WECHAT – DASAR PRIVASI

@TRUSTe@

PENGENALAN

Selamat datang ke WeChat!

Kami menghargai privasi anda. Dasar Privasi ini memaklumkan kepadamengenai pilihan anda dan amalan kami mengenai sebarang Maklumat yanganda berikan kepada kami.

Penggunaan WeChat (melalui apl mudah alih WeChat, http://www.wechat.comatau mana-mana platform pihak ketiga yang diberikan oleh WeChat) mungkinmelibatkan pengumpulan dan penggunaan Maklumat anda. Penting untuk andamemahami bagaimana ini berlaku dan cara anda boleh mengawalnya, jadisila baca Dasar Privasi ini dengan cermat.

Dengan menggunakan WeChat, anda bersetuju bahawa kami boleh mengumpul,menggunakan, menyimpan dan berkongsi Maklumat anda mengikut DasarPrivasi ini, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa. Jika andamengubah fikiran di masa hadapan, anda boleh menarik diri daripadapersetujuan ini pada bila-bila masa mengikut Dasar Privasi ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak bolehmenggunakan WeChat. Jika anda ingin menghubungi kami mengenai DasarPrivasi ini atau sebarang perkara yang berkaitan dengan privasi, silahubungi:

Jika anda ingin membuat sebarang aduan mengenai Dasar Privasi ini ataupelaksanaannya oleh kami, sila hubungi kami melalui butiran kenalan diatas, selain itu, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan dalambidang kuasa terpakai anda, anda juga mempunyai hak untuk membuat aduandengan pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

Dalam Dasar Privasi ini, "kami" atau "kita" merujuk kepada: (a)Tencent International Service Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura yangterletak di 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapura079903; dan (b) Syarikat sekutu Tencent International Service Pte. Ltddi seluruh dunia (termasuk mana-mana entiti yang memerlukan Tencent dimasa hadapan).

SKOP DAN APLIKASI BAGI DASAR PRIVASI INI

Dasar Privasi ini digunakan kepada WeChat, termasuk mana-manaperkhidmatan yang berkaitan dengan WeChat yang menggabungkan DasarPrivasi ini dengan rujukan (sebagai contoh, Platform Pentadbir AkaunRasmi WeChat). Perkhidmatan WeChat tersebut boleh melanjutkan termaberkaitan dengan privasi yang mesti anda persetujui jika anda inginmenggunakan perkhidmatan tersebut.

Dasar Privasi ini adalah bahagian gabungan dan bentuk TermaPerkhidmatan WeChat yang telah anda persetujui untuk menggunakanWeChat. Mana-mana terma yang digunakan dalam Dasar Privasi ini akanmempunyai maksud yang sama seperti yang ditentukan sama dengan termadalam Terma Perkhidmatan WeChat, melainkan sebaliknya ditentukan dalamDasar Privasi atau konteks memerlukan sebaliknya.

Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini tidak digunakan kepadaMaklumat yang dikumpulkan: (a) melalui mana-mana perkhidmatan selaindaripada WeChat; (b) melalui mana-mana perkhidmatan pihak ketiga(termasuk mana-mana laman web pihak ketiga) yang anda boleh aksesmelalui WeChat; atau (c) melalui syarikat atau organisasi lain yangmengiklankan perkhidmatan mereka di WeChat.

Jika anda menggunakan WeChat bagi pihak syarikat, perkongsian,persatuan, kerajaan atau organisasi lain ("Organisasi anda"), andabersetuju untuk memberitahu pemilik, pemegang saham, pengarah, pegawai,pengurus, pekerja Organisasi anda yang dan individu lain di manaMaklumat Peribadi mereka dikumpulkan atau anda berikan dari semasa kesemasa ("Orang Terhubung") bagi pengumpulan Maklumat Peribadi, dananda bersetuju untuk memperoleh persetujuan Orang Terhubung anda untukpemprosesan Maklumat Peribadi mereka mengikut Dasar Privasi ini sepertiyang diminta oleh undang-undang dan peraturan terpakai. Di seluruh DasarPrivasi ini kami merujuk kepada "anda" atau "kamu", ini digunakan padaMaklumat Peribadi bagi Orang Terhubung.

PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

Dari semasa ke semasa kami boleh menyemak atau menambah arahan, dasardan terma khusus kepada Dasar Privasi ini. Arahan, dasar dan terma inimembentuk bahagian Dasar Privasi.

Bila sahaja kami membuat sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini,penting untuk anda mengetahui tentangnya, kami akan memberitahu melaluiWeChat atau maksud lain kepada anda sebelum perubahan berkuat kuasa.

MAKLUMAT YANG KAMI KUMPULKAN

Dalam menyediakan WeChat, kami mengumpul, menyimpan dan menggunakanMaklumat berikut yang berkaitan dengan anda:

Maklumat” ialah Maklumat Peribadi dan Maklumat Bukan-Peribadi;

"Maklumat Peribadi" ialah mana-mana maklumat atau kombinasi maklumatyang berkaitan dengan anda atau Orang Terhubung, dan boleh digunakanuntuk mengenal pasti anda atau Orang Terhubung. Kami menetapkan contohMaklumat Peribadi (dan cara kami mengumpul Maklumat Peribadi tersebut)dalam bahagian "Cara kami mengumpul Maklumat melalui WeChat" di bawah.

Data Lokasi” ialah maklumat yang kami kumpulkan mengenai lokasianda (di mana anda menggunakan perkhidmatan lokasi-didayakan), termasuk:

"Data Log" ialah maklumat teknikal yang kami kumpulkan secaraautomatik apabila anda menggunakan WeChat, sama ada melalui penggunaankuki, suar web, fail log, skrip dan ETag (seperti yang diterangkansecara mendalam dalam bahagian “Teknologi Penjejak” di bawah) atausebaliknya, termasuk:

Maklumat Bukan-Peribadi” ialah mana-mana maklumat yang berkaitandengan anda tetapi dari mana amalan yang tidak munasabah untuk mengenalpasti anda secara terus atau tidak, termasuk Maklumat Peribadi dalambentuk agregat, tanpa nama atau nama samaran.

Maklumat Dikongsi” ialah maklumat tentang anda atau berkaitan dengananda yang dikongsi pada WeChat. Maklumat yang dikongsi boleh termasukpenyiaran yang anda buat di WeChat (termasuk profil umum anda, senaraiyang anda cipta, dan foto, rakaman vide - dan suara seperti yang diaksesdengan persetujuan awal anda melalui kamera dan/atau pengesan mikrofonperanti anda), sebarang penyiaran daripada individu lain yang anda telahsiarkan semula dan Data Lokasi serta Data Log yang berkaitan denganpenyiaran sedemikian. Maklumat Dikongsi juga termasuk maklumat tentanganda (termasuk Data Lokasi dan Data Log) yang individu lain yangmenggunakan WeChat gunakannya untuk berkongsi tentang anda.

CARA KAMI MENGUMPULKAN MAKLUMAT MELALUI WECHAT

Kami mengumpul Maklumat daripada anda ketika anda menggunakan WeChat –sebagai contoh, ketika anda:

Berikut menetapkan tentang cara kami mengumpul Maklumat sedemikiandaripada anda kerana anda menggunakan WeChat. Baki Dasar Privasi inimenetapkan maklumat lanjut mengenai beberapa kategori ini.

Maklumat Pendaftaran dan Akaun. Anda mesti mendaftar untuk akaunWeChat untuk menggunakan WeChat. Untuk mendaftar, anda perlu memberikanMaklumat Peribadi tertentu, seperti nama, nombor telefon mudah alih dankata laluan tertentu anda.

Pengesahan Akaun. Jika anda memilih untuk menggunakan pengesahanakaun (untuk membuka kunci pembayaran dan ciri penyelesaian danatambahan di WeChat) anda perlu memberikan Maklumat Peribadi tambahan,termasuk jantina, warganegara, tarikh lahir, alamat tempat tinggal,salinan bukti alamat tempat tinggal, salinan dokumen pengesahan peribadi(sebagai contoh pasport, kap pengenalan, permit kembali ke rumah, dsb.),nombor dokumen pengenalan peribadi, pekerjaan dan sumber dana

Orang Terhubung. Jika anda merupakan sebuah Organisasi, anda perlumemberikan maklumat berkaitan dengan Orang Terhubung untuk membenarkankami mentadbir akaun WeChat anda dan mematuhi undang-undang danperaturan terpakai kepada kami dan syarikat bersekutu kami.

Sambungan Sosial. Apabila anda memilih untuk menyambungkan ke akaunmedia sosial pihak ketiga anda ke akaun WeChat, kami boleh mengumpulMaklumat tertentu daripada akaun anda dengan platform media sosial itu –sebagai contoh, untuk memudahkan anda melog masuk ke WeChat dengan akaunitu.

Menggunakan WeChat. Kami mengumpul Maklumat tentang anda dandaripada anda melalui penggunaan WeChat anda. Sebagai contoh, kami bolehmengumpul Maklumat Peribadi daripada anda di dalam WeChat melalui yangberikut:

Pembelian melalui WeChat. Apabila anda membuat pembelian melaluiWeChat, anda mungkin perlu memberikan Maklumat Peribadi tertentu untukmelengkapkan pembelian, seperti maklumat kad kredit atau maklumat akaunbank anda. Di mana pembayaran diproses oleh pembekal perkhidmatan pihakketiga, kami tidak mengumpul atau menyimpan Maklumat Peribadisedemikian, walaupun kami boleh menerima ringkasan maklumat tentangtransaksi. Di mana kami atau sekutu kami memproses pembayaran andasebagai pembekal perkhidmatan pembayaran, atau di mana kami memenuhisebarang pembelian yang anda lakukan di WeChat, kami boleh mengumpul,menggunakan dan menyimpan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhipembelian seperti itu. "Seperti"

Bekerja dengan rakan pihak ketiga kami. Kami boleh bekerja denganpihak ketiga untuk mengumpul maklumat demografi tambahan tentangpengguna kami pada asas agregat dan ketanpanamaan.

Data Lokasi, Data Log dan peranti anda. WeChat mengumpul Data Logdari peranti anda secara automatik untuk membolehkan dan membantukefungsian WeChat. Tambahan pula, anda boleh membenarkan WeChat untukmengakses ke kandungan dan data lain pada peranti anda – sebagai contoh,senarai kenalan dan storan fot - anda.

Kuki, Pengumpulan Data Automatik dan Teknologi Berkaitan. Kamimenerangkan pengumpulan sedemikian dengan lebih lanjut dalam bahagian"Teknologi Pengesan" di bawah.

CARA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA

Penggunaan Maklumat anda dalam WeChat

Kami boleh menggunakan Maklumat anda untuk mana-mana tujuan berikut:

Sebagai tambahan, kami boleh menahan, mendedahkan dan menggunakanMaklumat anda untuk tujuan berikut (secara kolektif, "Tujuan MaklumatDitahan"):

Kami juga boleh tanpa nama atau agregatkan mana-mana Maklumat Peribadiyang dikumpulkan melalui WeChat dan menggunakan data tanpa nama danagregat sedemikian untuk mana-mana tujuan.

Penggunaan Maklumat Peribadi pada perkhidmatan lain kami

Untuk memberikan pengguna kami di seluruh WeChat dan perkhidmatan lainkami dengan pengalaman yang lebih baik, untuk meningkatkan WeChat danperkhidmatan lain kami, atau sebaliknya di mana anda telah bersetuju,Maklumat Peribadi yang telah dikumpulkan melalui WeChat boleh, tertaklukkepada kawalan privasi pengguna (di mana tersedia), digunakan olehperkhidmatan lain kami (sama ada dalam cara agregat atau individu)mengikut dasar privasi yang relevan untuk perkhidmatan lain tersebut.

Sebagai contoh, Maklumat Peribadi yang telah dikumpulkan semasapenggunaan WeChat anda boleh digunakan untuk mencadangkan kandungantertentu yang boleh dijadikan tersedia kepada anda, atau digunakan untukmemberikan lebih banyak iklan yang relevan kepada anda dalamperkhidmatan Tencent yang lain. Anda juga boleh meminta kami untukmemindahkan atau mengeksport Maklumat Peribadi yang terkandung dalamWeChat kepada perkhidmatan Tencent yang lain, di mana pilihan migrasitersedia.

Maklumat Peribadi dalam Kandungan Anda

Jika mana-mana Maklumat Peribadi anda merangkumi Kandungan Anda (sepertiyang ditentukan dalam Terma Perkhidmatan WeChat), kami dan syarikatsekutu kami boleh (tertakluk kepada Dasar Privasi ini) menggunakanMaklumat Peribadi mengikut bahagian “Kandungan Anda” bagi TermaPerkhidmatan WeChat.

PEMASARAN LANGSUNG

Kami boleh menggunakan Maklumat anda untuk tujuan menghantar pemasaranlangsung kepada anda (sama ada melalui pemesejan dalam perkhidmatankami, melalui emel atau maksud lain) yang menawarkan atau mengiklankanproduk dan perkhidmatan kami dan/atau produk serta perkhidmatan pihakketiga yang terpilih.

Produk dan perkhidmatan sedemikian (bagi kami atau pihak ketiga)termasuk yang berikut:

Kami akan menghargai permintaan anda dan kami tidak akan gunakanMaklumat Peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung yang tercatat diatas. Jika anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila hubungiPegawai Privasi kami pada bila-bila masa dan secara percuma.

Selain itu, anda boleh memilih untuk tidak melibatkan diri dalampemasaran langsung tertentu dengan mengikut arahan relevan yangditetapkan pada komunikasi pemasaran kami yang berikut.

Kami tidak akan berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pengiklanmelainkan kami mendapat kebenaran daripada anda untuk berbuat demikian.Walau bagaimanapun, kami berkongsi Maklumat Bukan-Peribadi anda denganpengiklan untuk tujuan percubaan penawaran pengiklanan yang lebihrelevan kepada anda.

Apabila anda memilih untuk tidak melibatkan diri dalam pemasaranlangsung menurut di atas, anda boleh terus melihat pengiklanan dalamtalian (yang bukannya pemasaran langsung) dalam WeChat dan/ataupengiklanan kami pada laman web atau aplikasi lain.

BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA ### DENGAN PIHAK KETIGA

Selain daripada yang dibenarkan di bawah Dasar Privasi ini atausebaliknya dipersetujui oleh anda, kami tidak akan memindahkan MaklumatPeribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk pemprosesan merekabagi sebarang tujuan.

Berkongsi untuk peruntukan WeChat

Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda dalam kumpulan syarikat,rakan usahasama dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kontraktor danagen (seperti pembekal perkhidmatan komunikasi yang menghantarpemberitahuan tolak bagi pihak kami, dan pembekal perkhidmatan pemetaanyang membantu kami dan anda dengan data lokasi) kami, dalam setiap kes,untuk tujuan yang berikut:

peruntukan WeChat kepada anda;

membantu kami untuk menjalankan tujuan yang ditetapkan di bawahbahagian “Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda” di atas;

menjalankan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami di bawahTerma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini dan/atau

membantu kami memahami dan mempertingkatkan WeChat.

Berkongsi untuk tujuan pemasaran

Kami boleh membenarkan rakan pemasaran pihak ketiga (seperti rakan akaunrasmi, pembekal analisis dan rakan pengiklanan WeChat) untuk mengumpulMaklumat Peribadi anda dari semasa dan merentas laman web atauperkhidmatan dalam talian yang berbeza apabila anda menggunakan WeChat.Jika anda ingin memilih untuk tidak melibatkan diri dalam pengumpulanMaklumat Peribadi anda oleh rakan pemasaran pihak ketiga kami ketikaanda menggunakan WeChat, sila hubungi kami di policy@wechat.com .

Kami juga boleh memberikan Maklumat Peribadi anda kepada rakan pemasaranpihak ketiga yang anda minta atau bersetuju untuk kami lakukannya ataudi mana ia diperlukan untuk kami memberikan WeChat kepada anda.

Terma berkaitan lain untuk berkongsi Maklumat Peribadi anda

Di mana kami atau syarikat sekutu kami berkongsi Maklumat Peribadi andadengan pihak ketiga, kami akan menggunakan usaha wajar untuk memastikanbahawa hanya pihak ketiga sedemikian yang menggunakan Maklumat Peribadianda:

dalam mematuhi Dasar Privasi ini; dan

tertakluk kepada mana-mana arahan dan sekatan yang kami perlukan,termasuk mana-mana langkah kerahsiaan dan keselamatan yang laksanakan.

Sebagaimana kami meneruskan untuk membangunkan perniagaan kami, kamiatau syarikat sekutu kami boleh meminta pihak ketiga atau menyusunsemula struktur kumpulan kami. Dalam keadaan ini, Maklumat anda bolehdipindahkan di dalam kumpulan kami dan/atau ke pihak ketiga yang akanterus mengendalikan WeChat atau perkhidmatan yang serupa di bawah samaada Dasar Privasi ini atau dasar privasi berbeza yang akan diberikankepada anda. Pihak di mana Maklumat Peribadi anda dipindahkan mungkinboleh dikesan, dan menggunakan Maklumat anda, di luar negara tempattinggal anda.

Kami juga boleh meminta untuk penahanan, pengekalan atau pendedahanMaklumat Peribadi anda di bawah keadaan yang ditetapkan dalam bahagian"Tempoh penggunaan Maklumat Peribadi" di bawah.

SEPATAH KATA TENTANG MAKLUMAT YANG DIKONGSIKAN

WeChat mendayakan Maklumat Dikongsi untuk dikongsi secara umum dengankenalan WeChat, semua pengguna WeChat dan/atau umum, melalui ciri yangdisediakan sama ada oleh kami atau pihak ketiga, supaya Maklumat yangdikongsi boleh dipancarkan secara meluas dan cepat. Maklumat Dikongsiakan kekal umum selama anda tidak memadamkannya, dan walaupun selepasanda memadamkan Maklumat Dikongsi, ia masih boleh dicache, disalin, ataudisimpan, atau kekal umum secara berasingan melalui, pengguna atau pihakketiga lain yang tidak bersekutu dan tidak dikawal oleh kami.

Selain itu, kami juga boleh memberikan ciri berkaitan dengan WeChat lainyang membenarkan anda untuk berkongsi Maklumat Berkongsi dalam umum –sebagai contoh, blog atau forum yang boleh diakses secara umum, atauciri media sosial tertentu dalam WeChat – sebagai contoh, "palam-masuk"(yang mencipta pautan langsung di antara dia laman web) dan "widget"(iaitu program-mini interaktif yang memberikan perkhidmatan pihak ketigadalam WeChat). Anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang andaberikan dalam ciri seperti ini boleh dibaca, dikumpulkan dan digunakanoleh pihak ketiga yang mengaksesnya.

Sila pertimbangkan dengan berhati-hati tentang apa yang anda siarkandan komunikasikan melalui WeChat. Dalam sesetengah keadaan, anda bolehmengawal akses apa orang awam meluas yang ada kepada MaklumatPerkongsian anda melalui tetapan privasi dalam WeChat.

KOMUNIKASI DARIPADA KAMI

Surat berita dan jenis komunikasi lain

Apabila anda menggunakan WeChat, kami boleh menggunakan Maklumat andauntuk menghantar emel, mesej, surat berita atau pemberitahuan tolakkepada peranti anda. Jika anda tidak lagi ingin menerima komunikasi ini,anda boleh berbuat demikian dengan mengikut arahan nyah langgan dalamemel yang kami hantarkan kepada anda, memilih keluar bagi pemberitahuandi tahap peranti (jika berkenaan) atau menghubungi Pegawai Privasi kami.

Pengumuman berkaitan dengan perkhidmatan

Dari semasa ke semasa kami boleh menghantar pengumuman berkaitan denganperkhidmatan apabila kami merasakan ia perlu untuk berbuat demikian(seperti apabila kami menggantung WeChat untuk penyelenggaraan buatsementara). Anda boleh memilih untuk tidak melibatkan diri dalampengumuman berkaitan dengan perkhidmatan ini, yang bukan bersifatpromosi.

SEPATAH KATA TENTANG MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

Dalam sesetengah bidang kuasa, jenis Maklumat Peribadi yang tertentu,seperti maklumat tentang bangsa atau etnik asal, pandangan agama ataufalsafah atau kesihatan peribadi anda, dicirikan sebagai "sensitif" dantertakluk kepada peraturan yang lebih ketat daripada jenis MaklumatPeribadi. Sila ambil perhatian bahawa kandungan dan maklumat yang andamasukkan ke WeChat, seperti fotograf atau maklumat tentang aktivitisekolah atau sosial anda, boleh menunjukkan Maklumat Peribadi andakepada individu lain.

Sebelum berkomunikasi mana-mana Maklumat Peribadi bagi sifat sensitifdalam WeChat, sila pertimbangkan sama ada ianya sesuai untuk berbuatdemikian.

Persetujuan anda kepada semua pemprosesan Maklumat Peribadi yangsensitif untuk tujuan dan dalam cara yang diterangkan dalam DasarPrivasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak menggunakan Maklumat Peribadisensitif anda untuk tujuan menyediakan iklan kepada anda.

PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA DAN MAKLUMAT ANDA

WeChat boleh memautkan anda kepada media sosial atau ciri lain atauperkhidmatan (termasuk laman web, palam-masuk dan widget) yangdisediakan, atau membenarkan anda berkongsi Maklumat tertentu laindengan pihak ketiga. Sebagai contoh:

anda boleh berkongsi kandungan pada, log masuk pada, WeChatmenggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga.Perkhidmatan pihak ketiga ini akan mengesahkan identiti anda danmemberikan pilihan kepada anda untuk berkongsi Maklumat Peribaditertentu dengan kami. Mereka juga boleh memberikan pilihan kepada andauntuk menyiarkan maklumat dari akaun perkhidmatan pihak ketiga kepadaWeChat sebagai Perkongsian Maklumat (atau sebaliknya), dan untukberkongsi maklumat lain dengan pihak ketiga sedemikian.

anda boleh memautkan senarai kenalan WeChat anda ke senarai kenalananda pada peranti anda dan/atau dalam perkhidmatan pihak ketiga, untukmencari dan berhubung dengan kenalan pada senarai kenalan tersebutyang juga mempunyai akaun WeChat. Dalam persetujuan kepada pautansedemikian, kami akan menggunakan nama pengguna dan kata laluan andauntuk perkhidmatan pihak ketiga yang relevan hanya untuk tujuanpemautan senarai kenalan sedemikian (dan akan memadamkan maklumatsedemikian selepas tujuan itu dilengkapkan dengan segera);

anda boleh log masuk ke WeChat menggunakan perkhidmatan daftar masuklain seperti pembekal ID Terbuka. Perkhidmatan daftar masuk ini akanmengesahkan identiti anda dan memberikan pilihan perkongsian MaklumatPeribadi tertentu kepada anda dengan kami untuk tujuan pendaftaran danlog masuk akaun, seperti nama dan alamat emel anda; dan

kami boleh (sama ada dalam pengiklanan atau sebaliknya dalam WeChat)memberikan pautan atau ciri yang membenarkan anda untuk mengakses keperkhidmatan atau laman web pihak ketiga (atau mengakses ke kandunganWeChat yang dihoskan pada perkhidmatan atau laman web pihak ketigatersebut). Sebagai contoh, anda boleh untuk mengakses ke vide - yangdihoskan oleh pihak ketiga dalam WeChat.

Media sosial atau perkhidmatan lain pihak ketiga ini boleh dihoskan olehpihak ketiga yang relevan atau kami. Sila ambil perhatian bahawa pihakketiga yang memberikan perkhidmatan sedemikian boleh mengumpul Maklumatdan Maklumat Peribadi anda (termasuk Data Log anda), dan bolehmenetapkan kuki pada komputer atau peranti anda untuk membolehkan ciriberfungsi dengan betul.

Penggunaan anda bagi mana-mana perkhidmatan pihak ketiga sedemikian(sama ada perkhidmatan media sosial atau sebaliknya), termasuk mana-manaMaklumat Peribadi yang anda berikan kepada pihak ketiga sedemikian danpengumpulan mereka serta penggunaan Maklumat Peribadi anda, adalahtertakluk kepada terma perkhidmatan dan dasar privasi pihak ketiga itusendiri dan bukannya Terma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini,jadi sila semak terma pihak ketiga itu dengan cermat. Dasar Privasiini hanya digunakan kepada mana-mana Maklumat yang dikumpulkan olehkami, dan tidak digunakan kepada mana-mana perkhidmatan yang ditawarkanatau amalan maklumat bagi mana-mana pihak ketiga. Kami tidakbertanggungjawab untuk penggunaan mana-mana Maklumat pihak ketiga yanganda berikan kepada mereka.

PENGEHADAN UMUR

Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak dibenarkan untuk menggunakanWeChat. Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sedar daripadamana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 13 tahun. Sila hubungi PegawaiPrivasi kami jika anda percaya bahawa kami mempunyai Maklumat Peribadidaripada kanak-kanak yang di bawah umur 13 tahun – kami akan menyiasatdengan segera (dan membuang) Maklumat Peribadi sedemikian. Seperti yangditetapkan dalam Terma Perkhidmatan WeChat – jika anda berumur diantara 13 dan 18 (atau umur yang relevan dalam bidang kuasa di mana andadianggap kanak-kanak), ibu bapa atau penjaga anda mesti bersetuju denganDasar Privasi ini (kedua-dua untuk diri mereka dan bagi pihak andasebelum anda boleh menggunakan WeChat.

PEMINDAHAN, PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami mengendalikan dan boleh terus mengendalikan pelayan dalam sejumlahbidang kuasa di seluruh dunia, jadi pelayan di mana Maklumat Peribadianda digunakan dan disimpan mungkin bukan dalam bidang kuasa anda.Mana-mana pihak ketiga yang dirujuk dalam bahagian "Perkongsian MaklumatPeribadi" di atas boleh juga terletak dan/atau menggunakan dan/ataumenyimpan Maklumat Peribadi anda di luar bidang kuasa anda untuk tujuanyang ditetapkan dalam bahagian itu. Dalam kedua-dua keadaan, MaklumatPeribadi anda boleh dipindahkan ke bidang kuasa yang tidak mempunyaiundang-undang perlindungan data yang sebahagian besarnya serupa ataumempunyai tujuan yang sama seperti undang-undang bidang kuasa anda.

Kami akan memastikan bahawa semua pemindahan data mematuhi keperluanundang-undang terpakai (sebagai contoh, dengan mengangkat dasarperlindungan yang sesuai dan/atau langkah-langkah berkontrak). Jika andaingin mengetahui dengan lebih lanjut, sila hubungi Pegawai Privasi kami.

Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan yangditerima secara amnya untuk tujuan menghalang kerugian, salah guna,akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan Maklumat – sebagai contoh,kami menggunakan teknologi sulit (seperti SSL) untuk melindungi Maklumatsensitif tertentu (seperti Data Lokasi) yang anda berikan kepada kami.

Sila berhati-hati meskipun kami berusaha, tiada langkah keselamatan datayang boleh menjamin keselamatan 100% pada setiap masa. Kami tidak waranatau menjamin keselamatan WeChat atau mana-mana maklumat yang andaberikan kepada kami melalui WeChat.

Kami boleh berkomunikasi dengan anda mengenai isu keselamatan, privasidan pentadbiran yang berkaitan dengan WeChat. Jika kami mengetahuiterdapat pencerobohan keselamatan WeChat, kami akan cuba untukmemberitahu anda secara elektronik dengan menyiarkan notis dalam WeChatatau dengan menghantar komunikasi langsung kepada anda.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai keselamatan MaklumatPeribadi anda, sila hubungi Pegawai Privasi kami.

TEMPOH PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami hanya akan menahan Maklumat Peribadi anda selama yang mungkin,untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, seperti yang ditetapkan di bawahbahagian "Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda" di atas.

MENGAKSES, MENGEMAS KINI, MEMINDA ATAU MEMINDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI

Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan terpakai, anda berhakuntuk:

Sejauh yang diminta oleh undang-undang dan peraturan terpakai, andaboleh menarik mana-mana persetujuan yang anda telah berikan kepada kamisebelum ini, termasuk emel dan sasaran komunikasi pemasaran sertapemindahan data. Kami juga menggunakan usaha yang munasabah untukmenggunakan keutamaan ke hadapan anda.

Jika anda ingin untuk mengemas kini Maklumat Peribadi anda dalam WeChat,anda boleh berbuat demikian dalam keadaan pertama dengan melog masuk keakaun anda dan membuat perubahan yang sewajarnya. Sebagai contoh, andaboleh untuk memadamkan Data Lokasi tertentu yang telah anda berikankepada kami melalui tetapan peranti anda atau pilihan "Kosongkan Lokasi"dalam WeChat.

Jika anda ingin untuk:

sila hubungi Pegawai Privasi kami. Kami akan menggunakan usaha yangmunasabah untuk memberikan respons kepada permintaan yang dibuat kepadaPegawai Privasi kami tanpa lengah dan mengikut mana-mana had masa yangdiminta oleh undang-undang. Sila ambil perhatian bahawa hak anda untukmengakses ke Maklumat Peribadi dalam cara di atas mungkin terhad dalambeberapa keadaan oleh keperluan undang-undang tempatan.

Dalam sesetengah kes, kami tidak boleh mengemas kini, meminda ataumembuang Maklumat Peribadi anda, di mana kami akan memberitahu andasebab kami tidak boleh melakukannya – sebagai contoh, permintaantertentu yang mungkin sangat tidak praktikal atau memerlukan usahateknikal yang tidak seimbang (cth. mana-mana permintaan yang berkaitandengan sistem sandaran kami), atau dilarang oleh undang-undang.

Sekiranya akaun anda ditamatkan oleh anda atau kami atas sebarang sebab,kami akan (tertakluk kepada perenggan di atas) mengambil langkah untukmemastikan bahawa Maklumat Peribadi anda tidak lagi tersedia melaluiWeChat, atau sebaliknya digunakan oleh kami, dalam tempoh masa yangmunasabah (tertakluk kepada pengehadan teknikal) selepas penamatan akaunsedemikian. Walau bagaimanapun, penting untuk mengetahui bahawakomunikasi yang dibuat melalui WeChat oleh anda boleh meletakkanMaklumat Peribadi anda dalam tangan pihak ketiga yang kami tidak bolehkawal.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan respons yangcepat kepada permintaan, soalan atau kebimbangan yang mungkin anda adamengenai penggunaan Maklumat Peribadi tentang anda. Kecuali di manadiminta oleh undang-undang, kami tidak boleh memastikan respons kepadasoalan atau komen mengenai topik yang tidak berkaitan dengan DasarPrivasi atau amalan privasi kami.

Pemindahan Data Antarabangsa

Kami perniagaan global. Kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi kepadanegara selain daripada negara di mana data asal dikumpulkan. Sebagaicontoh:

Maklumat Peribadi anda boleh dipindahkan ke bidang kuasa yang tidakmempunyai undang-undang perlindungan data yang sebahagian besarnyaserupa atau mempunyai tujuan yang sama seperti undang-undang bidangkuasa anda. Apabila kami memindahkan Maklumat Peribadi anda ke negaralain, kami akan melindungi Maklumat Peribadi itu seperti yang dinyatakandalam Dasar Privasi ini.

Secara khususnya, kami boleh menghantar Maklumat Peribadi anda ke negarayang tidak dianggap untuk memberikan tahap perlindungan yang mencukupidi bawah undang-undang perlindungan data EU. Walau bagaimanapun, kamiakan memastikan bahawa semua pemindahan data mematuhi keperluanundang-undang terpakai (sebagai contoh, dengan mengangkat dasarperlindungan yang sesuai dan/atau langkah-langkah berkontrak). Jika andaingin mengetahui dengan lebih lanjut, sila hubungi Pegawai Privasi kami.

Dengan bersetuju kepada Dasar Privasi, persetujuan anda untuk pemindahanMaklumat Peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan dalam DasarPrivasi. Anda berhak untuk menarik persetujuan anda pada bila-bila masa,tetapi sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak bersetuju denganpemindahan, anda menarik persetujuan anda untuk memindahkan, andamungkin tidak boleh untuk mendapat manfaat daripada semua atausesetengah Perkhidmatan kami.

TEKNOLOGI PENJEJAKAN

Dari semasa ke semasa kami boleh untuk menggunakan kuki, fail log, suarweb, skrip, tag dan teknologi penjejak lain untuk mengumpul, menggunadan menyimpan Maklumat tentang anda atau berkaitan dengan anda. Bahagianini menerangkan cara kami menggunakan teknologi penjejak.

Mengapa kami menggunakan teknologi penjejak?

Untuk membantu kami memahami anda dengan lebih baik dan memberikanWeChat kepada anda dan pengguna kami

Teknologi penjejak membolehkan kita untuk memahami dengan lebih baik danmemberikan WeChat kepada anda – sebagai contoh, teknologi penjejakmembantu kami untuk mengumpul Maklumat berikut:

Untuk membantu kami memberikan pengiklanan yang relevan dan selamatkepada anda

Pengiklanan membantu mengekalkan WeChat dan banyak perkhidmatan lainkami adalah secara percuma dan berguna kepada anda. Teknologi penjejakmembantu membuat pengiklanan kami:

Apakah itu teknologi penjejak?

“Teknologi penjejak” yang kami gunakan dalam WeChat termasuk yangberikut:

Bagaimanakah kami menggunakan teknologi penjejak?

Teknologi penjejak digunakan dalam perkongsian dengan pihak ketiga

Kami, syarikat sekutu kami dan rakan pihak ketiga kami boleh menggunakanteknologi penjejak dari semasa-ke-semasa untuk mengumpul dan menggunakanMaklumat tertentu. Rakan pihak ketiga ini yang membantu kami dalampengumpulan dan penggunaan sedemikian termasuk yang berikut:

Kami boleh menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi penjejakoleh rakan pada seorang individu dan juga pada dasar agregat.

Kami boleh menggunakan Analisis Google untuk mengumpul dan memprosesdata penggunaan berkaitan dengan WeChat yang tertentu. Google memberikanpilihan privasi tambahan mengenai penggunaan kuki yang diterangkan dihttp://www.google.com/policies/privacy/partners/.

teknologi penjejak kami sendiri

Selain itu, kami juga menggunakan teknologi penjejak kami sendiri untukmemperibadikan pengalaman anda di WeChat dan untuk pelbagai tujuan lain.Sebagai contoh, kami menggunakan teknologi penjejak sedemikian untuk:

Sila ambil perhatian bahawa kami menggunakan teknologi penjejak untuktujuan ini, tetapi boleh membuat agregat Maklumat Bukan-Peribaditertentu yang diperoleh melalui teknologi penjejak ini tersedia kepadapengiklan dan rakan lain untuk menganalisa cara anda dan pengguna lainmenggunakan perkhidmatan kami serta untuk pengiklanan.

Terma umum berkaitan dengan teknologi penjejak

Kami dari semasa kesemasa berkongsi dengan rakan pihak ketiga untuk menyiarkan pengiklanan padalaman web kami atau untuk menguruskan pengiklanan kami pada laman lain.Rakan kongsi pihak ketigaboleh menggunakan kuki atau teknologi penjejak lain bagi menyediakanpengiklanan kepada anda berdasarkan kepada aktiviti pelayaran dan minatanda.

Sila ambil perhatian bahawa teknologi penjejak pihak ketiga sedemikiandikawal oleh dasar privasi pihak ketiga sendiri yang relevan, dan kamitidak bertanggungjawab untuk teknologi penjejak pihak ketiga sedemikian(termasuk maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga yang relevanmenggunakan teknologi penjejak pihak ketiga sedemikian).

Sementara kami mempunyai perjanjian yang ditempatkan dengan pihak ketigaini berkaitan dengan pengendalian dan perlindungan Maklumat Peribadianda dengan betul, kami tidak boleh menjamin amalan privasi merekakerana mereka merupakan pihak ketiga.

Jika anda ingin memilih keluar pengiklanan berdasarkan-minat, klik disini: http://preferences-mgr.truste.com/. Sila ambil perhatian bahawaanda akan terus menerima iklan generik.

Jika anda tidak mahu MaklumatBukan-Peribadi digunakanuntuk tujuan memberikan pengiklanan yang disasarkan pada peranti anda,anda boleh memilih keluar dengan menghubungi policy@wechat.com. Silaambil perhatian ini tidak memilih anda keluar daripada paparan iklan.Anda akan terus menerima iklan generik.

Kami mungkin menggabungkan Maklumat yang dikumpul melalui teknologipenjejak dengan maklumat lain yang kami kumpulkan tentang anda. Sebagaicontoh, di mana anda memasang dan mendaftar untuk WeChat melaluipengiklanan pihak ketiga dalam talian, kami dan/atau rakan pihak ketigaboleh menggunakan teknologi penjejak untuk memberitahu kami tentang dimana anda menemui WeChat. Kami juga boleh menggunakan teknologi penjejakuntuk mengumpul Maklumat, apabila digabungkan dengan Maklumat lain,membolehkan kami untuk memberikan pengiklanan yang relevan terus kepadaanda.

Cara untuk anda mengawal teknologi penjejak

Anda boleh menyekat atau menguruskan jenis teknologi penjejak yangtertentu melalui tetapan pelayar anda (seperti kuki atau suar web) atauperanti mudah alih anda. Walau bagaimanapun, sila ingat bahawa jika andamenyekat teknologi penjejak, kami tidak boleh untuk memberikanpengalaman WeChat yang optimum dan beberapa ciri WeChat mungkin tidakakan berfungsi dengan betul.

Anda juga boleh mengawal Maklumat apa yang teknologi penjejak kumpulkanserta yang kami terima melalui tetapan tertentu dalam WeChat –contohnya, dengan menggunakan pilihan "Kosongkan Lokasi" dalam WeChat.

Jenis kuki khusus

Kami menerangkan dengan lebih lanjut tentang cara kami menggunakan jeniskuki khusus di bawah. Sesetengah atau semua kuki sedemikian bolehdisimpan dalam pelayar anda.

Kategori penggunaan kuki Perihalan
Pengesahan Kuki ini memaklumkan kami apabila anda mengakses perkhidmatan kami, untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan dan pengalaman yang sesuai untuk anda. Kuki ini juga akan mengingati Maklumat tertentu tentang keutamaan peribadi anda – misalnya, bahasa keutamaan dan wilayah anda.
Keselamatan Kami menggunakan kuki itu untuk memastikan keselamatan Maklumat anda dan perkhidmatan kami, dan untuk mengelakkan penipuan, jenayah atau aktiviti-aktiviti yang disyaki lain. Khususnya, kuki keselamatan membantu kami untuk mencegah log masuk palsu dan salah guna data pengguna anda.
Kefungsian Kami menggunakan kuki tersebut untuk melaksanakan dan memperbaiki fungsi-fungsi perkhidmatan kami. Khususnya, kami menggunakan kuki ini untuk membantu kami mengumpul maklumat mengenai bagaimana pengguna kami berinteraksi dengan WeChat – sebagai contoh, carian terkini anda dan profil yang anda paling kerap lawati di WeChat.
Analisis dan Penyelidikan Kami menggunakan kuki tersebut untuk membuat susulan dan memperbaiki perkhidmatan kami dan memberikan kami data rujukan untuk penyelidikan dan pembangunan perkhidmatan baharu atau fungsi. Sebagai contoh, kuki ini membantu kami lebih memahami demografi asas pengguna WeChat, yang seterusnya membantu kami mempertimbangkan apa ciri-ciri baharu WeChat yang mungkin paling relevan untuk pengguna kami.
Pengiklanan Kami menggunakan kuki untuk:
  • menghantar iklan di WeChat, dengan tujuan untuk menghantar iklan yang lebih relevan kepada semua pengguna kami – sebagai contoh, anda boleh menerima iklan berdasarkan pada lokasi umum anda yang diperoleh daripada alamat IP anda atau dari carian WeChat anda sebelum ini; dan
  • untuk membantu kami dan pengiklan mengumpul statistik mengenai iklan yang dihantar, seperti berapa ramai pengguna telah melihat, klik pada dan/atau membuat pembelian melalui iklan tersebut.
  • </ul

Analisis Mudah Alih

Kami menggunakan perisian analisis mudah alih bagi membolehkan kamilebih memahami fungsi WeChat yang digunakan pada telefon anda. Sebagaisebahagian daripada proses, kami boleh (melalui WeChat) merekodkanmaklumat seperti berapa kerap anda menggunakan WeChat, acara yangberlaku dalam WeChat, penggunaan agregat, data prestasi dan di manadan bila WeChat telahdimuat turun pada peranti anda. Kami tidak memautkan analisis mudah alih sedemikianmaklumat yang kami kumpulkan dengan mana-mana maklumat yang bolehdikenal pasti yang anda serahkan dalam WeChat.

@TRUSTe@

Jika anda mempunyai soalan atau aduan mengenai Dasar Privasi atau amalanprivasi kami, sila hubungi Pegawai Privasi kami. Jika anda mempunyaimasalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbanganpenggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungipembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan diAS (secara percuma) dihttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Proses penyelesaianpertikaian ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris.

Kali terakhir diubahsuai: 2017-12-08