အား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းေၾကာင္းေသာ သို႔မဟုတ္ သင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္းေသာ ("ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ား") ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္၏ ပိုင္ရွင္ကို (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္) အေၾကာင္းၾကားရန္ သေဘာတူၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လိုအပ္သည့္အတိုင္းေသာ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူက သေဘာတူခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို ရယူေပးရန္လည္း သေဘာတူပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒက "သင္" သို႔မဟုတ္ "သင္၏" ဟု ရည္ၫႊန္းပါက ၎တြင္ သင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒတာအခ်က္အလက္ေဘ့စ္မွ ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါက dataprotection@wechat.com တြင္ dataprotection@wechat.com မွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

3. အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

"တည္ေနရာ အခ်က္အလက္" ဆိုသည္မွာ သင္၏ ဂ်ီပီအက္စ္ ( ဂ်ီပီအက္စ္တည္ေနရာ ကိုဩဒိနိတ္မ်ား)၊ ဝိုင္ဖိုင္ (ခန႔္မွန္းေျခၿမိဳ႕နယ္တည္ေနရာ)၊ အိုင္ပီလိပ္စာ (ႏိုင္ငံတည္ေနရာ) သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ပါဝင္သည့္ လူအမ်ားႏွင့္မွ်ေဝထားသည့္ပို႔စ္ (ေျမျပင္တည္ေနရာျပထားခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္တည္ေနရာ) စသည္တို႔မွ ရယူသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ားကို (ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျဖစ္ေစ၊ အျခားအသုံးျပဳသူမ်ားသို႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးစလုံးကို ျဖစ္ေစ) ထုတ္ေဖာ္လိမ့္မည္ -

 • တည္ေနရာအေျချပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳေသာအခါႏွင့္ သင္၏တည္ေနရာကို အျခား WeChat ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္မွ်ေဝေသာအခါတြင္၊ ႏွင့္

 • သင္ WeChat ကို အသုံးျပဳေသာအခါ သင္၏အေကာင့္ထဲကို လိမ္လည္၍ ေလာ့အင္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ အိုင္ပီလိပ္စာ၊ စက္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမွ တည္ေနရာအခ်က္အလက္ကို လံုျခံဳေရးအရ အလိုအေလ်ာက္ရယူပါသည္။

သင္သည္ သင္၏တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ားအား၏ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို ကိရိယာအဆင့္ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားတြင္မွ ပိတ္ႏိုင္သည္။

"မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္" ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ သင္ WeChat ကိုအသုံးျပဳသည့္အခါ အလိုအေလ်ာက္ ရယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္သည္-

 • စက္ပစၥည္း လကၡဏာရပ္မ်ား၊ ဥပမာ သင္၏ WeChat မိုဘိုင္းလ္အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ ဒက္စေတာ့အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာကမွ ရယူသည့္ သင္၏မိုဘိုင္းလ္ကယ္ရီရာႏွင့္ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္စက္ပစၥည္း၏ ဗားရွင္း ႏွင့္ ျပန္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အိုင္ဒီမ်ား၊ စီစဥ္သတ္မွတ္မႈ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္၊ သင္၏အိုင္ပီလိပ္စာ၊

 • WeChat ေပၚတြင္ သင္၏ၾကည့္ရႈမႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဥပမာ ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ လူမႈမီဒီယာပ႐ိုဖိုင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားရယူခဲ့ေသာ သင္ ဝင္ၾကည့္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား၊

 • WeChat ေပၚတြင္ သင္၏ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပမာ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ အသုံးျပဳသူ၊ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္၊ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၾကာခ်ိန္ (သို႔ေသာ္ ထိုဆက္သြယ္မႈ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေသးစိတ္မပါဝင္ပါ)၊ သင္၏ WeChat အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေဒတာသံုးစြဲမႈေဒတာအသြားအလာ ေဒတာႏွင့္

 • မက္တာေဒတာ၊ ဆိုလိုသည္မွာ မွ်ေဝထားေသာ ဓာတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုကို ႐ိုက္ကူး သို႔မဟုတ္ ပို႔စ္တင္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာကဲ့သို႔ WeChat မွတစ္ဆင့္ ရႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဟုဆိုသည့္ မီတာေဒတာ။

"ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား" ဆိုသည္မွာ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ၊ သင့္အား ေဖာ္ထုတ္ရန္စိစစ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ (တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း) အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ၊ သင္၏ WeChat အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ေပါင္းစပ္မႈမဆို ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ “သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔အသုံးျပဳပါသလဲ" ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အပိုင္းကိုေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ပါ။

"မွ်ေဝသည့္အခ်က္အလက္မ်ား" ဆိုသည္မွာ အမ်ားျမင္ေစရန္ သင့္ WeChat ပ႐ိုဖိုင္းတြင္ ထည့္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ WeChat မွတစ္ဆင့္ ( ဥပမာ သင္၏အခိုက္အတန႔္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျပပို႔စ္မ်ား တင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္) သင္သည္အျခား အသုံးျပဳသူမ်ားကို ရယူႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊အမ်ား ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ WeChat ပ႐ိုဖိုင္းတြင္ သင္ထည့္သြင္းထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခား အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကမွ ၎တို႔၏ WeChat သို႔မဟုတ္ Weixin အသုံးျပဳ၍ တင္ထားသည့္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

4. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔အသုံးျပဳပါသလဲ။

ဤအပိုင္းတြင္ သင့္ထံမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရယူသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကာလမ်ား စသည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ပါဝင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္လည္း သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ရသည့္ တရားဝင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ "သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမ" တြင္ EEA ၊ ယူေကUK၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘရာဇီး၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ တူရကီတို႔ပါဝင္သည္။

ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္အခါမွလြဲ၍သည္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အခါသည္မွလြဲ၍ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ၾကာရွည္စြာ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါထိန္းသိမ္းကာလမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါက (ဥပမာ ဥပေဒမ်ားလိုက္နာရန္ လိုလာေသာအခါ) အျခားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွ သီးသန႔္ခြဲထားျခား၍ သိမ္းဆည္းပါမည္။ စုစည္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္အခ်က္အလက္မ်ား (ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မပါဝင္ပါ) ကို မလိုလားေသာမက္ေဆ့ခ်္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စနစ္လုံၿခဳံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔မည္မွ်ၾကာေအာင္သိမ္းဆည္းသည္ႏွင့္ ပတ္က္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိန္းသိမ္း ကာလမ်ားအပိုင္းတြင္ ကိုးကားဖတ္ရႈပါ။

အခ်က္အလက္မ်ားစီမံေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းကာလ

မွတ္ပုံတင္ေဒတာႏွင့္ ဝင္ေရာက္မႈ ေဒတာ။ WeChat အေကာင့္ကို မွတ္ပုံတင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ သင့္အမည္၊ အမည္ပြား၊ Apple ID၊ Facebook ID၊ IP အိုင္ပီလိပ္စာ၊ အေကာင့္အိုင္ဒီ ခြဲျခားေဖာ္ျပခ်က္၊ မိုဘိုင္းနံပါတ္၊ ေဒသ၊ သင္၏ လက္ရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း တည္ေနရာ၊ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္၊ ေဒသ၊ Facebook အေကာင့္၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ရက္စြဲ။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္၏ WeChat ပ႐ိုဖိုင္ကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

- သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ သင္၏ ဝင္ေရာက္မႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္၊

- WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈေျပာဆိုဆက္ဆံမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္၊

- သင္၏ Weixin လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္၊

- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္ဠာန္း၊

- WeChat ကို အသုံးျပဳ၍ VoIP ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

- WeChat တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္၊

- တစ္ဦးခ်င္းသီးသန႔္ အသုံးျပဳသူ အကူအညီ သင့္အား ေပးအပ္ရန္၊

- ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ရွိၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္အျပင္ အေကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိရန္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊

- ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊

- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား WeChat အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

- WeChat ကို စီမံရန္ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒတာ စိစစ္ခ်က္၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ သုေတသန၊ လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ အေကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စစ္တမ္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္။

သင့္အေကာင့္ကို မဖ်က္မခ်င္းဖ်က္ပစ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ သင္က သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို သင္၏ Apple သို႔မဟုတ္ Facebook အေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မျဖဳတ္မခ်င္းမွ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖဳတ္လိုက္ခ်ိန္အထိ ပိုေစာသည့္ ကာလအထိ မွတ္ပုံတင္ ေဒတာကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။


ဝင္ေရာက္မႈသည့္အခ်က္အလက္**ကို ဝင္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ 3 လအထိ ထိန္းသိမ္းထားမည္။

ေဝမွ်ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား - ပ႐ိုဖိုင္ေဒတာ။ သင္၏ WeChat ID၊ အမည္၊ က်ား၊ မ၊ ေဒသႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ပါဝင္သည့္ သင္၏ အမ်ားသူကာ ျမင္ႏိုင္ေသာ WeChat ပ႐ိုဖိုင္တြင္ သင္ထည့္သြင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္၏ WeChat ပ႐ိုဖိုင္ကို ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

- သင္၏ ပ႐ိုဖိုင္ ေဒတာကို အျခား WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားထံ မွ်ေဝခြင့္ျပဳရန္၊

- ဝင္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သင္၏ WeChat ID ကိုတြင္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳရန္၊

- သင္၏ Weixin လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္၊

- တစ္ဦးခ်င္းသီးသန႔္ အသုံးျပဳသူ အကူအညီ သင့္အား ေပးအပ္ရန္၊

- ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊

- အသစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အက္ပ္ အေတြ႕အႀကဳံကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွိၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက္ပ္အေတြ႕အၾကံဳ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊

- WeChat ပလတ္ေဖာင္းကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စီမံရန္အျပင္

- ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒတာ စိစစ္ခ်က္၊ သုေတသန၊ လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေရးႏွင့္ အေကာင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္။

- စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္။မွ်ေဝခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း သင္ မေတာင္းဆိုမခ်င္း သို႔မဟုတ္ သင့္အေကာင့္ကို ဖ်က္လိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္မခ်င္းမဖ်က္မခ်င္း ပိုအလ်င္က်သည့္ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ပိုေစာသည့္အခ်ိန္အထိ (သို႔ေသာ္၊ ေဒတာမ်ားကို ျပင္ပအဖြဲ႔အဖြဲပအစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ထံ ကက္ရွ္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္)။

ေဝမွ်ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား – ပ႐ိုဖိုင္ မီဒီယာ။ ဤတြင္ အျခား အသုံးျပဳသူအားလုံးကို အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခိုက္အတန႔္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျပ ပို႔စ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားက အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အားလုံး ပါဝင္ပါသည္။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္၏ WeChat ပ႐ိုဖိုင္ႏွင့္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

သင္၏ WeChat ပ႐ိုဖိုင္ကို ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

- သင္၏ ပ႐ိုဖိုင္ မီဒီယာကို အျခား WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားထံ မွ်ေဝခြင့္ျပဳရန္၊

- တည္ေနရာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္၊

- ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွိၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက္ပ္အေတြ႕အၾကံဳ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊အသစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အက္ပ္ အေတြ႕အႀကဳံကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊

- WeChat ပလတ္ေဖာင္းကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စီမံရန္၊

- ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒတာ စိစစ္ခ်က္၊ စမ္းသပ္မႈ၊ သုေတသန၊ လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေရးႏွင့္ အေကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္၊ အျပင္

- အေကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိရန္ႏွင့္ WeChat အေကာင့္မ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္။ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္။

အပိုေဆာင္း အေကာင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား (သင္၏ အေကာင့္ကို လုံၿခဳံစိတ္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ပါက)။ စကားဝွက္၊ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာႏွင့္ QQ ID။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေအာင္လုပ္ေပးရန္အတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ စိတ္ခ်ရေစရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္အေကာင့္အတြက္ အပိုေဆာင္း လုံၿခဳံေရးကို ေပးအပ္ရန္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ သင္ မေတာင္းဆိုမခ်င္းသင္ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အေကာင့္ကို ဖ်က္ပစ္လိုက္ျခင္း မျဖစ္မခ်င္း၊ ပိုေစာသည့္တစ္ခုျဖင့္။မဖ်က္မခ်င္း ပိုေစာသည္အခ်ိန္အထိ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္တင္မ်ား။ ၎တြင္ သင္၏ WeChat အေတြ႔အႀကံဳကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ရန္ ဆက္တင္မ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ႏွင့္ သင္၏ အဆက္အသြယ္မ်ားတြင္ထံသို႔ သင္ထည့္သြင္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ သင္က ျမင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ္လည္း အျခား အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မမွ်ေဝႏိုင္သည့္ မွ်ေဝမထားသည့္ ကိုယ္ေရးအေကာင့္ ဆက္တင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- သင့္ဦးစားေပးမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သင့္ကို ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ဦးစားေပးမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သင့္ကို ေပးအပ္ရန္။

ခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားေဒတာ။ သင္ႏွင့္ အျခားေနာက္ထပ္ အသုံးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူ အုပ္စုမ်ားၾကား ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား အေၾကာင္းအရာ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္မွ ခ်က္သင္ႏွင့္ အျခားအသုံးျပဳသူမ်ား စကားေျပာဆိုမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ရာသက္ပန္ထိန္းသိမ္းထားမည္မဟုတ္ဘဲ ၎က သင္ရည္႐ြယ္သည့္ လက္ခံသူမ်ားထံ လုံၿခဳံစြာ ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားကို ျဖန္သန္း႐ုံသာ ျဖတ္သန္းသြားသည္။

လက္ခံသူက သင္၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို သူတို႔၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားသို႔ ထည့္ထားျခင္း မရွိပါက သို႔မဟုတ္ ၎သည္ သင့္ခ်က္တ္သင့္ခ်က္ အုပ္စု၏ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန႔္ခြဲသူက အုပ္စု သတိေပးခ်က္အျဖစ္ ထည့္မထားပါကထည့္ထားေၾကာင္း အမွာစကားျဖစ္သည္မွတပါး စကားေျပာဆိုမႈ ခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏စက္ပစၥည္းႏွင့္ သင္ဆက္သြယ္ေပးပို႔ထားသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္သာ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္၏ WeChat ၏ ခ်က္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)-** WeChat ၏ ခ်က္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ သင္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးရန္။

ခ်က္မက္ေဆ့ခ္်မ်ားသည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားမွလက္ခံသူ၏ စက္ပစၥည္းသို႔ေပးပို႔ၿပီး 3 နာရီအတြင္း ခ်က္မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားမွ အလိုအေလ်ာက္ႏွင့္ အၿပီးအပိုင္ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို သင္ ၎တို႔ကို ေပးပို႔ၿပီးခ်ိန္မွ 72 နာရီၾကာၿပီးေနာက္ အၿပီးအပိုင္ဖ်က္ပစ္သည္။ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ ေအာ္ဒီယို၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဖိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ခ်က္မီဒီယာအား ၎တို႔ကိုသည္ ၎တို႔ကို ပို႔ၿပီးေနာက္ နာရီ 120 နာရီၾကာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားမွ အလိုအေလ်ာက္ အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္သည္။

အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စာရင္း။ သင္၏ စက္တြင္းရွိ ဆက္သြယ္ရန္ စာရင္းႏွင့္ သင္၏ WeChat ခ်က္တ္ အုပ္စုမ်ားစာရင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း စာရင္း။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- WeChat ကို ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္မ်ားႏွင့္ သင့္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

- သင့္အား အျခား WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္၊

- (သင္၏ ခ်က္တ္ အုပ္စုမ်ား စာရင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး) အေကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိရန္ႏွင့္ WeChat အေကာင့္မ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊ ထို႔ျပင္

- သင္၏ WeChat Out အသုံးျပဳမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္။

မွတ္တမ္း ေဒတာ။ အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကို ေသခ်ာေစရန္၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားကို စီမံရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ပါသည္။

- ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဒတာ စိစစ္ခ်က္၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ သုေတသန၊ လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ရွာေဖြသိရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္။

တည္ေနရာ အခ်က္အလက္။ အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- WeChat တည္ေနရာ-အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။
သင္၏ တည္ေနရာ အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းက အလားတူ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ျဖစ္သည္ကို မွတ္သားေပးပါ။

- ေအာက္ပါတို႔ကဲ့သို႔ သင္၏ တည္ေနရာ-အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္။ ဥပမာ-

- သင္၏ GPS ေပၚ အမွီျပဳသည့္ ခ်က္မွတစ္ဆင့္ သင္၏ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တည္ေနရာကို မွ်ေဝျခင္း၊

 - အခိုက္အတန႔္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနျပ ပို႔စ္တြင္ တည္ေနရာတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ ပထဝီ အေနအထား ေျမျပင္တည္ေနရာ တဂ္တြဲျခင္း၊

 - GPS ေပၚ မွီတည္သည့္ အနီးအနားရွိ လူမ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊

- လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အေကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္အျပင္

- ဘာသာစကားႏွင့္ တည္ေနရာ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးကူညီရန္။

တည္ေနရာ-အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ တည္ေနရာ ေဒတာမ်ား-။

- ခ်က္မွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝသည့္ တည္ေနရာ ေဒတာကို မွ်ေဝသည့္ အခ်ိန္မွ 72 နာရီအၾကာေနာက္ပိုင္းတြင္ အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္ပါမည္။

- သင့္ပိုစ္တြင္ တည္ေနရာကို ပထဝီဝင္အရ ေျမျပင္တည္ေနရာတက္ဂ္တြဲရန္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အခါ အခိုက္အတန္႔မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျပ- အဆိုပါ ပို႔စ္ကို ဖ်က္မပစ္မခ်င္း သို႔မဟုတ္ သင့္အေကာင့္ကို ဖ်က္ပစ္ခ်ိန္၊ ဖ်က္မပစ္မခ်င္း ပိုေစာသည့္အခ်ိန္အထိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

- အနီးအနားရွိ လူမ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း- လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ သင္ ထြက္ၿပီးေနာက္ 1 နာရီအၾကာတြင္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္သည္။

အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္အားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ တည္ေနရာ ေဒတာကို စုေဆာင္းသည့္မႈရက္စြဲမွ 3 လ ကာလအထိ ထိန္းသိမ္းပါသည္။

ေပးေခ်မႈကတ္ အခ်က္အလက္မ်ား – မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္။ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ အလို႔ငွာ၊ ကေလးတစ္ဦးက WeChat အေကာင့္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ေငြေပးေခ်မႈကတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ေငြေပးေခ်မႈကတ္ အခ်က္အလက္ကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ေငြေပးေခ်မႈ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳပါသည္။ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ေငြေပးေခ်မႈ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ WeChat သည္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ျခင္း ရက္စြဲႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ေျပာင္းဟတ္ရွ္တြဲထားေသာ ေပးေခ်မႈ ကတ္ နံပါတ္ကိုသာ ထိန္းသိမ္းပါသည္။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)-တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သာ)- ဤေဒတာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ကေလးတစ္ဦးက WeChat အေကာင့္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္။မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူက ေပးေခ်မႈ ကတ္ အခ်က္အလက္ကို ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္အထိႏွင့္ အသုံးျပဳသူကသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အေတြ႕အမ်ားဆုံး သတ္မွတ္အသက္အ႐ြယ္သို႔ ေရာက္မွသာျပည့္မီမွသာ။

ဘာသာျပန္ဆိုမႈကို သင္ ေတာင္းဆိုသည့္ စာသား။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

ဘာသာျပန္ဖို႔ သင္ေတာင္းဆိုသည့္ စာသားကို ဘာသာျပန္ေပးရန္။ဘာသာျပန္ရန္ စာသားႏွင့္ ဘာသာျပန္ထားသည့္စာသားမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ေျပာင္းဟက္ရွ္ကီးသြင္း၍ သင္ဘာသာျပန္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်ိန္မွ 24 နာရီအထိ ယာယီသိမ္းထားသည္။

ဝယ္ယူသူ အကူအညီ အခ်က္အလက္မ်ား သင္ သို႔မဟုတ္ အျခား အသုံးျပဳသူမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား ကူညီေရး အဖြဲ႕ထံ ေပးအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- WeChat ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ကူညီေပးရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

-

- ကိစၥရပ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တစ္ဦးခ်င္းသီးသန႔္ ေဖာက္သည္ အကူအညီေပးရန္၊

- ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွိၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက္ပ္အေတြ႕အၾကံဳ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊ အသစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အက္ပ္ အေတြ႕အႀကဳံကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊

- လုံၿခဳံေရး၊ လိမ္လည္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အေကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္အျပင္

- သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ WeChat ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ WeChat အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူကို ခ်င့္ခ်ိန္ထိန္းညႇိခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္။

ရယူၾကည့္ရႈခြင့္ တိုကင္မ်ား။ သင္၏ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း လူမႈ မီဒီယာ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ သင္၏ WeChat အေကာင့္၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစသည့္ ရယူၾကည့္ရႈခြင့္ တိုကင္မ်ား။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- WeChat ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေပးအပ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း လူမႈမီဒီယာ အေကာင့္မ်ားကို သင္၏ WeChat အေကာင့္ႏွင့္ သင္ခ်ိတ္ဆက္ပါက၊ သင္၏ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ အေကာင့္မ်ားၾကား သင္၏ အေၾကာင္းအရာ မွ်ေဝမႈကို အဆင္ေျပေစရန္ ရယူၾကည့္ရႈခြင့္ တိုကင္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။သင္၏ WeChat အေကာင့္ကို အဆိုပါ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း လူမႈမီဒီယာ အေကာင့္မ်ားႏွင့္မွ သင္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မျဖဳတ္မခ်င္း။

စစ္တမ္းမ်ား။ စစ္တမ္းတြင္ သင္ပါဝင္ေျဖဆိုပါက၊ သင့္ထံမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ စစ္တမ္း ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အေထာက္အထား (ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက) ကို စစ္တမ္းေျဖဆိုမႈ မၿပီးခင္ သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားသြားပါမည္။

ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (သက္ဆိုင္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားသာ)- သင့္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းပါသည္။

- WeChat ကို သင္ဝင္ၾကည့္ပုံႏွင့္ အသုံးျပဳပုံကို ပိုေကာင္းစြာ နားလည္ရန္၊

- ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွိၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက္ပ္အေတြ႕အၾကံဳ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္၊ အသစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အက္ပ္ အေတြ႕အႀကဳံကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊

- WeChat ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္အျပင္ႏွင့္ ဝယ္ယူသူ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအေပၚတံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္၊ ထို႔အျပင္ကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ရန္အျပင္

- စစ္တမ္းတြင္ တစ္ခုခ်င္း ေရတြက္ထားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တိုင္းအတြက္။

သင့္အေကာင့္ကို မဖ်က္ မခ်င္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္တမ္းတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်ိန္အထိ ခ်ိန္၊ ပိုအလ်င္က်သည့္အခ်ိန္အထိ(ပိုေစာသည့္အခ်ိန္)။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္အတြက္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္မည္သူမည္ဝါမေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳလုပ္သည္။ ဤအရာက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေကာင့္လုံၿခဳံေရးကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ သံုးစြဲမႈအလားအလာအသုံးျပဳသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ကူညီၿပီး WeChat အသုံးျပဳသူမ်ားက သူတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳေနသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံစာရင္းဇယားမ်ားကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အထိခိုက္မခံသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား

အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ဥပမာ သင္၏လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚ အျမင္မ်ား၊ လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို အထိခိုက္မခံဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။ရွိပါသည္။

WeChat သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္ သင့္အား အထိခိုက္မခံသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ဖို႔ သတ္မွတ္မထားပါမလိုအပ္ပါ။ WeChat အတြင္း အထိခိုက္မခံေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔စ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေပးပို႔မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြင္း အျခားသူမ်ား ရယူႏိုင္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကိုရန္ သင္သေဘာတူညီပါသည္။

မွ်ေဝခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

WeChat ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခား WeChat ႏွင့္ Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားအား ျမင္ေစလိုသည့္ သင္မွ်ေဝထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုကို မည္သည့္မွ်ေဝသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္ေစလိုေၾကာင္း WeChat ၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားထဲတြင္ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ သင္မွ်ေဝထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ၿပီးေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေသာ အျခားအသုံးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမွ ၎တို႔ကို သီးျခားသိမ္းဆည္း၊ ကူးယူ၊ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျမင္ႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ သင္တင္သည့္ ပို႔စ္မ်ား ႏွင့္ WeChat မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အထူးဂ႐ုျပဳပါ။

သင့္အေၾကာင္းအရာသင့္သေဘာတူညီခ်က္အတြင္းရွိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါက ( WeChat ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္း တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ (ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ) WeChat ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမွ "သင္၏အေၾကာင္းအရာမ်ား" အပိုင္းႏွင့္အညီ ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္။ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈသူ မူဝါဒကို လိုက္နာေၾကာင္းႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာေရးကို ေသခ်ာေစရန္ သင့္အေၾကာင္းအရာကို စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

WECHAT အုပ္ထိန္းသူ မုဒ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

WeChat အသံုးျပဳသူအားလုံးသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံရရွိျခင္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအခ်ဳိ႕အျပင္ သူငယ္ခ်င္းမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝထားသည့္ အခိုက္အတန္႔မ်ား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မႈတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားမည့္ WeChat အုပ္ထိန္းသူမုဒ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ WeChat အုပ္ထိန္းသူမုဒ္သည္ တရားဝင္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ မီနီပရုိဂရမ္မ်ားကဲ့သို႔ သီးျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ သီးျခား အသံုးျပဳသူ တစ္ဦး၏ WeChat အသုံးျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ("အုပ္ထိန္းသူ" ဟုေခၚသည့္) ကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေစေပးပါသည္။ WeChat အုပ္ထိန္းသူမုဒ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစုံအတြက္ ဤတြင္ရႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏လုပ္ငန္းတာဝန္၏ အသုံးျပဳမႈ စည္းမ်ဥ္းကမ္းမ်ားကို ကိုးကားေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ WeChat အုပ္ထိန္းသူမုဒ္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားက သက္ဝင္ေနသေ႐ြ႕ ၎မုဒ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းမည္ မဟုတ္ပါ။

5. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝပါသလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ သင္၏လႊဲေျပာင္းရန္ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ရသည့္အခါမွ လြဲ၍ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းသို႔ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။

လိုအပ္သည့္အခါမွသာ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာလက္ခံမည့္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝပါသည္။၊ ၎တို႔တြင္ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္-

 • သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု ကုမၸဏီမ်ား။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းစု ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း ေဝမွ်ၿပီး ထိုဆက္ႏႊႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစု ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒႏွင့္အညီသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ ဤသက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု ကုမၸဏီမ်ားတြင္ သင့္ထံ WeChat ကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ အထက္ပါ "သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္း" အပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကူညီရန္ျခင္း၊ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ WeChat ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒေအာက္ရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဠာန္းျခင္းအတြက္ Tencent International Service Europe B.V. (နယ္သာလန္တြင္ တည္ရွိသည္)၊ Aceville Pte. Ltd. (စကၤာပူတြင္ တည္ရွိသည္) ႏွင့္ Oriental Power Holdings Limited (ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ တည္ရွိသည္) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

 • ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ WeChat ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေကာင္းမြန္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္။ ဤတြင္ SMS၊ VOIP၊ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈကတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ တည္ေနရာႏွင့္ ေျမပုံတြဲျခင္း၊ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ၊ အေကာင့္ေဒတာ အညႊန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အာမခံခ်က္ (သက္ဆိုင္ပါက) ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ေပးအပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသုံးျပဳသူ ေဒတာမ်ားကို၏ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ညီမွ်ေသာ ကာကြယ္ဝ္မႈေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည့္အခါမွတစ္ပါး သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။

 • ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ သင္က-

  • WeChat ကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္အတည္ျပဳမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသုံးျပဳ၍ WeChat ထဲ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္သည့္အခါ၊

  • WeChat မွ အေၾကာင္းအရာကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ WeChat တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝသည့္အခါ၊ထံ မွ်ေဝသည့္အခါ၊

  • ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာကို WeChat ေပၚတြင္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝသည့္အခါ၊

  • WeChat အေကာင့္ကို အသုံးျပဳ၍ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အေကာင့္ဝင္ေရာက္ပါ

  • WeChat ထံမွ Weixin-မဟုတ္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဝင္ဖတ္သည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္

  • WeChat အဆက္အသြယ္စာရင္းကိုႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ အဆက္အသြယ္ စာရင္းႏွင့္ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ၊
   ထိုသို႔ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရယူႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္သည္။
   ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ၿပီး (ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္) ကို ရယူႏိုင္ၿပီး သင္၏ စက္ပစၥည္းတြင္ ကြတ္ကီးမ်ားကို စီစဥ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက** မွရယူသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

   Weixin ႏွင့္ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအသုံးျပဳႏိုင္မႈ
   WeChat သည္ Weixin ႏွင့္ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္၊ ဥပမာ သင္သည္သင့္အား Weixin အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အခ်င္းခ်င္း၏ အခိုက္အတန႔္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျပပို႔စ္တင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရႉႏိုင္သည္။ Weixin ကမွစီမံသည့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Weixin က လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစာရင္းကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ Weixin အသုံးျပဳသူႏွင့္ သင္တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္သေဘာသက္ေရာက္ေသာအခါ) သို႔မဟုတ္ Weixin က လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုမွမွ် အသိေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိေသာအခါ၊ (အတူတကြအားျဖင့္ဆို "အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ")၊ သင္၏ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Weixin ထံ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝပါမည္။ သင္၏ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ Weixin ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း သင္၏အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈက လိုက္နာရပါမည္။

   WeChat မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္သုံးစြဲႏိုင္ေသာ တရားဝင္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ မီနီပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို WeChat (သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အေကာင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီနီပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပမထားသေ႐ြ႕) ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ကာ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ အဆိုပါ တရားဝင္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ မီနီပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ သင္အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ မီနီပ႐ိုဂရမ္က ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ျဖစ္ၿပီး ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒအရမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ မီနီပ႐ိုဂရမ္ျဖင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၊ ေဝမွ် ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းသြားပါမည္။
   သင္၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမတြင္ ရရွိပါက Weixin Pay ႏွင့္ WeChat Pay တို႔ကို WeChat ပလတ္က္ေဖာင္းမွတစ္ဆင့္ သုံးစြဲႏိုင္သည္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မတူညီသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိ မတူညီသည့္လိုင္စင္ရ လုပ္ငန္းမ်ားကမွ Weixin Pay ႏွင့္ WeChat Pay တို႔ကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည္။ Weixin Pay သို႔မဟုတ္ WeChat Pay ေငြေပးေခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳပါက သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို Weixin Pay သို႔မဟုတ္ WeChat Pay အဖြဲ႕ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏လက္ေအာက္ခံလက္ခြဲကုမၸဏီမ်ားကမွ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမဟုတ္ဘဲသည့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳရာတြင္ အသုံးျပဳမႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မွ်ေဝသြားပါမည္။


   မည္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခြင့္ရွိသည္ ကို သင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကို မမွ်ေဝရန္ သင္ ေတာင္းဆိုပါက ထိုျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္မရရွိေတာ့မည္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍သတိျပဳပါ၊

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအုပ္စုကုမၸဏီမ်ား။ - လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းဝယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ရပါက သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္လာပါက သင့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္သုံးႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းထံ လိုအပ္သလို လႊဲေျပာင္းေပးပါမည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္၊ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအုပ္စု ကုမၸဏီမ်ားအား ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို အၿမဲလိုက္နာေစရန္ အၿမဲ သတ္မွတ္ပါမည္။လိုအပ္ပါမည္။

 • အစိုးရ၊ အမ်ားျပည္သူ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဠာန္းေရးဥပေဒစိုးမိုးေရး** အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား**။ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒအရ ထုတ္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ ပါဝင္သည္မွာ- ေတာင္းဆိုသူတြင္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ရယူရန္ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိမွသာ (က) တရားဝင္ တာဝန္ဝတၱရား သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ ဥပမာ၊ တရား႐ုံးအမိန႔္၊ ဆင့္စာ သို႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ (ခ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းဠာန္းရန္၊ (ဂ) လုံၿခဳံေရး သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ (ဃ) ေသဆုံးျခင္း၊ လူတစ္ဦး ေသဆံုးမႈ၊ကို ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးအေပၚ ေဘးျဖစ္ေစမႈ အႏၲရာယ္တို႔ပါဝင္ေသာ က်ေရာက္အံ့ဆဲဆဲ အေရးေပၚအေျခအေနရွိသည့္အခါ။ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ႏွင့္ အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ပါဝင္သည့္ ျဖစ္အံဆဲဆဲ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္ ရွိသည့္အခါ အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုသည့္အဖြဲ႔အစည္း၌ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာင္းဆိုရန္ ခိုင္လံုေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဒတာ ေတာင္းဆိုမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရႏိုင္ၿပီး

 • သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ သင္၏ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအရ။

6. သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေနရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သလဲ။

WeChat သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပလတ္က္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္နီယာ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးေပးမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းဝွမ္းလုံး (စကၤာပူႏွင့္ နယ္သာလန္အပါအဝင္) ရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔႐ုံးမ်ားတြင္ ႐ုံးစိုက္ၿပီး သင္တိုင္ၾကားသည့္ နည္းပညာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ ဥပမာ၊ သင္၏ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို မေတာ္တဆ ဝင္သုံးမိျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ- သင္တိုင္ၾကားသည့္ နည္းပညာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ)။ သင့္ထံမွရယူထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စကၤာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခြင့္ရေဒသတို႔တြင္ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ စံနမူနာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

7. သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရး

သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဝင္သံုးအသုံးျပဳခြင့္ရွိထားသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈွုႏွင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကတိျပဳပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စနစ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္သုံးစြဲမႈကို ကန႔္သတ္သည့္ အခ်က္အလက္သံုးစြဲမႈလုံၿခဳံေရး ႏွင့္ ဝင္ေရာက္သုံးစြဲခြင့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္၊ နည္းပညာအသံုးျပဳရ ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ အခ်က္အလက္ကုဒ္ေျပာင္းဝွက္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းစဥ္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းစဥ္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရွိေပးထားသည့္ ကုဒ္ေျပာင္းဝွက္မႈ) အသံုးျပဳၿပီး သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားတြင္ သင္ႏွင့္ အျခား အသုံးျပဳသူမ်ားၾကား ခ်က္ေဒတာအခ်ိဳ႕ကို အၿမဲတမ္း မထိန္းသိမ္းပါ။ ခ်က္ေဒတာသည္ သင္၏ ရည္႐ြယ္ထားေသာ လက္ခံသူမ်ားထံ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရစြာ ျဖန႔္ေဝႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ျဖတ္သြားပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ လက္ခံရရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က သင္၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဆက္စပ္ေသာ ခ်က္ကို အႀကိဳက္ဆုံးတြင္ သိမ္းဆည္း၍ျဖစ္ေစ၊ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈအတြက္ ခ်က္ကို တိုင္ၾကားရာတြင္ **ခ်က္မွတ္တမ္းကိုထည့္သြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အုပ္စုခ်က္တ္၏ စီမံကြပ္ကဲသူက အုပ္စု သတိေပးခ်က္ကို ထည့္သြင္း၍ျဖစ္ေစ (ထိုသို႔လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အုပ္စု သတိေပးခ်က္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္စု အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ထိုသတိေပးခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းထားမည္) ထိုခ်က္ကိုျပင္ပတြင္ မွ်ေဝျခင္းမွလြဲ၍ ခ်ိန္တြင္ ခ်က္ မွတ္တမ္းကို ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ မွ်ေဝျခင္းရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အုပ္စု သတိေပးခ်က္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္စု အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ မျဖစ္သေ႐ြ႕** ခ်က္ေဒတာကို သင့္စက္ႏွင့္ သင္က ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ပို႔ေပးထားသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ စက္မ်ားတြင္သာ သိမ္းဆည္းပါသည္၊

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ဆီေလ်ာ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အင္တာနက္မွအခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ လုံၿခဳံမႈမရွိသည္ကို မွတ္သားေပးပါ။

8. ေၾကာ္ျငာ

WeChat သည္ ကိုယ္ေရးသီးသန္႔ ေၾကာ္ျငာကို ေလာေလာဆယ္ မျပသပါ။

9. ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို WeChat၊ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ SMS မွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ပါက ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ WeChat ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ယာယီရပ္ဆိုင္းရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ WeChat ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းရသည့္အခါ)။လိုအပ္သည့္အခါ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို WeChat၊ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ SMS မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမဟုတ္သည့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လက္မခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ သင့္တြင္ မရွိပါ။

10. အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

အသက္ 13 (သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူ၏ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အရြယ္ေရာက္အသက္အဓိက အသက္အ႐ြယ္) ေအာက္ ကေလးမ်ား ("ကေလး") သည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ (သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔၏ ကေလးကိုယ္စား) အတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အရင္ဆုံး မရယူဘဲ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္မွ် WeChat ကို အသုံးမျပဳရပါ။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ သင္သည္ သင္၏ ေမြးေန႔ကို ထုတ္ေပးရႏိုင္ပါသည္၊ ေပးရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေမြးေန႔၏ ႏွစ္ႏွင့္လကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မပါဘဲ ကေလးတစ္ဦးဦးထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိလ်က္လွ်က္ျဖင့္ မစုေဆာင္းပါ။ အဆိုပါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဖယ္ရွားႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မပါဘဲ ကေလးတစ္ဦးဦးထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ တစ္ခုခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိသည္ဟု သင္ယုံၾကည္ပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒတာ ကာကြယ္ေရး အရာရွိထံ ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္းစစ္ေဆး၍ အဆိုပါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါမည္။

11. သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား

ဤအပိုင္း 11 (သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား) သည္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည္မွ လြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမတြင္ရွိေသာေအာက္တြင္သာရွိေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။အတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီး၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ **အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ မေလးရွား၊ မကၠဆီကို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ႐ုရွား၊ ဆားဗီးရား၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ တ႐ုတ္ထိုင္ဝမ္၊ ထိုင္း၊ တူရကီ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုယူေအအီး၊ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ရွိ အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သင္ေနထိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမ၏ အမည္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒတြင္ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမ်ားအျပင္ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္အက်ဳံးဝင္ပါသည္။**

သင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕ သင့္တြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သည္ အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္ (ေအာက္ပါ အေသးစိတ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း)။ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ မည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈ ("DSR ေတာင္းဆိုမႈ") ကိုမဆို မတုံ႔ျပန္ခင္ သင္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

သင္၏ အခြင့္အေရးကို က်င့္သုံးရန္ ေတာင္းခံလႊာကို ဤေနရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျဖည့္ပါ။

ဝင္သုံးခြင့္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္

ဤအပိုင္းသည္ အာဂ်င္တီးနား၊ ကေနဒါႏွင့္ ႐ုရွားရွိ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳပုံႏွင့္ မည္သူႏွင့္မွ်ေဝသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးသင့္တြင္ရွိပါသည္။ အျခားပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ပါက ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား မေပးအပ္ႏိုင္ပါ (ဥပမာ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အျခားသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္မိသလို ျဖစ္သြားသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္)။

အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းပါက သို႔မဟုတ္ မျပည့္စုံပါက ျပင္ဆင္ရန္ သင့္တြင္အခြင့္အေရးရွိသည္။

သင့္ WeChat အေကာင့္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြး သင္ဝင္ၾကည့္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ သင္၏စက္ပစၥည္း ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ WeChat အတြင္းရွိ "တည္ေနရာဖယ္ရွားမည္" ဟူသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွတစ္ဆင့္ သင္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ေနရာအခ်က္အလက္ကို သင္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

သင့္အေကာင့္ျဖင့္ ျပင္၍မရသည့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျပင္ဆင္ေပးေစလိုပါက သင္၏ အေကာင့္ကိုသုံး၍ မျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက ေတာင္းဆိုလႊာကို ဤေနရာတြင္ ျဖည့္ပါ။

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သေဘာတူညီေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခံထားရထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆီေလ်ာ္သည့္အဆင့္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အသိေပးကာ ထိုကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

ဖ်က္ပစ္ျခင္း

ဤအပိုင္းသည္ အာဂ်င္တီးနား၊ ကေနဒါႏွင့္ ႐ုရွားရွိ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင္၏ WeChat အေကာင့္ထဲ ေလာ့အင္ဝင္၍ ဤေနရာရွိ အေကာင့္ဖ်က္သိမ္းျခင္းလမ္းၫႊန္မ်ားအတိုင္း သင့္အေကာင့္ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ အေကာင့္ဖ်က္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ လိမ္လည္ခံရမႈမွ တားဆီးရန္ႏွင့္ စနစ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေဒတာမ်ားကို စုစည္းထိန္းသိမ္းထားပါမည္။

သင္၏ Weixin Pay သို႔မဟုတ္ WeChat Pay အေကာင့္တြင္ ေငြက်န္ေနပါက သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ မီနီပ႐ိုဂရမ္၏ ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္ပါက သင္၏ အေကာင့္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဖ်က္ေပးေစလိုသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စီမံေနေသာ အျခားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါက ဤေနရာတြင္ ေတာင္းဆိုမႈေဖာင္ကိုျဖည့္စြက္ပါ။

ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္-

 • သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းထားရန္မလိုအပ္ေတာ့ဟု သင္ယုံၾကည္ေသာအခါ၊

 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး သင္က ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္အခါ (ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အျခားတရားဝင္သည့္မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒအေၾကာင္းရင္းမ်ားမရွိေသာအခါ)၊

 • သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံျခင္းမျပဳေၾကာင္း သင္ယုံၾကည္ေနသည့္အခါျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

 • ကြၽႏု္ပ္တို႔က ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္သည္ အသက္ 13 ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ လက္ခံထားသည့္ အမ်ားစုအသက္အုပ္စုသတ္မွတ္အရြယ္ေရာက္အသက္) ေအာက္ ျဖစ္ေနၿပီး သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်က္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အခါျခင္း။

သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို စဥ္းစားစဥ္ကာလတြင္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ကိုအသုံးျပဳမွ ေဆာင္ရြက္မႈအား တားျမစ္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒအေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေသာအခါတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ (ဥပမာ ဥပေဒအရ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေဖာ္ျပခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား) သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္အားအသိေပးသြားမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ေပးရန္ သင္က ေတာင္းဆိုၿပီး ထိုသို႔ ဖ်က္ေပးရန္လည္း တရားဝင္ အေၾကာင္းကိစၥရွိေသာအခါ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းကို အေၾကာင္းၾကားကာ ၎တို႔ကို ဖ်က္ပစ္ေစပါမည္။

သိမ္းဆည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈကန႔္သတ္ျခင္းမွ သိမ္းဆည္းျခင္းသီးသန႔္

ဤအပိုင္းသည္ ႐ုရွားတြင္ေနထိုင္သည့္အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္အသုံးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ခိုင္းေစႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒအေၾကာင္းကိစၥမ်ားရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၎ကို စီမံေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ ဥပေဒအရ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွကို ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္)။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ကသည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုစီမံေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းရန္ သေဘာတူညီေသာအခါ သက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းကို အသိေပးရန္ ဆီေလ်ာ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို အသုံးျပဳသြားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ပါ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအသုံးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္စီမံျခင္းကို ရပ္တန႔္ေစရန္အျပင္ သင့္အေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္း႐ုံသာ သိမ္းဆည္းထားရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္-

 • သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားက တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ေနျခင္း (တိက်မွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိ အတည္ျပဳရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္)၊

 • စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းက ယခု ဥပေဒႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင္ဖ်က္ပစ္လိုျခင္းလိုသည္ (သို႔ေသာ္၊ သင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းထားေစၿပီး ယင္းအစား သိမ္းဆည္းရံုသာ သိမ္းဆည္းထားေစလိုသည္) သို႔မဟုတ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္လိုျခင္း (သို႔ေသာ္ ဥပေဒေရးရာ နစ္နာမႈေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ က်င့္သံုးရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သင္က ၎ကို သိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္)။

 • စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာအခါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဖ်က္ပစ္လိုျခင္း (သို႔ေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဆက္ထိန္းသိမ္း၍ သိမ္းဆည္းထားေစလိုသည့္အခါ)၊ သို႔မဟုတ္

သယ္ယူႏိုင္မႈ

သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအခ်ိဳ႕၏ မိတၱဴကို စုစည္းထားၿပီး အသုံးမ်ားေလ့ရွိသည့္ စက္ျဖင့္ဖတ္ႏိုင္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ရပိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ရပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ရွိသည္။ ဤတြင္ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ (ဥပမာ၊ မွ်ေဝထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ) သို႔မဟုတ္ "သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔ အသုံးျပဳမည္နည္း" အပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ (ဥပမာ ပ႐ိုဖိုင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ား) အေပၚအေျခခံ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ သင္သည္ ဤေနရာရွိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပသို႔ထုတ္ခြင့္ကို က်င့္သုံးႏိုင္သည္။

ထိုကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားပုဂၢိဳလ္ပါတီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွိသည္။မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ေတာင္းဆိုရန္ သင့္တြင္လည္း အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးေစလိုပါက ထိုပုဂၢိဳလ္၏အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ေျပာျပထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို နည္းပညာအရအဆင္ေျပာေသာအခါမွသာလွ်င္ လ်င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မွ အခ်က္အလက္ လက္ခံရယူၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏လုံၿခဳံေရး သို႔မဟုတ္ စီမံျခင္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တာဝန္မယူေတာ့ပါ။

ကန႔္ကြက္ခ်က္

ဤအပိုင္းသည္ ႐ုရွားတြင္ေနထိုင္သည့္အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳေနသည္ကို သင့္အေနျဖင့္ ကန႔္ကြက္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေကာင့္လုံၿခဳံေရးအတြက္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္)။ သင္က သည္ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန႔္ကြက္လွ်င္ ဤေတာင္းခံလႊာကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။

သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ေပးထားသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သင္ ယခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သင္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။

12. ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒႏွင့္ ပက္သက္၍ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဤျပင္ဆင္ထားေသာဗားရွင္းကို "ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ထားသည့္ ရက္စြဲ" ႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္အက်ဳံးမဝင္မီ သင့္အား WeChat သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင့္ေတာ္သလို အသိေပးပါမည္။

13. ဘာသာစကား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ၏ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္စာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအၾကားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္မထားလွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္စာသည္ အတည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အခ်ဳိ႕ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္*လိပ္စာဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား
ကိုရီးယား

Tencent Korea Yuhan Hoesa

152, Taeheran-ro, Gangnam-gu (Gangnam Finance Center, Yeoksam-dong), Seoul, Korea

dataprotection@wechat.com
ဆားဘီးယားKaranovic & Partners o.a.d. BeogradResavska 23, Belgrade, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

ထိုင္းTencent (Thailand) Company Limited8 T-One Building, Floor 10th, 11th & 12th (Unit 3-5), Soi Sukhumvit 40, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailandlocalrepresentative@tencent.co.th
တူရကီÖzdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.

Nidakule Ataşehir Kuzey, Begonya Sok. No:3 Kat. 17 D: 162 / 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒတာ ထိန္းခ်ဳပ္သူစုေဆာင္းသူ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အမွတ္ 6698 ကိုယ္ေရးေဒတာ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔သာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığ အား WeChat တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တားျမစ္မွႈမ်ား၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အရပ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမထားပါ။

tencent@iptech-legal.com

TRUSTe