Liên hệ với chúng tôi

Phản hồi và Hỗ trợ Người dùng WeChat
Nếu bạn gặp sự cố với WeChat, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp WeChat để tìm cách giải quyết. Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề của mình hoặc muốn để lại phản hồi của bạn về WeChat, hãy nhấp ở đây.
Phát triển kinh doanh
Các doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng nền tảng WeChat để kết nối với mạng lưới WeChat có thể tìm hiểu thêm nhiều cơ hội trên Nền tảng Mở Weixin / Weixin Pay / WeChat Pay Hong Kong / WeChat Pay Malaysia.
An toàn và Bảo mật cho Người dùng
Bảo mật người dùng là một giá trị cốt lõi của WeChat như được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật của WeChat. Để biết thêm thông tin liên quan tới Chính sách Bảo mật của WeChat hoặc các giao tiếp liên quan tới quy định do cơ quan chính phủ ban hành, hãy nhấp ở đây.
Yêu cầu Thực thi Pháp luật
Để biết thêm thông tin về cách tạo ra một yêu cầu dữ liệu thực thi pháp luật hợp pháp, hãy nhấp ở đây.
Cán bộ khiếu nại
Thông tin số liên lạc của Cán bộ Khiếu nại của chúng tôi như sau. Chúng tôi sẽ trả lời các mối quan ngại và truy vấn của bạn sớm nhất và tuân thủ luật pháp hiện hành.

Bà Elizabeth Byun
Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
policy@wechat.com