ကၽြႏ္ုပ္တို႔ိကိုဆက္သြယ္ပါ

WeChat အသံုးျပဳသူ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ
WeChat ကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါကWeChat အကူအညီစင္တာသုိ႔ သြားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရွာေဖြပါ။ သင္၏ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးလွ်င္ (သုိ႔) WeChat အေၾကာင္း သင္၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ခ်န္ထားခဲ့လုိလွ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈား
WeChat ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ WeChat ပလက္ေဖာင္းကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္WeChat လမ္းဖြင့္ေပးထားေသာ ပလက္ေဖာင္း / WeChat Pay တြင္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။
အသံုးျပဳသူ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ
အသံုးျပဳသူ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈသည္ WeChat ၏ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း WeChat ၏ အဓိကစံႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ WeChat ၏ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ မူဝါဒ (သုိ႔) အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဆက္သြယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ဒီမွာႏွိပ္ပါ။
ဥပေဒျပဌာန္းေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား
မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးဆုိင္ရာ ေဒတာကုိ မည္သုိ႔ေတာင္းဆုိရမည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။
နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအရာရွိ
နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအရာရွိအား ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္၊ သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကို အေစာဆံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

Ms. Elizabeth Byun
ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္လိုက္နာေရး အႀကီးအက
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
policy@wechat.com