TERMA TAMBAHAN – TAMBAHAN BIDANG KUASA KHUSUS

Terakhir Dikemas kini: 2023-06-01

Sekiranya anda adalah seorang pengguna yang berada di Australia, Brazil, California, Kanada, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepun, Macau SAR, Malaysia, Mexico, Filipina, Rusia, Serbia, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan (China) , Thailand, Türkiye, Emiriah Arab Bersatu, United Kingdom atau Vietnam, terma-terma yang dinyatakan di bawah ini bawah nama bidang kuasa anda terpakai untuk anda di samping terma-terma yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami.

Kami telah menyediakan terjemahan bagi Dasar Privasi, namun sekiranya terdapat percanggahan antara versi bahasa tempatan dengan versi Bahasa Inggeris, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang yang terpakai, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Australia

Seksyen ini terpakai untuk pengguna yang berada di Australia:

Penerima Luar Negara

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa pihak ketiga yang menerima Maklumat Peribadi anda yang berada di luar Australia mengendalikan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang selaras dengan undang-undang privasi Australia. Walau bagaimanapun, anda memperakui bahawa kami tidak mengawal atau menerima liabiliti, atas tindakan dan yang tidak dimasukkan oleh penerima pihak ketiga ini.

Akses

Anda mempunyai hak untuk mengakses Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda, cara kami menggunakannya dan dengan pihak mana yang kami berkongsi maklumat tersebut. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi yang telah anda berikan sebagai sebahagian daripada akaun anda dengan melog masuk ke dalam akaun anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk membetulkan sebarang Maklumat Peribadi anda dalam simpanan kami yang tidak tepat. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi anda dalam simpanan kami dengan melog masuk ke akaun WeChat anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda dan maklumat tersebut tidak tepat, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Kanak-kanak

Sekiranya anda berumur bawah 18 tahun, anda beraku janji bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah anda untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan WeChat.

Hak anda

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan respons kami kepada permintaan anda terhadap akses kepada, atau pembetulan terhadap Maklumat Peribadi anda atau aduan privasi anda berhubung dengan Maklumat Peribadi anda, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia (Telefon +61 1300 363 992 atau e-mel enquiries@oaic.gov.au).

Brazil

Seksyen ini terpakai untuk pengguna yang berada di Brazil:

Pembatalan Persetujuan

Setiap kali kami menggunakan Maklumat Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh membatalkan persetujuan yang telah anda berikan sebelum ini terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda, tertakluk pada batasan kontrak atau undang-undang. Untuk membatalkan persetujuan sedemikian, anda boleh menamatkan akaun WeChat anda atau anda boleh menghubungi dataprotection@wechat.com. Ini mungkin menjejaskan penyediaan WeChat oleh kami kepada anda.

Persetujuan Ibu Bapa dan Penjaga

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda tidak seharusnya menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga terhadap Dasar Privasi (untuk diri mereka sendiri dan bagi pihak anda). Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sengaja daripada mana-mana kanak-kanak bawah umur 18 tahun tanpa persetujuan sedemikian. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami sekiranya anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana kanak-kanak bawah umur 18 tahun tanpa persetujuan ibu bapa/penjaga tersebut – kami akan segera menyiasat (dan mengeluarkan) Maklumat Peribadi tersebut.

California

Seksyen ini terpakai kepada penduduk California yang dilindungi oleh Akta Privasi Pengguna California 2018 ("CCPA").

CCPA memberikan penduduk California hak undang-undang tertentu seperti akses, pemadaman, pendedahan, atau "jangan jual." Hak ini bukan mutlak dan tertakluk pada pengecualian tertentu.

Pengumpulan dan Pendedahan Maklumat Peribadi

Sepanjang 12 bulan yang lalu, melalui penggunaan WeChat anda, kami mungkin telah mengumpul dan mendedahkan kategori Maklumat Peribadi berikut daripada atau berkenaan pelanggan seperti yang ditakrifkan dalam CCPA:

Kami mengumpulkan Maklumat Peribadi bagi tujuan berikut:

Untuk maklumat tambahan tentang bagaimana setiap jenis Maklumat Peribadi digunakan, lihat bahagian utama Dasar Privasi.

Kami mungkin mendedahkan setiap kategori Maklumat Peribadi yang dikenal pasti di dalam Dasar Privasi kepada jenis entiti yang berikut:

Sepanjang 12 bulan yang lalu, kami tidak menjual maklumat peribadi penduduk California mengikut makna "jual" dalam CCPA.

Hak di bawah CCPA

Jika anda adalah penduduk California dan CCPA tidak mengiktiraf pengecualian yang terpakai untuk anda atau Maklumat Peribadi anda, anda mempunyai hak untuk:

Kami berhasrat untuk memenuhi semua permintaan yang disahkan dalam masa 45 hari berdasarkan CCPA. Sekiranya perlu, lanjutan untuk 45 hari tambahan akan diiringi dengan penjelasan bagi kelewatan.

Harap maklum bahawa untuk melindungi maklumat anda, kami perlu mengesahkan identiti anda sebelum menjawab sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda. Dalam sesetengah kes, kami mungkin perlu mengumpul maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda, seperti ID yang dikeluarkan oleh kerajaan.

Cara Menggunakan Hak Anda

Pertama sekali, anda mungkin perlu log masuk ke akaun anda dan menguruskan data anda di sana. Jika anda adalah penduduk California yang mana CCPA terpakai, anda boleh melaksanakan hak anda, jika ada, kepada data yang lain dengan menghubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Di bawah CCPA, anda boleh menggunakan hak-hak ini sendiri atau anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan ini bagi pihak anda dengan menghubungi kami di dataprotection@wechat.com. Untuk permintaan oleh ejen yang diberi kuasa, kami mungkin memerlukan anda untuk mengesahkan identiti anda secara langsung dengan kami, dan mengesahkan dengan kami bahawa anda telah memberikan kebenaran kepada ejen yang diberi kuasa untuk menghantar permintaan tersebut.

Kanada

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju dengan pindahan maklumat rentas sempadan anda ke mana-mana negara yang kami mempunyai pangkalan data atau sekutu.

Pegawai perlindungan data kami yang dilantik boleh dihubungi di dataprotection@wechat.com.

Hak Anda

Pembatalan Persetujuan

Anda boleh membatalkan persetujuan yang telah anda berikan sebelum ini terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda, tertakluk pada batasan kontrak atau undang-undang. Untuk membatalkan persetujuan sedemikian, anda boleh menamatkan akaun WeChat anda atau anda boleh menghubungi dataprotection@wechat.com. Ini mungkin menjejaskan penyediaan WeChat oleh kami kepada anda.

Akses

Anda mempunyai hak untuk mengakses Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda, untuk dimaklumkan dengan penjelasan tentang bagaimana kami menggunakannya, dan kepada siapa kami mendedahkannya. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi anda dengan melog masuk ke akaun anda atau mengemukakan permintaan secara bertulis kepada dataprotection@wechat.com. Kami mungkin memerlukan maklumat lanjut untuk mengesahkan identiti anda dan maklumat ini hanya akan digunakan untuk tujuan tersebut.

Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk membetulkan sebarang Maklumat Peribadi anda dalam simpanan kami yang tidak tepat. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi anda dengan melog masuk ke akaun WeChat anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda dan maklumat tersebut tidak tepat, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Hong Kong SAR

Sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan Maklumat Peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan WeChat dengan betul.

Sebagai subjek data Hong Kong SAR, anda mempunyai hak yang sah berkaitan dengan Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda (setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan).

Anda mempunyai hak untuk mengemukakan permintaan mengakses subjek (untuk menerima salinan data yang kami proses tentang anda). Anda juga boleh menggunakan hak anda terhadap pembetulan data serta hak anda untuk menghentikan penggunaan data peribadi anda bagi tujuan pemasaran langsung. Bayaran mungkin akan dikenakan oleh kami untuk mematuhi permintaan akses data.

India

Maklumat Peribadi Sensitif

"Maklumat Peribadi Sensitif" bermakna kata laluan, maklumat kewangan (seperti butiran akaun bank atau kad kredit atau kad debit atau instrumen bayaran lain), data biometrik, data yang berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental, kehidupan seksual atau orientasi seksual dan/atau rekod atau sejarah perubatan dan maklumat yang serupa tetapi tidak termasuk maklumat yang tersedia dalam domain awam atau disediakan di bawah undang-undang India, termasuk Akta Hak terhadap Maklumat, 2005.

Perkongsian Maklumat Peribadi Sensitif Anda

Dalam keadaan yang disebutkan dalam Dasar Privasi, sekiranya kami membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi Sensitif anda, kami akan (i) memastikan bahawa pihak ketiga sedemikian mengekalkan standard keselamatan sama yang dipatuhi oleh kami untuk perlindungan Maklumat Peribadi Sensitif anda dan (ii) mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa pihak ketiga tersebut tidak selanjutnya mendedahkan Maklumat Peribadi Sensitif tersebut.

Pembetulan Maklumat Peribadi Anda & Penarikan Balik Persetujuan

Sekiranya anda percaya kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda atau anak anda dan maklumat tersebut tidak tepat atau anda mempunyai pertanyaan berkenaan pemprosesan, pindahan atau penggunaan akhir Maklumat Peribadi anda, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Anda tidak mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan atau meminta pemadaman rekod yang diperlukan untuk tujuan berkanun secara retrospektif tetapi boleh menarik balik persetujuan kepada mana-mana pemprosesan lanjut Maklumat Peribadi anda atau anak anda.

Langkah Keselamatan bagi Maklumat Peribadi Anda

Mengikut undang-undang dan peraturan privasi data yang berkenaan di India, kami akan mengambil langkah teknikal dan organisasi yang sesuai dan munasabah untuk mencegah kehilangan, kerosakan kepada atau akses yang tidak dibenarkan kepada atau pemprosesan Maklumat Peribadi Sensitif anda.

Sekatan Umur

Persetujuan ibu bapa adalah diperlukan untuk kanak-kanak berumur bawah 18 tahun yang ingin menggunakan perkhidmatan kami. Sekiranya pengguna adalah kanak-kanak, ibu bapa mereka memahami dan mengambil maklum bahawa pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan Maklumat Peribadi yang dikongsikan dengan kami, akan digunakan untuk tujuan sah yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini dan diambil kira sebagai suatu keperluan untuk kami menyediakan perkhidmatan.

Indonesia

Persetujuan

Dengan menerima dan mempersetujui Dasar Privasi, anda bersetuju bahawa kami boleh mengumpul, menggunakan dan berkongsi Maklumat Peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi, seperti yang telah disemak semula dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami dan kami mempunyai hak untuk tidak memberikan anda akses ke WeChat.

Ketepatan Maklumat

Anda bertanggungjawab bagi memastikan mana-mana Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan terkini. Untuk mengesahkan ketepatan maklumat, kami juga mungkin mengesahkan maklumat yang anda berikan kepada kami, pada bila-bila masa.

Persetujuan Ibu Bapa dan Penjaga

Sekiranya anda berumur bawah 21 tahun, anda beraku janji bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah anda untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan WeChat.

Hak Subjek Data

Anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemas kini, memperbetulkan dan meminta pemadaman Maklumat Peribadi yang disimpan pada WeChat dari semasa ke semasa mengikut undang-undang dan peraturan privasi data yang terpakai di Indonesia.

Pembocoran Data

Sekiranya kami gagal mengekalkan kerahsiaan Maklumat Peribadi anda, kami akan memaklumkan kepada anda melalui maklumat perhubungan yang diberikan oleh anda atau melalui WeChat, setakat yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan tempatan.

Pengekalan Data

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selaras dengan keperluan undang-undang.

Pemberitahuan Terhadap Pindaan Dasar Privasi ini

Sekiranya kami meminda dasar ini, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang telah dikemas kini pada pautan ini dan memberitahu anda melalui WeChat atau cara lain sebelum perubahan berkuat kuasa.

Ketepatan Data dan Persetujuan Pihak Ketiga

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa butiran peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan terkini. Bagi mengesahkan ketepatan maklumat, kami juga mungkin mengesahkan maklumat yang diberikan kepada kami, pada bila-bila masa. Anda dengan ini menyatakan bahawa anda telah mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan sebelum memberikan kami Maklumat Peribadi orang lain (contohnya, untuk promosi rujukan, jika berkenaan), dalam hal ini kami sentiasa beranggapan bahawa anda telah memperoleh persetujuan sebelum ini dan oleh itu anda akan bertanggungjawab terhadap mana-mana dakwaan yang timbul daripada mana-mana pihak disebabkan oleh ketiadaan persetujuan itutersebut.

Jepun

Persetujuan

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju untuk pindahan rentas sempadan maklumat anda ke mana-mana negara di mana kami mempunyai pangkalan data atau sekutu atau di mana penyedia perkhidmatan kami berada.

Hak Anda

Anda boleh meminta kami memaklumkan kepada anda tentang tujuan penggunaan, pendedahan, mana-mana pembetulan, penamatan penggunaan atau peruntukan dan/atau pemadaman mana-mana dan semua Maklumat Peribadi anda yang disimpan oleh kami, setakat yang diperuntukkan oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi Jepun. Sekiranya anda ingin mengemukakan permintaan sedemikian, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Kerajaan Arab Saudi

Anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, eksport dan penyimpanan Maklumat Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi.

Macau SAR

Anda mempunyai hak untuk tidak memberikan Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, akibatnya, kami mungkin tidak dapat menyediakan WeChat kepada anda. Sebagai subjek data Macau SAR, anda mempunyai hak yang sah berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda (setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan). Anda mempunyai hak untuk mengemukakan permintaan akses subjek untuk meminta salinan data yang kami proses tentang anda, membuat permintaan pembetulan data, dan mempunyai hak untuk membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda bagi pemasaran atau mana-mana bentuk prospek komersial, atau atas apa-apa alasan bersifat peribadi. Bayaran mungkin akan dikenakan oleh kami untuk mematuhi permintaan akses data.

Malaysia

Persetujuan Ibu Bapa dan Penjaga

Sekiranya anda bersetuju dengan Dasar Privasi agar kanak-kanak bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) boleh mengakses dan menggunakan WeChat, anda dengan ini bersetuju dengan peruntukan Maklumat Peribadi kanak-kanak bawah umur tersebut diproses selaras dengan Dasar Privasi dan anda secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan terma dalam Dasar Privasi. Seterusnya, anda dengan ini bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas tindakan kanak-kanak bawah umur tersebut, dan pematuhan mereka terhadap Dasar Privasi ini.

Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Bagi pengguna di Malaysia, pelayan kami berada di Singapura dan Hong Kong SAR dan anda bersetuju dengan pindahan data anda ke luar negara anda.

Hak Subjek Data

Hak untuk akses: Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan memperoleh salinan Maklumat Peribadi yang telah kami kumpul dan diproses oleh atau bagi pihak kami. Kami berhak mengenakan bayaran untuk menyediakan akses kepada Maklumat Peribadi anda dalam amaun yang dibenarkan oleh undang-undang.

Apabila mengendalikan permintaan akses data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu bagi mengesahkan identiti peminta untuk memastikan pengguna tersebut adalah individu yang layak untuk membuat permintaan akses data.

Kami akan mematuhi permintaan akses data dalam jangka masa yang ditetapkan di bawah undang-undang perlindungan data Malaysia.

Hak untuk pembetulan: Anda boleh meminta untuk membuat pembetulan Maklumat Peribadi anda. Apabila mengendalikan permintaan pembetulan data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti peminta bagi memastikan pengguna tersebut adalah individu yang layak untuk membuat permintaan pembetulan data.

Hak untuk mengehadkan pemprosesan Maklumat Peribadi anda: Anda boleh meminta untuk mengehadkan pemprosesan Maklumat Peribadi anda dengan menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di Dasar Privasi. Walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan penyediaan WeChat oleh kami kepada anda.

Hubungi

Untuk melindungi Maklumat Peribadi anda dan mengendalikan aduan berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda, kami telah melantik pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk pengurusan dan keselamatan Maklumat Peribadi anda yang boleh dihubungi di dataprotection@wechat.com.

Mexico

Tujuan pemprosesan

Sesetengah tujuan pemprosesan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi adalah secara sukarela, termasuk:

Persetujuan pindahan data

Kami memerlukan persetujuan anda untuk melakukan pindahan data yang berikut, yang diperincikan di seksyen "Dengan Siapa Kami Berkongsi Data Anda" dalam Dasar Privasi:

Dengan menggunakan WeChat dan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan pemindahan data seperti diterangkan di atas yang memerlukan persetujuan anda.

Sekatan umur

Anda tidak akan boleh menggunakan WeChat kecuali anda berumur 18 tahun atau anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga untuk Dasar Privasi ini (kedua-duanya untuk mereka dan bagi pihak anda).

Hak anda

Sub-seksyen bertajuk "Akses & Pembetulan", "Pemadaman", "Pembantahan", "Sekatan Pemprosesan untuk Penyimpanan Sahaja", yang merangkumi had penggunaan dan pendedahan data peribadi anda yang termasuk dalam seksyen tersebut "Hak Saya" dalam Dasar Privasi juga terpakai untuk pengguna yang berada di Mexico.

Anda juga mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan yang anda berikan kepada kami untuk memproses data peribadi anda.

Untuk menggunakan mana-mana hak anda, hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak anda, serta cara, prosedur dan keperluan yang terpakai untuk melaksanakan mana-mana hak anda, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Filipina

Umur Minimum

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk boleh menggunakan WeChat.

Hak Anda

Anda berkelayakan untuk hak-hak berikut:

Persetujuan

Dengan bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda memberi persetujuan kepada kami untuk:

Rusia

Sekiranya anda menggunakan WeChat dari Rusia:

Serbia

Wakil tempatan kami yang dilantik di Serbia adalah Karanovic & Partners bagi tujuan pematuhan Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Peribadi, dan boleh dihubungi di local.representative@karanovicpartners.com. Sila sertakan perkataan "Serbia" dalam baris subjek e-mel anda.

Singapura

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda, untuk tujuan yang dinyatakan di seksyen "Bagaimana kami menggunakan maklumat anda" dalam Dasar Privasi, dan yang akan kami proses sebagai "organisasi" seperti yang ditentukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2012.

Pegawai perlindungan data kami yang dilantik untuk tujuan pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 boleh dihubungi di dataprotection@wechat.com.

Akses

Anda mempunyai hak untuk mengakses Maklumat Peribadi anda, cara kami menggunakannya dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi yang telah anda berikan sebagai sebahagian daripada akaun anda dengan melog masuk ke dalam akaun anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk memperbetulkan sebarang Maklumat Peribadi anda yang tidak tepat. Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi anda yang disimpan oleh kami dengan melog masuk ke akaun anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan sebarang Maklumat Peribadi lain tentang anda dan maklumat tersebut tidak tepat, sila hubungi dataprotection@wechat.com.

Korea Selatan

Kanak-kanak di bawah umur 14 tahun tidak boleh menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa memperoleh persetujuan ibu bapa/penjaga terlebih dahulu terhadap Dasar Privasi ini (kedua-duanya untuk ibu bapa/penjaga dan bagi pihak kanak-kanak tersebut). Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sengaja daripada mana-mana kanak-kanak bawah umur 14 tahun tanpa persetujuan sedemikian. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami sekiranya anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana kanak-kanak bawah umur 14 tahun tanpa persetujuan ibu bapa/penjaga tersebut – kami akan segera menyiasat (dan mengeluarkan) Maklumat Peribadi tersebut.

Maklumat Peribadi (termasuk maklumat lokasi peribadi anda) yang kami sediakan kepada pihak ketiga yang berada di luar Korea untuk perkhidmatan WeChat adalah seperti berikut:

Identiti penerima dan maklumat perhubungan Ketua Pegawai PrivasiLokasi penerima (dan bidang kuasa) penerima (atau sebaliknya dinyatakan dalam dasar privasi penerima)Tujuan penggunaan Maklumat Peribadi oleh penerimaItem Maklumat Peribadi untuk disediakanTarikh dan kaedah pindahanTempoh pengekalan dan penggunaan Maklumat Peribadi oleh penerima
Pengendali perkhidmatan pihak ketiga yang membenarkan log masuk melalui WeChat
Sila rujuk kepada dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan untuk maklumat perhubungan.
Di mana lokasi pelayan perkhidmatan pihak ketigaAkses kepada perkhidmatan pihak ketiga selaras dengan permintaan andaNama panggilan Pengguna

Foto profil

Jantina

Wilayah
Dihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.
Adyen N.V.
dpo@adyen.com
BelandaMengesahkan maklumat kad pembayaran berhubung dengan persetujuan ibu bapa/penjagaMaklumat kad pembayaranDihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
http://policies.google.com/privacy
Amerika SyarikatPerkhidmatan terjemahanTeks untuk diterjemahDihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.
Microsoft Operations Pte Ltd.
https://privacy.microsoft.com
Amerika SyarikatPerkhidmatan terjemahanTeks untuk diterjemahDihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.
Meta Platforms, Inc.
https://www.facebook.com/privacy/policy/
Amerika SyarikatPerkongsian siaran Detik Anda mengikut permintaan andaSiaran detik anda untuk dikongsiDihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.
PTW (Singapore) Pte. Ltd.
dataprivacy@ptw.com
Singapura dan MalaysiaPerkhidmatan sokongan pelangganMaklumat yang mungkin diperlukan untuk mengendalikan pertanyaan sokongan pelanggan andaDihantar dari semasa ke semasaDisimpan untuk tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.

Tempoh penyimpanan mandatori untuk Maklumat Peribadi yang diperlukan oleh undang-undang di Korea adalah seperti berikut:

ItemStatut BerkaitanTempoh Penyimpanan
Rekod berkaitan dengan memeterai dan menarik diri daripada kontrakAkta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik5 tahun
Rekod berkaitan dengan pembayaran dan bekalan wang yang lainAkta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik5 tahun
Rekod berkaitan dengan aduan pelanggan dan penyelesaian pertikaianAkta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik3 tahun
Rekod berkaitan pelabelan/iklanAkta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik6 bulan
Log pelayaran semakan imbas perkhidmatanAkta Perlindungan Rahsia Komunikasi3 bulan
Log telekomunikasiAkta Perlindungan Rahsia Komunikasi12 bulan

Pemusnahan Maklumat Peribadi

Kami memusnahkan Maklumat Peribadi selepas penghapusan Maklumat Peribadi diperlukan, seperti tamat tempoh pengekalan dan pencapaian tujuan pemprosesan, kecuali di mana terdapat undang-undang atau peraturan yang memerlukan kami untuk menyimpan Maklumat Peribadi tersebut. Akaun yang tidak aktif dipadam secara automatik selepas 180 hari (kecuali jika anda mempunyai baki positif dalam akaun WeChat Pay atau Weixin Pay anda atau anda adalah pentadbir Akaun Rasmi atau Program Mini).

Prosedur pemusnahan Maklumat Peribadi (termasuk maklumat lokasi peribadi anda) adalah seperti berikut:

Wakil Privasi Domestik

Menurut Artikel 32-5 Akta tentang Promosi Penggunaan Rangkaian Maklumat dan Perlindungan Maklumat, maklumat berkaitan ejen domestik adalah seperti berikut:

Maklumat Lokasi Peribadi

Tujuan maklumat lokasi peribadi anda diproses: Untuk menyediakan perkhidmatan berasaskan lokasi seperti yang diterangkan dalam Terma dan Syarat Perkhidmatan Berasaskan Lokasi kami.

Tempoh penyimpanan maklumat lokasi peribadi anda: Disimpan selama tempoh minimum yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan berasaskan lokasi kepada anda.

Asas penyimpanan data mengesahkan pengumpulan, penggunaan dan peruntukan maklumat lokasi dan tempoh penyimpanan data: Menurut Artikel 16(2) Akta Perlindungan dan Penggunaan Maklumat Lokasi ("Akta Maklumat Lokasi"), kami akan merekodkan secara automatik data yang mengesahkan pengumpulan, penggunaan dan peruntukan maklumat lokasi dalam sistem maklumat lokasi dan memelihara data selama 6 bulan atau lebih lama.

Pemberitahuan bawah Artikel 19(3) Akta Maklumat Lokasi: Selepas anda berkongsi maklumat lokasi peribadi anda dengan pihak ketiga, kami mungkin perlu memaklumkan anda tentang butiran yang berkaitan (iaitu orang yang akan menerima maklumat tersebut, serta tarikh, masa dan tujuan perkongsian) melalui WeChat atau kaedah lain yang dibenarkan.

Hak penjaga sah kanak-kanak dan kaedah menggunakan hak tersebut bawah Artikel 26(1) Akta Maklumat Lokasi: Apabila penjaga sah mana-mana individu berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Kanak-kanak"):

memberikan persetujuan terhadap penggunaan atau penggunaan maklumat lokasi peribadi berkenaan kanak-kanak tersebut, untuk melindungi kesihatan atau keselamatan kanak-kanak tersebut, kami akan menganggap kanak-kanak tersebut telah bersetuju terhadap penggunaan atau peruntukan berkenaan.

Untuk melindungi kesihatan atau keselamatan kanak-kanak tersebut, penjaga sah yang berniat untuk memberikan persetujuan terhadap penggunaan atau peruntukan maklumat lokasi peribadi kanak-kanak tersebut mesti menghantar persetujuan bertulis kepada kami di dataprotection@wechat.com bersama dokumen yang membuktikan bahawa beliau adalah penjaga sah.

Penjaga sah boleh menggunakan segala hak subjek maklumat lokasi peribadi jika beliau bersetuju terhadap penggunaan atau peruntukan maklumat lokasi peribadi bagi kanak-kanak.

Maklumat Perhubungan Pegawai Maklumat Lokasi:

Sri Lanka

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju dengan terma dan syarat bagi Dasar Privasi ini dan membenarkan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda beraku janji bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah anda untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan WeChat.

Di mana anda meminta untuk menarik balik persetujuan atau, menahan daripada pemprosesan data selanjutnya atau, memadam atau, memperbetulkan atau, melengkapkan Maklumat Peribadi anda, kami akan memberikan respons kepada permintaan anda dalam tempoh masa 21 hari bekerja.

Taiwan China

Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sengaja daripada sesiapa yang berumur di bawah 7 tahun atau dengan sengaja membenarkan mereka mendaftar dengan WeChat. Sekiranya anda di bawah umur 7 tahun, jangan cuba untuk menggunakan atau mendaftar dengan WeChat atau menghantar sebarang Maklumat Peribadi tentang diri anda kepada kami. Tiada sesiapa di bawah umur 7 tahun boleh memberikan sebarang Maklumat Peribadi kepada kami semasa menggunakan WeChat. Bagi pengguna yang berada di Taiwan, individu yang berumur di bawah 20 tahun perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga sebelum menggunakan WeChat.

Anda boleh menggunakan hak berikut seperti yang ditetapkan dalam Artikel 3 Akta Perlindungan Data Peribadi: (1) mengakses Maklumat Peribadi anda untuk menyemak dan mengkajinya semula; (2) mendapatkan salinan Maklumat Peribadi anda; (3) menambah atau membetulkan Maklumat Peribadi anda; (4) menuntut agar kami menghentikan pengumpulan, pemprosesan, atau penggunaan Maklumat Peribadi anda; serta (5) menuntut agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, mungkin terdapat had terhadap keupayaan kami untuk mematuhi permintaan anda.

Thailand

Dengan mengklik "terima", anda memperakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan Dasar Privasi ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, jangan gunakan WeChat.

Sekiranya anda berumur bawah 20 tahun, anda beraku janji bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan WeChat.

Setakat yang disediakan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) Thailand, anda boleh:

Sekiranya anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

Butiran perhubungan wakil setempat kami yang dilantik di Thailand untuk tujuan pematuhan dengan PDPA disediakan di bawah dan boleh dihubungi melalui e-mel. Sila sertakan perkataan “Thailand” dalam baris subjek e-mel anda.

Türkiye

Wakil Pengawal Data kami di Türkiye ialah Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı untuk tujuan pematuhan dengan Undang-undang Turki berkenaan Undang-undang Perlindungan Data Peribadi ("DPL") dan peraturan sekundernya, serta boleh dihubungi di tencent@iptech-legal.com. Sila sertakan perkataan "Türkiye" dalam baris subjek e-mel anda.

Anda mempunyai hak undang-undang, yang ditetapkan dalam Artikel 11 dalam DPL, berhubung dengan data maklumat peribadi anda yang kami simpan. Sebagai subjek data Turki, anda mempunyai hak untuk memohon kepada pengawal data dan (dan setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan terpakai).

Emiriah Arab Bersatu

Anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, eksport dan penyimpanan Maklumat Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi.

Kami boleh melaporkan secara sukarela insiden keselamatan siber yang membentuk jenayah di bawah undang-undang Emiriah Arab Bersatu (contohnya di bawah Undang-undang Jenayah Siber Emiriah Arab Bersatu). Insiden tersebut boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan bagi tujuan penyiasatan. Harap maklum juga bahawa pelaporan kejadian keselamatan siber secara sukarela juga boleh dibuat kepada Pasukan Respons Kecemasan Komputer Emiriah Arab Bersatu ("CERT"). CERT ialah organisasi kesedaran keselamatan yang menyediakan proses untuk merekodkan insiden dan memberi nasihat tentang ancaman keselamatan siber yang diketahui di Emiriah Arab Bersatu.

Kanak-kanak

Bagi pengguna yang berada di Emiriah Arab Bersatu, umur minimum untuk bersetuju secara sah kepada transaksi komersial ialah 21 tahun (di bawah kalendar Hijriah). Namun, individu bawah umur, yang berumur antara 18 hingga 21 tahun boleh mendapatkan perintah mahkamah yang memberikannya kebenaran untuk terlibat dalam transaksi komersial khusus. Tambahan lagi, individu bawah umur yang berumur 7 tahun dan ke atas boleh terlibat dalam transaksi komersial tertakluk pada persetujuan penjaga mereka.

United Kingdom

Wakil tempatan kami di United Kingdom adalah Image Frame Investment (UK) Limited, dengan alamat berdaftarnya di Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB. Anda boleh menghubungi wakil tempatan kami di United Kingdom di dataprotection@wechat.com. Sila sertakan perkataan "United Kingdom" dalam baris subjek e-mel anda.

Vietnam

Dengan menerima Dasar Privasi ini, anda dengan jelas bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk mengumpul, mengguna, menyimpan dan memproses Maklumat Peribadi anda, termasuk mendedahkan dan memindahkannya secara sah kepada pihak ketiga seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi.

Kami mengekalkan standard antarabangsa dan amalan keselamatan untuk perlindungan data. Apabila Maklumat Peribadi anda dipindahkan di dalam atau di luar bidang kuasa di mana anda berada, maklumat itu akan tertakluk pada peringkat amalan keselamatan dan perlindungan data yang sama atau lebih tinggi oleh entiti penerima seperti yang dipatuhi oleh kami.

Sekiranya kami membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk mengumpulkan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa pihak ketiga tersebut tidak mendedahkan Maklumat Peribadi dengan selanjutnya.

Maklumat Peribadi anda, jika diperlukan untuk didedahkan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang kompeten, pihak berkuasa awam atau badan dan organisasi kehakiman lain akan didedahkan mengikut penerimaan permintaan bertulis daripada organisasi sedemikian.

Di mana diperlukan oleh keperluan undang-undang dan peraturan bagi bidang kuasa di mana anda berada dari masa ke masa, kami mungkin menyimpan kesemua Maklumat Peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama daripada yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Anda mempunyai hak untuk mengakses, memperbetulkan dan memadam Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda. Anda juga berhak menarik balik persetujuan anda untuk mengumpul, menyimpan, memproses, mengguna dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dan untuk meminta kami memberhentikan pemprosesan atau menyediakan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga.