CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Phần sau đây liệt kê những Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó (và cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó theo luật pháp EU, trong chừng mực áp dụng):

Thông TinMục Đích Xử Lý
Dữ Liệu Đăng Ký và Dữ Liệu Đăng Nhập. Tên, bí danh người dùng, số điện thoại, mật khẩu, giới tính và địa chỉ IP của bạn.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để thiết lập và đăng nhập vào một tài khoản người dùng trên WeChat;
 • để thông báo cho quý vị về các thay đổi đối với WeChat;
 • để tạo điều kiện giao tiếp;
 • để cung cấp hỗ trợ người dùng cho quý vị;
 • để thi hành các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng cách sử dụng WeChat;
 • để giao tiếp với quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để bảo vệ bất cứ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, các công ty chi nhánh của chúng tôi hoặc những người sử dụng WeChat khác; và
 • để điều hành WeChat và cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản và khảo sát.
Dữ Liệu Tìm Kiếm Hồ Sơ Người Dùng. Bản ghi các truy vấn tìm kiếm.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để cho phép truy cập nhanh vào các tìm kiếm trước đó.
Thông Tin Chia Sẻ - Dữ Liệu Hồ Sơ. Bất cứ thông tin nào có trong phần hồ sơ WeChat công khai của quý vị, có thể bao gồm ID đặc điểm của quý vị, tên và hình chụp.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để quản lý nền tảng WeChat theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị.
Thông Tin Chia Sẻ - Phương Tiện Lưu Trữ Hồ Sơ. Mục này bao gồm tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp cho những người dùng khác thông qua WeChat, bao gồm:
 • Các bài đăng WeChat Moments và phản hồi WeChat Moments của người dùng khác; và
 • thông tin được một người dùng khác nêu ra về quý vị qua việc họ dùng WeChat – ví dụ, bất cứ Thông Tin Chia Sẻ nào mà những người khác sử dụng WeChat nêu ra về quý vị qua WeChat Moments và các thông tin giao tiếp của họ với quý vị và những người khác sử dụng WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để quản lý nền tảng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat.
  An Ninh Tài Khoản Bổ Sung. Nhận Dạng Giọng Nói (một tính năng an ninh bổ sung dành cho quý vị), Liên Hệ Khẩn Cấp, Thiết Bị Quản Lý, Địa Chỉ Email, Facebook Connect OpenID, Facebook Connect Token, QQ ID.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để xác minh danh tính của quý vị
  • an ninh tài khoản.
  Dữ Liệu Trò Chuyện. Nội dung giao tiếp giữa quý vị và một người dùng hay nhóm người dùng khác. Thông tin này được lưu trữ trên thiết bị của quý vị và thiết bị của những người dùng mà quý vị đã gửi thông tin giao tiếp đến. Chúng tôi không lưu trữ vĩnh viễn thông tin này trên máy chủ của mình và thông tin chỉ đi qua máy chủ của chúng tôi để có thể được chuyển tới những người dùng mà quý vị đã chọn gửi thông tin giao tiếp tới.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện chuyển giao thông tin giao tiếp tới một người dùng khác.
  Danh Sách Liên Hệ. Danh sách liên hệ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để kết nối quý vị với người dùng WeChat bằng cách sử dụng chức năng "Bạn Bè Đề Xuất".
  OpenID. Chúng tôi khởi tạo một OpenID mỗi khi tài khoản WeChat của quý vị kích hoạt một dịch vụ Nền Tảng Mở WeChat của bên thứ ba. Đây là mã danh định duy nhất chỉ tồn tại đối với một tài khoản kết nối với một thiết bị và cho phép nhận diện thiết bị mà không cần sử dụng thông tin cá nhân khác – ví dụ, tên hoặc địa chỉ email của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi tạo một UnionID cho mỗi trường hợp tài khoản WeChat của quý vị kết nối với một hay các dịch vụ do một bên điều hành thứ ba vận hành. Điều này cho phép bên điều hành thứ ba liên kết dễ dàng hơn với hoạt động của quý vị qua những dịch vụ liên kết khác nhau cũng do bên điều hành này cung cấp.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để cho phép quý vị theo dõi một Tài Khoản Chính Thức;
  • để cho phép quý vị sử dụng một Chương Trình Mini; và
  • để cho phép quý vị sử dụng WeChat ID của mình để đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba.
  Dữ Liệu Nhật Ký. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để điều hành WeChat;
  • cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.
  Thông Tin Địa Điểm. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  Xin lưu ý, nếu bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ yêu cầu sử dụng thông tin vị trí, thì bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng HERE và Chính sách bảo mật HERE khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên ngoài Trung Quốc.
  • nhằm mục đích an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản (chẳng hạn như để đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào tài khoản của quý vị);
  • để cung cấp cho quý vị các dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị chọn sử dụng:
   • Chia Sẻ Địa Điểm (khi quý vị chọn chia sẻ địa điểm của mình trong khi trò chuyện với những người dùng khác);
   • Khoảnh Khắc/Điểm Quan Tâm (gắn thẻ địa lý cho một địa điểm trong một bài đăng Khoảnh Khắc);
   • WeRun (khi quý vị chọn sử dụng tính năng này, WeChat sử dụng gia tốc kế và hồi chuyển kế của quý vị
   • Tài Khoản Chính Thức (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình cho một Tài Khoản Chính Thức, thông tin đó sẽ được chia sẻ với Tài Khoản Chính Thức);
   • Chương Trình Mini (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình với một Chương Trình Mini, hoặc chọn tìm Chương Trình Mini Ở Gần);
   • Người Ở Gần, Vẫy Tay, Tin Nhắn Trong Lọ (đây là những dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị có thể chọn sử dụng để tiết lộ địa điểm chung của quý vị trong một khoảng thời gian giới hạn (và quý vị có thể chọn xóa dữ liệu địa điểm này vào bất cứ lúc nào);
   • Câu Chuyện Hàng Đầu (nếu quý vị truy cập tính năng này, chúng tôi sử dụng địa điểm của quý vị để tối ưu hóa nội dung tin tức có liên quan trong vùng cho quý vị);
   • Tìm Kiếm (nếu quý vị thực hiện tìm kiếm bên ngoài bằng cách sử dụng WeChat, dịch vụ sử dụng địa điểm của quý vị để cung cấp cho quý vị thông tin có liên quan trong vùng);
   • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm.
  Thông tin thẻ tín dụng
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chúng tôi xử lý dữ liệu này phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.
  • Ở một số vùng, thông tin thẻ tín dụng được thu thập và thông tin thẻ được xác minh qua một dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba nhằm mục đích xác minh sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc cho một trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng WeChat. Thông tin này không được máy chủ của WeChat lưu trữ vĩnh viễn và bị tiêu hủy ngay lập tức sau khi dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba thực hiện xong yêu cầu xác thực.
  Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của mình.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để điều tra vấn đề hỗ trợ của quý vị.
  Dữ Liệu Thiết Bị. Phương tiện lưu trữ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc chia sẻ phương tiện đó bằng cách sử dụng WeChat.
  Thông Tin Kết Nối Xã Hội. QQ ID hoặc Facebook Connect Token của quý vị (nếu có áp dụng).
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • nếu quý vị chọn kết nối một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba với tài khoản WeChat của mình, chúng tôi sẽ xử lý thông tin này để tạo điều kiện cho việc đăng nhập vào WeChat thông qua tài khoản mạng xã hội.
  • nếu quý vị phát hành nội dung trên Khoảnh Khắc của mình, WeChat sẽ tạo điều kiện để phát hành cho một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba nếu quý vị chọn chia sẻ nội dung này với tài khoản của bên thứ ba
  Khảo Sát. Nếu quý vị chọn tham gia vào một cuộc thăm dò, chúng tôi có thể yêu cầu một số Thông Tin Cá Nhân từ quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành những khảo sát này và việc này sẽ được thông báo cho quý vị trước khi quý vị hoàn thành khảo sát.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chấp Thuận
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để cải thiện WeChat và đáp ứng yêu cầu và sở thích của khách hàng.
  Thông Tin Cuộc Thi. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi đơn đăng ký tham gia một cuộc thi được tổ chức trên WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho quý vị tham gia vào cuộc thi;
  • để trao phần thưởng, nếu có áp dụng.
  Dữ Liệu Được Ký Hiệu và Tổng Hợp. Chúng tôi ký hiệu và tổng hợp một số Thông Tin Cá Nhân để cải thiện dịch vụ của mình
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • Phân tích những tính năng hoặc hành động nào được tiến hành trong ứng dụng để cải thiện trải nghiệm ứng dụng
  • Phân tích phát hiện lừa đảo và an toàn tài khoản
  • Phân tích nhân khẩu người dùng về các mục thông tin như vùng, model điện thoại, nền tảng hệ điều hành, ngôn ngữ hệ thống và phiên bản WeChat để hiểu hơn về việc người dùng của chúng tôi đang sử dụng WeChat như thế nào
  • Số liệu thống kê lưu lượng web và tài khoản về những nội dung và dịch vụ được sử dụng khi người dùng truy cập dịch vụ của bên thứ ba trên Nền Tảng Mở WeChat làm phương pháp để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về phân tích cơ bản xem dịch vụ của họ đang được người dùng WeChat sử dụng như thế nào
  Cookie. Chúng tôi giải thích thêm về sự thu thập đó trong phần"Các Kỹ Thuật Theo Dõi" dưới đây.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc đăng nhập và xác thực tài khoản;
  • để đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác.

  Một số tính năng của WeChat chỉ dành cho người dùng ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định. Đối với những tính năng này, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung như sau:

  Thông TinMục Đích Xử Lý
  Dữ Liệu Đăng Ký Bổ Sung – Tài Khoản Được Xác Thực. Quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ cư trú, bản sao bằng chứng về địa chỉ cư trú, bản sao giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép hồi hương...), số giấy tờ tùy thân, nghề nghiệp và nguồn vốn.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  Nếu quý vị chọn đăng ký xác thực tài khoản (để mở khóa các tính năng bổ sung thanh toán và tất toán trong WeChat), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:
 • để xác minh nhận dạng của quý vị; và
 • để tạo điều kiện cho việc thanh toán và tất toán.
 • Thông Tin Thanh Toán. Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, CVC và tên chủ thẻ của quý vị. Xin hãy lưu ý rằng khi nào việc thanh toán được xử lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chúng tôi không thu thập hoặc cất giữ bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào như vậy, mặc dù chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin tóm lược về các giao dịch.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  • để tạo điều kiện để quý vị mua sắm trên WeChat; và
  • để xác thực tên thật của quý vị nhằm tạo điều kiện cho việc tạo tài khoản WeChat Pay của quý vị.

  Thông Tin Cá Nhân trong Nội Dung của Quý Vị

  Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của quý vị bao gồm Nội Dung Của Quý Vị (như được định nghĩa trong các (Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và công ty chi nhánh của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần "Nội Dung Của Quý Vị" thuộc các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat.