WECHAT – CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

@TRUSTe@

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với WeChat!

Chúng tôi coi trọng sự kín đáo của quý vị. Chính Sách về quyền riêng tư này báo cho biết về các lựa chọn của quý vị và các thực thi của chúng tôi về bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Việc dùng WeChat (qua app di động WeChat, http://www.wechat.com hoặc bất cứ nền tảng nào của nhóm thứ ba qua đó WeChat được cung cấp) có thể liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị. Điều quan trọng là quý vị hiểu điều này diễn ra như thế nào và cách quý vị có thể kiểm soát nó, vì thế xin đọc kỹ về Chính Sách về quyền riêng tư này.

Qua việc dùng WeChat, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ Thông tin của quý vị cho phù hợp với Chính Sách về quyền riêng tư này, đôi khi được sửa đổi. Nếu quý vị sau này đổi ý, quý vị có thể rút lại sự chấp thuận này vào bất cứ lúc nào cho phù hợp với Chính Sách về quyền riêng tư này.

Nếu quý vị không đồng ý về Chính Sách về quyền riêng tư này, quý vị không được dùng WeChat. Nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi về Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc bất cứ các vấn đề nào có liên quan tới quyền riêng tư, xin liên lạc:

Nếu quý vị muốn thực hiện bất cứ sự than phiền nào về Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc việc xúc tiến chính sách của chúng tôi, xin liên lạc với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc nêu trên; ngoài ra, chiếu theo luật và các thể lệ hiện hành trong phạm vi quản hạt của quý vị, quý vị cũng có thể có quyền đưa đơn than phiền lên giới chức có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu của quốc gia quý vị.

Trong Chính Sách về quyền riêng tư này, "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng ta" đề cập tới: (a) Tencent International Service Pte. Ltd., một công ty của Singapore tọa lạc tại 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903; và (b) các công ty chi nhánh của Tencent International Service Pte. Ltd's trên khắp thế giới (bao gồm bất cứ thực thể nào mà Tencent tiếp thu sau này).

LÃNH VỰC VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính Sách về quyền riêng tư này áp dụng cho WeChat, bao gồm bất cứ dịch vụ nào có liên quan tới WeChat có hội nhập Chính Sách về quyền riêng tư này để tham khảo (thí dụ, Nền Tảng Quản Trị Tài Khoản Chính Thức WeChat). Các dịch vụ WeChat đó có thể có các điều khoản khác có liên quan tới quyền riêng tư mà quý vị phải đồng ý nếu muốn dùng các dịch vụ đó.

Chính Sách về quyền riêng tư này được hộp nhập vào và làm thành một phần của các Điều Khoản Dịch Vụ WeChat mà quý vị đã đồng ý để được dùng WeChat. Bất cứ từ ngữ nào được dùng trong Chính Sách về quyền riêng tư này sẽ có cùng nghĩa như các từ tương đương đã được định nghĩa trong các Điều Khoản Về Dịch Vụ của WeChat, trừ khi được định nghĩa khác đi trong Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc ngữ ảnh đòi hỏi khác đi.

Xin lưu ý rằng Chính Sách về quyền riêng tư này không áp dụng cho Thông tin đã được thu thập: (a) qua bất cứ các dịch vụ nào không phải của WeChat; (b) qua bất cứ dịch vụ nào thuộc nhóm thứ ba (bao gồm các bất cứ trang mạng nào thuộc nhóm thứ ba) mà quý vị có thể tiếp cận qua WeChat; hoặc (c) bởi các công ty hoặc tổ chức khác là bên quảng cáo cho các dịch vụ của họ trên WeChat.

Nếu bạn hiện đang dùng WeChat thay mặt cho một công ty, đối tác, hiệp hội, chính phủ hoặc tổ chức khác ("Tổ chức” của bạn), bạn đồng ý thông báo cho các sở hữu chủ riêng lẻ có liên quan của Tổ chức, những người nắm cổ phần, các giám đốc, các viên chức, quản lý, nhân viên và các cá nhân có liên quan khác có Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập hoặc thỉnh thoảng bạn cung cấp cho chúng tôi (Những Người Được Nối Kết”) về việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, và bạn đồng ý lấy sự chấp thuận của những người được nối kết về việc xử lý thông tin cá nhân của họ chiếu theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này theo sự đòi hỏi của luật và các quy định hiện hành. Tại nơi mà trên toàn thể hợp đồng về Quyền Riêng Tư này chúng tôi đề cập đến “bạn” hoặc “của bạn”, thì điều này áp dụng cho Thông Tin Cá Nhân của Những Người Được Nối Kết

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ SỰ KÍN ĐÁO NÀY

Chúng tôi đôi khi sửa lại hoặc thêm vào các cụ thể, các chính sách và từ ngữ cho Chính Sách về quyền riêng tư này. Các chỉ dẫn, chính sách và từ ngữ này làm thành một phần của Chính Sách về quyền riêng tư.

Mỗi khi chúng tôi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với Chính Sách về quyền riêng tư này mà điều quan trọng là quý vị phải biết, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua WeChat hoặc các phương cảnh khác trước khi thay đổi trở nên có hiệu lực.

THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Trong việc cung cấp WeChat, chúng tôi thu thập, cất giữ và sử dụng Thông tin sau đây có liên quan tới quý vị:

Thông tin” là Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Không Phải Cá Nhân;

"Thông Tin Cá Nhân" là bất cứ thông tin hoặc sự kết hợp thông tin nào có liên quan tới bạn hoặc một Người Được Nối Kết, và có thể được dùng để nhận biết bạn và một Người Được Nối Kết. Chúng tôi đặt ra các thí dụ về Thông Tin Cá Nhân (và cách chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân đó) trong phần “Cách chúng tôi thu thập Thông tin qua WeChat” dưới đây.

Dữ Liệu Địa Điểm” là thông tin mà chúng tôi thu thập về địa điểm của quý vị (khi quý vị dùng một dịc vụ có kích hoạt về địa điểm), bao gồm:

"Log Data" (Các Dữ Liệu Ghi Chép) là thông tin kỹ thuật được chúng tôi thu thập tự động khi quý vị dùng WeChat, cho dù là qua các cookies, web beacons, log files, scripts and Etags (như đã giải thích chi tiết hơn trong phần “Các Kỹ Thuật Theo Dõi” dưới đây) hoặc mặt khác bao gồm:

Thông Tin Không Phải Cá Nhân” là bất cứ thông tin nào có liên quan tới quý vị nhưng việc chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp quý vị không thể thực hiện được một cách hợp lý, bao gồm Thông Tin Cá Nhân ở dưới dạng tổng hợp, nặc danh hoặc giả dạng.

Thông Tin Chia Sẻ” là thông tin về quý vị hoặc có liên quan tới quý vị được chia sẻ một cách tự nguyện trên WeChat. Thông Tin Chia Sẻ có thể bao gồm các đăng tải mà quý vị thực hiện trên WeChat (bao gồm tiểu sử sơ lược công cộng, các danh sách mà quý vị lập ra, và hình chụp, phim video và phần ghi âm đã được cho tiếp cận với sự chấp thuận trước của quý vị qua hình chụp và/hoặc bộ cảm biến micro của dụng cụ quý vị), bất cứ các đăng tải nào của những người khác mà quý vị đăng tải lại và các Dữ Liệu về Địa Điểm và Dữ Liệu Ghi Chép có liên quan tới các đăng tải đó. Thông Tin Chia Sẻ có thể bao gồm thông tin về quý vị (bao gồm Dữ Liệu Địa Điểm và Dữ Liệu Ghi Chép) mà những người khác dùng WeChat chia sẻ về quý vị.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN QUA WECHAT

Chúng tôi thu thập thông tin từ quý vị khi quý vị dùng WeChat – thí dụ, khi quý vị:

Những điều sau đây bắt đầu cách chúng tôi thu thập thông tin đó từ quý vị khi quý vị sử dụng WeChat Phần còn lại về Chính Sách về quyền riêng tư này bắt đầu thêm thông tin về một số trong các hạng mục này.

Thông Tin Đăng Ký và Tài Khoản. Quý vị phải đăng ký để lập một tài khoản WeChat mới được sử dụng WeChat. Để đăng ký, quý vị có thể cần cung cấp một số Thông Tin Cá Nhân, như tên, số điện thoại di động và mật khẩu.

Xác Nhận Tài Khoản. Nếu bạn chọn áp dụng và xác nhận tài khoản (để mở khóa việc chi trả thêm và đặt chưng về dàn xếp ngân quỹ trong WeChat) bạn có thể cần cung cấp thêm Thông Tin Cá Nhân, bao gồm giới tính, quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ cư trú, bản sao bằng chứng địa chỉ nơi cư trú, bảo sao tài liệu nhận dạng cá nhân (thí dụ giấy thông hành, thẻ nhận dạng, giấy phép trở về nhà, v.v...), số tài liệu nhận dạng cá nhân, nghề nghiệp và nguồn các ngân quỹ

Những Người Được Nối Kết. Nếu bạn là một Tổ chức bạn có thể cung cấp thông tin có liên quan tới những Người Được Nối Kết để cho phép chúng tôi quản trị tài khoản WeChat của bạn và tuân thủ theo luật pháp và các quy định áp dụng cho chúng tôi và các công ty chi nhánh của chúng tôi.

Nối Kết Giao Tế. Khi quý vị chọn nối kết tài khoản thông tấn xã hội thuộc nhóm thứ ba của mình vào tài khoản WeChat của quý vị, chúng tôi có thể thu thập một số Thông tin từ tài khoản của quý vị bằng nền tảng thông tấn xã hội đó – thí dụ, để tạo sự thuận tiện cho quý vị đăng nhập vào WeChat bằng tài khoản đó.

Sử Dụng WeChat. Chúng tôi thu thập Thông tin từ và về quý vị qua việc quý vị sử dụng WeChat. Thí dụ, chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân từ quý vị bên trong WeChat qua những điều sau đây:

Mua Sắm qua WeChat. Khi quý vị thực hiện mua sắm qua WeChat, quý vị có thể cần cung cấp một Thông Tin Cá Nhân để hoàn tất cuộc mua sắm, như thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin về tài khoản ngân hàng của quý vị . Khi nào việc trả tiền được xử lý bởi một công ty cung cấp dịch vụ trả tiền thuộc nhóm thứ ba, chúng tôi không thu thập hoặc cất giữ Thông Tin Cá Nhân đó, mặc dù chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin tóm lược về các giao dịch. Khi chúng tôi hoặc các công ty chi nhánh của chúng tôi xử lý các khoản tiền trả của quý vị như một nhà cung cấp dịch vụ về trả tiền, hoặc khi chúng tôi làm trọn bất cứ các mua sắm nào mà quý vị đã thực hiện trên WeChat, chúng tôi có thể thu thập sử dụng và cất trữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị để làm trọn các mua sắm đó. “Như là”

Làm việc với các đối tác một nhóm thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc với các nhóm thứ ba để thu thập thêm thông tin nhân khẩu về những người sử dụng của chúng tôi trên căn bản gộp và nặc danh.

Các Dữ Liệu về Địa Điểm, Dữ Liệu về Ghi Chép và dụng cụ của quý vị. WeChat tự động thu thập các Dữ Liệu Ghi Chép từ dụng cụ của quý vị để kích hoạt và trợ giúp cho các chức năng của WeChat. Ngoài ra, quý vị cũng có thể cho phép WeChat được tiếp cận với nội dung và dữ liệu khác trên dụng cụ của quý vị – thí dụ, danh sách những người liên lạc và sự cất giữ các hình chụp của quý vị.

Các Cookies, Thu Thập Dữ Liệu Tự Động, và Các Kỹ Thuật Có Liên Quan. Chúng tôi giải thích thêm về sự thu thập đó trong phần “Các Kỹ Thuật Theo Dõi” dưới đây.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Sử dụng Thông tin của quý vị trong WeChat

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin của quý vị cho bất cứ mục đích nào sau đây:

Ngoài ra, chúng tôi có thể cần giữ lại, tiết lộ và sử dụng Thông tin của bạn cho các mục đích sau đây (gọi chung là, “Các Mục Đích Thông Tin Được Lưu Giữ”):

Chúng tôi cũng có thể giữ nặc danh hoặc tổng hợp bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào đã thu thập được qua WeChat và sử dụng các dữ liệu nặc danh và tổng hợp đó cho bất cứ mục đích nào.

Sử dụng Thông Tin Cá Nhân trên các dịch vụ khác của chúng tôi

Để cung cấp cho những người sử dụng của chúng tôi trên toàn thể WeChat và các dịch vụ khác của chúng tôi một trải nghiệm tốt hơn, để cải tiến WeChat và các dịch vụ khác của chúng tôi, hoặc mặt khác nơi mà quý vị đã chấp thuận, Thông Tin Cá Nhân đã được thu thập qua WeChat có thể, chịu các kiểm soát về quyền riêng tư của người sử dụng (tại nơi sẵn có), được sử dụng bởi các dịch vụ khác của chúng tôi (cho dù bằng phương cách tổng hợp hay cá nhân hóa) chiếu theo chính sách về quyền riêng tư tương ứng cho các dịch vụ khác.

Thí dụ, Thông Tin Cá Nhân được thu thập trong thời gian quý vị dùng WeChat được dùng để gợi ý về nội dung nhất định có thể sẵn có cho quý vị đối với, hoặc được sử dụng để trình bày quảng cáo thích hợp cho quý vị hơn trong, một dịch vụ Tencent khác. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi dời chuyển hoặc xuất khẩu Thông Tin Cá Nhân của quý vị có trong WeChat tới một dịch vụ Tencent khác, nơi có sẵn lựa chọn dời chuyển đó.

Thông Tin Cá Nhân trong Nội Dung của Quý Vị

Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của quý vị bao gồm trong Nội Dung Của Quý Vị (như được định nghĩa trong các (Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và công ty chi nhánh của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách về quyền riêng tư này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần “Nội Dung Của Quý Vị” thuộc các Điều Khoản về Dịch Vụ của WeChat.

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Chúng tôi có thể dùng Thông tin của quý vị nhằm mục đích gửi tiếp thị trực tiếp cho quý vị (cho dù bằng cách nhắn tin trong phạm vi các dịch vụ của chúng tôi, qua email hoặc bằng cách phương tiện khác) cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của các nhóm thứ ba được lựa chọn.

Các sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy (của chúng tôi hoặc các bên thuộc nhóm thứ ba) bao gồm những điều sau:

Chúng tôi sẽ tôn trọng và yêu cầu của quý vị đối với chúng tôi là không được dùng Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như đã ghi nhận ở trên. Nếu quý vị muốn thực hiện một yêu cầu như vậy, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi vào bất cứ lúc nào và được miễn phí.

Ngoài ra, quý vị có thể muốn rút ra một số tiếp thị trực tiếp bằng cách làm theo các chỉ dẫn có liên quan đã được đặt ra về các liên lạc tiếp thị của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị với nhà quảng cáo nào trừ khi quý vị cho phép chúng tôi làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có, chia sẻ Thông Tin Không Phải Cá Nhân với các nhà quảng cáo nhằm các mục đích tìm cách cung cấp cho quý vị quảng cáo thích hợp hơn với quý vị.

Khi quý vị chọn việc rút ra phần tiếp thị trực tiếp đối với những điều nêu trên, quý vị có thể tiếp tục xem quảng cáo trang mạng (không phải là tiếp thị trực tiếp) trong WeChat và/hoặc quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng hoặc ứng dụng khác.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI CÁC NHÓM THỨ BA

Ngoài việc được phép theo Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc mặt khác đã được quý vị chấp thuận, chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân Của quý vị cho bất cứ bên thứ ba nào khác để họ xử lý theo các mục đích nào của họ.

Chia sẻ cho việc cung cấp WeChat

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong nhóm các công ty của chúng tôi và với các đối tác hợp doanh và các nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba, các nhà thầu và đại lý (như các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc là bên đã gửi email hoặc gửi các thông báo thay mặt cho chúng tôi, và các nhà cung cấp dịch vụ vẽ bản đồ là bên đã giúp chúng tôi và quý vị về các dữ liệu địa điểm), trong mỗi trường hợp, nhằm các mục đích sau đây:

Chia sẻ các mục đích tiếp thị

Chúng tôi có thể cho phép các đối tác tiếp thị thuộc nhóm thứ ba (như các đối tác tài khoản chính thức của WeChat, các nhà cung cấp thuộc phân tích và các đối tác quảng cáo) để thu thập Thông Tin Cá Nhân của quý vị theo thời gian và giữa các trang mạng khác nhau hoặc các dịch vụ trên mạng khi quý vị dùng WeChat. Nếu quý vị không muốn cho thu thập Thông Tin Cá Nhân của quý vị như vậy bởi các đối tác tiếp thị thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi trong khi quý vị dùng WeChat, xin liên lạc chúng tôi tại policy@wechat.com .

Chúng tôi cũng cung cấp Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các đối tác tiếp thị thuộc nhóm thứ ba khi quý vị đã yêu cầu chúng tôi hoặc chấp thuận cho chúng tôi làm như vậy hoặc khi cần phải làm điều này để chúng tôi cung cấp WeChat cho quý vị.

Các điều khoản khác liên quan tới chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị

Khi chúng tôi hoặc các công ty liên đới của chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị với bất cứ nhóm thứ ba nào, chúng tôi sẽ dùng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo là các nhóm thứ ba như vậy chỉ dùng Thông Tin Cá Nhân của quý vị:

Trong khi chúng tôi tiếp tục phát triển sự giao dịch của chúng tôi, chúng tôi hoặc các công ty liên đới của mình có thể được tiếp thu bởi một nhóm thứ ba hoặc sắp xếp lại cấu trúc nhóm của chúng tôi. Trong các trường hợp này, Thông tin của quý vị có thể được chuyển nhượng trong phạm vi nhóm của chúng tôi và/hoặc tới một nhóm thứ ba là bên sẽ tiếp tục điều hành WeChat hoặc các dịch vụ tương tự theo Chính sách về quyền riêng tư này hoặc một chính sách về quyền riêng tư khác sẽ được cung cấp cho quý vị. Nhóm mà Thông Tin Cá Nhân của quý vị sẽ được chuyển tới có thể biết được địa điểm, và dùng Thông tin của quý vị, bên ngoài quốc gia sở tải của quý vị.

Chúng tôi cũng có thể bắt buộc phải lưu giữ, bảo tồn hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong các trường hợp như đã được nêu trong phần "Thời Kỳ sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị” dưới đây.

VÀI LỜI CHIA SẺ VỀ THÔNG TIN

WeChat cho phép Thông Tin Chia Sẻ được chia sẻ công khai với những người liên lạc trong WeChat của quý vị, tất cả những người sử dụng WeChat và/hoặc công chúng, qua các tính năng được cung cấp bởi chúng tôi hoặc các nhóm thứ ba, để Thông Tin Chia Sẻ có thể được truyền đi một cách rộng rãi và tức thời. Thông Tin Chia Sẻ sẽ vẫn được công bố miễn là quý vị không hủy bỏ nó; và thậm chi sau khi quý vị hủy bỏ Thông Tin Chia Sẻ, nó vẫn có thể được cho vào bộ nhớ riêng biệt, sao chép, hoặc lưu trữ bởi, hoặc được công bố qua, những người sử dụng khác hoặc các nhóm thứ ba là bên không có liên đới gì với và không được kiểm soát bởi chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các tính năng khác có liên quan tới WeChat để cho phép quý vị chia sẻ thông tin chia sẻ này công khai – thí dụ, blogs và diễn đàn có thể dễ được công chúng tiếp cận, hoặc một số tính năng thông tấn xã hội trong WeChat – thí dụ, “plug-ins” (tạo ra một nối kết trực tiếp giữa hai trang mạng) và “widgets” (là các chương trình tương tác bỏ túi cung cấp các dịch vụ thuộc nhóm thứ ba trong WeChat). Quý vị nên biết rằng bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp trong phạm vi các tính năng đó đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng các nhóm thứ ba tiếp cận với thông tin này.

Xin xem xét kỹ những gì mà quý vị đăng tải và truyền đạt qua WeChat. Trong một số trường hợp, quý vị có thể kiểm soát việc đa số đông công chúng tiếp cận như thế nào với Thông Tin Chia Sẻ của quý vị qua các thiết đặt về quyền riêng tư trong WeChat.

CÁC TRUYỀN ĐẠT TỪ CHÚNG TÔI

Các bản tin và các loại truyền đạt khác

Khi quý vị sử dụng WeChat, chúng tôi có thể dùng Thông tin của quý vị để gửi cho quý vị email, tin nhắn, các bản tin hoặc thông báo tới dụng cụ của quý vị. Nếu quý vị không còn muốn nhận các truyền đạt này, quý vị có thể làm điều đó bằng cách làm theo các chỉ dẫn về rút tên ra trong các email mà chúng tôi gửi cho quý vị, muốn nhận các thông báo ở cấp độ dụng cụ (nếu có sẵn) hoặc liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

Các loan báo có liên quan tới dịch vụ

Chúng tôi đôi khi có thể gửi cho quý vị các loan báo có liên quan tới dịch vụ khi chúng tôi xét thấy rằng cần thiết để làm điều này (như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ WeChat để bảo trì). Quý vị có thể không muốn nhận các loan báo có liên quan tới dịch vụ này, về mặt bản chất có tính cách khuyến mãi.

VÀI LỜI THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ NHẠY CẢM

Trong một số phạm vi quản hạt, một số loại Thông Tin Cá Nhân, như thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của quý vị, các quan điểm về tôn giáo hoặc triết lý hoặc sức khoẻ cá nhân, được coi là “nhạy cảm” và phải chiếu theo quy định nghiêm ngặt hơn là các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Xin lưu ý rằng nội dung và thông tin mà quý vị đưa vào WeChat, như các hình chụp hoặc thông tin về trường sở hoặc các hoạt động giao tế của quý vị, có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của quý vị cho những người khác.

Trước khi truyền đạt bất cứ Thông Tin Cá Nhân có bản chất nhạy cảm trong phạm vi WeChat, xin xét đến xem có thích hợp để làm điều này hay không.

Quý vị đồng ý với mọi xử lý đối với Thông Tin Cá Nhân nhạy bén nhằm các mục đích và theo cách thức được mô tả về Chính Sách về quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không dùng Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của quý vị cho mục đích đem lại các quảng cáo cho quý vị.

CÁC NHÓM DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

WeChat có thể nối kết với quý vị với thông tấn xã hội hoặc các tính năng hoặc dịch vụ nào khác (bao gồm các trang mạng, các plug-ins and widgets) đã được cung cấp bởi, hoặc cho phép quý vị chia sẻ một số Thông tin với, một nhóm thứ ba. Thí dụ:

Thông tấn xã hội thuộc nhóm thứ ba này hoặc các dịch vụ khác có thể được chủ trì bởi nhóm thứ ba có liên quan hoặc chúng tôi. Xin lưu ý là các nhóm thứ ba là bên cung cấp các dịch vụ đó có thể thu thập thông tin và Thông Tin Cá Nhân của quý vị (bao gồm các Dữ Liệu Ghi Chép của quý vị), và có thể đặt các cookies trên máy vi tính hoặc dụng cụ của quý vị để kích hoạt tính năng hoạt động thích hợp đó.

Việc quý vị sử dụng bất kỳ các dịch vụ nào như vậy của nhóm thứ ba (dù là các dịch vụ thông tấn xã hội hoặc dịch vụ khác), bao gồm bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị cung cấp cho các nhóm thứ ba đó và việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị, phải chiếu theo các Điều Khoản của Dịch Vụ riêng của nhóm thứ ba có liên quan và các Chính Sách về quyền riêng tư và không phải các điều khoản về dịch vụ về WeChat hoặc Chính Sách về quyền riêng tư này, vì thế xin xem kỹ các điều khoản của nhóm thứ ba đó. Chính Sách về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho bất cứ Thông tin thu thập bởi chúng tôi, và không áp dụng cho bất cứ các dịch vụ được cung cấp hoặc thông tin thực thi của bất cứ nhóm thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sử dụng bất cứ Thông tin của nhóm thứ ba được cung cấp mà quý vị đã cung cấp cho họ.

GIỚI HẠN TUỔI

Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép dùng WeChat. Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em dưới 13 tuổi. Xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư nếu quý vị tin rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào từ bất cứ trẻ em dưới 13 tuổi – chúng tôi sẽ điều tra ngay (và loại bỏ) như Thông Tin Cá Nhân này. Như đã được nêu trong các Điều Khoản về Dịch Vụ của WeChat – nếu quý vị trong khoảng tuổi từ 13 tới 18 (hoặc tuổi tương ứng trong phạm vi quản hạt của quý vị nơi mà quý vị được coi là một trẻ vị thành niên), và cha mẹ hoặc người giám hộ của quý vị phải đồng ý với Chính Sách về quyền riêng tư này (cả cho bản thân họ và thay mặt cho quý vị) trước khi quý vị có thể sử dụng WeChat.

CHUYỂN NHƯỢNG, LƯU TRỮ VÀ AN NINH CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi hoạt động và có thể tiếp tục hoạt động các máy chủ tại một số vùng quản hạt trên khắp thế giới, vì thế máy chủ mà Thông Tin Cá Nhân của quý vị được sử dụng và lưu trữ có thể không ở trong phạm vi quản hạt của quý vị. Bất kỳ nhóm thứ ba nào được nêu trong phần “Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị” ở trên cũng có thể tìm được và/hoặc sử dụng và/hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị bên ngoài phạm vi quản hạt của quý vị nhằm các mục đích đã nêu trong phần đó. Trong cả hai trường hợp, Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể được chuyển tới các phạm vi quản hạt không có luật về bảo vệ dữ liệu có các điểm tương đồng đáng kể hoặc phục vụ cho cùng mục đích như luật lệ thuộc phạm vi quản hạt của quý vị.

Chúng tôi sẽ đảm bảo là mọi thuyên chuyển về dữ liệu phải tuân thủ theo các đòi hỏi về pháp lý hiện hành (thí dụ, bằng cách cho áp dụng các chính sách bảo vệ dữ liệu thích hợp và/hoặc các biện pháp theo hợp đồng. Nếu quý vị muốn biết thê, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng nhiều loại kỹ thuật và thủ tục khác nhau về an ninh thường được chấp nhận nhằm mục đích ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, tiếp cận trái phép hoặc tiết lộ Thông tin – thí dụ, chúng tôi dùng kỹ thuật mã hóa (như SSL) để bảo vệ cho một số Thông tin nhạy cảm (như Dữ Liệu Địa Điểm) đã được cung cấp từ quý vị tới chúng tôi.

Xin biết cho rằng bất kể đến các nỗ lực của chúng tôi, không một biện pháp an ninh về dữ liệu nào có thể đảm bảo an ninh 100% vào mọi lúc. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo về sự an ninh của WeChat hoặc bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua WeChat.

Chúng tôi có thể truyền đạt với quý vị bằng điện tử về an ninh, quyền riêng tư, và các vấn đề hành chánh có liên quan tới WeChat. Nếu chúng tôi tìm hiểu được là có sự vi phạm về an ninh trong WeChat, chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho quý vị bằng điện tử qua việc đăng tải một thông báo trong WeChat hoặc bằng cách gửi thông tin liên lạc trực tiếp cho quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về sự an ninh của Thông Tin Cá Nhân quý vị, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

THỜI KỲ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị chừng nào còn cần thiết để làm trọn các mục đích mà nó đã được thu thập, như đã được nêu trong phần “Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Quý Vị” ở trên.

TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HOẶC CHO THÔNG QUA VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Chiếu theo luật lệ và các quy định hiện hành, quý vị có thể có quyền:

Phạm vi được cho phép bởi luật lệ và các quy định hiện hành, quý vị có thể rút lại bất cứ sự chấp thuận nào mà trước đây quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm chấp thuận cho email và quyền đạt tiếp thị mục tiêu và chuyển dữ liệu. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để áp dụng cho ý muốn của quý vị từ giờ trở đi.

Nếu quý vị muốn cập nhật hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình trong WeChat, quý vị có thể làm điều này trước tiên bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện các sửa đổi thích hợp. Thí dụ, quý vị có thể hủy bỏ một số Dữ Liệu Địa Điểm mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua các thiết đặt trên dụng cụ của quý vị hoặc lựa chọn “Clear Location” (Xóa Bỏ Địa Điểm) trong WeChat.

Nếu quý vị muốn:

xin liên lạc Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dùng các nỗ lực hợp lý để trả lời cho tất cả các yêu cầu đã được gửi đến cho Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi như vậy mà không chậm trễ một cách không thích đáng cho phù hợp với bất cứ các giới hạn về thời gian nào mà luật pháp đòi hỏi. Xin lưu ý rằng quyền được tiếp cận Thông Tin Cá Nhân của quý vị theo phương cách nêu trên có thể bị giới hạn trong một số cảnh ngộ bởi các đòi hỏi của luật pháp tại địa phương.

Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể cập nhật, sửa đổi hoặc loại bỏ Thông Tin Cá Nhân của quý vị – thí dụ, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao chúng tôi không thể làm điều này (thí dụ một số yêu cầu có thể là cực kỳ không thực tiễn hoặc đòi hỏi phải có các nỗ lực bất cân xứng về kỹ thuật (thí dụ bất cứ yêu cầu nào có liên quan tới các hệ thống dự phòng của chúng tôi), hoặc bị nghiêm cấm bởi luật pháp.

Nếu tài khoản của quý vị bị chấm dứt bởi quý vị hoặc chúng tôi vì bất cứ lý do nào, chúng tôi vì bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ (chiếu theo đoạn văn nêu trên) đảm nhận các bước để đảm bảo là Thông Tin Cá Nhân của quý vị không còn có qua WeChat nữa, hoặc mặt khác sử dụng của chúng tôi, trong một khoảng thời gian hợp lý (chiếu theo các giới hạn về kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản đó. Tuy nhiên, điều quan trọng đáng ghi nhận là sự truyền đạt mà quý vị đã thực hiện qua việc dùng WeChat có thể đặt Thông Tin Cá Nhân của quý vị vào tay của các bên thứ ba mà chúng tôi không thể kiểm soát được.

Chúng tôi sẽ dùng các nỗ lực hợp lý để trả lời nhanh chóng cho các yêu cầu, câu hỏi hoặc quan tâm mà quý vị có thể có về việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân về quý vị. Trừ khi được luật pháp đòi hỏi, chúng tôi không thể đảm bảo việc trả lời cho các câu hỏi hoặc bình phẩm về các đề tài không có liên quan gì tới Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc các thực thi về quyền riêng tư của chúng tôi.

Thuyên Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế

Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân tới các quốc gia không phải quốc gia mà các dữ liệu lúc đầu được thu thập. Thí dụ:

Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể được chuyển tới các phạm vi quản hạt không có luật về bảo vệ dữ liệu có các điểm tương đồng đáng kể hoặc phục vụ cho cùng mục đích như luật lệ thuộc phạm vi quản hạt của quý vị. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý vị sang các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân đó như đã được mô tả trong Chính Sách về quyền riêng tư này.

Đặc biệt là, chúng tôi có thể cần phải chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý vị tới các quốc gia không được coi là cung cấp mức bảo vệ thích hợp theo luật bảo vệ dữ liệu của EU. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo là mọi thuyên chuyển về dữ liệu phải tuân thủ theo các đòi hỏi về pháp lý hiện hành (thí dụ, bằng cách cho áp dụng các chính sách bảo vệ dữ liệu thích hợp và/hoặc các biện pháp theo hợp đồng. Nếu quý vị muốn biết thê, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

Khi đồng ý với Chính Sách về quyền riêng tư, quý vị chấp thuận cho chuyển Thông Tin Cá Nhân của mình nhằm các mục đích như đã được nêu trong Chính Sách về quyền riêng tư. Quý vị có quyền rút lại sự chấp thuận của mình vào bất cứ lúc nào, nhưng xin lưu ý rằng nếu quý vị không chấp thuận cho thuyên chuyển hoặc nếu quý vị rút lại sự chấp chấp thuận cho thuyên chuyển của mình, quý vị không thể hưởng được ích lợi từ tất cả hoặc một số Dịch vụ của chúng tôi.

CÁC KỸ THUẬT THEO DÕI

Chúng tôi có thể, đôi khi, dùng các cookies, các tập tin ghi chép, web beacons, scripts, tags và các kỹ thuật theo dõi khác để thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin về quý vị hoặc có liên quan tới quý vị. Phần này mô tả cách chúng tôi sử dụng các kỹ thuật theo dõi đó.

Tại sao chúng tôi dùng các kỹ thuật theo dõi?

Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và cung cấp WeChat cho quý vị và những người sử dụng của chúng tôi

Các kỹ thuật theo dõi cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn và cung cấp WeChat cho quý vị – thí dụ, các kỹ thuật theo dõi giúp chúng tôi thu thập Thông tin sau đây:

Để giúp chúng tôi chuyển giao quảng cáo thích hợp và an toàn cho quý vị

Quảng cáo giúp cho WeChat và nhiều trong số dịch vụ khác của chúng tôi được miễn phí và hữu dụng cho quý vị. Các kỹ thuật theo dõi giúp làm cho quảng cáo của chúng tôi:

Các kỹ thuật theo dõi là gì?

“Các kỹ thuật theo dõi” mà chúng tôi sử dụng trong phạm vi WeChat bao gồm những điều sau:

Cách chúng tôi sử dụng theo dõi các kỹ thuật theo dõi như thế nào?

Các kỹ thuật theo dõi được dùng việc cộng tác với các nhóm thứ ba

Chúng tôi, các công ty chi nhánh và các đối tác của nhóm thứ ba đôi khi có thể dùng các kỹ thuật theo dõi để thu thập và sử dụng một số Thông tin. Các đối tác một nhóm thứ ba này là bên đã giúp chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng đó bao gồm những điều sau:

Chúng tôi có thể nhận các báo cáo dựa vào việc sử dụng các kỹ thuật theo dõi bởi các đối tác này dựa trên nền tảng cá nhân cũng như gộp chung lại.

Chúng tôi có thể dùng Google Analytics để thu thập và xử lý một số dữ liệu sử dụng có liên quan tới WeChat. Google cung cấp các lựa chọn khác về quyền riêng tư đối với việc sử dụng cookies được mô tả tại http://www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Các kỹ thuật theo dõi của riêng chúng tôi

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể dùng các kỹ thuật theo dõi của riêng mình để cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị trên WeChat và cho các mục đích khác nhau. Thí dụ, chúng tôi sử dụng như các kỹ thuật theo dõi để:

Xin lưu ý là chúng tôi sử dụng các kỹ thuật theo dõi của mình cho các mục đích này, nhưng có thể tiếp thu một số Thông Tin Tổng Hợp không phải cá nhân qua các kỹ thuật theo dõi này hiện có cho các nhà quảng cáo và các đối tác khác để phân tích cách quý vị và các người khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi và để phục vụ quảng cáo.

Các điều khoản nói chung có liên quan tới kỹ thuật theo dõi

Chúng tôiđôi khi có thể cộng tác với các đối tác thuộc nhóm thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các trang mạng của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng khác. Các đối tác thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookies hoặc các kỹ thuật theo dõi khác để cung cấp cho quý vị quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt trình của quý vị.

Xin lưu ý rằng tất cả các kỹ thuật theo dõi từ nhóm thứ ba đó đều chịu sự chi phối của chính sách về quyền riêng tư của riêng nhóm thứ ba có liên quan, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các kỹ thuật theo dõi thuộc nhóm thứ ba đó (bao gồm thông tin được thu thập bởi nhóm thứ ba có liên quan qua việc dùng kỹ thuật theo dõi của nhóm thứ ba đó).

Trong khi chúng tôi có thể có các thỏa thuận đối với các nhóm thứ ba này có liên quan tới việc xử lý thích hợp và bảo vệ cho Thông Tin Cá Nhân của quý vị, chúng tôi không thể đảm bảo các thực thi về quyền riêng tư của họ vì họ là các bên thứ ba.

Nếu quý vị muốn được bỏ ra ngoài các quảng cáo dựa trên sở thích, xin bấm vào đây: http://preferences-mgr.truste.com/ . Xin lưu ý rằng quý vị sẽ tiếp tục nhận các quảng cáo thông thường.

Nếu quý vị không muốn Thông Tin không có tính cách cá nhân được dùng cho các mục đích đem lại cho quý vị các quảng cáo mục tiêu trên dụng cụ của quý vị, quý vị có thể lựa chọn rút ra bằng cách liên lạc với policy@wechat.com. Xin lưu ý rằng điều này không loại bỏ quý vị ra khỏi việc phục vụ cho các quảng cáo khác. Quý vị sẽ tiếp tục nhận các quảng cáo thông thường.

Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin thu thập được qua kỹ thuật theo dõi với Thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập được về quý vị. Thí dụ, khi quý vị lắp đặt và đăng ký để có WeChat qua một quảng cáo trên mạng của nhóm thứ ba, chúng tôi và/hoặc các đối tác thuộc nhóm thứ ba có thể dùng kỹ thuật theo dõi để báo cho chúng tôi biết về việc quý vị đã khám phá ra WeChat ở đâu. Chúng tôi cũng có thể dùng các kỹ thuật theo dõi để thu thập Thông tin mà, khi kết hợp với Thông tin khác, cho phép chúng tôi được chuyển giao các quảng cáo thích hợp thẳng đến cho quý vị.

Cách quý vị có thể kiểm soát các kỹ thuật theo dõi

Quý vị có thể ngăn chặn hoặc quản lý một số loại kỹ thuật theo dõi qua các thiết đặt trình duyệt của quý vị (như các cookies hoặc web beacons) hoặc dụng cụ di động của quý vị. Tuy nhiên, xin nên nhớ rằng nếu quý vị ngăn chặn các kỹ thuật theo dõi, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một trải nghiệm tối ưu của WeChat và một số hoặc tất cả các tính năng của WeChat có thể không hoạt động thích hợp.

Quý vị cũng có thể kiểm soát thông tin được thu thập qua kỹ thuật theo dõi mà chúng tôi nhận được bằng một số thiết đặt trong WeChat – thí dụ, qua việc dùng lựa chọn “Clear Location” trong WeChat.

Các loại cookies cụ thể

Chúng tôi mô tả thêm về cách mình sử dụng các loại cookies cụ thể dưới đây. Một số và tất cả các cookies này có thể được lưu trữ trong trình duyệt của quý vị.

Hạng mục sử dụng các cookies Mô tả
Xác minh Các cookies này báo cho chúng tôi biết khi bạn tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm thích hợp cho bạn. Các cookies này cũng sẽ nhớ một số Thông Tin về những ưa thích cá nhân của bạn – thí dụ, ngôn ngữ và vùng ưa thích của bạn.
An ninh Chúng tôi dùng các cookies này để đảm bảo giữ an ninh cho Thông Tin của bạn và các dịch vụ của chúng tôi, và để ngăn ngừa các hoạt động gian lận, hình sự và đáng hồ nghi khác. Nói riêng, các cookies an ninh giúp chúng tôi ngăn ngừa các đăng nhập gian lận và dữ liệu người sử dụng của bạn.
Chức năng Chúng tôi sử dụng các cookies này để thực hiện và cải tiến các chức năng của các dịch vụ chúng tôi. Nói riêng, chúng tôi dùng các cookies này để giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách những người sử dụng của mình tương tác với WeChat như thế nào – thí dụ, các tìm kiếm mới đây nhất của bạn và các phần tóm lược chính nào mà bạn thường hay đến thăm nhiều nhất trên WeChat.
Phân Tích và Nghiên Cứu Chúng tôi dùng các cookies này để theo dõi và cải tiến các dịch vụ của mình và cung cấp chúng tôi những dữ liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và phát triển các dịch vụ hoặc chức năng mới. Thí dụ, các cookies này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhân khẩu về người sử dụng WeChat, để đổi lại điều này giúp chúng tôi xét đến những tính năng mới nào của WeChat có thể có liên quan nhiều nhất cho những người sử dụng của chúng tôi.
Quảng cáo Chúng tôi dùng cookies để:
  • quảng cáo trên WeChat, với mục đích đưa đến thêm các quảng cáo có liên quan cho tất cả những người sử dụng của chúng tôi – thí dụ, bạn có thể nhận các quảng cáo dựa trên địa điểm tổng quát của bạn được trích ra từ các địa chỉ IP của bạn hoặc từ các cuộc tìm kiếm trên WeChat trước đó của bạn; và
  • để giúp chúng tôi và các nhà quảng cáo thu thập các con số thống kê về các quảng cáo đã được chuyển giao, như có bao nhiêu người sử dụng đã xem, bấm vào và/hoặc mua sắm qua các quảng cáo này.

Phân Tích Di Động

Chúng tôi có thể sử dụng phần mềm phân tích di động để giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn chức năng của WeChat đã được sử dụng trên điện thoại của quý vị. Trong khuôn khổ của tiến trình này, chúng tôi có thể (qua WeChat) ghi lại thông tin về việc quý vị thường xuyên sử dụng WeChat đến mức nào, các sự kiện xảy ra trong phạm vi WeChat, sử dụng tổng hợp, các dữ liệu thành tích, và nơi và khi WeChat được tải xuống từ trên dụng cụ của quý vị. Chúng tôi không nối kết thông tin về phân tích di động đó mà chúng tôi thu thập được cùng với bất cứ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào mà quý vị đã nộp lên trong WeChat.

@TRUSTe@

Nếu quý vị có các câu hỏi hoặc than phiền về Chính Sách về quyền riêng tư hoặc các thực thi về quyền riêng tư, xin liên lạc Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý vị có quan tâm nào về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh tụng thuộc nhóm thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Tiến trình giải quyết trang tụng này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Bổ sung lần sau cùng: 2017-12-08