ZASADY PRYWATNOŚCI WECHAT

WPROWADZENIE

Witamy w usłudze WeChat!

Spółka Tencent International Pte. Ltd. („Spółka", „my" we wszystkich przypadkach gramatycznych) ceni prywatność użytkownika. Niniejsze Zasady prywatności informują użytkownika o dostępnych wyborach i praktykach Spółki dotyczących wszelkich danych informacji (zgodnie z definicją w poniższej rozdziale „Rodzaje i sposoby gromadzenia informacji") udzielonych przez użytkownika.

Korzystanie z usługi WeChat (za pomocą aplikacji mobilnej WeChat http://www.wechat.com lub dowolnej cudzej platformy, za pomocą której usługa WeChat jest świadczona) może obejmować gromadzenie i użycie informacji o użytkowniku. Ważne jest, aby zrozumieć sposób działania i możliwości kontroli tego procesu — należy więc dokładnie przeczytać niniejsze Zasady prywatności.

Korzystając z usługi WeChat, użytkownik zgadza się na gromadzenie, używanie i udostępnianie swoich danych zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności, które mogą ulegać zmianom.

Aby skontaktować się w sprawie niniejszych Zasad prywatności lub dowolnej kwestii związanych z prywatnością, należy skontaktować się z działem zasad prywatności pod adresem e-mail policy@wechat.com lub pocztą tradycyjną: Level 29, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wanchai, Hongkong (Attention: Privacy Officer, Legal Department).

ZAKRES I ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH ZASAD PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady prywatności dotyczą usługi WeChat wraz z usługami z nią powiązanymi, które uwzględniają niniejsze Zasady przez odniesienie (np. narzędzie WeChat Official Account Admin Platform). Usługi powiązane z usługą WeChat mogą spełniać dalsze warunki dotyczące prywatności, które należy zatwierdzić, aby korzystać z takich usług.

Niniejsze Zasady prywatności są włączone i stanowią część dokumentu Warunki świadczenia usługi WeChat, które użytkownik zatwierdził w celu korzystania z usługi WeChat. Wszelkie warunki użyte w niniejszych Zasadach prywatności mają takie samo znaczenie, jak równoważne zdefiniowane terminy w Warunkach świadczenia usługi WeChat, chyba że zdefiniowano inaczej w niniejszych Zasadach prywatności lub kontekst wymaga innej interpretacji.

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady prywatności nie dotyczą informacji zgromadzonych: (i) za pomocą cudzych usług (łącznie z cudzymi witrynami), do których możliwy jest dostęp przez usługę WeChat lub (ii) przez inne spółki lub organizacje, które reklamują swoje usługi w usłudze WeChat.

ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH PRYWATNOŚCI

Spółka może zmieniać lub dodawać do niniejszych Zasad prywatności określone instrukcje, zasady i warunki. Takie instrukcje, zasady i warunki stanowią część niniejszych Zasad prywatności. Jeżeli uznamy, że zmiany wprowadzone do niniejszych Zasad prywatności są istotne, przed wejściem zmiany w życie powiadomimy o niej użytkownika za pomocą usługi WeChat (przez wiadomość bezpośrednią lub na witrynie WeChat), innej formy komunikacji bezpośredniej lub w inny sposób.

Kontynuacja korzystania przez użytkownika z usługi WeChat po wprowadzeniu zmian do niniejszych Zasad prywatności (o których został przez nas powiadomiony lub nie) oznacza zatwierdzenie przez niego zmienionych Zasad prywatności.

RODZAJE I SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI

Świadcząc usługę WeChat, spółka gromadzi, przechowuje i używa następujących informacji dotyczących użytkownika:

Informacje" są to dane osobowe i informacje niebędące danymi osobowymi;

dane osobowe" to wszelkie informacje lub ich zestawy, które dotyczą użytkownika i mogą zostać użyte do jego identyfikacji. dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Dane lokalizacyjne" to informacje, które gromadzimy na temat lokalizacji użytkownika (gdy korzysta z usługi z włączoną lokalizacją), w tym:

Dane dziennika" to informacje techniczne gromadzone przez nas automatycznie, gdy użytkownik korzysta z usługi WeChat, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych (web beacon), plików logowania, skryptów i e-znaczników (opisanych bardziej szczegółowo poniżej w rozdziale „Metody śledzenia") lub w inny sposób, w tym:

Informacje niebędące danymi osobowymi" to dowolne informacje, które są powiązane z użytkownikiem, ale nie umożliwiają jego bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji, łącznie z danymi osobowymi w zagregowanej, anonimowej i pseudo-anonimowej formie.

Udostępnione informacje" to informacje o użytkowniku lub powiązane z użytkownikiem, które użytkownik dobrowolnie udostępnił w ramach usługi WeChat. Udostępnione informacje mogą obejmować publikacje dokonane za pomocą usługi WeChat (łącznie z profilem publicznym, utworzonymi listami oraz zdjęciami, filmami i nagraniami głosowymi utworzonymi za wcześniejszą zgodą użytkownika za pomocą aparatu fotograficznego lub mikrofonu urządzenia użytkownika), wszelkie publikacje innych osób, które użytkownik przekazuje dalej oraz dane lokalizacyjne i dane dziennika powiązane z takimi publikacjami. Udostępnione informacje mogą również obejmować informacje o użytkowniku (łącznie z danymi lokalizacyjnymi i danymi dziennika), które udostępniają inne osoby korzystające z naszych usług.

SPOSOBY KORZYSTANIA Z DANYCH UŻYTKOWNIKA

Spółka może używać informacji użytkownika do następujących celów:

Użycie danych osobowych w naszych innych usługach

Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze wszystkich naszych usług w lepszy sposób, aby usprawnić usługę WeChat i inne nasze usługi oraz w innych przypadkach, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, dane osobowe zgromadzone w ramach usługi WeChat, z ewentualnym zastrzeżeniem zasad prywatności, mogą być używane przez nasze inne usługi (w sposób zagregowany lub indywidualny).

Na przykład: dane osobowe zgromadzone podczas korzystania z usługi WeChat mogą być używane do sugerowania określonych treści, dostępnych dla użytkownika w innej usłudze Tencent lub użyte w celu prezentacji bardziej dopasowanych reklam w innej usłudze. Użytkownik może poprosić o migrowanie lub eksportowanie danych osobowych z usługi WeChat do innej usługi Tencent, jeśli taka opcja jest dostępna.

Dane osobowe w ramach treści użytkownika

Jeśli dane osobowe stanowią treści użytkownika (zgodnie z definicją Warunków świadczenia usługi WeChat), Spółka i jej spółki stowarzyszone mogą (z zastrzeżeniem niniejszych Zasad prywatności) używać takich danych osobowych zgodnie z rozdziałem „Treści użytkownika" Warunków świadczenia usługi WeChat.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Spółka może również używać informacji użytkownika do wysłania materiałów marketingu bezpośredniego (jako wiadomość w ramach usługi, wiadomość e-mail lub w inny sposób), które oferują lub reklamują nasze lub cudze produkty i usługi.

Takie produkty i usługi (Spółki i stron trzecich) obejmują:

Uwzględnimy prośby użytkowników, aby nie używać ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego opisanych powyżej. Jeśli użytkownik chce złożyć taką prośbę, powinien skontaktować się z działem zasad prywatności lub postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami zawartymi w komunikacji marketingowej. Po złożeniu takiego wniosku użytkownik może nadal otrzymywać reklamy, które nie są marketingiem bezpośrednim.

Bez zgody użytkownika nie udostępniamy jego danych osobowych reklamodawcom. Udostępniamy jednak reklamodawcom informacje niebędące danymi osobowymi w celu zaoferowania użytkownikowi bardziej dostosowanych reklam.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Poprzez zatwierdzenie niniejszych Zasad prywatności użytkownik wyraża zgodę na używanie, udostępnianie i przenoszenie swoich danych osobowych przez osoby trzecie (zarówno na swoim obszarze prawnym, jak i poza nim), jak określono w niniejszym rozdziale. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim w celu ich przetwarzania w jakichkolwiek celach w sposób inny niż dozwolony na podstawie niniejszych Zasad prywatności lub zatwierdzony przez użytkownika.

Udostępnianie w celu świadczenia usługi WeChat

Spółka i jej spółki stowarzyszone mogą udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach swojej grupy spółek oraz partnerom joint venture i dostawcom zewnętrznym, wykonawcom i przedstawicielom (takim jak dostawcy usług komunikacji, którzy przesyłają wiadomości e-mail lub powiadomienia w naszym imieniu oraz dostawcy usług map, którzy zapewniają nam i użytkownikowi wsparcie w zakresie danych lokalizacyjnych), w każdym przypadku w następujących celach:

Udostępnianie w celach marketingowych

Dodatkowo pozwalamy zewnętrznym partnerom marketingowym (takim jak partnerzy oficjalnych kont WeChat, dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług reklamowych) na ciągłe gromadzenie danych osobowych użytkowników na różnych witrynach internetowych lub w różnych usługach online podczas korzystania przez nich z WeChat.

Dostarczamy również dane osobowe zewnętrznym partnerom marketingowym, jeśli użytkownik poprosił o to lub jest to wymagane w celu świadczenia usługi WeChat.

Inne warunki dotyczące udostępniania danych osobowych użytkowników

W przypadku udostępniania danych osobowych użytkowników stronom trzecim Spółka i jej spółki stowarzyszone dołączą wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są wykorzystywane przez strony trzecie wyłącznie: (i) zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności oraz (ii) zgodnie z innymi instrukcjami Spółki, w tym z zachowaniem odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa stosowanych przez Spółkę.

W ramach rozwoju działalności Spółka lub jej spółki stowarzyszone mogą zostać nabyte przez stronę trzecią lub przejść proces reorganizacji struktury grupy. W takich okolicznościach informacje użytkownika mogą zostać przeniesione w ramach naszej grupy lub poza nią, osobie, która podejmie się dalszego świadczenia usługi WeChat lub podobnych usług zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności lub innymi zasadami prywatnością, które zostaną przedstawiona użytkownikowi. Osoba trzecia, której dane osobowe użytkownika mogą zostać udzielone, może znajdować się i używać danych użytkownika poza obszarem prawnym użytkownika.

Osoby trzecie, o których mowa powyżej w niniejszej rozdziale „Udostępnianie danych osobowych użytkownika", mogą znajdować się oraz używać i przechowywać dane osobowe użytkownika poza jego obszarem prawnym w celach wskazanych powyżej, w tym na obszarach prawnych, w których mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych zasadniczo zbliżone do przepisów obowiązujących na obszarze prawnym użytkownika lub służące temu samemu celowi.

Spółka może również zażądać zachowania lub ujawnienia danych osobowych w okolicznościach wskazanych poniżej w rozdziale „Okres używania danych osobowych użytkownika".

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANYCH INFORMACJI

Usługa WeChat pozwala na publiczne udostępnianie informacji kontaktom użytkownika usługi WeChat, wszystkim użytkownikom usługi WeChat lub wszystkim odbiorcom publicznym w sposób zapewniający szerokie i natychmiastowe rozpowszechnianie. Udostępniane informacje pozostają dostępne publicznie do momentu ich usunięcia przez użytkownika, ale nawet po usunięciu mogą być one nadal dostępne w zbuforowanych kopiach lub zapisane i udostępnione publicznie przez innych użytkowników lub strony trzecie, nie powiązane ze Spółką ani nie kontrolowane przez nią.

Dodatkowo możemy udostępnić inne funkcje związane z usługą WeChat, które pozwalają użytkownikom na publiczne udostępnianie informacji — na przykład dostępne publicznie blogi i fora lub określone funkcje mediów społecznościowych w ramach usługi WeChat, takie jak wtyczki (tworzące bezpośrednie łącze pomiędzy dwiema witrynami internetowymi) i widgety (które są interaktywnymi miniprogramami udostępniającymi cudze usługi w ramach usługi WeChat). Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane przez użytkowników w ramach takich funkcji będą dostępne dla innych osób do czytania, gromadzenia lub korzystania.

Nie należy pochopnie publikować i przekazywać treści za pomocą usługi WeChat. W niektórych przypadkach użytkownik może kontrolować rodzaj dostępu odbiorców publicznych do udostępnianych informacji za pomocą ustawień prywatności w niektórych obszarach usługi WeChat.

AKTUALIZOWANIE LUB ZMIENIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik chciałby zaktualizować lub zmienić dane osobowe w ramach usługi WeChat, jest to możliwe po zalogowaniu na konto i wprowadzeniu odpowiednich zmian. Na przykład: użytkownik może być w stanie usunąć określone dane lokalizacyjne, które przekazał za pomocą ustawień urządzenia lub w opcji „Clear Location" (Wyczyść lokalizację) w ramach usługi WeChat.

Aby wprowadzić dalsze zmiany do swoich danych osobowych, zażądać dostępu do nich, usunięcia ich z usługi WeChat lub usunięcia nieupoważnionego konta WeChat, należy skontaktować się z naszym działem polityki prywatności. Odpowiedzi na wniosek udzielimy w stosownym czasie.

W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zaktualizować, zmienić lub usunąć danych osobowych użytkownika i w takim przypadku powiadomimy go, dlaczego jest to niemożliwe — np. niektóre żądania mogą wymagać nieproporcjonalnego wysiłku technicznego lub mogą być skrajnie niepraktyczne (np. wszelkie żądania dotyczące systemów kopii zapasowych) albo są niedozwolone.

KOMUNIKATY OD NAS

Biuletyny i inne typy komunikatów

Kiedy użytkownik korzysta z usługi WeChat, możemy używać informacji użytkownika do wysyłania e-maili, wiadomości, biuletynów lub powiadomień typu push na urządzenie użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie nadal otrzymywać takich komunikatów, można z nich zrezygnować, wykonując instrukcje rezygnacji z subskrypcji podane w wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkownika, rezygnując z powiadomień na poziomie urządzenia (jeśli jest to możliwe) lub kontaktując się z działem zasad prywatności.

Powiadomienia dotyczące usług

Co jakiś czas przesyłamy użytkownikom powiadomienia dotyczące usług, gdy uważamy, że jest to niezbędne (np. gdy usługa WeChat jest tymczasowo zawieszona w celu konserwacji). Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień dotyczących usług, które ze swej natury nie mają charakteru promocyjnego.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na niektórych obszarach prawnych określone typy danych osobowych, takie jak informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym, poglądach religijnych lub filozoficznych oraz zdrowiu są określane jako „wrażliwe" i podlegają surowszym regulacjom niż inne typy danych osobowych. Zwracamy uwagę, że informacje wprowadzane do WeChat, takie jak zdjęcia czy informacje o szkole lub działalności społecznej, mogą ujawniać wrażliwe dane osobowe.

Przed przekazaniem wrażliwych danych osobowych w ramach usługi WeChat należy się zastanowić, czy takie postępowanie jest właściwe.

Użytkownik zgadza się na przetwarzanie wszystkich wrażliwych danych osobowych do celów i w sposób opisany w niniejszych Zasadach prywatności.

Zwracamy uwagę, że nie używamy wrażliwych danych osobowych do celów związanych z wyświetlaniem reklam.

CUDZE USŁUGI W USŁUDZE WECHAT

Usługa WeChat może łączyć użytkownika z mediami społecznościowymi lub innymi funkcjami lub usługami (łącznie z witrynami internetowymi, wtyczkami i widgetami) dostarczanymi przez z zewnątrz. Na przykład:

Takie usługi społecznościowe lub inne stron trzecich mogą znajdować się na cudzych lub naszych serwerach. Należy pamiętać, że inni dostawcy usług mogą gromadzić informacje i dane osobowe użytkownika (łącznie z danymi logowania) i konfigurować na komputerze użytkownika pliki cookie, które umożliwiają prawidłowe działanie takich funkcji.

Korzystanie z cudzych usług tego typu (społecznościowych lub innych), łącznie z wszelkimi danymi osobowymi udzielonymi takim usługodawcom i ich gromadzeniem oraz używaniem danych osobowych, podlega odpowiednim warunkom i zasadom prywatności tych usługodawców, a nie Warunkom świadczenia usługi WeChat lub niniejszym Zasadom prywatności, należy więc zapoznać się z nimi dokładnie. Niniejsze Zasady prywatności dotyczą tylko informacji gromadzonych przez Spółkę, a nie dotyczą usług ani praktyk obsługi informacji oferowanych przez innych usługodawców. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia przez osoby postronne informacji udzielonych im przez użytkownika.

OGRANICZENIA WIEKOWE

Dzieci poniżej 13 lat nie mogą korzystać z usługi WeChat. Firma nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. Prosimy o kontakt z działem zasad prywatności, jeśli użytkownik uważa, że posiadamy jakieś dane osobowe dzieci poniżej 13 lat. Niezwłocznie zbadamy problem i usuniemy takie dane osobowe.

PRZESYŁANIE, PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Spółka korzysta i może kontynuować korzystanie z serwerów na wielu obszarach prawnych na całym świecie, więc serwer, na którym używane i przechowywane są dane osobowe użytkownika może znajdować się na innym obszarze prawnym niż on sam.

Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych (zarówno w swoim obszarze prawnym, jak i poza nim) do celów opisanych w niniejszych Zasadach prywatności.

Spółka używa ogólnie akceptowanych technologii i procedur zabezpieczających w celu zapobiegania stratom, nieprawidłowemu użytkowaniu, nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnianiu informacji.

W usłudze WeChat używamy technologii szyfrowania (takich jak SSL) do ochrony określonych informacji wrażliwych (takich jak np. dane lokalizacyjne) udostępnionych nam przez użytkownika. Należy pamiętać, że mimo wszelkich starań żadne środki ochrony danych nie zawsze mogą zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Nasze systemy i sieci komunikacyjne, za pomocą których użytkownik korzysta z WeChat, mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa lub awariom spowodowanym przez okoliczności poza kontrolą Spółki. Pytania na temat bezpieczeństwa danych osobowych należy zgłaszać do działu polityki prywatności.

OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Spółka zazwyczaj przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone, jak opisano powyżej w rozdziale „Sposób wykorzystywania danych użytkownika". W następujących sytuacjach Spółka może być jednak zmuszona do zatrzymania, zachowania lub ujawniania danych osobowych przez dłuższy czas:

Z zastrzeżeniem zgodności z odnośnymi przepisami prawnymi lub administracyjnymi, użytkownik może mieć prawo do zażądania kopii i wprowadzenia zmian w danych osobowych posiadanych przez Spółkę oraz zażądania dezaktywacji i zaprzestania używania jakichkolwiek przechowywanych przez nas danych osobowych. Użytkownik może skierować takie żądanie do działu zasad prywatności lub jeśli taka opcja jest dostępna w ramach WeChat, może zalogować się na swoje konto i wprowadzić odpowiednie zmiany. Dołożymy uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na wszelkie tego rodzaju żądania przekazane do działu zasad prywatności w ciągu 60 dni.

Jeśli konto zostanie zamknięte przez użytkownika lub Spółkę z dowolnego powodu, podejmiemy (z zastrzeżeniem postanowień powyższego akapitu) kroki zapewniające, że po upływie pewnego czasu dane osobowe użytkownika przestaną być dostępne w WeChat ani w inny sposób używane przez Spółkę. Należy jednak zauważyć, że w wyniku komunikacji za pomocą WeChat dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim, których Spółka nie kontroluje.

METODY ŚLEDZENIA

Spółka używa plików cookie, plików dzienników, sygnałów nawigacyjnych (web beacon), skryptów, znaczników i innych technologii śledzenia do gromadzenia, używania i składowania Informacji o użytkowniku i powiązanych z użytkownikiem. W tej rozdziale opisano sposób, w jaki używamy takich technologii śledzenia.

Dlaczego używamy technologii śledzenia?

Aby lepiej zrozumieć i usprawnić świadczenie usługi WeChat na rzecz użytkownika.

Metody śledzenia pozwalają nam na lepsze zrozumienie i usprawnienie świadczenia usługi WeChat na rzecz użytkownika — np. metody śledzenia pozwalają nam gromadzić następujące informacje:

Aby dostarczać użytkownikowi istotne dla niego i bezpieczne reklamy

Dzięki reklamom usługa WeChat i wiele naszych innych usług jest bezpłatnych i przydatnych dla użytkownika. Metody śledzenia pomagają zapewnić, że reklamy:

Co to są metody śledzenia?

„Metody śledzenia" , których używamy w ramach WeChat obejmują następujące elementy:

W jaki sposób używamy technologii śledzenia?

Metody śledzenia używane we współpracy z partnerami zewnętrznymi

Spółka, jej spółki stowarzyszone i zewnętrzni partnerzy mogą od czasu do czasu używać technologii śledzenia do gromadzenia i używania określonych Informacji. Zewnętrzni partnerzy, którzy pomagają Spółce gromadzić i używać dane są to:

Możemy otrzymywać od tych partnerów raporty na podstawie użycia technologii śledzenia, dotyczące danych indywidualnych lub zagregowanych.

Nasze własne metody śledzenia

Dodatkowo używamy również własnych technologii śledzenia do spersonalizowania WeChat i do różnych celów, takich jak np.:

Zwracamy uwagę, że korzystamy z naszych technologii śledzenia w tych celach, ale niektóre zagregowane informacje niebędące danymi osobowymi uzyskane za pomocą technologii śledzenia możemy udostępniać reklamodawcom i innym partnerom, aby analizować, w jaki sposób użytkownicy używają naszych usług i aby dostarczać reklamy.

Ogólne warunki dotyczące technologii śledzenia

Zwracamy uwagę, że cudze metody śledzenia podlegają odpowiednim zasadom prywatności stron trzecich, a nie naszym Zasadom prywatności. Spółka nie jest odpowiedzialna za cudze metody śledzenia.

Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje niebędące danymi osobowymi były wykorzystywane w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam, może złożyć swoją odmowę, klikając tutaj. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy o tematyce ogólnej.

Spółka może łączyć informacje zgromadzone za pomocą technologii śledzenia z innymi informacjami, które gromadzimy o użytkowniku. Na przykład: jeśli użytkownik instaluje i rejestruje aplikację WeChat za pośrednictwem zewnętrznej reklamy online, Spółka lub partner zewnętrzny może użyć technologii śledzenia, aby poinformować nas, gdzie użytkownik znalazł WeChat. Możemy również użyć technologii śledzenia do gromadzenia informacji, które po połączeniu z innymi informacjami pozwalają na dostarczanie istotnych reklam bezpośrednio do użytkownika.

W jaki sposób użytkownik może kontrolować metody śledzenia

Użytkownik może blokować lub zarządzać określonymi typami technologii śledzenia przez ustawienia przeglądarki (takie jak pliki cookie lub sygnały nawigacyjne) lub na swoim urządzeniu mobilnym. Należy jednak pamiętać, że jeśli metody śledzenia zostaną zablokowane, Spółka może nie być w stanie zapewnić optymalnej jakości usługi WeChat i niektóre lub wszystkie funkcje usługi WeChat mogą nie działać prawidłowo.

Użytkownik może również kontrolować, jakie informacje gromadzone przez metody śledzenia otrzymujemy za pomocą określonych ustawień WeChat — np. używając opcji Clear Location (Wyczyść lokalizację) w ramach WeChat.

Określone typy plików cookie

Istnieją różne rodzaje plików cookie do różnych celów. Niektóre lub wszystkie pliki cookie mogę być zapisane w przeglądarce.

Kategoria użycia plików cookie Opis
Uwierzytelnianie Takie pliki cookie powiadamiają nas, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług, co pozwala nam na ich świadczenie. Takie pliki cookie pamiętają również pewnie informacje dotyczące preferencji osobistych — np. preferowany język i region.
Bezpieczeństwo Używamy plików cookie, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkownika i naszych usług oraz aby zapobiegać oszustwom oraz działalności przestępczej i podejrzanej. W szczególności zabezpieczające pliki cookie pozwalają zapobiec używaniu fałszywych danych logowania i danych użytkownika.
Funkcjonalność Używamy plików cookie, aby realizować i doskonalić funkcje naszych usług. W szczególności używamy pików cookie, aby gromadzić informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z WeChat — np. ostatnie wyszukiwania oraz profile najczęściej odwiedzane w WeChat.
Analiza i badania Używamy plików cookie do dalszej analizy i poprawy naszych usług oraz uzyskania danych porównawczych do badań i tworzenia nowych usług lub funkcji. Na przykład: pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć demografię grupy użytkowników WeChat, co z kolei pomaga rozważyć, jakie nowe funkcje WeChat mogą być najważniejsze dla naszych użytkowników.
Reklamy Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:
  • dostarczanie reklam w WeChat z założeniem, aby dostarczać najbardziej istotne reklamy dla wszystkich naszych użytkowników — np. użytkownik może otrzymywać reklamy na podstawie jego ogólnej lokalizacji pochodzącej z adresu IP lub na podstawie wcześniejszych wyszukiwań w usłudze WeChat, oraz
  • pomoc dla Spółki i reklamodawców w gromadzeniu statystyk dotyczących dostarczanych reklam, takich jak: ilu użytkowników wyświetliło, kliknęło lub dokonało zakupów przez takie reklamy.

TRUSTE I TENCENT

TRUSTe Privacy Certification

Firma Tencent otrzymała znak zaufania TRUSTe Privacy Seal oznaczający, że niniejsze Zasady prywatności oraz nasze zasady prywatności zostały poddane badaniu pod kątem zgodności z programem TRUSTe dostępnym po kliknięciu pieczęci TRUSTe. W przypadku pytań bądź reklamacji związanych z niniejszymi Zasadami prywatności lub praktykami w zakresie prywatności prosimy o kontakt z działem zasad prywatności. W przypadku kwestii związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, na które nie udzieliliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTe w Internecielub za pomocą poczty lub faksu. Procedura rozstrzygania sporów TRUSTe jest dostępna tylko w języku angielskim.

Program i certyfikat TRUSTe obejmuje wyłącznie Informacje zgromadzane za pośrednictwem witryny WeChat: (www.wechat.com) oraz aplikacji mobilnej WeChat i nie uwzględnia danych, które można zebrać przez inne witryny, aplikacje mobilne i oprogramowanie firmy Tencent.

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13