ကၽြႏ္ုပ္တို႔ိကိုဆက္သြယ္ပါ

WeChat အသံုးျပဳသူ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ
WeChat ကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါကWeChat အကူအညီစင္တာသုိ႔ သြားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရွာေဖြပါ။ သင္၏ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးလွ်င္ (သုိ႔) WeChat အေၾကာင္း သင္၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ခ်န္ထားခဲ့လုိလွ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈား
WeChat ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ WeChat ပလက္ေဖာင္းကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္Weixin လမ္းဖြင့္ေပးထားေသာ ပလက္ေဖာင္း / Weixin Pay / WeChat Pay HK / WeChat Pay Malaysia တြင္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။
အသုံးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ
အသုံးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈသည္ WeChat ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ အတြင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း WeChat ၏ ပင္မတန္ဖိုးထားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုစည္းရယူသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းအခ်က္အလက္အား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သုံးစြဲပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက WeChat ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ ကို ရည္ၫႊန္းပါ။
အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
သင္သည္ အစိုးရအာဏာပိုင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး WeChat အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ဖြင့္ဟမႈမဟုတ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကို ေပးပို႔လိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ မူဝါဒ ကို ရည္ၫႊန္းပါ။
ဥပေဒျပဌာန္းေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား
မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးဆုိင္ရာ ေဒတာကုိ မည္သုိ႔ေတာင္းဆုိရမည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။
နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအရာရွိ
နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအရာရွိအား ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္၊ သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကို အေစာဆံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

Ms. Elizabeth Byun
ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္လိုက္နာေရး အႀကီးအက
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong