Polisi Penggunaan Boleh Diterima WeChat

PENGENALAN

Kami meyediakan perkhidmatan untuk digunakan dan dinikmati oleh pengguna-pengguna kami. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini yang menggariskan peraturan tingkah laku yang baik berkenaan penggunaan perkhidmatan kami.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai, atau pematuhan sesiapa, Polisi Penggunaan Boleh Diterima WeChat ini, sila hubungi kami di WeChat Help Center - "Feedback".

Sebarang istilah yang digunakan oleh Polisi Penggunaan Boleh Diterima WeChat ini mempunyai makna yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Terma-terma Terma-terma Perkhidmatan WeChat, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain.

AKTIVITI-AKTIVITI YANG DILARANG

Anda bersetuju tidak akan melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti berikut yang dilarang atau yang berhubungan dengan perkhidmatan kami, atau membenarkan sesiapa untuk menggunakan akaun anda dengan kami untuk melakukan perkara yang sama:

PENGGUNA-PENGGUNA YANG DILARANG

Anda tidak boleh mendaftar atau mengguna perkhidmatan kami jika:

Kali terakhir diubah suai: 2015-11-13