WECHAT - ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ

ແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດ: 2024-02-20

ບົດແນະນຳ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ WeChat!

ການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ("ຂໍ້ກຳນົດ" ເຫຼົ່ານີ້). ຂໍຂອບໃຈສຳລັບການກວດເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ - ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານເພີດເພີນກັບການນຳໃຊ້ WeChat.

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນແກ່ພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍໄປທີ່ "ຂ້ອຍ" -> "ການຕັ້ງຄ່າ" -> "ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳຕິຊົມ" ຈາກພາຍໃນ WeChat ຫຼື ໄປທີ່ help.wechat.com.

ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້

ໂດຍການນຳໃຊ້ WeChat, ທ່ານຍອມຮັບການຜູກພັນກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ:

ລະຫັດການໂທສາກົນຂອງໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງທ່ານໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດສັນຍາທີ່ຢູ່
ຖ້າລະຫັດການໂທສາກົນຂອງໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດອື່ນທີ່ນອກເໜືອຈາກ UK, EEA ຫຼື ສະວິດເຊີແລນ (ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ານລຸ່ມ) ຫຼື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ (ບໍ່ລວມໃຕ້ຫວັນ, ຮົງກົງ ຫຼື ມາເກົ້າ) (“ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່”)WeChat International Pte. Ltd.10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903
ຖ້າລະຫັດການໂທສາກົນຂອງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ເຂດເສດຖະກິດສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ສະວິດເຊີແລນ (“UK, EEA ຫຼື Switzerland”)Tencent International Services Europe BVBuitenveldertselaan 1-5, 1082 VA Amsterdam, the Netherlands

(ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, "ພວກເຮົາ", "ຂອງພວກເຮົາ" ແລະ "ເຮົາ").

ພວກເຮົາອາດຈະລະບຸໃນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການບໍລິການ WeChat ຂອງພວກເຮົາວ່າທ່ານກຳລັງມີສັນຍາຮ່ວມກັບໜຶ່ງໃນບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ (ແທນທີ່ຈະໃຊ້ WeChat International Pte. Ltd. ຫຼື Tencent International Services Europe BV, ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການນຳໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານທີ່ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜົນນຳໃຊ້. ຖ້າຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້, ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການບໍລິການ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ (ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການນຳໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານ.

ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບທ່ານ ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ເທົ່ານັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ນຳໃຊ້ລະຫັດການໂທສາກົນທີ່ບໍ່ແມ່ນ +86 ("ບໍ່ແມ່ນໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່").

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ [ບໍ່ມີ]{.ul} ຜົນນຳໃຊ້ກັບທ່ານ ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Weixin. ທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Weixin ຖ້າທ່ານ:

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Weixin, ທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຊອບແວຣ໌ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Tencent Weixin ຂອງ Weixin ("ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ Weixin") ແລະ ບໍ່ແມ່ນ*ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ທ່ານສາມາດກວດສອບວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ຫຼື Weixin ໂດຍການຄລິກທີ່ "ຂ້ອຍ" > "ການຕັ້ງຄ່າ" > "ກ່ຽວກັບ" ແລະ ຈາກນັ້ນຄລິກລິ້ງ "ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ". ຖ້າທ່ານເຫັນ WeChat - ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat. ຖ້າທ່ານເຫັນ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຊອບແວຣ໌ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Tencent Weixin ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Weixin.

ຖ້າມີການປ່ຽນແປງຍ່ອຍໃນລະຫັດການໂທສາກົນຂອງໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ WeChat ຫຼື Weixin ຂອງທ່ານ (ທັງຈາກໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຫາໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ຫຼື ກົງກັນຂ້າມກັນ), ບັນຊີຂອງທ່ານຈະຖືກແປງເປັນບັນຊີ WeChat ຫຼື Weixin (ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ) ແລະ ທ່ານຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ທັງສຳລັບ WeChat ຫຼື Weixin, ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ). ທ່ານຍັງຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງມີຜົນນຳໃຊ້ກັບການນຳໃຊ້ບັນຊີໃໝ່ (ເຊິ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ກຳນົດເດີມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກ່ອນໜ້າການປ່ຽນແປງ). ຖ້າທ່ານແປງບັນຊີ Weixin ຂອງທ່ານໄປເປັນບັນຊີ WeChat, ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບທ່ານຈາກວັນທີທີ່ລະບົບຂອງພວກເຮົາບັນທຶກການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານແປງບັນຊີ WeChat ຂອງທ່ານໄປເປັນບັນຊີ Weixin, ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຢຸດມີຜົນນຳໃຊ້ກັບທ່ານຈາກວັນທີທີ່ລະບົບຂອງພວກເຮົາບັນທຶກການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ຟັງຊັນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາສະໜອງທ່ານດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຂອງທ່ານ. ການປ່ຽນແປງໃດກໍຕາມຈະຍັງອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບແພລດຟອມອື່ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດ, ແລະ ບັນຊີເຊິ່ງພະຍາຍາມນຳໃຊ້ຟັງຊັນນີ້ໃນທາງທີ່ຜິດ (ຕົວຢ່າງ: ໂດຍການສະຫຼັບເລື້ອຍໆ) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຈຳກັດໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບ WEIXIN

WeChat ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບ Weixin, ເຊັ່ນ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ Weixin ແລະ ເບິ່ງຊ່ວງເວລາສຳຄັນ ແລະ ສະຖານະຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ທ່ານອາດຈະສາມາດນຳໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍ Weixin. ການນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ Weixin ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການທີ່ນຳໃຊ້ກັບຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາເບິ່ງ ດ້ານລຸ່ມ.

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້

ກະລຸນາກວດເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານສາມາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ WeChat ແນວໃດ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໃນການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat ຕາມທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສກໍຕາມເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ພວກມັນ. ໃນບາງປະເທດ, ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ - ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍເພື່ອນຳໃຊ້ WeChat ແລ້ວໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່ ແລະ ບາງຟັງຊັນການເຮັດວຽກ WeChat ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບາງປະເທດ.

ໂດຍການນຳໃຊ້ WeChat, ທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້ WeChat.

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້

ຖ້າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີ (ຫຼື ອາຍຸຕໍ່າສຸດຕາມກົດໝາຍໃນເຂດຂອງທ່ານທີ່ສານມີອໍານາດ), ທ່ານຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ WeChat ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໆ ໂດຍບໍ່ມີການເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ (ທັງສໍາລັບເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ໃນນາມຂອງທ່ານ).

ຖ້າທ່ານກຳລັງນຳໃຊ້ WeChat ໃນນາມຂອງບໍລິສັດ, ຮຸ້ນສ່ວນ, ສະມາຄົມ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງກອນອື່ນໆ ("ອົງກອນ" ຂອງທ່ານ), ທ່ານຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູກພັນອົງກອນຂອງທ່ານກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, "ທ່ານ" ຈະຮວມອົງກອນຂອງທ່ານເຂົ້ານຳ.

ພວກເຮົາອາດຈະແປຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫຼາຍພາສາ. ຖ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເວີຊັນພາສາອັງກິດກັບເວີຊັນພາສາອື່ນ, ເວີຊັນພາສາອັງກິດຈະມີຜົນນຳໃຊ້ (ຕາມຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້).

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ນະໂຍບາຍເພີ່ມຕື່ມ

ຂອບເຂດການບໍລິການ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ ຫຼື ຜ່ານ WeChat ແລະ ບໍ່ແມ່ນການບໍລິການ ແລະ ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຈະຖືກດຳເນີນງານໂດຍພວກເຮົາ. ມີຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ນະໂຍບາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ອາດຈະມີຜົນນຳໃຊ້ກັບການນຳໃຊ້ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ WeChat ຂອງທ່ານ ("ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມ"). ສຳລັບການບໍລິການ ແລະ ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນງານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງແກ່ທ່ານເຖິງຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ລວມທັງລະບຸໄວ້ໃນພາກສ່ວນນີ້ ແລະ ນອກຈາກນີ້ບາງຄັ້ງຢູ່ພາຍໃນ WeChat. ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເສີມສ້າງສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ຖ້າທ່ານກຳລັງນຳໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ (ລວມທັງ Weixin), ການນຳໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ກຳນົດໃດມີຜົນນຳໃຊ້ກັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

ນະໂຍບາຍ WeChat

ນະໂຍບາຍຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນການນຳໃຊ້ WeChat:

ຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບຄຸນສົມບັດ WeChat ສະເພາະ

ບາງການບໍລິການ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ ຫຼື ຜ່ານ WeChat ມີຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມສະເພາະກັບການນຳໃຊ້ພວກມັນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້) ໃນການນຳໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມສະເພາະການບໍລິການດັ່ງກ່າວຮວມມີ:

ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມສະເພາະປະເທດ

ຖ້າທ່ານເປັນພົນລະເມືອງ ຫຼື ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນປະເທດຕໍ່ໄປນີ້, ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມສະເພາະປະເທດຕໍ່ໄປນີ້ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ:

ຄວາມບໍ່ກົງກັນ

ໂດຍອີງຕາມວັກຕໍ່ໄປ ແລະ ຍົກເວັ້ນວ່າລະບຸຢ່າງຊັດເຈນເປັນຢ່າງອື່ນພາຍໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມອື່ນໃດ - ຕາມຂອບເຂດທີ່ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມຂັດແຍ້ງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີຜົນນຳໃຊ້ຕາມຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວ.

ການປ່ຽນແປງ

ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ (ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້) ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອເຮັດການປັບປຸງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕໍ່ WeChat (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ) ຫຼື ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ (ຕົວຢ່າງ: ສິດຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້)), ດັ່ງນັ້ນ ກະລຸນາກັບຄືນມາກວດເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳ.

ຖ້າພວກເຮົາພິຈາລະນາວ່າການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ພວກເຮົາຈະ (ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ) ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ (ໃນໜ້ານີ້ ຫຼື ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຂໍ້ກຳນົດ ຜ່ານແອັບ WeChat, ໂດຍການສື່ສານໂດຍກົງກັບທ່ານ ຫຼື ວິທີອື່ນ), ກ່ອນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວມີຜົນນຳໃຊ້. ໂດຍການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ WeChat ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຍອມຮັບທີ່ຈະຜູກພັນກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ປັບປຸງແລ້ວ.

ການປ່ຽນແປງຕໍ່ WECHAT

ເນື່ອງຈາກ WeChat ແລະ ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ມີການພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ, ບາງຄັ້ງຄາວພວກເຮົາອາດຈະ:

ທ່ານຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາອາດຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຖ້າພວກເຮົາພິຈາລະນາວ່າການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບ WeChat ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ພາຍໃນ WeChat ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ພວກເຮົາຈະ (ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ) ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ (ຜ່ານ http://www.wechat.com, ການສື່ສານກັບທ່ານໂດຍກົງ, ໃນໜ້ານີ້ ຫຼື ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ນະໂຍບາຍເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ວິທີອື່ນ), ກ່ອນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວມີຜົນນຳໃຊ້.

ບັນຊີຂອງທ່ານ

ທ່ານຕ້ອງສ້າງບັນຊີກັບພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat. ບັນຊີໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເປີດກັບພວກເຮົາແມ່ນເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມອບໃຫ້, ໃຫ້ຢືມ, ສົ່ງຕໍ່ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ. ຊື່ບັນຊີຂອງທ່ານ, ID ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຕົວລະບຸອື່ນໆທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ພາຍໃນ WeChat ຍັງຄົງເປັນສິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດປິດໃຊ້ງານ, ຢຶດສິດຄືນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ເມື່ອບັນຊີຂອງທ່ານຖືກລະງັບ ຫຼື ສິ້ນສຸດດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຈາກພວກເຮົາ ຫຼື ທ່ານເອງ.

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ: (ກ) ຮັກສາລາຍລະອຽດບັນຊີຂອງທ່ານ, ລວມທັງລະຫັດຜ່ານທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ WeChat ແລະ (ຂ) ການນຳໃຊ້ WeChat ທັງໝົດພາຍໃຕ້ບັນຊີຂອງທ່ານ, ລວມທັງການຊື້ທີ່ເຮັດ ແລະ/ຫຼື ພາລະໜ້າທີ່ການຈ່າຍເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ບັນຊີຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນພວກເຮົາທັນທີໂດຍໄປທີ່ "ຂ້ອຍ" -> "ການຕັ້ງຄ່າ" -> "ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳຕິຊົມ" ຈາກພາຍໃນແອັບ WeChat ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ http://help.wechat.com ຖ້າທ່ານຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກຮຸກຮານ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າການນຳໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານທັງໝົດໃນ WeChat ແມ່ນມາຈາກທ່ານ, ຍົກເວັ້ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກ່ຽວກັບບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຖືກຮຸກຮານ.

ພວກເຮົາອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ WeChat ໂດຍນຳໃຊ້ຟັງຊັນການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍແພລດຟອມພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊັ່ນ: Facebook ຫຼື Apple. ທ່ານຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແພລດຟອມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ການນຳໃຊ້ຟັງຊັນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ (ໂດຍເພີ່ມຕື່ມຈາກຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້).

ການສະໝັກໃຊ້ ແລະ ການຊື້ເນື້ອຫາ

ບາງຄັ້ງ, ບາງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການພາຍໃນ WeChat ອາດຈະຕ້ອງມີການຈ່າຍເງິນ (ລວມທັງສຳລັບການສະໜອງຂອງ WeChat ຫຼື ການສະໜອງບາງການບໍລິການເພີ່ມຕື່ມພາຍໃນ WeChat). ພວກເຮົາຈະສ້າງຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄືນເງິນ (ຖ້າມີ), ການຈັດການການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການບໍ່ຈ່າຍເງິນກົງເວລາ). ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຍອມຮັບວ່າທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວທັງໝົດພຽງຜູ້ດຽວ. ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງລາຍການ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ.

ຖ້າຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຮຽກເກັບເງິນແບບສະໝັກສະມາຊິກ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ, ແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງທ່ານຍອມຮັບວ່າ (ຂຶ້ນກັບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້):

ພວກເຮົາອາດຈະປ່ຽນຄ່າທຳນຽມທີ່ພວກເຮົາຮຽກເກັບສຳລັບ WeChat (ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງ WeChat) ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍມີການເຜີຍແຜ່ພາຍໃນ WeChat ລ່ວງໜ້າ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສະມາດສະໜອງ WeChat (ຫຼື ພາກສ່ວນຂອງ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້.

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ທີ່ຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຖືກລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍພວກເຮົາໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ສຳລັບລາຍການ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະພາຍໃນ WECHAT, ພວກເຮົາຈະບໍ່ສະໜອງການຄືນເງິນສຳລັບການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທີ່ດຳເນີນການໂດຍທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການ ຫຼື ການບໍລິການພາຍໃນ WECHAT (ບໍ່ວ່າຈະຖືກໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ).

ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮຽກເກັບເງິນທ່ານດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້: (ກ) ທ່ານຕ້ອງຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາພາຍໃນ 30 ມື້ນັບຈາກວັນທີຂອງການຮຽກເກັບເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ (ຂ) ຈະບໍ່ມີການຄືນເງິນສຳລັບການຮຽກເກັບເງິນດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາ 30 ມື້. ພວກເຮົາອາດຈະປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໃນ WeChat ຜ່ານການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ພວກເຮົາອາດຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວເພື່ອປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການການປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນ, ເຊິ່ງຈະລະບຸໄວ້ເພີ່ມຕື່ມໃນພາກ "ເນື້ອຫາ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ" ດ້ານລຸ່ມ.

ເນື້ອຫາຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານສົ່ງ, ອັບໂຫຼດ, ສົ່ງຕໍ່ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນດິບ, ຂໍ້ມູນທີ່ປະມວນຜົນແລ້ວ, ສື່ ຫຼື ເນື້ອຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ("ເນື້ອຫາຂອງທ່ານ"), ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ:

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ (ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChat ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບມີຜົນນຳໃຊ້):

ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າເຖິງວ່າທ່ານຫາທາງລຶບເນື້ອຫາຂອງທ່ານອອກຈາກ WeChat, ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນທາງເຕັກນິກ ຫຼື ການບໍລິຫານ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ - ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພາກສ່ວນທີສາມຈາກການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ນຳໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເປັນສາທາລະນະຜ່ານ WeChat. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChat ຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສະຫງວນສິດໃນການບລັອກ ຫຼື ລຶບການຍິນຍອມຂອງທ່ານອອກບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ລວມທັງຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າເໝາະສົມ, ຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຫຼື ອີງຕາມນະໂຍບາຍລິຂະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ WeChat. ພວກເຮົາສະຫງວນສິດໃນການກຳນົດການເບິ່ງເຫັນ, ສະຖານະ ຫຼື ຈັດອັນດັບເນື້ອຫາຂອງທ່ານໂດຍລະບົບໃນ WeChat.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາຂອງທ່ານ

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາຂອງທ່ານພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຮັກສາການສຳຮອງເນື້ອຫາຂອງທ່ານ - ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານເກັບຮັກສາສຳເນົາການສຳຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນຕະຫຼອດເວລາວ່າ: (ກ) ທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງເພື່ອສຳເນົາ, ປະມວນຜົນ, ສົ່ງຕໍ່, ເຂົ້າເຖິງ, ເຜີຍແຜ່, ສະແດງ ແລະ ນຳໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງທ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ສາມອື່ນໆຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ (ຂ) ການຍິນຍອມຂອງທ່ານ (ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງທ່ານຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້) ບໍ່ຂັດກັບ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຫຼື ສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

ການລະເມີດສິດ

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ Digital Millennium Copyright Act ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (17 U.S.C. §512, ສະບັບປັບປຸງແລ້ວ) ("DMCA"). ຖ້າທ່ານມີຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາກ່ຽວກັບເນື້ອຫາທີ່ຖືກໂພສໃນ WeChat, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍລິຂະສິດ.

ເນື້ອຫາ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ

ທົ່ວໄປ

ເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ WeChat ທ່ານອາດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ - ມັນອາດຈະເປັນເນື້ອຫາທີ່ຖືກໂພສໂດຍຜູ້ໃຊ້ອື່ນຂອງ WeChat, ເນື້ອຫາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມທີ່ດຳເນີນງານບັນຊີທາງການ Weixin ຫຼື ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍ, ເນື້ອຫາທີ່ທ່ານເຫັນໃນໂຄສະນາທີ່ກະກຽມໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ ຫຼື ເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເມື່ອນຳໃຊ້ WeChat (ພວກເຮົາເອີ້ນເນື້ອຫານີ້ຮວມກັນທັງໝົດເປັນ "ເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ").

ເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້. ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ, ພວກເຮົາອາດຈະກວດສອບເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກເຮົາອາດຈະດຳເນີນການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຖ້າມັນຖືກພິຈາລະນາວ່າລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະລຶບ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ລິ້ງຫາມັນ. ນີ້ອາດຈະແມ່ນ, ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມຖືກພິຈາລະນາໂດຍພວກເຮົາ ຫຼື ຖືກກ່າວຫາ ວ່າລະເມີດສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຖືກລະບຸວ່າມີຄວາມຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ, ຖ້າມັນລະເມີດສິດ ຫຼື ມັນສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພ ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງ WeChat.

ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງຢູ່ສະເໝີເວລາເຂົ້າເຖິງ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍລິໂພກເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກວດສອບເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມທັງໝົດກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຖືກໂພສ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າເນື້ອພາກສ່ວນທີສາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊີ້ນຳໃນທາງທີ່ຜິດ, ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍ, ຮຸນແຮງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບໂດຍທັນທີ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ, ລວມທັງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເນື້ອຫາອື່ນໆທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ WeChat ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກໂພສໂດຍທ່ານເອງ, ອາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ພຽງແຕ່ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາໃນ WeChat ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີສິດໃນ ຫຼື ຕໍ່ກັບເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຄວນເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອື່ນຢູ່ສະເໝີເວລານຳໃຊ້ WeChat - ຖ້າທ່ານຢາກນຳໃຊ້ເນື້ອຫາໃນວິທີທາງສະເພາະ ທ່ານຄວນຂໍການອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຖືສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນສະເໝີ.

ແພລດຟອມ WeChat ຍັງສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນແພລດຟອມໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍ Weixin; ບັນຊີທາງການ; ເວັບໄຊທີ່ມີໃຫ້, ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້, ຖືກໂຄສະນາ ຫຼື ຖືກລິ້ງຜ່ານ WeChat (ລວມທັງແພລດຟອມ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ WeChat ອື່ນໆ) ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນທີ່ສະເໜີ ຫຼື ໂຄສະນາໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ. ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ ແລະ ເວັບໄຊເຫຼົ່ານີ້ຖືກດຳເນີນງານໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຸນະພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງພວກມັນໄດ້. ຖ້າທ່ານນຳໃຊ້ ຫຼື ມີປະຕິສຳພັນກັບຂໍ້ສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຄວນສົ່ງຄຳຖາມ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໄປຫາພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ດຳເນີນງານຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໂດຍກົງ, ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີເຫຼົ່ານີ້ຂອງທ່ານ ຫຼື ຄວາມສຳພັນທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ).

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ ຫຼື ເນື້ອຫາພາກສ່ວນທີສາມ ອາດຈະຍັງຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມຈາກພາກສ່ວນທີສາມນັ້ນ - ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ກຳນົດຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຜະລິດ ຫຼື ສ້າງເນື້ອຫາ ຫຼື ການບໍລິການດັ່ງກ່າວມາແຕ່ເດີມ, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳການສົ່ງເສີມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ WeChat, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ຟັງຊັນ WeChat ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການກວດສອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວພຽງຜູ້ດຽວ.

ພວກເຮົາມີສິດລຶບເນື້ອຫາ, ໂປຣແກຣມ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ WeChat ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນແກ່ທ່ານ (ລວມທັງແພລດຟອມ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ WeChat) ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບ Weixin

WeChat ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບ Weixinໄດ້ ເຊັ່ນ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ Weixin ແລະ ເບິ່ງຊ່ວງເວລາສຳຄັນ ແລະ ສະຖານະຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ທ່ານອາດຈະສາມາດນຳໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍ Weixin. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍ Weixin ບ່ອນນີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເມື່ອທ່ານມີປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ໃຊ້ Weixin ຫຼື ນຳໃຊ້ ຫຼື ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍ Weixin (ເອີ້ນລວມກັນວ່າ “ໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງກັນ”), ຜູ້ໃຊ້ Weixin ທີ່ທ່ານມີປະຕິສຳພັນນຳແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຂຶ້ນກັບ ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ Weixin ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການນຳໃຊ້ບັນຊີ Weixin. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກັບຜູ້ໃຊ້ Weixin ໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງກັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ອາດຈະຖືກຮັກສາ, ແບ່ງປັນ ແລະ/ຫຼື ເກັບມ້ຽນໄວ້ໂດຍ Weixin ດ້ວຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChat. ທ່ານສາມາດອ່ານວິທີທີ່ Weixin ດຳເນີນງານ ແລະ ວິທີທີ່ Weixin ຮັກສາ, ແບ່ງປັນ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນໃນ ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ Weixin ແລະ ຄຳແນະນຳການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Weixin. ນອກຈາກນີ້, ຫາກການໂຕ້ຕອບຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Weixin ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Weixin ດັ່ງກ່າວລະເມີດ ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການຂອງ Weixin, ມາດຕະຖານຂອງການນຳໃຊ້ບັນຊີ Weixin ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບອື່ນໆ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້, Weixin ອາດຈະໃຊ້ດຸນລະພິນິດ, ຈຳກັດ ຫຼື ຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຮ່ວມກັນຂອງ Weixin ດ້ວຍ WeChat, ລວມເຖິງການຈຳກັດ ຫຼື ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Weixin ໂຕ້ຕອບການຜູ້ໃຊ້ WeChat.

ບັນຊີທາງການ ແລະ ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍຂອງ Weixin

ບັນຊີທາງການ Weixin ແລະ ຟັງຊັນໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍ Weixin ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ WeChat ແມ່ນການບໍລິການຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Weixin. ເນື້ອຫາຂອງບັນຊີທາງການ ແລະ ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຂຶ້ນທະບຽນ, ພັດທະນາ, ດຳເນີນງານ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WeChat ຫຼື Weixin (ເວັ້ນແຕ່ວ່າຖືກລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີທາງການ ຫຼື ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). ເມື່ອທ່ານມີປະຕິສຳພັນກັບບັນຊີທາງການ ແລະ ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ, ການນຳໃຊ້ບັນຊີທາງການ ແລະ ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ພັດທະນາພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານັ້ນເອງສຳລັບບັນຊີທາງການ ຫຼື ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

Weixin Pay

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Weixin Pay, ທ່ານອາດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ Weixin Pay ຜ່ານແພລດຟອມ WeChat. Weixin Pay ແມ່ນຖືກດຳເນີນງານໂດຍນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ການບໍລິການ Weixin Pay ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການຜູ້ໃຊ້ Weixin Pay.

ເນື້ອຫາການໂຄສະນາໃນ WECHAT

WeChat ອາດຈະມີເນື້ອຫາການໂຄສະນາ ຫຼື ການຄ້າ. ທ່ານຍອມຮັບວ່າ: (ກ) ພວກເຮົາອາດຈະຮວມ, ສະແດງ ແລະ ສື່ສານເນື້ອຫາການໂຄສະນາ ຫຼື ການຄ້າໃນ WeChat ແລະ (ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ) ພວກເຮົາຈະລະບຸເນື້ອຫາການໂຄສະນາ ຫຼື ການຄ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ (ຂ) ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໃນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChatຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະນຳໃຊ້ການໂຄສະນາແບບລະບຸເປົ້າໝາຍເພື່ອພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄຸນຄ່າກັບທ່ານ.

ສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງພວກເຮົາ

ສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາໃນ ຫຼື ຕໍ່ກັບ WeChat ແລະ ຊອບແວຣ໌ WeChat (ລວມທັງການອັບເດດໃນອະນາຄົດ, ການອັບເກຣດ ແລະ ເວີຊັນໃໝ່ຕໍ່ກັບຊອບແວຣ໌ WeChat ດັ່ງກ່າວທັງໝົດ) ຈະສືບຕໍ່ເປັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ. ຍົກເວັ້ນວ່າຖືກກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານບໍ່ມີສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ໂລໂກ້, ຊື່ໂດເມນ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຍີ່ຫໍ້ທີ່ເປັນເອກະລັກອື່ນໆ ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພວກເຮົາກ່ອນ. ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳແນະນຳທີ່ທ່ານອາດຈະໃຫ້ກ່ຽວກັບ WeChat ແມ່ນເປັນໄປຕາມຄວາມສະໝັກໃຈທັງໝົດ ແລະ ພວກເຮົາຈະມີອິດສະຫຼະນຳໃຊ້ຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ (ລວມທັງການນຳໃຊ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ສ້າງການບໍລິການໃໝ່) ໂດຍປາສະຈາກການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນຕໍ່ທ່ານ.

ພວກເຮົາໃຫ້ສິດທີ່ຈຳກັດ, ເປັນສ່ວນຕົວ, ບໍ່ພິເສດສະເພາະ, ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດຍ່ອຍໄດ້, ບໍ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄດ້, ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ບໍ່ມີຜົນຕະຫຼອດໄປໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອນຳໃຊ້ WeChat ແລະ ຊອບແວຣ໌ອື່ນຈາກພວກເຮົາເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ​ (ຊອບແວຣ໌ດັ່ງກ່າວແມ່ນ "ຊອບແວຣ໌ WeChat"), ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂຶ້ນກັບຄຳແນະນຳອື່ນທີ່ມອບໃຫ້ທ່ານໂດຍພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ແລະ/ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WeChat ໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເພີ່ມຕື່ມໂດຍຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບຊອບ WeChat (ຫຼື ຄຸນສົມບັດສະເພາະພາຍໃນຊອບແວຣ໌ WeChat).

ທ່ານບໍ່ສາມາດສຳເນົາ, ແກ້ໄຂ, ສ້າງຜົນງານທີ່ແຕກອອກໄປ, ແປງລະຫັດກັບຄືນ, ເຮັດວິສະວະກຳຍ້ອນກັບ ຫຼື ແກະຊອດໂຄດຈາກຊອບແວຣ໌ WeChat ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຂາຍ, ແຈກຢາຍ, ແຈກຢາຍຄືນ ຫຼື ອະນຸຍາດຍ່ອຍ WeChat ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WeChat, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫ້າມທ່ານຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຫຼື ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພວກເຮົາກ່ອນ. ຖ້າກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແປງລະຫັດກັບຄືນ ຫຼື ແກະຊອດໂຄດຈາກຊອບແວຣ໌ WeChat, ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກ່ອນ.

ພວກເຮົາອາດຈະສະໜອງການອັບເດດຊອບແວຣ໌ WeChat ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ການອັບເດດດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຊອບແວຣ໌ WeChat ອາດຈະບໍ່ດຳເນີນງານຢ່າງເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ເຮັດວຽກເລີຍຖ້າການອັບເກຣດ ຫຼື ເວີຊັນໃໝ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍທ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະສະໜອງການອັບເດດສຳລັບຊອບແວຣ໌ WeChat ຫຼື ການອັບເດດດັ່ງກ່າວຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບຂອງທ່ານ. ການອັບເດດທັງໝົດຕໍ່ຊອບແວຣ໌ WeChat ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊອບແວຣ໌ WeChat ແລະ ຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ຍົກເວັ້ນຖືກລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍພວກເຮົາ.

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, "ຊອບແວຣ໌ WeChat" ຮວມມີລາຍການ, ເນື້ອຫາ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ ("ລາຍການ") ພາຍໃນຊອບແວຣ໌ WeChat - ຕົວຢ່າງ: ສະຕິກເກີ, ເກມ ຫຼື ລາຍການທີ່ດາວໂຫຼດໄດ້ອື່ນໆພາຍໃນ WeChat ແລະ ເນື້ອຫາອື່ນທີ່ຖືກເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດຍທ່ານພາຍໃນ WeChat. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບລາຍການດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງທ່ານເຖິງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂເພີ່ມຕື່ມພາຍໃນ WeChat, ຢູ່ໃນພາກສ່ວນເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ/ຫຼື ດ້ວຍວິທີອື່ນ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຫ້ສິດທີ່ຈຳກັດແກ່ທ່ານເພື່ອນຳໃຊ້ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນຈາກທ່ານຕາມ "ເງິນໃນໂລກຈິງ" ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງລາຍການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຍອດເຄຣດິດຂອງເງິນຕາຕົວຈິງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ. ພວກເຮົາອາດຈະລຶບລ້າງລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຈາກ WeChat ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນເຫດການທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການຕາມສິດເຫຼົ່ານີ້.

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ "ຊອບແວຣ໌ WeChat" ຍັງຮວມມີ APIs ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WeChat ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WeChat. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ກັບ APIs ດັ່ງກ່າວ.

ພວກເຮົາອາດຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກສຳລັບ WeChat ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ (ບໍ່ວ່າຈະຟຣີ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ). ພວກເຮົາສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນ ຫຼື ຮັບຮອງໃດໆ ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ສະເໝີ.

ຊອບແວຣ໌ໂອເພນຊອດ

ບາງຊອບແວຣ໌ WeChat ອາດຈະມີຊອບແວຣ໌ທີ່ຂຶ້ນກັບການອະນຸຍາດ "ໂອເພນຊອດ" ("ຊອບແວຣ໌ໂອເພນຊອດ"). ບ່ອນທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຊອບແວຣ໌ໂອເພນຊອດດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ:

ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍ WeChat

ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງ WeChat ໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງແບບສະເໝືອນຈິງ ແລະ/ຫຼື ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ) ທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ WeChat - ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ຕົວປະມວນຜົນ ແລະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອສຳເລັດການຕິດຕັ້ງຊອບແວຣ໌ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເຂົ້າເຖິງລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ເພື່ອສະໜອງບາງຟັງຊັນການປະຕິສຳພັນພາຍໃນ WeChat.

ພວກເຮົາສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ WeChat ນຳໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນຂອງທ່ານພາຍໃນ WeChat ຫຼື ໃນຮູບແບບອື່ນ (ຕົວຢ່າງ: ຜ່ານຮ້ານຄ້າແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການການຕິດຕັ້ງສຳລັບ WeChat ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ). ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານດັ່ງກ່າວແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ສິດການນຳໃຊ້ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວແກ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງ WeChat (ຫຼື ບາງຄຸນສົມບັດພາຍໃນ WeChat) ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChat) ທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງພາຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChatຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອພິສູດຢືນຢັນບັນຊີ WeChat ຫຼື ການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານບາງຟັງຊັນພາຍໃນ WeChat ຕາມວິທີທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ພາຍໃນ WeChat. ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ບາງຟັງຊັນພາຍໃນ WeChat ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກເກັບເງິນພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍ (ລວມທັງການຮຽກເກັບເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ WeChat ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WeChat ຂອງທ່ານ.

ຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຊອບແວຣ໌ (ບໍ່ວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຊອບແວຣ໌ ຫຼື ຊອບແວຣ໌ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ) ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທ່ານເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ, ລວມທັງຊອບແວຣ໌ ຫຼື ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານ WeChat, ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນແພລດຟອມໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍ Weixin ("ຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ").

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ອະນຸມັດ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມຂອງຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ.

ພວກເຮົາບໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຕໍ່ກັບຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໃຫ້ການສະໜອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານຈະຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອພິສູດຢືນຢັນບັນຊີ WeChat ຫຼື ການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານບາງຟັງຊັນພາຍໃນ WeChat ຕາມວິທີທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ພາຍໃນ WeChat. ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດພາຍໃນ WeChat ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກເກັບເງິນພາກສ່ວນທີສາມທີ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍ (ລວມທັງການຮຽກເກັບເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ WeChat ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WeChat ຂອງທ່ານ.

ການຮັບປະກັນ ແລະ ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ພວກເຮົາຮັບປະກັນຕໍ່ທ່ານວ່າພວກເຮົາຈະສະໜອງ WeChat ດ້ວຍທັກສະ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ນອກເໜືອຈາກການຮັບປະກັນນີ້, ຕາມຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້, WECHAT (ລວມທັງຊອບແວຣ໌ WECHAT) ແມ່ນຖືກສະໜອງໃຫ້ບົນພື້ນຖານ "ຕາມທີ່ເປັນ" ແລະ "ຕາມທີ່ໃຊ້ໄດ້" ແລະ ທັງພວກເຮົາ ຫຼື ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາຈະສ້າງຕົວແທນ ຫຼື ການຮັບປະກັນໃດ ຫຼື ໃຫ້ການດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WECHAT, ຊອບແວຣ໌ WECHAT ຫຼື ຂໍ້ມູນ, ສື່ ຫຼື ເນື້ອຫາທີ່ຖືກສົ່ງມາ, ຖືກສົ່ງຕໍ່ ຫຼື ຖືກສະແດງໂດຍ WECHAT, ລວມທັງ: (ກ) ຕົວແທນ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ການດຳເນີນການທີ່ວ່າ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT ຈະບໍ່ຖືກລົບກວນ, ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ປາສະຈາກໄວຣັສ; (ຂ) ວ່າ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT ຈະສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ; ຫຼື (ຄ) ວ່າ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT ຈະມີຄຸນະພາບເໝາະສົມກັບການຂາຍ, ເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງສະເພາະ ຫຼື ບໍ່ລະເມີດສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ. ຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບມີຜົນນຳໃຊ້, ທ່ານບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງເຖິງຕົວແທນແຝງ, ການຮັບປະກັນ ຫຼື ການດຳເນີນການໃດໆທັງໝົດ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ WECHAT

ຕາມຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາສຳລັບການອ້າງສິດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື WECHAT (ລວມທັງຊອບແວຣ໌ WECHAT), ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການຕ່າງໆ, ຈະຖືກຈຳກັດດ້ວຍຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃດໜຶ່ງທີ່ສູງກວ່າ: (ກ) ຈຳນວນທີ່ທ່ານໄດ້ຈ່າຍແກ່ພວກເຮົາສຳລັບການນຳໃຊ້ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT ເຊິ່ງການອ້າງສິດກ່ຽວຂ້ອງໃນ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມານັບຈາກວັນທີການອ້າງສິດຫຼ້າສຸດ ແລະ (ຂ) USD100 (ໜຶ່ງຮ້ອຍດອນລາສະຫະລັດ). ຕາມຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້, ພວກເຮົາ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຫດການຕໍ່ໄປນີ້:

ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈຳກັດ ຫຼື ຕັດທຸກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປນີ້ອອກໄປ, ຍົກເວັ້ນວ່າຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກສະຫຼະໄດ້, ຖືກຈຳກັດ ຫຼື ຖືກຕັດອອກໄປພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້:

ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ບັນຍັດອື່ນຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈຳກັດ ຫຼື ຕັດສິດຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານອອກ (ລວມທັງສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ), ຕາມຂອບເຂດທີ່ສິດຕາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ຖືກຕັດອອກ ຫຼື ຖືກຮຽກຮ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້.

ທ່ານຍອມຮັບວ່າທ່ານ (ແລະ ອົງການຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານນຳໃຊ້ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT ໃນນາມຂອງອົງກອນດັ່ງກ່າວ) ຈະຊົດເຊີຍໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາຈາກ ແລະ ຕໍ່ກັບການອ້າງສິດ, ການຟ້ອງຮ້ອງ, ການກະທຳ, ຄຳສັ່ງ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ໜີ້ສິນ, ການສູນເສຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລາຍຈ່າຍ (ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໄອຍາການ) ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງທີ່ເກີດຈາກ: ການນຳໃຊ້ WECHAT ຫຼື ຊອບແວຣ໌ WECHAT; ຫຼື (ຂ) ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຂອງທ່ານ.

ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບພາກສ່ວນທີສາມ

ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກ "ເນື້ອຫາ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ" ແລະ "ຊອບແວຣ໌ພາກສ່ວນທີສາມ" ຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ພາກສ່ວນທີສາມຈາກຫຼາກຫຼາຍອາດຈະສະໜອງບາງເນື້ອຫາ, ການບໍລິການ ຫຼື ຊອບແວຣ໌ພາຍໃນ WeChat.

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາ (ແລະ ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ). ການຕົກລົງຂອງທ່ານກັບພາກສ່ວນທີສາມທັງໝົດ (ລວມທັງບັນດາການຕົກລົງທີ່ພົບຜ່ານ, ຖືກສົ່ງເສີມຜ່ານ, ຖືກເຂົ້າເຖິງຜ່ານລິ້ງລັດ ຫຼື ຜ່ານ WECHAT), ແມ່ນຂຶ້ນກັບທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້, ພວກເຮົາ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີສາມ (ລວມທັງເນື້ອຫາ, ການບໍລິການ ແລະ ຊອບແວຣ໌ທີ່ສະໜອງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວພາຍໃນ WECHAT), ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນຂອງທ່ານກັບພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວຜ່ານ WECHAT.

ການສິ້ນສຸດ

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານຈົນເຖິງການເຂົ້າເຖິງ WeChat ຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງໂດຍທ່ານ ຫຼື ພວກເຮົາ.

ທ່ານອາດຈະສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ (ລວມທັງຖ້າພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງທ່ານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດຕໍ່ກັບທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ WeChat ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ທ່ານບໍ່ຍອມຮັບ). ຖ້າການບໍລິການທີ່ສິ້ນສຸດແມ່ນການບໍລິການແບບຈ່າຍເງິນ, ພວກເຮົາອາດຈະຫັກຈາກການຄືນເງິນໃນສັດສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພວກເຮົາປະສົບໃນການສິ້ນສຸດການບໍລິການກ່ຽວຂ້ອງ.

ພວກເຮົາອາດຈະລະງັບ ຫຼື ສິ້ນສຸດການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ WeChat:

ແລະ ຖ້າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນທ່ານລ່ວງໜ້າສຳລັບການລະງັບ ຫຼື ການສິ້ນສຸດ.

ຖ້າພວກເຮົາລະງັບການເຂົ້າເຖິງສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ WeChat ຂອງທ່ານ, ຕາມຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ: (ກ) ທ່ານຍັງຄົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າທຳນຽມທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານມານັບຈາກວັນທີການລະງັບ (ລວມທັງຖ້າຄ່າທຳນຽມແມ່ນເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນທີການລະງັບ ແຕ່ການດຳເນີນການຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຫຼັງຈາກວັນທີການລະງັບ) ແລະ (ຂ) ທ່ານຍັງຄົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄ່າທຳນຽມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ສຳລັບທຸກສ່ວນຂອງ WeChat ທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ເຂົ້າເຖິງ.

ຖ້າການເຂົ້າເຖິງ WeChat ຂອງທ່ານແມ່ນສິ້ນສຸດ (ໂດຍທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ) ໂດຍທ່ານ ຫຼື ພວກເຮົາ, ທ່ານຍອມຮັບວ່າ: (ກ) ສິດທັງໝົດຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ; (ຂ) ທ່ານຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄ່າທຳນຽມທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານມານັບຈາກວັນທີການສິ້ນສຸດ (ລວມທັງຄ່າທຳນຽມທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນທີການສິ້ນສຸດ ແຕ່ການດຳເນີນການຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຫຼັງຈາກວັນທີການສິ້ນສຸດ) ແລະ (ຄ) ທ່ານຈະລຶບສຳເນົາຊອບແວຣ໌ WeChat ທັງໝົດທີ່ການສິ້ນສຸດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທັນທີ ແລະ ທ່ານຈະຢຸດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊອບແວຣ໌ WeChat ດັ່ງກ່າວໂດຍທັນທີ.

ການເກັບຮັກສາ ແລະ ສຳຮອງເນື້ອຫາຂອງທ່ານ

ນັບຈາກການສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຈະຍັງເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ການຍິນຍອມຂອງທ່ານໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຕາມຂອບເຂດທີ່ເນື້ອຫາຂອງທ່ານມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ໂດຍອີງຕາມ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ WeChat ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ, ທີ່ພວກເຮົາລະງັບ ຫຼື ສິ້ນສຸດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງ WeChat ຫຼື ທີ່ການເຂົ້າເຖິງ WeChat ຂອງທ່ານສິ້ນສຸດໂດຍທ່ານ ຫຼື ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດສົ່ງຄືນເນື້ອຫາຂອງທ່ານຄືນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາອາດຈະລຶບເນື້ອຫາຂອງທ່ານຖາວອນໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດ. ກະລຸນາແນ່ໃຈວ່າທ່ານສຳຮອງເນື້ອຫາຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ.

ທົ່ວໄປ

ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ລະບຸຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WeChat - ທ່ານຍອມຮັບວ່າທ່ານຈະບໍ່ການອ້າງສິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາສຳລັບຄຳຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຊັດເຈນໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ຄຳວ່າ "ຮວມມີ" ແລະ "ລວມທັງ" ແມ່ນມີຄວາມໝາຍບໍ່ຈຳກັດ. ການບໍ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຂອງຂໍ້ບັນຍັດໃດໜຶ່ງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ (ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ບັນຍັດ) ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບການມີຜົນນຳໃຊ້ ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ຂອງຂໍ້ບັງຄັບອື່ນ (ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຂໍ້ບັນຍັດນັ້ນ). ຖ້າສານຖືວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຕາມທີ່ສ້າງໄວ້, ພວກເຮົາອາດແທນທີ່ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕາມຂອບເຂດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ການຫຼ້າຊ້າໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ບັນຍັດຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການສະຫຼະສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັນຍັດນັ້ນ. ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຕາມລັກສະນະຂອງພວກມັນອາດຈະຍັງມີຜົນຢູ່, ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຂອງ, ຫຼື ການປົກປ້ອງ (ຖ້າມີ) ທີ່ໃຫ້ໂດຍ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດ ຫຼື ການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດນອກເໜືອຈາກທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາມີສິດບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ວ່າຈະອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັນຍາ (ສິດຂອງພາກສ່ວນທີສາມ) 2001 (ມາດຕາ 53B) (Contracts (Right of Third Parties) Act 2001 (Chapter 53B)) ຂອງສິງກະໂປ ຫຼື ຢ່າງອື່ນ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ແຕ່ງຕັ້ງ, ມອບໝາຍ ຫຼື ໂອນຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ສິດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຂອງພວກເຮົາກ່ອນ. ພວກເຮົາອາດຈະມອບໝາຍ ຫຼື ໂອນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຢ່າງອິດສະຫຼະພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ, ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຂອງທ່ານກ່ອນ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນທ່ານກ່ອນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດສັນຍາຍ່ອຍຂອງການດຳເນີນການຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຂອງທ່ານກ່ອນ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນທ່ານກ່ອນ.

ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຍົກເວັ້ນຕາມຂອບເຂດທີ່ວ່າ: (ກ) ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ຫຼື (ຂ) ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຂອງອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ສິດເປັນຢ່າງອື່ນ (ຕົວຢ່າງ: ທ່ານອາດຈະມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເອົາ ຫຼື ປ້ອງກັນການອ້າງສິດຂຶ້ນສູ່ສານທ້ອງຖິ່ນ (ລວມທັງສານການອ້າງສິດຂະໜາດນ້ອຍ)):

ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ WECHAT(ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສະຫະລັດອາເມລິກາ)

ຖ້າທ່່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມດ້ານລຸ່ມ: (ກ) ແມ່ນຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້; (ຂ) ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ແລະ (ຄ) ຄວບຄຸມຂໍ້ກຳນົດຫຼັກຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ໄປນີ້ມີຜົນຢ່າງຊັດເຈນແທນທີ່ພາກ "ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ" ດ້ານເທິງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ (ຫຼື ຖ້າທຸລະກິດ, ສະຖານທີ່ຫຼັກຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນ) ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ກົດໝາຍຂອງລັດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ຄຸ້ມຄອງການອ້າງສິດທັງໝົດ, ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບການຂັດແຍ່ງກັບຫຼັກການທາງກົດໝາຍ, ຍົກເວັ້ນ Federal Arbitration Act ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ບັນຍັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິພາກສາ. ທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຍິນຍອມໂດຍບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕໍ່ກັບອຳນາດສານໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງສານຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານກາງຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ສຳລັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃນສານ (ບໍ່ຮວມການຕັດສິນແກ້ໄຂ).

ແຕ່ລະພາກສ່ວນສາມາດສະຫຼະສິດທັງໝົດໂດຍບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເພື່ອພິພາກສາໂດຍຄະນະລູກຂຸນ ຫຼື ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີແບບກຸ່ມໃນຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ທຸລະກຳທີ່ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວຕາມນີ້.

ໃນກໍລະນີເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂມັນເປັນເວລາ 60 ມື້ໃນຮູບແບບບໍ່ເປັນທາງການ. ຖ້າທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂມັນແບບບໍ່ເປັນທາງການພາຍໃນຫົກສິບ (60) ມື້, ທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຍອມຮັບການຕັດສິນແກ້ໄຂທີ່ຜູກພັນສະເພາະບຸກຄົນຈາກ American Arbitration Association ("AAA") ພາຍໃຕ້ Federal Arbitration Act ("FAA") (ເຊິ່ງການຕັດສິນແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວຖືກດຳເນີນການພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການຕັດສິນແກ້ໄຂທາງການຄ້າຂອງ AAA (AAA's Commercial Arbitration Rules) ແລະ ບໍ່ດຳເນີນຄະດີໃນຊັ້ນສານຕໍ່ໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ຫຼື ຄະນະລູກຂຸນ. ຜູ້ຕັດສິນແກ້ໄຂທີ່ເປັນກາງຈະຕັດສິນ ແລະ ການຕັດສິນຈາກຜູ້ຕັດສິນແກ້ໄຂຈະເປັນທີ່ສິ້ນສຸດຍົກເວັ້ນສິດການຍື່ນອຸທອນທີ່ຈຳກັດພາຍໃຕ້ FAA. ການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີແບບກຸ່ມ, ການຕັດສິນແກ້ໄຂທີ່ຄອບຄຸມກຸ່ມ, ການດຳເນີນການໂດຍໄອຍາການເອກະຊົນ ແລະ ການດຳເນີນການອື່ນໆທີ່ຄົນໃດໜຶ່ງດຳເນີນການເປັນຕົວແທນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ຮວມການດຳເນີນການສ່ວນບຸກຄົນໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຈາກທຸກພາກສ່ວນ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຄຸ້ມຄອງເຖິງຂອບເຂດທີ່ພວກມັນຂັດແຍ່ງກັບກົດລະບຽບການຕັດສິນແກ້ໄຂທາງການຄ້າຂອງ AAA ຫຼື ກົດລະບຽບການຕັດສິນແກ້ໄຂຜູ້ບໍລິໂພກ. ທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຍື່ນການຕັດສິນແກ້ໄຂການອ້າງສິດ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ) ພາຍໃນໜຶ່ງປີນັບຈາກມື້ທຳອິດທີ່ສາມາດຍື່ນໄດ້. ຖ້າການສະຫຼະສິດການດຳເນີນຄະດີແບບກຸ່ມຖືກພົບວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຕາມທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ຖືກຕັດສິນແກ້ໄຂ ແຕ່ຈະຖືກດຳເນີນການໃນຊັ້ນສານ ພ້ອມກັບການດຳເນີນການສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນການຕັດສິນແກ້ໄຂ. ຖ້າຂໍ້ບັນຍັດອື່ນຂອງຂໍ້ບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນແກ້ໄຂຖືກພົບວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້, ຂໍ້ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕັດອອກໄປ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຂໍ້ບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນແກ້ໄຂຍັງມີຜົນນຳໃຊ້.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນຄາລິຟໍເນຍ, (ຍົກເວັ້ນຕາມຂອບເຂດທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍກົດໝາຍທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້) ທ່ານຍອມຮັບການສະຫຼະສິດ California Civil Code Section 1542 ແລະ ຂໍ້ບັນຍັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອຳນາດສານອື່ນ (ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ອາໄສພາຍໃຕ້ອຳນາດສານອື່ນດັ່ງກ່າວ) ເຊິ່ງລະບຸວ່າ: "ການເຜີຍແຜ່ທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຄອບຄຸມເຖິງການອ້າງສິດທີ່ຜູ້ອອກໃຫ້ ຫຼື ພາກສ່ວນເຜີຍແຜ່ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີຢູ່ໃນຄອບຄອງຂອງລາວ ຫຼື ຂອງນາງໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖ້າຮັບຮູ້ໂດຍລາວ ຫຼື ນາງຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ຫຼື ຂອງນາງຕໍ່ກັບຜູ້ຕິດໜີ້ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່".

ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ WECHAT (ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະອົດສະຕຣາລີ)

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ໃນອົດສະຕຣາລີ, ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມດ້ານລຸ່ມ: (ກ) ແມ່ນຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້; (ຂ) ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ ແລະ (ຄ) ຄວບຄຸມຂໍ້ກຳນົດຫຼັກຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອມີຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ການຮັບປະກັນ, ການຮັບຮອງ, ການເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຫົວຂໍ້ຂອງພວກມັນ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້,​ ແມ່ນຖືກຕັດອອກຈາກຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຕາມຂອບເຂດສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍ່ມີຂໍ້ໃດໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ແຍກ, ຈຳກັດ ຫຼື ແກ້ໄຂການຮັບປະກັນ, ການຮັບຮອງ, ຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ເງື່່ອນໄຂ, ສິດ ຫຼື ການຊົດເຊີຍທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ ຫຼື ຖືກບັງຄັບໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຖືກຕັດອອກ, ຈຳກັດ ຫຼື ແກ້ໄຂໄດ້ຕາມກົດໝາຍ.

ຖ້າການຮັບປະກັນ, ເງື່ອນໄຂ, ການຮັບຮອງ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດແມ່ນຖືກລະບຸໄວ້ ຫຼື ຖືກບັງຄັບໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້ ("ຂໍ້ບັນຍັດທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້") ແລະ ພວກເຮົາສາມາດຈຳກັດການຊົດເຊີຍຂອງທ່ານສຳລັບການລະເມີດຂໍ້ບັນຍັດທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາສຳລັບການລະເມີດຂໍ້ບັນຍັດທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້ແມ່ນຖືກຈຳກັດໃນໜຶ່ງຂໍ້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ຕາມຕົວເລືອກຂອງພວກເຮົາ:

ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ WECHAT (ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ)

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WeChat ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫຼື ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມດ້ານລຸ່ມ: (ກ) ແມ່ນຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້; (ຂ) ມີຜົນນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ;ແລະ (ຄ) ຄວບຄຸມຂໍ້ກຳນົດຫຼັກຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອມີຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ການຄືນເງິນສຳລັບການຊື້ຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຊື້ ຫຼື ຈ່າຍເງິນສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ WeChat ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພວກເຮົາ (ແລະ ບໍ່ແມ່ນຈາກພວກສ່ວນທີສາມ), ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຄືນເງິນສຳລັບການຊື້ດັ່ງກ່າວຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍການຄືນເງິນຈາກທ່ານພາຍໃນ 14 ມື້ຈາກວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການຊື້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄືນເງິນສຳລັບສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີຂອງຜະລິດຕະພັນແບບດາວໂຫຼດ ຫຼື ສະຕຣີມ, ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າໂດຍການສືບຕໍ່ດາວໂຫຼດ ຫຼື ສະຕຣີມຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄືນເງິນສຳລັບການຊື້ດັ່ງກ່າວ.

ພວກເຮົາລະບຸຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມພາຍໃນການບໍລິການ WeChat ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍການຄືນເງິນ.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ - ສະເພາະສະຫະພາບເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ

ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກ "ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ" ຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ເປັນ "ຜູ້ບໍລິໂພກ" ຕາມທີ່ນິຍາມໄວ້ໃນ EU Directive 83/2011/EU, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຂໍ້ພິພາດ ຫຼື ການອ້າງສິດໃດກໍຕາມ (ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນສັນຍາ, ການກະທຳ ຫຼື ຢ່າງອື່ນ) ລະຫວ່າງພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກອ້າງອີງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ສິ້ນສຸດໂດຍສານຂອງສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກໃນແພລດຟອມອອນລາຍສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເລືອກ (ແພລດຟອມ ODR). ທ່ານສາມາດເບິ່ງແພລດຟອມ ODR ຜ່ານລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການສູນເສຍ

ຖ້າການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ WeChat ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ ຫຼື ເນື້ອຫາດິຈິຕອລທີ່ເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການນຳໃຊ້ທັກສະ ແລະ ການດູແລທ່ີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ທ່ານຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາໃຫ້ນຳໃຊ້ການອັບເດດທີ່ມອບໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຢູ່ໃນເກນຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ແນະນຳໂດຍພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສະໜອງ WeChat ແລະ ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ WeChat ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານນຳໃຊ້ WeChat ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດສຳລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ຫຼື ທຸລະກິດ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການສູນເສຍລາຍໄດ້, ການສູນເສຍຂອງທຸລະກິດ, ການຂັດຂ້ອງຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ການສູນເສຍໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ WECHAT (ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະປະເທດສິງກະໂປ)

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ຫຼື ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານສຳລັບຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ: