Warunki korzystania z usług WeChat

WPROWADZENIE

Witamy w WeChat! Korzystanie z WeChat („_ usług " lub „ naszych usług _") podlega następującym warunkom:

Przestrzeganie niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki obowiązują na całym świecie za wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej (dotyczy to osób, które nie są obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej). Osoby, które są: (i) użytkownikami naszych usług w Chińskiej Republice Ludowej, (ii) obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej korzystającymi z naszych usług wszędzie na świecie lub (iii) spółkami zarejestrowanymi w Chinach, korzystającymi z naszych usług gdziekolwiek na świecie – powinny zapoznać się z Warunkami korzystania z usług przez użytkowników Chińskiej Republiki Ludowej, które odnoszą się do zasad korzystania z naszych usług przez te osoby.

Użytkownicy muszą przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usług oraz korzystać z nich zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi wszędzie tam, gdzie z nich korzystają. Muszą oni zapoznać się z niniejszymi Warunkami oraz z naszymi zasadami i instrukcjami, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą, a w jaki nie mogą z tych usług korzystać. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie wolno mu korzystać z naszych usług.

Osoba zawierająca umowę

Korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na to, że niniejsze Warunki korzystania z usługsą wiążące pomiędzy użytkownikiem a Tencent International Service Pte. Ltd., spółką zarejestrowaną w Singapurze z siedzibą pod adresem 10 Anson Road, #21-07International Plaza, Singapore 079903 („ my" we wszystkich przypadkach gramatycznych) (niniejsze „ Warunki").

Inne warunki odnoszące się do niniejszych Warunków

Nieletnim w wieku poniżej 13 lat nie wolno korzystać z naszych usług. Osoby w wieku od 13 do 18 lat (lub traktowane jako nieletnie na obszarze prawnym, gdzie zamieszkują) mogą korzystać z usług, pod warunkiem że uzyskają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na niniejsze Warunki (zarówno w imieniu własnym jak i osób wyrażających zgodę).

Osoby korzystające z usług na rzecz spółki, zespołu, stowarzyszenia, organizacji rządowej lub innej („_ Organizacja _"), zapewniają, że są upoważnione do tego i uprawnione do podjęcia zobowiązania w imieniu Organizacji do przestrzegania tychże. W takie sytuacji termin „użytkownik" obejmuje również Organizację.

Możemy przetłumaczyć niniejsze Warunki na różne języki obce, zaś w przypadku różnicy pomiędzy wersją angielską a wersją obcojęzyczną, będzie obowiązywać wersja angielska (w zakresie dozwolonym przez odnośne prawo).

DODATKOWE ZASADY

Osoby korzystające z naszych usług muszą przestrzegać następujących dodatkowych zasad:

Dodatkowe warunki obowiązujące w poszczególnych krajach

Obywateli oraz osoby stale zamieszkałe w następujących krajach obowiązują szczególne warunki korzystania z naszych usług:

Niezgodności

W zakresie, w jakim dodatkowe warunki usług lub zasady różnią się od niniejszych Warunków, stosuje się warunki lub zasady dodatkowe, jednakże tylko wówczas, gdy nic w tych dodatkowych warunkach lub zasadach (o ile nie jest to zaznaczone odrębnie w tychże warunkach i zasadach) nie zmienia następujących rozdziałów niniejszych Warunków (które biorą górę w przypadku jakichkolwiek różnic):

Jednakże w tej mierze, w jakiej warunki obowiązujące w poszczególnych krajach różnią się od niniejszych Warunków lub od wszelkich dodatkowych warunków lub zasad świadczenia usług, górę biorą odnośne warunki dla poszczególnych krajów niezależnie od tego, który rozdział niniejszych Warunków jest brany pod uwagę.

ZMIANY WARUNKÓW I USŁUG

Niniejsze Warunki mogą ulegać zmianom, dlatego prosimy okresowo zapoznawać się z nimi ponownie.

Ponadto, ponieważ nasze usługi oraz sposoby korzystania z nich przez użytkowników podlegają ciągłej ewolucji, możemy (w zakresie dozwolonym przez odnośne przepisy prawa) dodawać, zmieniać lub usuwać funkcje naszych usług (m.in. co do tego, czy usługi są płatne czy bezpłatne) lub zawiesić albo zakończyć całkowicie świadczenie niektórych z nich.

Ilekroć uznamy, że któraś zmiana niniejszych Warunków lub samych usług jest wystarczająco istotna, powiadomimy o tym użytkowników za pośrednictwem strony internetowej http://www.wechat.com, bezpośredniego komunikatu lub w inny sposób zanim dana zmiana wejdzie w życie. Kontynuując korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków lub do naszych usług (zarówno za powiadomieniem, jak i bez powiadomienia), użytkownik zgadza się, że te zmienione Warunki będą go obowiązywać.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać dostęp do niektórych z naszych usług i korzystać z nich, użytkownik musi założyć u nas konto.

Każde otwarte u nas konto jest osobistym kontem użytkownika, który nie może dawać go w prezencie, wypożyczać, przenosić ani w inny sposób zezwalać innej osobie na dostęp lub korzystanie ze swojego konta. Nazwa konta, identyfikator użytkownika i inne elementy identyfikujące przyjęte w ramach naszych usług pozostają naszą własnością i możemy je unieważnić, zażądać ich zwrotu i wykorzystać je ponownie po wypowiedzeniu konta użytkownikowi lub unieważnieniu z dowolnego powodu, czy to przez nas, czy też przez użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność: (1) za zabezpieczenie hasła służące do uzyskania dostępu do konta i usług oraz (2) za korzystanie z naszych usług w ramach swojego konta. Użytkownik musi niezwłocznie zawiadomić nas pod adresem WeChat Help Center - "Feedback", ilekroć wie lub podejrzewa, że jego hasło lub konto zostało naruszone.

Wyłączenie konta

Nasze usługi mogą oferować sposoby wyłączania konta związanego z określonymi usługami – prosimy zapoznać się z instrukcją do poszczególnych usług.

OPŁATY

Użytkownik może od czasu do czasu dokonywać wpłat za korzystanie z naszych usług (w tym za dostarczanie usług lub określonych dodatkowych funkcji). Warunki dotyczące poszczególnych usług mogą zawierać dodatkowe wymogi odnoszące się do opłat (w tym odnośnie ewentualnych zwrotów, sposobów fakturowania i konsekwencji niedokonania płatności na czas). Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich warunków związanych z opłatami na naszą rzecz.

TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Gdy użytkownik wysyła, transmituje lub wyświetla dane, informacje, multimedia i inne treści w związku z korzystaniem z naszych usług („_ Treści użytkownika _"), tym samym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

Ponadto, użytkownik zgadza się, że my i nasze spółki stowarzyszone (zgodnie z niniejszymi Warunkami, z Polityką prywatności WeChat i z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi):

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet jeśli będzie chciał usunąć swoje Treści z naszych usług, może to zająć pewien czas z powodów technicznych i administracyjnych lub może być niemożliwe.

Odpowiedzialność za własne treści

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści, a my zalecamy przechowywanie ich kopii zapasowych. Użytkownik musi zawsze dopilnować, że: (i) posiada prawa wymagane, aby wysyłać, transmitować lub wyświetlać swoje Treści oraz aby przyznać nam prawa określone w niniejszych Warunkach oraz (ii) że Treści użytkownika (oraz wykorzystanie Treści użytkownika przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami) nie naruszają niczyich praw, ani nie są w inny sposób niezgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi lub administracyjnymi.

CUDZE TREŚCI I USŁUGI

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie popieramy, nie wspieramy, ani nie gwarantujemy prawowitości, prawdziwości ani rzetelności żadnych treści przekazanych, transmitowanych lub wyświetlanych albo powiązanych z naszymi usługami, w tym treści udzielonych nam przez innych użytkowników usług lub przez ogłoszeniodawców. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystając z naszych usług może być narażony na treści, które są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem. Użytkownik pokłada zaufanie do treści udostępnianych w naszych usługach lub korzysta z nich na własne ryzyko. Korzystanie z naszych treści nie daje nikomu prawa do treści, do których uzyskuje dostęp lub które pobiera w związku z korzystaniem z naszych usług.

Nie gwarantujemy jakości, rzetelności ani przyzwoitości usług udzielanych, udostępnianych lub wskazywanych za pomocą odsyłaczy poprzez nasze usługi przez strony trzecie oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ich usługi. Uzyskując odstęp do usług stron trzecich za pośrednictwem naszych usług, użytkownik musi przestrzegać wszelkich warunków odnoszących się do tych usług.

Możemy lecz nie musimy sprawdzać, czy treści i usługi osób trzecich, które udostępniamy poprzez nasze usługi, są zgodne z naszymi zasadami, z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi lub czy nie są w inny sposób naganne. Możemy usunąć lub odmówić udostępnienia lub zamieszczania odsyłaczy do pewnych treści i usług stron trzecich, jeżeli naruszają one prawa do własności intelektualnych, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub obraźliwe, naruszają dowolne uprawnienia lub stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa lub efektywności naszych usług.

W naszych usługach mogą od czasu do czasu pojawiać się dostarczone przez osoby trzecie treści lub usługi podlegające dodatkowym warunkom, w tym pochodzącym od osoby trzeciej, która wyprodukowała takie treści i usługi (np. od agencji prasowej odpowiedzialnej za napisanie artykułu, który następnie został pokazany na naszym serwisie wiadomości). W takich przypadkach użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych warunków, o których zostanie powiadomiony.

W przypadku wątpliwości co do treści i innych aspektów naszych usług prosimy skontaktować się z nami pod adresem WeChat Help Center - "Feedback".

REKLAMY W NASZYCH SERWISACH

Nasze serwisy mogą zawierać treści reklamowe lub komercyjne. Użytkownik zgadza się, że zezwalamy na integrowanie treści reklamowych lub komercyjnych do naszych usług oraz, gdy tylko jest to praktycznie możliwe, identyfikujemy płatne usługi i komunikaty. Użytkownik również zgadza się na to, że stosujemy reklamy adresowane, starając się, aby były one bardziej przydatne dla użytkowników, jak to wyjaśniono bardziej szczegółowo w Polityce prywatności WeChat.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Możemy wykorzystywać informacje użytkownika w celu wysyłania mu ogłoszeń lub komunikatów marketingu bezpośredniego (za pomocą komunikatora w ramach naszych usług, pocztą elektroniczną lub w inny sposób), oferujących lub reklamujących produkty i usługi, nasze i/lub wybranych osób trzecich. Mogą to być m.in.:

Jeżeli wymagają tego odnośne przepisy prawa, na życzenie nie będziemy wykorzystywali danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego jak określono powyżej. Jeżeli użytkownik chce wyrazić takie życzenie, prosimy: (i) powiadomić nasz dział polityki prywatności, korzystając z danych kontaktowych uwidocznionych w Polityce prywatności WeChat, (ii) wykonać odnośne instrukcje dotyczące naszych komunikatów marketingowych lub (iii) wykonać instrukcje, jeżeli są dostępne, podane w niektórych poradnikach dla poszczególnych usług (w związku z odnośną usługą).

Zwracamy uwagę, że nie udostępnimy danych osobowych użytkownika ogłoszeniodawcom bez jego zgody. Natomiast udostępniamy ogłoszeniodawcom dane inne niż osobowe, aby oferować użytkownikom ogłoszenia lepiej przystosowane do ich potrzeb.

NASZE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej do naszych usług i oprogramowania (w tym do wszelkich przyszłych aktualizacji, ulepszeń i nowych wersji) pozostają własnością naszą i naszych licencjodawców. O ile w niniejszych Warunkach nie stwierdzono wyraźnie inaczej, użytkownik nie ma prawa korzystania z naszych praw do własności intelektualnej. W szczególności użytkownik nie ma prawa korzystać z naszych znaków handlowych i nazw produktów (np. „Tencent", „WeChat", „QQ"), znaków graficznych, nazw domen i innych cech szczególnych marek bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Wszelkie nadsyłane nam uwagi i sugestie dotyczące naszych usług są całkowicie dobrowolne i wykorzystamy je według naszego uznania bez zapłaty ani innych zobowiązań wobec użytkownika.

Niektóre usługi wymagają pobrania i wykorzystania naszego oprogramowania. W związku z tym udzielamy osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu ani przekazywaniu, bez honorarium i podlegającej odwołaniu licencji na oprogramowanie wymagane do korzystania z naszych usług zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym wszelkich wymagań technicznych odnoszących się do oprogramowania lub korzystania z niego na konkretnym urządzeniu użytkownika). Zwracamy uwagę, że te warunki licencji mogą zostać uzupełnione warunkami odnoszącymi się do poszczególnych programów.

Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, dokonywać wstecznej kompilacji lub rekonstrukcji ani ekstrahować kodów źródłowych z naszego oprogramowania, o ile odnośne przepisy prawne lub administracyjne nie stanowią, że nie wolno nam wydać takiego zakazu lub użytkownik uzyskał od nas uprzednie zezwolenie na piśmie. Ilekroć odnośne przepisy prawne lub administracyjne upoważniają użytkownika do wstecznego kompilowania lub wyodrębniania kodów źródłowych z naszego oprogramowania, użytkownik zwróci się do nas najpierw o potrzebne mu informacje.

Od czasu do czasu aktualizujemy oprogramowanie. Aktualizacje mogą być automatyczne lub ręczne. Zwracamy uwagę, że nasze usługi mogą nie działać należycie lub nie działać w ogóle, jeżeli użytkownik nie zainstaluje aktualizacji lub nowych wersji. Nie gwarantujemy, że udostępnimy aktualizację do poszczególnych elementów oprogramowania ani że aktualizacje będą działać na urządzeniach lub systemach użytkowników.

CUDZE OPROGRAMOWANIE

Powyższy rozdział pt. „Cudze treści i usługi" odnosi się do wszelkiego oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie (dotyczy to oprogramowania, wtyczek, narzędzi, kodeków, danych i treści objętych oprogramowaniem) do użytku w ramach naszych usług lub w związku z nimi („Cudze oprogramowanie"), w tym do korzystania z Cudzego oprogramowania przez użytkowników.

Oprócz tego, co zawiera tamten rozdział, zwracamy uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności i nie popieramy, nie obsługujemy ani nie gwarantujemy jakości, niezawodności ani nadawania się do użytku żadnego Cudzego oprogramowania. Użytkownicy korzystają z Cudzego oprogramowania na własne ryzyko.

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich dodatkowych warunków odnoszących się do Cudzego oprogramowania. Powiadomimy o wszelkich dodatkowych warunkach w ramach naszych usług, w treści Dodatku do niniejszych Warunków lub w inny sposób.

Nie udzielamy pomocy technicznej dla Cudzego oprogramowania. Prosimy skontaktować się w tej sprawie z odpowiednim dostawcą.

OTWARTE OPROGRAMOWANIE

Oprócz „Cudzego oprogramowania", nasze usługi mogą wykorzystywać oprogramowanie na licencjach otwartych („Otwarte oprogramowanie"). Zwracamy uwagę, że ilekroć z niego korzystamy:

OGRANICZENIE GWARANCJI

Gwarantujemy użytkownikowi, że będziemy świadczyć usługiz należytą starannością i w sposób kompetentny.

NIEZALEŻNIE OD TEJ GWARANCJI I W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE, WSZYSTKIE NASZE USŁUGI I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAKIE JAKIE SĄ" I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". ANI MY, ANI SPÓŁKI Z NAMI POWIĄZANE NIE ZAPEWNIAJĄ, NIE GWARANTUJĄ, ANI NIE UDZIELAJĄ ZAPEWNIEŃ ODNOŚNIE NASZYCH USŁUG, OPROGRAMOWANIA I WSZELKICH TREŚCI PRZEKAZANYCH, TRANSMITOWANYCH LUB WYŚWIETLONYCH W NASZYCH USŁUGACH, A W TYM: (I) NIE UDZIELAMY ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE NASZE USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW I WIRUSÓW, (II) ŻE NASZE USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE BĘDZIE ZGODNE Z URZĄDZENIEM UŻYTKOWNIKA, JAK TEŻ (III) ŻE NASZE USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE BĘDZIE PRZYDATNE CZYLI ZDATNE DO OKREŚLONEGO CELU I ŻE NIE BĘDZIE NARUSZAĆ NICZYICH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, RĘKOJMI I ZAPEWNIEŃ.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA NASZE USŁUGI I OPROGRAMOWANIE

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWNE LUB ADMINISTRACYJNE, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA NASZA I NASZYCH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH ZA WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, Z OGÓLNĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ORAZ Z NASZYMI USŁUGAMI I OPROGRAMOWANIEM, POWSTAŁA W DOWOLNYCH OKOLICZNOŚCIACH, BĘDZIE SIĘ OGRANICZAĆ DO WYŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) KWOTA, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ NAM ZA KORZYSTANIE Z KONKRETNYCH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ ROSZCZENIE, W CIĄGU 6 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ OSTATNIEGO ROSZCZENIA LUB (II) 100 USD.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWNE LUB ADMINISTRACYJNE, MY ANI NASZE SPÓŁKI STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, Z OGÓLNĄ UMOWĄ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ANI Z NASZYMI USŁUGAMI LUB OPROGRAMOWANIEM ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ (I) KLĘSKI NATURALNE TAKIE JAK POWODZIE, TRZĘSIENIA ZIEMI CZY EPIDEMIE, (II) WSZELKIE ZDARZENIA SPOŁECZNE TAKIE JAK DZIAŁANIA WOJENNE, ZAMIESZKI LUB DZIAŁANIA WŁADZ PAŃSTWOWYCH, (III) WIRUSY KOMPUTEROWE, KONIE TROJAŃSKIE LUB INNE USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE LUB HAKERÓW, (IV) USTERKI LUB NIESPRAWNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, SYSTEMU, SPRZĘTU LUB ŁĄCZNOŚCI NASZEJ LUB UŻYTKOWNIKA, (V) NIEWŁAŚCIWE LUB DOKONANE BEZ UPOWAŻNIENIA KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, (VI) KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZYCH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA Z NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB OGÓLNEJ UMOWY LICENCYJNEJ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ORAZ (VII) Z WSZELKICH POWODÓW, NAD KTÓRYMI NIE MAMY KONTROLI I KTÓRYCH NIE MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ. PONADTO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWNE LUB ADMINISTRACYJNE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE ANI ZA STRATĘ KLIENTELI, DOCHODÓW, ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, TREŚCI BĄDŹ DANYCH.

Nic w niniejszych Warunkach nie ogranicza ani nie wyklucza żadnego z następujących rodzajów odpowiedzialności cywilnej, o ile na mocy odnośnych przepisów prawnych lub administracyjnych taka odpowiedzialność może zostać zniesiona, ograniczona lub wyłączona:

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIC W NICH NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ŻADNYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI NA JEGO TERYTORIUM PRAWNYM (W TYM PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NA MOCY ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW O OCHRONIE KONSUMENTÓW), O ILE NA MOCY ODNOŚNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ ZNIESIONA, OGRANICZONA LUB WYŁĄCZONA.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ON SAM ORAZ JEGO ORGANIZACJA, JEŻELI KORZYSTA ON Z NASZYCH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA NA RZECZ ORGANIZACJI, UWALNIA NAS, NASZYCH PARTNERÓW I SPÓŁKI STOWARZYSZONE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ROSZCZEŃ, POZWÓW, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH, ŻĄDAŃ, ODSZKODOWAŃ, DŁUGÓW, STRAT, KOSZTÓW, WYDATKÓW (W TYM OD KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOSZTÓW ADWOKACKICH) ORAZ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z: (I) KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZYCH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ (II) NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB DOWOLNYCH WARUNKÓW OGÓLNEJ UMOWY LICENCYJNEJ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM.

Zwracamy uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty naliczane przez strony trzecie (w tym wszelkie opłaty naliczane przez usługodawców usług internetowych i łączności) w związku z korzystaniem z naszych usług i oprogramowania.

WYPOWIEDZENIE

Niniejsze Warunki dotyczą korzystania z naszych usług, dopóki jedna ze stron nie wypowie dostępu do tychże.

Możemy zawiesić lub wypowiedzieć użytkownikowi dostęp do jego konta lub do wszystkich albo niektórych z naszych usług: (i) jeżeli mamy podstawy, aby sądzić, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) jeżeli korzystanie z naszych usług stwarza ryzyko dla nas lub dla innych użytkowników naszych usług, stwarza zagrożenie powstania roszczeń że strony osób trzecich lub jest potencjalnie szkodliwe dla naszej reputacji, (iii) jeżeli użytkownik nie korzysta z naszych usług przez dłuższy okres oraz (iv) z dowolnego innego powodu. O ile jest to praktycznie możliwe, powiadomimy o ewentualnym zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Przechowywanie i wykonywanie kopii zapasowych Treści użytkownika

Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków zachowamy i będziemy korzystać z Treści użytkownika zgodnie z niniejszymi warunkami, a zwłaszcza z Polityką prywatności WeChat. Ilekroć zawiesimy lub wypowiemy usługi, albo gdy dostęp do naszych usług zostanie wypowiedziany przez użytkownika lub przez nas, nie gwarantujemy, że będziemy mogli zwrócić Treści użytkownika i możemy trwale skasować te Treści bez powiadomienia w dowolnym momencie po wypowiedzeniu. Prosimy regularnie wykonywać kopie zapasowe swoich Treści.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Warunki stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami odnośnie naszych usług. Użytkownik zgadza się, że nie ma żadnych roszczeń przeciw nam z dowolnego tytułu, który nie jest wprost określony w tych Warunkach. Nieważność dowolnego postanowienia niniejszych Warunków (lub części dowolnego postanowienia) nie wpływa na ważność i egzekwowalność żadnych innych postanowień (lub pozostałej części danego postanowienia). Jeżeli sąd uzna, że nie możemy wyegzekwować części Warunków w istniejącej postaci, możemy zamienić te warunki na podobne o ile będą one egzekwowalne na mocy odnośnych przepisów prawnych, nie zmieniając pozostałych warunków. Ewentualne opóźnienie w wyegzekwowaniu dowolnego postanowienia Warunków nie będzie uznane za rezygnację z żadnych praw określonych w danym postanowieniu. Wszelkie prawa i zobowiązania na mocy niniejszych Warunków, które powinny przetrwać ze względu na swój charakter, w tym m.in. zobowiązania odnoszące się do odpowiedzialności lub uwolnienia od odpowiedzialności cywilnej ewentualnie udzielone przez odnośne strony, pozostaną w mocy po wypowiedzeniu lub upływie ważności niniejszych Warunków.

Nikt inny oprócz nas i użytkownika nie ma uprawnień do egzekwowania niniejszych Warunków przeciwko nikomu oraz użytkownik nie może oddelegować, scedować ani przenieść niniejszych warunków ani praw lub zobowiązań z nich wynikających z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej zgody. My natomiast możemy swobodnie scedować, przenieść lub podzlecić niniejsze Warunki lub nasze prawa i zobowiązania z nich wynikające w całości lub w części, bez uprzedniej zgody lub powiadomienia użytkownika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że w żadnym razie nasi partnerzy i spółki powiązane nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z nimi będą rozstrzygane na mocy prawa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu za wyjątkiem przypadków gdy: (i) dodatkowe warunki włączone do niniejszych Warunków stanowią inaczej, lub (ii) odnośne przepisy prawne lub administracyjne obowiązujące na terytorium użytkownika stanowią inaczej (np. użytkownik może posiadać wynikające z litery przepisów uprawnienia na swoim obszarze prawnym odnośnie wnoszenia lub obrony przeciwko roszczeniom w sądzie lokalnym (w tym w sądzie najniższego szczebla)).

Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia (wynikające z kontraktu, powództwa lub na innej podstawie) związane z niniejszymi Warunkami, w tym ich istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub wypowiedzenie, będą odsyłane i wiążąco rozstrzygane w drodze arbitrażu sprawowanego przez Ośrodek Arbitrażu Międzynarodowego w Hongkongu zgodnie z regulaminem działalności tej instytucji, po złożeniu powiadomienia o arbitrażu. Siedzibą arbitrażu jest Hongkong. Będzie tylko jeden arbiter. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języki angielskim.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WECHAT (WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA USA)

Dla użytkowników naszych usług w Stanach Zjednoczonych Ameryki poniższe warunki zostają włączone do niniejszych Warunków i w przypadku niezgodności biorą górę nad nimi.

Mieszkańcy Kalifornii zgadzają się zrezygnować z przepisu artykułu 1542 Kodeksu Cywilnego Kalifornii i z podobnych postanowień na innych obszarach prawnych (o ile są ich mieszkańcami), które stanowi: „Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje roszczeń o których wierzyciel nie wie ani nie podejrzewa ich istnienia na jego korzyść w czasie obowiązywania zwolnienia, które jeśli byłyby mu znane, miałyby znaczny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem".

KAŻDA ZE STRON NINIEJSZYM BEZWARUNKOWO REZYGNUJE ZE WSZYSTKICH I WSZELKICH UPRAWNIEŃ DO ROZPRAWY PRZED SĄDEM PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO UCZESTNICZENIA W POZWIE ZBIOROWYM W DOWOLNYM POSTĘPOWANIU SĄDOWYM POWSTAŁYM NA TLE LUB ZWIĄZANYM Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB TRANSAKCJAMI DOKONANYMI W OPARCIU O NIE.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WECHAT (WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA AUSTRALII)

Dla użytkowników naszych usług w Australii poniższe warunki zostają włączone do niniejszych Warunków i w przypadku niezgodności biorą górę nad nimi.

Wszelkie gwarancje, rękojmie, oświadczenia i inne warunki ogólne odnoszące się do niniejszych Warunków lub do ich tematu, a nie zawarte w niniejszych Warunkach, są z nich wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nic w tych Warunkach nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje żadnych gwarancji, rękojmi, warunków ogólnych, praw do zadośćuczynienia, domyślnych lub określonych przez odnośny przepis prawny, którego nie można zgodnie z prawem wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować.

Jeżeli gwarancja, kondycja, rękojmia lub warunek jest implikowany lub narzucony przez odnośne prawo i nie może zostać wyłączony (_„ _ Niewyłączalne postanowienie _"_), a my możemy ograniczyć nasze zadośćuczynienie za naruszenie takiego postanowienia, wówczas nasza odpowiedzialność za jego naruszenie ogranicza się do jednej lub więcej spośród następujących (wedle naszego uznania):

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13