ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG – PHỤ LỤC THEO TỪNG KHU VỰC PHÁP LÝ

Ngày Cập Nhật Gần Nhất: 2021-12-31

Nếu bạn là người dùng ở Úc, Brazil, California, Canada, ĐKHC Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, ĐKHC Ma Cao, Malaysia, Mexico, Philippines, Nga, Séc-bi, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương Quốc Anh hoặc Việt Nam, các điều khoản được đặt ra dưới đây theo tên khu vực tài phán áp dụng cho bạn ngoài các điều khoản được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Chúng tôi đã cung cấp bản dịch Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi nhưng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản ngôn ngữ địa phương và phiên bản tiếng Anh, trừ khi có quy định khác của pháp luật, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Úc

Phần này áp dụng cho người dùng ở Úc:

Người Nhận Ở Nước Ngoài

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo người nhận Thông Tin Cá Nhân bên thứ ba của bạn ở bên ngoài nước Úc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó theo cách phù hợp với luật về bảo mật của nước Úc. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng chúng tôi không kiểm soát hoặc không chịu trách nhiệm đối với các hành vi và thiếu sót của người nhận bên thứ ba này.

Truy cập

Bạn có quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có, cách chúng tôi sử dụng và việc chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân mà bạn đã công khai như một phần thuộc tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Chỉnh sửa

Bạn có quyền chỉnh sửa bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào không chính xác mà chúng tôi đang có. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Trẻ em

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cam kết được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận cho đăng ký tài khoản và sử dụng WeChat.

Các quyền của bạn

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với yêu cầu về quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân hoặc khiếu nại về bảo mật của bạn liên quan đến Thông Tin Cá Nhân, bạn có thể liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin Úc (Điện thoại +61 1300 363 992 hoặc email enquiries@oaic.gov.au).

Brazil

Phần này áp dụng cho người dùng ở Brazil:

Thu Hồi Chấp Thuận

Bất cứ khi nào chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn khi được bạn chấp thuận, bạn có thể hủy bỏ chấp thuận mà bạn đã đưa ra trước đó đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, tùy thuộc vào các giới hạn hợp đồng hoặc pháp lý. Để hủy bỏ chấp thuận đó, bạn có thể chấm dứt tài khoản WeChat của mình hoặc có thể liên hệ theo địa chỉ dataprotection@wechat.com. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp WeChat cho bạn.

Chấp Thuận Của Cha/Mẹ và Người Giám Hộ

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không nên sử dụng WeChat cho bất cứ mục đích nào khi chưa được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận trước theo Chính Sách Bảo Mật (cho cả chính họ và thay mặt cho bạn). Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em nào dưới 18 tuổi khi chưa có sự chấp thuận như vậy. Vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bất cứ trẻ em dưới 18 tuổi nào mà không được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận – chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra (và xóa) Thông tin Cá nhân đó.

California

Phần này áp dụng cho cư dân California được điều chỉnh bởi Đạo Luật Về Bảo Mật Của Người Tiêu Dùng California năm 2018 ("CCPA").

CCPA quy định cư dân California có một số quyền hợp pháp nhất định như quyền truy cập, xóa, tiết lộ hoặc "không bán". Những quyền này không phải là tuyệt đối và có thể có một số ngoại lệ nhất định.

Thu Thập và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Trong 12 tháng qua, thông qua việc bạn sử dụng WeChat, chúng tôi có thể đã thu thập và tiết lộ các danh mục Thông Tin Cá Nhân sau từ hoặc về người tiêu dùng, như được quy định trong CCPA:

Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích sau:

Để biết thêm thông tin về từng loại Thông Tin Cá Nhân được sử dụng, xem phần nội dung chính của Chính Sách Bảo Mật.

Chúng tôi có thể tiết lộ từng loại Thông Tin Cá Nhân được xác định trong Chính Sách Bảo Mật cho các loại thực thể sau:

Trong 12 tháng qua, chúng tôi không bán thông tin cá nhân của cư dân California theo nghĩa là "đã bán" trong CCPA.

Các quyền theo CCPA

Nếu bạn là cư dân California và CCPA không công nhận bạn hoặc Thông Tin Cá Nhân của bạn được áp dụng miễn trừ, bạn có quyền:

Chúng tôi tập trung đáp ứng tất cả các yêu cầu đã xác minh trong vòng 45 ngày theo CCPA. Nếu cần, chúng tôi sẽ gia hạn thêm 45 ngày kèm giải thích cho việc chậm trễ đó.

Xin lưu ý rằng để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh nhận dạng của bạn trước khi phản hồi bất cứ yêu cầu nào để thực hiện các quyền của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thu thập thêm thông tin để xác minh nhận dạng của bạn, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

Cách Thực Hiện Quyền Của Bạn

Trước tiên, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và quản lý dữ liệu của mình từ đó. Nếu bạn là cư dân California được áp dụng CCPA, bạn có thể thực hiện các quyền của mình, nếu có, đối với dữ liệu khác bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Theo CCPA, bạn có thể tự thực hiện các quyền này hoặc bạn có thể chỉ định một người được ủy quyền thay mặt bạn thực hiện những yêu cầu này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com. Đối với các yêu cầu của một đại lý được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh trực tiếp danh tính của bạn với chúng tôi và xác nhận với chúng tôi rằng bạn đã cung cấp quyền cho đại lý được ủy quyền để gửi yêu cầu.

Canada

Bằng cách nhấp vào "chấp nhận", bạn đồng ý với việc chuyển xuyên biên giới thông tin của bạn đến bất cứ quốc gia nào là nơi có cơ sở dữ liệu hoặc các bên liên kết của chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu được chỉ định của chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Các Quyền Của Bạn

Thu Hồi Chấp Thuận

Bạn có thể hủy bỏ chấp thuận mà bạn đã đưa ra trước đó đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, tùy thuộc vào các giới hạn hợp đồng hoặc pháp lý. Để hủy bỏ chấp thuận đó, bạn có thể chấm dứt tài khoản WeChat của mình hoặc có thể liên hệ theo địa chỉ dataprotection@wechat.com. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp WeChat cho bạn.

Truy cập

Bạn có quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có, để được cung cấp tài khoản về cách chúng tôi sử dụng thông tin và chúng tôi tiết lộ thông tin cho ai. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc gửi văn bản yêu cầu đến dataprotection@wechat.com. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh nhận dạng của bạn, thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đó.

Chỉnh sửa

Bạn có quyền chỉnh sửa bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào không chính xác mà chúng tôi đang có. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

ĐKHC Hồng Kông

Nếu bạn chọn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân, bạn có thể không sử dụng được WeChat theo cách thức bình thường.

Là một chủ thể dữ liệu ở ĐKHC Hồng Kông, bạn có các quyền hợp pháp liên quan tới Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có (trong phạm vi được các luật và quy định hiện hành cho phép).

Bạn được quyền đưa ra yêu cầu được truy cập với tư cách chủ thể (để nhận bản sao dữ liệu về bạn mà chúng tôi xử lý). Bạn cũng có thể thực hiện quyền chỉnh sửa dữ liệu cũng như quyền ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình nhằm các mục đích tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi có thể tính phí nếu tuân theo yêu cầu được truy cập dữ liệu của bạn.

Ấn Độ

Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm

"Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm" có nghĩa là mật khẩu, thông tin tài chính (như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các thông tin chi tiết về công cụ thanh toán khác), dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục và/hoặc hồ sơ hay lịch sử về y tế và thông tin tương tự, nhưng không bao gồm thông tin có ở khu vực công cộng hoặc được cung cấp theo luật Ấn Độ, bao gồm cả Đạo luật Quyền được biết Thông tin năm 2005.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm Của Bạn

Trong các trường hợp được liệt kê trong Chính Sách Bảo Mật, khi chúng tôi cho phép bất cứ bên thứ ba nào thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của bạn, chúng tôi phải (i) đảm bảo các bên thứ ba đó duy trì mức tiêu chuẩn bảo mật tương tự được chúng tôi tuân thủ để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của bạn và (ii) thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng những bên thứ ba đó không tiết lộ thêm Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của bạn.

Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân Của Bạn & Rút Lại Chấp Thuận

Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang giữ bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào về bạn hoặc con bạn và thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn có thắc mắc về việc xử lý, chuyển hoặc sử dụng cuối cùng đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Bạn không có quyền rút lại chấp thuận trước đây hoặc yêu cầu xóa hồ sơ cần thiết cho các mục đích theo luật định nhưng có thể rút lại chấp thuận cho bất cứ quá trình xử lý tiếp theo nào đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc con bạn.

Các Biện Pháp Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn

Theo luật và quy định hiện hành đối với bảo mật dữ liệu ở Ấn Độ, chúng tôi phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp, hợp lý để ngăn chặn mất, hỏng hoặc truy cập trái phép hay xử lý Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của bạn.

Giới Hạn Độ Tuổi

Trẻ em dưới 18 tuổi muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cần có sự đồng ý của cha mẹ. Trong trường hợp người dùng là trẻ em, cha mẹ của trẻ hiểu và công nhận việc chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý Thông Tin Cá Nhân được chia sẻ với chúng tôi, phải được sử dụng cho các mục đích hợp pháp nêu trong Chính Sách Bảo Mật này và được coi là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Indonesia

Chấp thuận

Bằng cách chấp nhận và chấp thuận với Chính Sách Bảo Mật, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật mà thi thoảng được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật, bạn không được truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có quyền không cho bạn được truy cập vào WeChat.

Tính Chính Xác của Thông Tin

Bạn có trách nhiệm đảm bảo bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và mới nhất. Để xác nhận tính chính xác của thông tin, chúng tôi cũng có thể xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chấp Thuận Của Cha/Mẹ và Người Giám Hộ

Nếu bạn dưới 21 tuổi, bạn cam kết được cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận cho đăng ký tài khoản và sử dụng WeChat.

Quyền Chủ Thể Dữ Liệu

Bạn có quyền thi thoảng được truy cập, cập nhật, chỉnh sửa và yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân được lưu trữ trên WeChat theo luật và quy định hiện hành đối với bảo mật dữ liệu ở Indonesia.

Rò Rỉ Dữ Liệu

Trong trường hợp chúng tôi không thể duy trì tính bảo mật cho Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông tin liên hệ do bạn cung cấp hoặc thông qua WeChat, trong phạm vi các luật và quy định địa phương yêu cầu.

Lưu Giữ Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn theo các yêu cầu pháp lý.

Thông Báo về Việc Sửa Đổi Chính Sách Bảo Mật

Trong trường hợp chúng tôi sửa đổi chính sách này, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách Bảo Mật được cập nhật tại liên kết này và thông báo cho bạn qua WeChat hoặc các phương tiện khác trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Tính Chính Xác Của Dữ Liệu và Chấp Thuận Của Bên Thứ Ba

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật. Để xác nhận tính chính xác của thông tin, chúng tôi cũng có thể xác minh thông tin được cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Theo đây, bạn tuyên bố bạn có mọi chấp thuận cần thiết trước khi cung cấp cho chúng tôi bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của người khác (ví dụ: đối với khuyến mại giới thiệu, nếu có), trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ luôn giả định rằng bạn đã được chấp thuận từ trước và do đó bạn sẽ chịu trách nhiệm nếu có khiếu nại của bất cứ bên nào phát sinh do không có chấp thuận đó.

Nhật Bản

Chấp thuận

Bằng cách nhấp vào "chấp nhận", bạn đồng ý với việc chuyển xuyên biên giới thông tin của bạn đến bất cứ quốc gia nào là nơi có cơ sở dữ liệu hoặc các bên liên kết của chúng tôi hoặc là nơi có trụ sở của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các Quyền Của Bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn các mục đích sử dụng, việc tiết lộ, bất cứ chỉnh sửa nào, việc ngừng sử dụng hay cung cấp và/hoặc xóa bất cứ và tất cả Thông Tin Cá Nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ, trong phạm vi được Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Nhật Bản cho phép. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Vương Quốc Ả Rập Xê-út

Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, xuất và lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn như được trình bày trong Chính Sách Bảo Mật, bao gồm (không giới hạn) cho các mục đích để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ.

ĐKHC Ma Cao

Bạn có quyền không cung cấp Thông Tin Cá Nhân. Tuy nhiên, do đó, chúng tôi có thể không thể cung cấp được WeChat cho bạn. Là một chủ thể dữ liệu ở ĐKHC Ma Cao, bạn có các quyền hợp pháp liên quan tới Thông Tin Cá Nhân về bạn (trong phạm vi được các luật và quy định hiện hành cho phép). Bạn có quyền đưa ra yêu cầu được truy cập với tư cách chủ thể để yêu cầu bản sao dữ liệu về bạn mà chúng tôi xử lý, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu và có quyền phản đối việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân về bạn để tiếp thị hoặc cho bất cứ hình thức thăm dò thương mại nào khác hoặc theo bất cứ lý do nào mang tính chất cá nhân. Chúng tôi có thể tính phí nếu tuân theo yêu cầu được truy cập dữ liệu của bạn.

Malaysia

Chấp Thuận Của Cha/Mẹ và Người Giám Hộ

Trong trường hợp bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật để cho phép trẻ vị thành niên (người dưới 18 tuổi) truy cập và sử dụng WeChat thì có nghĩa là qua đây bạn chấp thuận việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của trẻ vị thành niên sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật. Ngoài ra, theo đây, bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm về các hành động của trẻ vị thành niên và việc trẻ vị thành niên đó tuân thủ Chính Sách Bảo Mật.

Cách Chúng Tôi Lưu Giữ và Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Liên quan đến người dùng ở Malaysia, máy chủ của chúng tôi được đặt tại Singapore và ĐKHC Hồng Kông và bạn chấp thuận cho chuyển dữ liệu ra bên ngoài quốc gia của bạn.

Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu

Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu được truy cập và có bản sao Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập và đang được xử lý bởi hoặc nhân danh chúng tôi. Chúng tôi có quyền tính phí khi cho bạn quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân với số tiền được pháp luật cho phép.

Khi xử lý một yêu cầu được truy cập dữ liệu, chúng tôi được phép yêu cầu một số thông tin nhất định để xác minh nhận dạng của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền hợp pháp đưa ra yêu cầu được truy cập dữ liệu.

Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu được truy cập dữ liệu trong khoảng thời gian quy định theo luật bảo vệ dữ liệu của Malaysia.

Quyền chỉnh sửa: Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân. Khi xử lý yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu, chúng tôi được phép yêu cầu một số thông tin nhất định để xác minh nhận dạng của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền hợp pháp đưa ra yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu.

Quyền hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn: Bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp ở Chính Sách Bảo Mật. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp WeChat cho bạn.

Liên hệ

Để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn và xử lý các khiếu nại liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi đã chỉ định nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn có thể liên hệ người này theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Mexico

Mục đích xử lý

Một số mục đích xử lý được nêu trong Chính Sách Bảo Mật mang tính tự nguyện, bao gồm:

Chấp thuận chuyển dữ liệu

Chúng tôi cần có chấp thuận của bạn để thực hiện các hoạt động chuyển dữ liệu sau, được nêu chi tiết trong phần "Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Của Bạn Với Ai" trong Chính sách Bảo mật:

Bằng cách sử dụng WeChat và cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu có nêu chi tiết bên trên mà cần được bạn chấp thuận.

Giới hạn độ tuổi

Bạn sẽ không thể sử dụng WeChat trừ khi bạn đủ 18 tuổi hoặc bạn đã được cha mẹ/người giám hộ đồng ý theo Chính Sách Bảo Mật (cho cả chính họ và thay mặt cho bạn).

Các quyền của bạn

Các tiểu phần có tên "Truy cập & Chỉnh sửa", "Xóa", "Phản đối", "Hạn chế Xử lý Chỉ Cho phép Lưu trữ", bao gồm giới hạn đối với việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và "Quảng Cáo" có trong phần "Tôi Có Thể Thực Hiện Các Quyền Đối Với Dữ Liệu Của Mình Như Thế Nào?" trong Chính Sách Bảo Mật cũng áp dụng với người dùng ở Mexico.

Bạn cũng có quyền hủy bỏ chấp thuận mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Để thực hiện bất cứ quyền nào của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Để biết thêm về các quyền của bạn, cũng như các phương tiện, quy trình và yêu cầu hiện hành để thực hiện bất cứ quyền nào của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Philippines

Độ Tuổi Tối Thiểu

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để có thể sử dụng WeChat.

Các Quyền Của Bạn

Bạn có các quyền sau:

Chấp thuận

Bằng cách đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi:

Nga

Nếu bạn đang sử dụng WeChat từ Nga:

Séc-bi

Đại diện địa phương được chỉ định của chúng tôi tại Séc-bi là Karanovic & Partners cho mục đích tuân thủ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và có thể được liên lạc tại local.representative@karanovicpartners.com. Vui lòng thêm từ "Séc-bi" vào tiêu đề email của bạn.

Singapore

Khi nhấp vào "chấp nhận", bạn đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, cho các mục đích nêu ở phần "Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào" trong Chính Sách Bảo Mật và chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó như một "tổ chức" được định nghĩa theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân năm 2012.

Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu được chỉ định theo địa chỉ dataprotection@wechat.com để đảm bảo tuân thủ theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân năm 2012.

Truy cập

Bạn có quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn, cách chúng tôi sử dụng và việc chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân mà bạn đã công khai như một phần thuộc tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Chỉnh sửa

Bạn có quyền chỉnh sửa bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào không chính xác. Bạn có thể truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có bằng cách đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Hàn Quốc

Trẻ em dưới 14 tuổi không được sử dụng WeChat cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận trước theo Chính Sách Bảo Mật (cho cả chính họ và thay mặt cho con họ). Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em nào dưới 14 tuổi khi chưa có sự chấp thuận như vậy. Vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bất cứ trẻ em dưới 14 tuổi nào mà không được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận – chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra (và xóa) Thông Tin Cá Nhân đó.

Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi cung cấp cho các bên thứ ba bên ngoài Hàn Quốc đối với dịch vụ WeChat là như sau:

Nhận dạng của người nhận và Thông Tin Liên Hệ của Giám Đốc Bảo MậtVị trí của người nhận (hoặc như được nêu trong chính sách bảo mật của người nhận)Các mục đích sử dụng Thông Tin Cá Nhân của người nhậnCác mục Thông Tin Cá Nhân được cung cấpNgày và phương thức chuyểnThời gian lưu giữ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của người nhận
Các nhà khai thác dịch vụ của bên thứ ba cho phép đăng nhập qua WeChat
Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba liên quan để biết thông tin liên hệ.
Nơi đặt máy chủ của các dịch vụ của bên thứ baTruy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba theo yêu cầu của bạn.Bí danh người dùng

Ảnh đại diện

Giới Tính

Vùng
Thỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Adyen N.V.
dpo@adyen.com
Hà LanXác minh thông tin thẻ thanh toán liên quan đến chấp thuận của phụ huynh/người giám hộThông tin thẻ thanh toánThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Foursquare Labs, Inc.
privacy@foursquare.com
Hoa KỳCác dịch vụ dựa trên vị tríDữ Liệu Vị TríThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
http://policies.google.com/privacy
Hoa KỳDịch vụ dịch thuậtVăn bản được dịchThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Microsoft Operations Pte Ltd.
https://privacy.microsoft.com
Hoa KỳDịch vụ dịch thuậtVăn bản được dịchThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Meta Platforms, Inc.
https://www.facebook.com/policy.php/
Hoa KỳChia sẻ bài đăng Khoảnh khắc của bạn theo yêu cầu của bạnBài đăng Khoảnh khắc của bạn sẽ được chia sẻThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Twitter, Inc.
https://twitter.com/en/privacy
Hoa KỳChia sẻ bài đăng Khoảnh Khắc Của Bạn theo yêu cầu của bạnBài đăng Khoảnh Khắc Của Bạn sẽ được chia sẻThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Beijing NetEase Youdao Computer System Co., Ltd.
Privacy@service.netease.com
Trung Quốc Đại LụcDịch vụ dịch thuật (không hỗ trợ tiếng Hàn)Văn bản được dịchThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
dataprivacy@tencent.com
Trung Quốc Đại LụcDịch vụ dịch thuậtVăn bản được dịchThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.
PTW (Singapore) Pte. Ltd.
dataprivacy@ptw.com
Singapore và MalaysiaDịch vụ hỗ trợ khách hàngThông tin có thể cần thiết để xử lý các thắc mắc cần dịch vụ hỗ trợ khách hàng của bạnThỉnh thoảng được truyềnĐược giữ lại trong thời gian như đã nêu trong chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba có liên quan.

Các khoảng thời gian lưu giữ bắt buộc đối với Thông Tin Cá Nhân được luật pháp Hàn Quốc quy định như sau:

MụcĐiều Luật Liên QuanThời Gian Lưu Giữ
Hồ sơ liên quan đến việc ký kết và rút khỏi hợp đồngĐạo Luật về Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử5 năm
Hồ sơ liên quan đến thanh toán và các nguồn tiền sử dụng để thanh toán khácĐạo Luật về Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử5 năm
Hồ sơ liên quan đến khiếu nại của người tiêu dùng và giải quyết tranh chấpĐạo Luật về Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử3 năm
Hồ sơ liên quan đến dán nhãn/quảng cáoĐạo Luật về Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử6 tháng
Nhật ký truy cập dịch vụĐạo Luật Bảo Vệ Bí Mật Giao Tiếp3 tháng
Nhật ký viễn thôngĐạo Luật Bảo Vệ Bí Mật Giao Tiếp12 tháng

Tiêu Hủy Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân khi hết nhu cầu như vậy về Thông Tin Cá Nhân, như hết thời gian lưu giữ và đạt được mục đích xử lý, trừ khi có luật hoặc quy định yêu cầu chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân đó. Các tài khoản không hoạt động sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày (trừ khi bạn có số dư dương trong tài khoản WeChat Pay hoặc Weixin Pay hoặc là quản trị viên của Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Nhỏ).

Quy trình tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân như sau:

Đại Diện Bảo Mật Trong Nước

Căn cứ vào Điều 32-5 của Đạo Luật Khuyến Khích Sử Dụng Mạng Thông Tin và Bảo Vệ Thông Tin, thông tin về đại diện trong nước như sau:

Sri Lanka

Bằng cách nhấp vào "chấp nhận", bạn chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này và cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cam kết được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận cho đăng ký tài khoản và sử dụng WeChat.

Khi bạn yêu cầu rút lại chấp thuận, không cho phép xử lý thêm dữ liệu, xóa, chỉnh sửa hoặc hoàn thành Thông Tin Cá Nhân của mình, chúng tôi sẽ phản hồi bạn về yêu cầu này trong vòng 21 ngày làm việc.

Tiếp Thị Được Cá Nhân Hóa

Bằng cách nhấp vào "chấp nhận", theo đây, bạn chấp thuận được hiển thị các quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn có thể chọn ngừng nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn chọn không nhận trong phần Cài đặt của WeChat hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Đài Loan (Trung Quốc)

Chúng tôi không cố thu thập hoặc nài xin Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ ai dưới 7 tuổi hoặc cố tình cho phép những người đó đăng ký WeChat. Nếu bạn dưới 7 tuổi, vui lòng không cố sử dụng hoặc đăng ký WeChat hoặc gửi bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào về bạn cho chúng tôi. Không người nào dưới 7 tuổi có thể cung cấp bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào cho chúng tôi khi đang sử dụng WeChat. Trong trường hợp người dùng ở Đài Loan, những người dưới 20 tuổi phải được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận thì mới được sử dụng WeChat.

Trước tiên, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn để nhằm cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đây như nêu ở Điều 3 của Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân: (1) truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn để kiểm tra và xem lại thông tin; (2) có bản sao Thông Tin Cá Nhân; (3) bổ sung hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân; (4) yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng Thông Tin Cá Nhân; và (5) yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của bạn. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể bị giới hạn về khả năng tuân theo yêu cầu của bạn.

Thái Lan

Khi nhấn "chấp nhận", bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật, bạn không được sử dụng WeChat.

Bạn có thể rút lại chấp thuận cho xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp quyền truy cập, thực hiện bất cứ chỉnh sửa nào đối với, ngừng, hạn chế sử dụng, cung cấp hoặc xóa bất cứ và toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của bạn và/hoặc để cung cấp cho bạn hay chuyển cho bên thứ ba thông tin đó được chúng tôi lưu trữ ở định dạng có thể đọc được trên máy cũng như gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có liên quan, trong phạm vi được luật và quy định hiện hành về bảo mật đối với dữ liệu ở Thái Lan cho phép, bao gồm Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Thái Lan. Nếu bạn muốn đưa ra những yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@wechat.com.

Nếu bạn dưới 20 tuổi, bạn cam kết được cha mẹ chấp thuận cho đăng ký tài khoản và sử dụng WeChat.

Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn có thể liên hệ với Đại Diện Kiểm Soát Dữ Liệu Của chúng tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ là Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı theo địa chỉ tencent@iptech-legal.com để đảm bảo tuân thủ Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân ("DPL") của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các quy định phụ thêm của luật. Vui lòng thêm từ "Thổ Nhĩ Kỳ" vào tiêu đề email của bạn.

Bạn có các quyền hợp pháp, được nêu tại Điều 11 của DPL, liên quan đến dữ liệu thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang có. Là một chủ thể dữ liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có thể có quyền đăng ký với bên kiểm soát dữ liệu và (và trong phạm vi được luật và quy định hiện hành cho phép):

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, xuất và lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn như được trình bày trong Chính Sách Bảo Mật, bao gồm (không giới hạn) cho các mục đích để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi có thể chủ động báo cáo sự cố an ninh mạng có thể cấu thành một tội danh theo luật pháp của UAE (chẳng hạn như theo Luật Tội Phạm Mạng của UAE). Có thể báo cáo sự cố cho những người có thẩm quyền liên quan để tiến hành điều tra. Cũng xin lưu ý rằng có thể chủ động trình báo sự cố an ninh mạng tới Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính UAE ("CERT"). CERT là một tổ chức cảnh báo an ninh cung cấp quy trình ghi nhận sự cố và thông báo về các mối đe dọa an ninh mạng đã xác định tại UAE.

Trẻ em

Trong trường hợp là người dùng ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, độ tuổi tối thiểu để có thể được cho phép tham gia các giao dịch thương mại là 21 (theo lịch Hijri). Tuy nhiên, trẻ vị thành niên, từ 18 đến 21 tuổi có thể xin lệnh tòa cho phép họ tham gia vào các giao dịch thương mại cụ thể. Ngoài ra, trẻ vị thành niên trên 7 tuổi có thể tham gia các giao dịch thương mại khi được người giám hộ chấp thuận.

Vương Quốc Anh

Đại diện tại nước sở tại của chúng tôi ở Vương Quốc Anh là Image Frame Investment (UK) Limited, với địa chỉ đăng ký tại Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB. Bạn có thể liên hệ với đại diện tại nước sở tại của chúng tôi ở Vương Quốc Anh theo địa chỉ dataprotection@wechat.com. Vui lòng thêm từ "Vương Quốc Anh" vào tiêu đề email của bạn.

Việt Nam

Bằng việc chấp nhận Chính Sách Bảo Mật, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn, bao gồm việc tiết lộ và chuyển thông tin theo cách hợp pháp cho bên thứ ba, như đã diễn giải trong Chính Sách Bảo Mật.

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn quốc tế và phương pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu. Khi Thông Tin Cá Nhân của bạn được gửi bên trong hoặc bên ngoài khu vực tài phán nơi bạn cư trú, người nhận thông tin này sẽ phải tuân theo các phương thức bảo mật và bảo vệ dữ liệu ở mức tương đương hoặc cao hơn mức chúng tôi tuân thủ.

Trong trường hợp chúng tôi cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân đó cho ai khác.

Nếu chúng tôi được yêu cầu tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các cơ quan hành pháp có thẩm quyền, cơ quan công quyền hoặc các cơ quan, tổ chức pháp lý khác, chúng tôi sẽ tiết lộ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của các tổ chức đó.

Đôi khi, khi được luật pháp và các yêu cầu quy định của khu vực tài phán nơi bạn cư trú yêu cầu, chúng tôi có thể giữ lại toàn bộ hoặc một phần Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian lâu hơn như được trình bày bên trên ở Chính Sách Bảo Mật.

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ. Bạn cũng có quyền rút lại chấp thuận cho phép thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho một bên thứ ba.