ရင္းျမစ္ကုဒ္

အမည္
ဗားရွင္း
လုိင္စင္
ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား
ရင္းျမစ္ကုဒ္ လင့္ခ္
2.2.2
လက္မခံပါ